4396. προφήτης (prophétés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4396. προφήτης (prophétés) — 146 Occurrences

Matthew 1:22 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: by the Lord through the prophet:
KJV: the Lord by the prophet, saying,
INT: through the prophet saying

Matthew 2:5 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου
NAS: has been written by the prophet:
KJV: it is written by the prophet,
INT: by the prophet

Matthew 2:15 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ
NAS: through the prophet: OUT OF EGYPT
KJV: by the prophet, saying,
INT: through the prophet saying Out

Matthew 2:17 N-GMS
GRK: Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: by Jeremy the prophet, saying,
INT: Jeremiah the prophet saying

Matthew 2:23 N-GMP
GRK: διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος
NAS: through the prophets: He shall be called
KJV: by the prophets,
INT: through the prophets that a Nazarene

Matthew 3:3 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ
NAS: to by Isaiah the prophet when he said,
KJV: of by the prophet Esaias,
INT: Isaiah the prophet saying [The] voice

Matthew 4:14 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet, saying,
INT: Isaiah the prophet saying

Matthew 5:12 N-AMP
GRK: ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ
NAS: they persecuted the prophets who were before
KJV: persecuted they the prophets which
INT: they persecuted the prophets who [were] before

Matthew 5:17 N-AMP
GRK: ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον
NAS: or the Prophets; I did not come
KJV: the law, or the prophets: I am not
INT: or the prophets not I came

Matthew 7:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται
NAS: is the Law and the Prophets.
KJV: the law and the prophets.
INT: and the prophets

Matthew 8:17 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς
NAS: Isaiah the prophet: HE HIMSELF
KJV: by Esaias the prophet, saying, Himself
INT: Isaiah the prophet saying Himself

Matthew 10:41 N-AMS
GRK: ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα
NAS: He who receives a prophet in [the] name
KJV: He that receiveth a prophet in
INT: He that receives a prophet in [the] name

Matthew 10:41 N-GMS
GRK: εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου
NAS: in [the] name of a prophet shall receive
KJV: the name of a prophet shall receive
INT: in [the] name of a prophet [the] reward of a prophet

Matthew 10:41 N-GMS
GRK: προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται καὶ
NAS: shall receive a prophet's reward;
KJV: shall receive a prophet's reward;
INT: of a prophet [the] reward of a prophet will receive and

Matthew 11:9 N-AMS
GRK: τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν ναί
NAS: out to see? A prophet? Yes,
KJV: for to see? A prophet? yea,
INT: why went you out a prophet to see Yes

Matthew 11:9 N-GMS
GRK: καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: you, and one who is more than a prophet.
KJV: and more than a prophet.
INT: and [one] more excellent than a prophet

Matthew 11:13 N-NMP
GRK: γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ
NAS: For all the prophets and the Law
KJV: For all the prophets and the law
INT: indeed the prophets and the

Matthew 12:17 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet, saying,
INT: Isaiah the prophet saying

Matthew 12:39 N-GMS
GRK: Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου
NAS: of Jonah the prophet;
KJV: but the sign of the prophet Jonas:
INT: of Jonah the prophet

Matthew 13:17 N-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι
NAS: to you that many prophets and righteous men
KJV: That many prophets and righteous
INT: that many prophets and righteous [men]

Matthew 13:35 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω
NAS: through the prophet: I WILL OPEN
KJV: by the prophet, saying,
INT: by the prophet saying I will open

Matthew 13:57 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ
NAS: said to them, A prophet is not without honor
KJV: said unto them, A prophet is not
INT: not is a prophet without Honor if

Matthew 14:5 N-AMS
GRK: ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: they regarded John as a prophet.
KJV: him as a prophet.
INT: because as a prophet him they held

Matthew 16:14 N-GMP
GRK: ἕνα τῶν προφητῶν
NAS: or one of the prophets.
KJV: or one of the prophets.
INT: one of the prophets

Matthew 21:4 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: was spoken through the prophet:
KJV: was spoken by the prophet, saying,
INT: by the prophet saying

Matthew 21:11 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ
NAS: This is the prophet Jesus,
KJV: is Jesus the prophet of Nazareth
INT: is the prophet Jesus he who [is]

Matthew 21:26 N-AMS
GRK: γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν
NAS: regard John as a prophet.
KJV: John as a prophet.
INT: indeed as a prophet hold

