932. βασιλεία (basileia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 932. βασιλεία (basileia) — 163 Occurrences

Matthew 3:2 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Repent, for the kingdom of heaven
KJV: for the kingdom of heaven
INT: indeed the kingdom of the heavens

Matthew 4:8 N-AFP
GRK: πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου
NAS: Him all the kingdoms of the world
KJV: him all the kingdoms of the world, and
INT: all the kingdoms of the world

Matthew 4:17 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Repent, for the kingdom of heaven
KJV: for the kingdom of heaven
INT: indeed the kingdom of the heavens

Matthew 4:23 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων
NAS: the gospel of the kingdom, and healing
KJV: the gospel of the kingdom, and
INT: gospel of the kingdom and healing

Matthew 5:3 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: theirs is the kingdom of heaven.
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 5:10 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: theirs is the kingdom of heaven.
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 5:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: least in the kingdom of heaven;
KJV: in the kingdom of heaven:
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 5:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: great in the kingdom of heaven.
KJV: great in the kingdom of heaven.
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 5:20 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: you will not enter the kingdom of heaven.
KJV: enter into the kingdom of heaven.
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 6:10 N-NFS
GRK: ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω
NAS: Your kingdom come. Your will
KJV: Thy kingdom come. Thy
INT: let come the kingdom of you let be done

Matthew 6:13 Noun-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ
KJV: thine is the kingdom, and the power,
INT: is the kingdom and the

Matthew 6:33 N-AFS
GRK: πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: first His kingdom and His righteousness,
KJV: seek ye first the kingdom of God, and
INT: first the kingdom of God

Matthew 7:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: will enter the kingdom of heaven,
KJV: into the kingdom of heaven;
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 8:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: and Jacob in the kingdom of heaven;
KJV: Jacob, in the kingdom of heaven.
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 8:12 N-GFS
GRK: υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς
NAS: but the sons of the kingdom will be cast
KJV: the children of the kingdom shall be cast out
INT: sons of the kingdom will be cast out into

Matthew 9:35 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων
NAS: the gospel of the kingdom, and healing
KJV: the gospel of the kingdom, and
INT: gospel of the kingdom and healing

Matthew 10:7 N-NFS
GRK: Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: saying, The kingdom of heaven
KJV: The kingdom of heaven
INT: Has drawn near the kingdom of the heavens

Matthew 11:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: who is least in the kingdom of heaven
KJV: in the kingdom of heaven
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 11:12 N-NFS
GRK: ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: now the kingdom of heaven
KJV: now the kingdom of heaven
INT: now the kingdom of the heavens

Matthew 12:25 N-NFS
GRK: αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ'
NAS: to them, Any kingdom divided
KJV: Every kingdom divided
INT: to them Every kingdom having divided against

Matthew 12:26 N-NFS
GRK: σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ
NAS: how then will his kingdom stand?
KJV: then his kingdom stand?
INT: will stand the kingdom of him

Matthew 12:28 N-NFS
GRK: ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: then the kingdom of God
KJV: then the kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Matthew 13:11 N-GFS
GRK: μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
NAS: the mysteries of the kingdom of heaven,
KJV: the mysteries of the kingdom of heaven,
INT: mysteries of the kingdom of the heavens

Matthew 13:19 N-GFS
GRK: λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ
NAS: the word of the kingdom and does not understand
KJV: the word of the kingdom, and
INT: word of the kingdom and not [it]

Matthew 13:24 N-NFS
GRK: Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: to them, saying, The kingdom of heaven
KJV: saying, The kingdom of heaven
INT: has become like the kingdom of the heavens

Matthew 13:31 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: to them, saying, The kingdom of heaven
KJV: saying, The kingdom of heaven
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:33 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: parable to them, The kingdom of heaven
KJV: unto them; The kingdom of heaven
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:38 N-GFS
GRK: υἱοὶ τῆς βασιλείας τὰ δὲ
NAS: are the sons of the kingdom; and the tares
KJV: the children of the kingdom; but
INT: sons of the kingdom and

Matthew 13:41 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα
NAS: and they will gather out of His kingdom all
KJV: his kingdom all things
INT: out of the kingdom of him all

Matthew 13:43 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς
NAS: AS THE SUN in the kingdom of their Father.
KJV: in the kingdom of their
INT: in the kingdom of the Father

Matthew 13:44 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: The kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:45 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Again, the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:47 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Again, the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:52 N-DFS
GRK: μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: who has become a disciple of the kingdom of heaven
KJV: unto the kingdom of heaven
INT: having discipled into the kingdom of the heavens

Matthew 16:19 N-GFS
GRK: κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
NAS: you the keys of the kingdom of heaven;
KJV: the keys of the kingdom of heaven:
INT: keys of the kingdom of the heavens

