4613. Σίμων (Simón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4613. Σίμων (Simón) — 75 Occurrences

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: δύο ἀδελφούς Σίμωνα τὸν λεγόμενον
NAS: brothers, Simon who was called
KJV: two brethren, Simon called Peter,
INT: two brothers Simon who is called

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: ταῦτα πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος
NAS: The first, Simon, who is called
KJV: these; The first, Simon, who is called
INT: these first Simon who is called

Matthew 10:4 N-NMS
GRK: Σίμων ὁ Καναναῖος
NAS: Simon the Zealot, and Judas
KJV: Simon the Canaanite, and
INT: Simon the Zealot

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας
NAS: James and Joseph and Simon and Judas?
KJV: Joses, and Simon, and Judas?
INT: Joseph and Simon and Judas

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν
NAS: Simon Peter answered,
KJV: And Simon Peter answered
INT: having answered moreover Simon Peter said

Matthew 16:17 N-VMS
GRK: Μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ ὅτι
NAS: to him, Blessed are you, Simon Barjona,
KJV: Blessed art thou, Simon Barjona: for
INT: Blessed are you Simon Barjona For

Matthew 17:25 N-VMS
GRK: σοι δοκεῖ Σίμων οἱ βασιλεῖς
NAS: do you think, Simon? From whom
KJV: thinkest thou, Simon? of whom
INT: you think Simon The kings

Matthew 26:6 N-GMS
GRK: ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
NAS: at the home of Simon the leper,
KJV: in the house of Simon the leper,
INT: in [the] house of Simon the leper

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον ἠγγάρευσαν
NAS: named Simon, whom
KJV: a man of Cyrene, Simon by name: him
INT: of Cyrene by name Simon him they compelled

Mark 1:16 N-AMS
GRK: Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν
NAS: He saw Simon and Andrew,
KJV: of Galilee, he saw Simon and Andrew
INT: of Galilee he saw Simon and Andrew

Mark 1:16 N-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν
NAS: the brother of Simon, casting a net
INT: the brother of Simon casting a net into

Mark 1:29 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου
NAS: into the house of Simon and Andrew,
KJV: into the house of Simon and Andrew,
INT: the house of Simon and Andrew

Mark 1:30 N-GMS
GRK: δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα
NAS: Now Simon's mother-in-law
KJV: But Simon's wife's mother lay
INT: and [the] mother-in-law of Simon was laying sick in a fever

Mark 1:36 N-NMS
GRK: κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ
NAS: Simon and his companions searched
KJV: And Simon and they that were with
INT: went after him Simon and those

Mark 3:16 N-DMS
GRK: ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον
NAS: the twelve: Simon (to whom He gave
KJV: And Simon he surnamed Peter;
INT: [the] name to Simon Peter

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον
NAS: and Thaddaeus, and Simon the Zealot;
KJV: Thaddaeus, and Simon the Canaanite,
INT: Thaddaeus and Simon the Zealot

Mark 6:3 N-GMS
GRK: Ἰούδα καὶ Σίμωνος καὶ οὐκ
NAS: and Judas and Simon? Are not His sisters
KJV: of Juda, and Simon? and are
INT: Judas and Simon And not

Mark 14:3 N-GMS
GRK: τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
NAS: at the home of Simon the leper,
KJV: in the house of Simon the leper, as he
INT: the house of Simon the leper

Mark 14:37 N-VMS
GRK: τῷ Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις οὐκ
NAS: to Peter, Simon, are you asleep?
KJV: unto Peter, Simon, sleepest thou?
INT: to Peter Simon sleep you not

Mark 15:21 N-AMS
GRK: παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον
NAS: from the country, Simon of Cyrene
KJV: one Simon a Cyrenian,
INT: passing by one Simon of Cyrene coming

Luke 4:38 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Σίμωνος πενθερὰ δὲ
NAS: and entered Simon's home.
KJV: and entered into Simon's house. And
INT: the house of Simon [the] mother-in-law moreover

Luke 4:38 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη
NAS: Now Simon's mother-in-law
KJV: house. And Simon's wife's mother was
INT: moreover of Simon was oppressed with

Luke 5:3 N-GMS
GRK: ὃ ἦν Σίμωνος ἠρώτησεν αὐτὸν
NAS: which was Simon's, and asked
KJV: which was Simon's, and prayed him
INT: which was Simon's he asked him

Luke 5:4 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Σίμωνα Ἐπανάγαγε εἰς
NAS: He said to Simon, Put
KJV: he said unto Simon, Launch out into
INT: to Simon Put off into