Matthew 21:46 N-AMS
GRK: ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: they considered Him to be a prophet.
KJV: him for a prophet.
INT: because as a prophet him they held

Matthew 22:40 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται
NAS: the whole Law and the Prophets.
KJV: the law and the prophets.
INT: and the prophets

Matthew 23:29 N-GMP
GRK: τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε
NAS: the tombs of the prophets and adorn
KJV: the tombs of the prophets, and
INT: tombs of the prophets and adorn

Matthew 23:30 N-GMP
GRK: αἵματι τῶν προφητῶν
NAS: with them in [shedding] the blood of the prophets.'
KJV: in the blood of the prophets.
INT: blood of the prophets

Matthew 23:31 N-AMP
GRK: φονευσάντων τοὺς προφήτας
NAS: of those who murdered the prophets.
KJV: of them which killed the prophets.
INT: having murdered the prophets

Matthew 23:34 N-AMP
GRK: πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς
NAS: I am sending you prophets and wise men
KJV: unto you prophets, and wise men,
INT: to you prophets and wise [men]

Matthew 23:37 N-AMP
GRK: ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα
NAS: who kills the prophets and stones
KJV: [thou] that killest the prophets, and
INT: kill the prophets and stone

Matthew 24:15 N-GMS
GRK: Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν
NAS: Daniel the prophet, standing
KJV: by Daniel the prophet, stand in
INT: Daniel the prophet standing in [the]

Matthew 26:56 N-GMP
GRK: γραφαὶ τῶν προφητῶν Τότε οἱ
NAS: the Scriptures of the prophets. Then
KJV: the scriptures of the prophets might be fulfilled.
INT: Scriptures of the prophets Then the

Matthew 27:9 N-GMS
GRK: Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος Καὶ
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: by Jeremy the prophet, saying, And
INT: Jeremiah the prophet saying And

Matthew 27:35 Noun-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ προφήτου διεμερίσαντο τὰ
KJV: by the prophet, They parted
INT: by the prophet They divided the

Mark 1:2 N-DMS
GRK: Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω
NAS: in Isaiah the prophet: BEHOLD,
KJV: in the prophets, Behold,
INT: Isaiah the prophet Behold I send

Mark 6:4 N-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ
NAS: said to them, A prophet is not without honor
KJV: said unto them, A prophet is not
INT: Not is a prophet without honor if

Mark 6:15 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς
NAS: were saying, [He is] a prophet, like
KJV: That it is a prophet, or as
INT: said A prophet or like one

Mark 6:15 N-GMP
GRK: εἷς τῶν προφητῶν
NAS: like one of the prophets [of old].
KJV: as one of the prophets.
INT: one of the prophets

Mark 8:28 N-GMP
GRK: εἷς τῶν προφητῶν
NAS: but others, one of the prophets.
KJV: others, One of the prophets.
INT: one of the prophets

Mark 11:32 N-NMS
GRK: ὄντως ὅτι προφήτης ἦν
NAS: to have been a real prophet.
KJV: that he was a prophet indeed.
INT: indeed that a prophet he was

Mark 13:14 Noun-GMS
GRK: Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστηκότα ὅπου
KJV: Daniel the prophet, standing
INT: Daniel the prophet standing where

Luke 1:70 N-GMP
GRK: ἀπ' αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
NAS: of His holy prophets from of old--
KJV: holy prophets, which
INT: of old prophets of his

Luke 1:76 N-NMS
GRK: δέ παιδίον προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ
NAS: will be called the prophet of the Most High;
KJV: shalt be called the prophet of the Highest:
INT: moreover child prophet of [the] Most High will be called

Luke 3:4 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος
NAS: of Isaiah the prophet, THE VOICE
KJV: of Esaias the prophet, saying,
INT: of Isaiah the prophet [The] voice of one crying

Luke 4:17 N-GMS
GRK: βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαίου καὶ
NAS: And the book of the prophet Isaiah
KJV: the book of the prophet Esaias.
INT: [the] scroll of the prophet Isaiah and

Luke 4:24 N-NMS
GRK: ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν
NAS: to you, no prophet is welcome
KJV: No prophet is accepted
INT: that no prophet acceptable is

Luke 4:27 N-GMS
GRK: Ἐλισαίου τοῦ προφήτου καὶ οὐδεὶς
NAS: of Elisha the prophet; and none
KJV: of Eliseus the prophet; and
INT: of Elisha the prophet and none

Luke 6:23 N-DMP
GRK: ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες
NAS: used to treat the prophets.
KJV: their fathers unto the prophets.
INT: so treated the prophets the fathers

Luke 7:16 N-NMS
GRK: λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη
NAS: A great prophet has arisen
KJV: That a great prophet is risen up among
INT: saying A prophet great has risen up

Luke 7:26 N-AMS
GRK: ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην ναί λέγω
NAS: out to see? A prophet? Yes,
KJV: for to see? A prophet? Yea,
INT: have you gone out to see a prophet Yes I say

Luke 7:26 N-GMS
GRK: καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: to you, and one who is more than a prophet.
KJV: and much more than a prophet.
INT: and [one] more excellent than a prophet

Luke 7:39 N-NMS
GRK: ἦν ὁ προφήτης ἐγίνωσκεν ἂν
NAS: this man were a prophet He would know
KJV: if he were a prophet, would have known
INT: he were a prophet would have known anyhow

Luke 9:8 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν
NAS: that one of the prophets of old
KJV: of the old prophets was risen again.
INT: also that a prophet one of the

Luke 9:19 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν
NAS: that one of the prophets of old
KJV: of the old prophets is risen again.
INT: moreover that a prophet one of the

Luke 10:24 N-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς
NAS: to you, that many prophets and kings
KJV: that many prophets and kings
INT: that many prophets and kings

Luke 11:47 N-GMP
GRK: μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ
NAS: the tombs of the prophets, and [it was] your fathers
KJV: the sepulchres of the prophets, and
INT: tombs of the prophets and

Luke 11:49 N-AMP
GRK: εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους
NAS: I will send to them prophets and apostles,
KJV: them prophets and
INT: to them prophets and apostles

Luke 11:50 N-GMP
GRK: πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον
NAS: of all the prophets, shed
KJV: of all the prophets, which
INT: of all the prophets poured out

Luke 13:28 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ
NAS: and all the prophets in the kingdom
KJV: and all the prophets, in the kingdom
INT: all the prophets in the

Luke 13:33 N-AMS
GRK: οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω
NAS: [day]; for it cannot be that a prophet would perish
KJV: it cannot be that a prophet perish
INT: not it is possible [for] a prophet to perish outside of

Luke 13:34 N-AMP
GRK: ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα
NAS: [the city] that kills the prophets and stones
KJV: killest the prophets, and
INT: kill the prophets and stone

Luke 16:16 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου
NAS: The Law and the Prophets [were proclaimed] until
KJV: and the prophets [were] until
INT: and the prophets [were] until John

Luke 16:29 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν
NAS: Moses and the Prophets; let them hear
KJV: and the prophets; let them hear
INT: and the prophets let them hear them

Luke 16:31 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν
NAS: to Moses and the Prophets, they will not be persuaded
KJV: and the prophets, neither
INT: and the prophets not they hear

Luke 18:31 N-GMP
GRK: διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ
NAS: through the prophets about the Son
KJV: by the prophets concerning the Son
INT: by the prophets about the Son

Luke 20:6 N-AMS
GRK: ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι
NAS: that John was a prophet.
KJV: that John was a prophet.
INT: they are [that] John a prophet was

Luke 24:19 N-NMS
GRK: ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν
NAS: who was a prophet mighty
KJV: which was a prophet mighty in
INT: was a man a prophet mighty in

Luke 24:25 N-NMP
GRK: ἐλάλησαν οἱ προφῆται
NAS: in all that the prophets have spoken!
KJV: all that the prophets have spoken:
INT: spoke the prophets

Luke 24:27 N-GMP
GRK: πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς
NAS: and with all the prophets, He explained
KJV: all the prophets, he expounded
INT: all the prophets he interpreted to them

Luke 24:44 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς προφήταις καὶ Ψαλμοῖς
NAS: of Moses and the Prophets and the Psalms
KJV: and [in] the prophets, and
INT: and the prophets and psalms

John 1:21 N-NMS
GRK: εἰμί Ὁ προφήτης εἶ σύ
NAS: I am not. Are you the Prophet? And he answered,
KJV: thou that prophet? And
INT: I am The prophet are you