Luke 5:5 N-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ἐπιστάτα
NAS: Simon answered and said,
KJV: And Simon answering said
INT: And having answered Simon said Master

Luke 5:8 N-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν
NAS: But when Simon Peter saw
KJV: When Simon Peter saw
INT: having seen moreover Simon Peter fell at

Luke 5:10 N-DMS
GRK: κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι καὶ εἶπεν
NAS: were partners with Simon. And Jesus
KJV: were partners with Simon. And Jesus
INT: partners with Simon And said

Luke 5:10 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς
NAS: said to Simon, Do not fear,
KJV: said unto Simon, Fear not;
INT: to Simon Jesus

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Σίμωνα ὃν καὶ
NAS: Simon, whom He also
KJV: Simon, (whom he also
INT: Simon whom also

Luke 6:15 N-AMS
GRK: Ἁλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον
NAS: [the son] of Alphaeus, and Simon who was called
KJV: and Simon called
INT: [son of] Alphaeus and Simon who [was] called

Luke 7:40 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Σίμων ἔχω σοί
NAS: answered him, Simon, I have
KJV: unto him, Simon, I have somewhat
INT: to him Simon I have to you

Luke 7:43 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ὑπολαμβάνω
NAS: Simon answered and said,
KJV: Simon answered and
INT: having answered Simon said I take it

Luke 7:44 N-DMS
GRK: γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη Βλέπεις
NAS: He said to Simon, Do you see
KJV: and said unto Simon, Seest thou
INT: woman to Simon he said see you

Luke 22:31 N-VMS
GRK: Σίμων Σίμων ἰδοὺ
NAS: Simon, Simon, behold,
KJV: the Lord said, Simon, Simon, behold,
INT: Simon Simon Behold

Luke 22:31 N-VMS
GRK: Σίμων Σίμων ἰδοὺ ὁ
NAS: Simon, Simon, behold, Satan
KJV: said, Simon, Simon, behold, Satan
INT: Simon Simon Behold

Luke 23:26 N-AMS
GRK: αὐτόν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον
NAS: a man, Simon of Cyrene,
KJV: one Simon, a Cyrenian,
INT: him having laid hold on Simon a certain of Cyrene

Luke 24:34 N-DMS
GRK: καὶ ὤφθη Σίμωνι
NAS: risen and has appeared to Simon.
KJV: and hath appeared to Simon.
INT: and appeared to Simon

John 1:40 N-GMS
GRK: ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς
NAS: Him, was Andrew, Simon Peter's
KJV: was Andrew, Simon Peter's brother.
INT: the brother of Simon Peter one

John 1:41 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει
NAS: brother Simon and said
KJV: his own brother Simon, and saith
INT: [his] own Simon and says

John 1:42 N-NMS
GRK: Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς
NAS: at him and said, You are Simon the son
KJV: Thou art Simon the son of Jona:
INT: You are Simon the son

John 6:8 N-GMS
GRK: ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Andrew, Simon Peter's
KJV: Andrew, Simon Peter's
INT: the brother of Simon Peter

John 6:68 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
NAS: Simon Peter answered
KJV: Then Simon Peter answered
INT: Answered him Simon Peter Lord

John 6:71 N-GMS
GRK: τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου οὗτος
NAS: Judas [the son] of Simon Iscariot,
KJV: Iscariot [the son] of Simon: for
INT: of Judas [son] of Simon Iscariot he

John 13:2 N-GMS
GRK: αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: Iscariot, [the son] of Simon, to betray
KJV: Iscariot, Simon's [son], to
INT: him of Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:6 N-AMS
GRK: οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον λέγει
NAS: So He came to Simon Peter. He said
KJV: cometh he to Simon Peter: and
INT: therefore to Simon Peter who says

John 13:9 N-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
NAS: Simon Peter said
KJV: Simon Peter saith
INT: Says to him Simon Peter Lord

John 13:24 N-NMS
GRK: οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: So Simon Peter gestured
KJV: Simon Peter therefore
INT: therefore to him Simon Peter and

John 13:26 N-GMS
GRK: δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: it to Judas, [the son] of Simon Iscariot.
KJV: Iscariot, [the son] of Simon.
INT: he gives [it] to Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:36 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
NAS: Simon Peter said
KJV: Simon Peter said
INT: Says to him Simon Peter Lord