John 1:23 N-NMS
GRK: Ἠσαίας ὁ προφήτης
NAS: as Isaiah the prophet said.
KJV: as said the prophet Esaias.
INT: Isaiah the prophet

John 1:25 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ προφήτης
NAS: Elijah, nor the Prophet?
KJV: Elias, neither that prophet?
INT: nor the prophet

John 1:45 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν Ἰησοῦν
NAS: in the Law and [also] the Prophets wrote--
KJV: and the prophets, did write,
INT: and the prophets we have found Jesus

John 4:19 N-NMS
GRK: θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ
NAS: I perceive that You are a prophet.
KJV: thou art a prophet.
INT: I understand that a prophet are you

John 4:44 N-NMS
GRK: ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ
NAS: testified that a prophet has
KJV: testified, that a prophet hath no
INT: testified that a prophet in

John 6:14 N-NMS
GRK: ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος
NAS: is truly the Prophet who is to come
KJV: of a truth that prophet that should come
INT: truly the prophet who is coming

John 6:45 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις Καὶ ἔσονται
NAS: It is written in the prophets, AND THEY SHALL ALL
KJV: in the prophets, And
INT: in the prophets And they will be

John 7:40 N-NMS
GRK: ἀληθῶς ὁ προφήτης
NAS: This certainly is the Prophet.
KJV: this is the Prophet.
INT: truly the prophet

John 7:52 N-NMS
GRK: τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται
NAS: that no prophet arises
KJV: ariseth no prophet.
INT: Galilee a prophet not is raised

John 8:52 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται καὶ σὺ
NAS: died, and the prophets [also]; and You say,
KJV: is dead, and the prophets; and thou
INT: and the prophets and you

John 8:53 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα
NAS: who died? The prophets died too;
KJV: and the prophets are dead:
INT: and the prophets died whom

John 9:17 N-NMS
GRK: εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν
NAS: And he said, He is a prophet.
KJV: He is a prophet.
INT: he said A prophet he is

John 12:38 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν
NAS: of Isaiah the prophet which
KJV: of Esaias the prophet might be fulfilled,
INT: of Isaiah the prophet might be fulfilled which

Acts 2:16 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ
NAS: of through the prophet Joel:
KJV: by the prophet Joel;
INT: by the prophet Joel

Acts 2:30 N-NMS
GRK: προφήτης οὖν ὑπάρχων
NAS: And so, because he was a prophet and knew
KJV: Therefore being a prophet, and knowing
INT: A prophet therefore being

Acts 3:18 N-GMP
GRK: πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν
NAS: of all the prophets, that His Christ
KJV: his prophets, that Christ
INT: of all the prophets [that] should suffer the

Acts 3:21 N-GMP
GRK: αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν
NAS: of His holy prophets from ancient time.
KJV: holy prophets since
INT: of old his prophets

Acts 3:22 N-AMS
GRK: εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
NAS: WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET LIKE
KJV: the fathers, A prophet shall the Lord
INT: said A prophet to you will raise up

Acts 3:23 N-GMS
GRK: ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται
NAS: that does not heed that prophet shall be utterly destroyed
KJV: that prophet, shall be destroyed
INT: might hear the prophet that will be destroyed

Acts 3:24 N-NMP
GRK: δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ
NAS: all the prophets who
KJV: and all the prophets from Samuel
INT: moreover the prophets from Samuel

Acts 3:25 N-GMP
GRK: υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς
NAS: It is you who are the sons of the prophets and of the covenant
KJV: the children of the prophets, and
INT: sons of the prophets and of the

Acts 7:37 N-AMS
GRK: υἱοῖς Ἰσραήλ Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
NAS: WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET LIKE
KJV: of Israel, A prophet shall
INT: sons of Israel A prophet to you will raise up

Acts 7:42 N-GMP
GRK: Βίβλῳ τῶν προφητῶν Μὴ σφάγια
NAS: in the book of the prophets, IT WAS NOT TO ME THAT YOU OFFERED
KJV: the book of the prophets, O ye house
INT: book of the prophets not Slain beasts

Acts 7:48 N-NMS
GRK: καθὼς ὁ προφήτης λέγει
NAS: in [houses] made by [human] hands; as the prophet says:
KJV: as saith the prophet,
INT: as the prophet says

Acts 7:52 N-GMP
GRK: τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν
NAS: Which one of the prophets did your fathers
KJV: Which of the prophets have not
INT: Which of the prophets not did persecute

Acts 8:28 N-AMS
GRK: ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαίαν
NAS: and was reading the prophet Isaiah.
KJV: read Esaias the prophet.
INT: he was reading the prophet Isaiah

Acts 8:30 N-AMS
GRK: Ἠσαίαν τὸν προφήτην καὶ εἶπεν
NAS: Isaiah the prophet, and said,
KJV: him read the prophet Esaias, and
INT: Isaiah the prophet and said

Acts 8:34 N-NMS
GRK: τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο
NAS: [tell me], of whom does the prophet say
KJV: whom speaketh the prophet this? of
INT: whom the prophet says this

Acts 10:43 N-NMP
GRK: πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν
NAS: Of Him all the prophets bear witness
KJV: all the prophets witness,
INT: all the prophets bear witness [that] forgiveness

Acts 11:27 N-NMP
GRK: ἀπὸ Ἰεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: time some prophets came down
KJV: days came prophets from Jerusalem
INT: from Jerusalem prophets to Antioch

Acts 13:1 N-NMP
GRK: οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι
NAS: in the church that was [there], prophets and teachers:
KJV: Antioch certain prophets and teachers;
INT: being church prophets and teachers

Acts 13:15 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ
NAS: of the Law and the Prophets the synagogue officials
KJV: and the prophets the rulers of the synagogue
INT: and of the prophets sent the

Acts 13:20 N-GMS
GRK: Σαμουὴλ τοῦ προφήτου
NAS: until Samuel the prophet.
KJV: until Samuel the prophet.
INT: Samuel the prophet

Acts 13:27 N-GMP
GRK: φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ
NAS: the utterances of the prophets which are read
KJV: the voices of the prophets which
INT: voices of the prophets who on

Acts 13:40 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις
NAS: that the thing spoken of in the Prophets may not come
KJV: which is spoken of in the prophets;
INT: in the prophets

Acts 15:15 N-GMP
GRK: λόγοι τῶν προφητῶν καθὼς γέγραπται
NAS: the words of the Prophets agree,
KJV: the words of the prophets; as
INT: words of the prophets as it has been written

Acts 15:32 N-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες διὰ
NAS: being prophets themselves,
KJV: Silas, being prophets also themselves,
INT: also themselves prophets being by

Acts 21:10 N-NMS
GRK: τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος
NAS: days, a prophet named
KJV: a certain prophet, named
INT: Judea a prophet by name Agabus

Acts 24:14 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις
NAS: and that is written in the Prophets;
KJV: and in the prophets:
INT: in the prophets have been written

Acts 26:22 N-NMP
GRK: τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων
NAS: but what the Prophets and Moses
KJV: those which the prophets and
INT: both the prophets said was about

Acts 26:27 N-DMP
GRK: Ἀγρίππα τοῖς προφήταις οἶδα ὅτι
NAS: do you believe the Prophets? I know
KJV: believest thou the prophets? I know
INT: Agrippa the prophets I know that

Acts 28:23 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωὶ
NAS: of Moses and from the Prophets, from morning
KJV: and [out of] the prophets, from
INT: and the prophets from morning

Acts 28:25 N-GMS
GRK: Ἠσαίου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς
NAS: Isaiah the prophet to your fathers,
KJV: by Esaias the prophet unto our
INT: Isaiah the prophet to the

Romans 1:2 N-GMP
GRK: διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν
NAS: through His prophets in the holy
KJV: by his prophets in the holy
INT: through the prophets of him in

Romans 3:21 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν
NAS: by the Law and the Prophets,
KJV: the law and the prophets;
INT: and the prophets

Romans 11:3 N-AMP
GRK: Κύριε τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν
NAS: THEY HAVE KILLED YOUR PROPHETS, THEY HAVE TORN DOWN
KJV: thy prophets, and
INT: Lord the prophets of you they killed

1 Corinthians 12:28 N-AMP
GRK: ἀποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους
NAS: second prophets, third
KJV: secondarily prophets, thirdly
INT: apostles secondly prophets thirdly teachers

1 Corinthians 12:29 N-NMP
GRK: μὴ πάντες προφῆται μὴ πάντες
NAS: are they? All are not prophets, are they? All
KJV: [are] all prophets? [are] all
INT: not all prophets not all