John 18:10 N-NMS
GRK: Σίμων οὖν Πέτρος
NAS: Simon Peter then,
KJV: Then Simon Peter having
INT: Simon then Peter

John 18:15 N-NMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: Simon Peter was following
KJV: And Simon Peter followed
INT: Jesus Simon Peter and

John 18:25 N-NMS
GRK: Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς
NAS: Now Simon Peter was standing
KJV: And Simon Peter stood
INT: was moreover Simon Peter standing

John 20:2 N-AMS
GRK: ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ
NAS: and came to Simon Peter
KJV: cometh to Simon Peter, and
INT: comes to Simon Peter and

John 20:6 N-NMS
GRK: οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν
NAS: And so Simon Peter also
KJV: Then cometh Simon Peter following
INT: then also Simon Peter following

John 21:2 N-NMS
GRK: Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: Simon Peter, and Thomas
KJV: There were together Simon Peter, and
INT: They were together Simon Peter and

John 21:3 N-NMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω
NAS: Simon Peter said
KJV: Simon Peter saith
INT: Says to them Simon Peter I go

John 21:7 N-NMS
GRK: κύριός ἐστιν Σίμων οὖν Πέτρος
NAS: So when Simon Peter
KJV: the Lord. Now when Simon Peter heard
INT: Lord it is Simon Therefore Peter

John 21:11 N-NMS
GRK: ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: Simon Peter went
KJV: Simon Peter went up,
INT: went up Therefore Simon Peter and

John 21:15 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ
NAS: Jesus said to Simon Peter, Simon,
KJV: Jesus saith to Simon Peter, Simon,
INT: says to Simon Peter

John 21:15 N-VMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς
NAS: Peter, Simon, [son] of John,
KJV: Peter, Simon, [son] of Jonas,
INT: Jesus Simon [son] of Jonah love you

John 21:16 N-VMS
GRK: πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς
NAS: a second time, Simon, [son] of John,
KJV: the second time, Simon, [son] of Jonas,
INT: again a second time Simon [son] of Jonah love you

John 21:17 N-VMS
GRK: τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάννου φιλεῖς
NAS: time, Simon, [son] of John,
KJV: the third time, Simon, [son] of Jonas,
INT: the third time Simon [son] of Jonah have you affection for

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς
NAS: [the son] of Alphaeus, and Simon the Zealot,
KJV: and Simon Zelotes,
INT: of Alphaeus and Simon the Zealot

Acts 8:9 N-NMS
GRK: τις ὀνόματι Σίμων προυπῆρχεν ἐν
NAS: named Simon, who formerly
KJV: man, called Simon, which beforetime in
INT: a certain by name Simon was formerly in

Acts 8:13 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς
NAS: Even Simon himself believed;
KJV: Then Simon himself believed
INT: and Simon also himself

Acts 8:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ
NAS: Now when Simon saw that the Spirit
KJV: And when Simon saw that
INT: moreover Simon that by

Acts 8:24 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Σίμων εἶπεν Δεήθητε
NAS: But Simon answered and said,
KJV: Then answered Simon, and said, Pray
INT: moreover Simon said pray earnestly

Acts 9:43 N-DMS
GRK: παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
NAS: in Joppa with a tanner [named] Simon.
KJV: with one Simon a tanner.
INT: with a certain Simon a tanner

Acts 10:5 N-AMS
GRK: καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς
NAS: for a man [named] Simon, who
KJV: call for [one] Simon, whose
INT: and send for Simon a man who

Acts 10:6 N-DMS
GRK: παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ ᾧ
NAS: with a tanner [named] Simon, whose
KJV: with one Simon a tanner, whose
INT: with a certain Simon a tanner whose

Acts 10:17 N-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ
NAS: having asked directions for Simon's house,
KJV: had made enquiry for Simon's house,
INT: house of Simon stood at

Acts 10:18 N-NMS
GRK: ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος
NAS: whether Simon, who was also called
KJV: whether Simon, which
INT: they asked if Simon who [is] called

Acts 10:32 N-AMS
GRK: καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται
NAS: and invite Simon, who
KJV: call hither Simon, whose
INT: and call for Simon who is called

Acts 10:32 N-GMS
GRK: ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ
NAS: at the house of Simon [the] tanner
KJV: the house of [one] Simon a tanner
INT: in [the] house of Simon a tanner by

Acts 11:13 N-AMS
GRK: καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον
NAS: to Joppa and have Simon, who is also called
KJV: call for Simon, whose surname is
INT: and send for Simon who is called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page