1 Corinthians 14:29 N-NMP
GRK: προφῆται δὲ δύο
NAS: three prophets speak,
KJV: Let the prophets speak two
INT: prophets moreover two

1 Corinthians 14:32 N-GMP
GRK: καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
NAS: and the spirits of prophets are subject
KJV: the spirits of the prophets are subject
INT: And spirits of prophets to prophets are subject

1 Corinthians 14:32 N-DMP
GRK: πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
NAS: of prophets are subject to prophets;
KJV: are subject to the prophets.
INT: spirits of prophets to prophets are subject

1 Corinthians 14:37 N-NMS
GRK: τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ
NAS: thinks he is a prophet or
KJV: to be a prophet, or
INT: anyone thinks a prophet to be or

Ephesians 2:20 N-GMP
GRK: ἀποστόλων καὶ προφητῶν ὄντος ἀκρογωνιαίου
NAS: of the apostles and prophets, Christ
KJV: and prophets, Jesus
INT: apostles and prophets being [the] cornerstone

Ephesians 3:5 N-DMP
GRK: αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι
NAS: apostles and prophets in the Spirit;
KJV: apostles and prophets by the Spirit;
INT: his and prophets in [the] Spirit

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: τοὺς δὲ προφήτας τοὺς δὲ
NAS: and some [as] prophets, and some
KJV: and some, prophets; and
INT: some moreover prophets some moreover

1 Thessalonians 2:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἡμᾶς
NAS: Jesus and the prophets, and drove
KJV: their own prophets, and
INT: and their own prophets and us

Titus 1:12 N-NMS
GRK: ἴδιος αὐτῶν προφήτης Κρῆτες ἀεὶ
NAS: of themselves, a prophet of their own,
KJV: themselves, [even] a prophet of their
INT: own of them a prophet Cretans always

Hebrews 1:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς προφήταις
NAS: to the fathers in the prophets in many portions
KJV: unto the fathers by the prophets,
INT: in the prophets

Hebrews 11:32 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν
NAS: of David and Samuel and the prophets,
KJV: Samuel, and [of] the prophets:
INT: and of the prophets

James 5:10 N-AMP
GRK: μακροθυμίας τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν
NAS: take the prophets who
KJV: brethren, the prophets, who
INT: of patience the prophets who spoke

1 Peter 1:10 N-NMP
GRK: καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ
NAS: salvation, the prophets who prophesied
KJV: salvation the prophets have enquired
INT: and searched out [the] prophets the [ones] of

2 Peter 2:16 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν
NAS: restrained the madness of the prophet.
KJV: forbad the madness of the prophet.
INT: the of the prophet rage

2 Peter 3:2 N-GMP
GRK: τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς
NAS: by the holy prophets and the commandment
KJV: the holy prophets, and
INT: the holy prophets and of the

Revelation 10:7 N-AMP
GRK: δούλους τοὺς προφήτας
NAS: to His servants the prophets.
KJV: to his servants the prophets.
INT: servants the prophets

Revelation 11:10 N-NMP
GRK: οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς
NAS: these two prophets tormented those
KJV: two prophets tormented
INT: the two prophets tormented them that

Revelation 11:18 N-DMP
GRK: σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς
NAS: Your bond-servants the prophets and the saints
KJV: servants the prophets, and
INT: of you the prophets and to the

Revelation 16:6 N-GMP
GRK: ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ
NAS: of saints and prophets, and You have given
KJV: and prophets, and
INT: of saints and of prophets they poured out and

Revelation 18:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται ὅτι ἔκρινεν
NAS: and apostles and prophets, because
KJV: apostles and prophets; for God
INT: and [you] prophets for did judge

Revelation 18:24 N-GMP
GRK: αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων
NAS: the blood of prophets and of saints
KJV: the blood of prophets, and
INT: her [the] blood of prophets and saints

Revelation 22:6 N-GMP
GRK: πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν
NAS: of the spirits of the prophets, sent
KJV: God of the holy prophets sent his
INT: spirits of the prophets sent the

Revelation 22:9 N-GMP
GRK: σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν
NAS: and of your brethren the prophets and of those
KJV: brethren the prophets, and
INT: of you the prophets and of those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page