Matthew 16:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
NAS: of Man coming in His kingdom.
KJV: in his kingdom.
INT: in the kingdom of him

Matthew 18:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: is greatest in the kingdom of heaven?
KJV: the greatest in the kingdom of heaven?
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 18:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: you will not enter the kingdom of heaven.
KJV: enter into the kingdom of heaven.
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 18:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: he is the greatest in the kingdom of heaven.
KJV: greatest in the kingdom of heaven.
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 18:23 N-NFS
GRK: ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: reason the kingdom of heaven
KJV: Therefore is the kingdom of heaven
INT: has become like the kingdom of the heavens

Matthew 19:12 N-AFS
GRK: διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: for the sake of the kingdom of heaven.
KJV: for the kingdom of heaven's sake.
INT: for the sake of the kingdom of the heavens

Matthew 19:14 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: them from coming to Me; for the kingdom of heaven
KJV: of such is the kingdom of heaven.
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 19:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: to enter the kingdom of heaven.
KJV: enter into the kingdom of heaven.
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 19:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: to enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Matthew 20:1 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: For the kingdom of heaven is like
KJV: For the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 20:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ σου
NAS: She said to Him, Command that in Your kingdom these
KJV: in thy kingdom.
INT: in the kingdom of you

Matthew 21:31 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: will get into the kingdom of God
KJV: go into the kingdom of God before
INT: into the kingdom of God

Matthew 21:43 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: I say to you, the kingdom of God
KJV: The kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Matthew 22:2 N-NFS
GRK: Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: The kingdom of heaven may be compared
KJV: The kingdom of heaven is like
INT: Has become like the kingdom of the heavens

Matthew 23:13 N-AFS
GRK: κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: you shut off the kingdom of heaven
KJV: ye shut up the kingdom of heaven
INT: you shut up the kingdom of the heavens

Matthew 24:7 N-NFS
GRK: ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation, and kingdom against
KJV: nation, and kingdom against kingdom:
INT: nation and kingdom against kingdom

Matthew 24:7 N-AFS
GRK: βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται
NAS: against kingdom, and in various
KJV: against kingdom: and
INT: kingdom against kingdom and there will be

Matthew 24:14 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ
NAS: gospel of the kingdom shall be preached
KJV: gospel of the kingdom shall be preached
INT: gospel of the kingdom in all

Matthew 25:1 N-NFS
GRK: ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Then the kingdom of heaven
KJV: Then shall the kingdom of heaven
INT: will be made like the kingdom of the heavens

Matthew 25:34 N-AFS
GRK: ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς
NAS: inherit the kingdom prepared
KJV: inherit the kingdom prepared
INT: prepared for you kingdom from [the] foundation

Matthew 26:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός
NAS: with you in My Father's kingdom.
KJV: my Father's kingdom.
INT: in the kingdom the Father

Mark 1:15 N-NFS
GRK: ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: is fulfilled, and the kingdom of God
KJV: and the kingdom of God
INT: has drawn near the kingdom of God

Mark 3:24 N-NFS
GRK: καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν
NAS: If a kingdom is divided against
KJV: And if a kingdom be divided against
INT: and if a kingdom against itself

Mark 3:24 N-NFS
GRK: σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη
NAS: itself, that kingdom cannot
KJV: itself, that kingdom cannot stand.
INT: to stand the kingdom that

Mark 4:11 N-GFS
GRK: δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: the mystery of the kingdom of God,
KJV: the mystery of the kingdom of God:
INT: has been given of the kingdom of God

Mark 4:26 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: And He was saying, The kingdom of God
KJV: So is the kingdom of God, as
INT: is the kingdom of God

Mark 4:30 N-AFS
GRK: ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: shall we picture the kingdom of God,
KJV: shall we liken the kingdom of God?
INT: shall we liken the kingdom of God

Mark 6:23 N-GFS
GRK: ἡμίσους τῆς βασιλείας μου
NAS: it to you; up to half of my kingdom.
KJV: the half of my kingdom.
INT: half of the kingdom of me

Mark 9:1 N-AFS
GRK: ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: they see the kingdom of God
KJV: they have seen the kingdom of God
INT: they see the kingdom of God

Mark 9:47 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: for you to enter the kingdom of God
KJV: into the kingdom of God
INT: into the kingdom of God

Mark 10:14 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: to Me; do not hinder them; for the kingdom of God
KJV: of such is the kingdom of God.
INT: belongs the kingdom of God

Mark 10:15 N-AFS
GRK: δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: does not receive the kingdom of God
KJV: not receive the kingdom of God as
INT: shall receive the kingdom of God

Mark 10:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: enter into the kingdom of God!
INT: into the kingdom of God

Mark 10:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: it is to enter the kingdom of God!
KJV: to enter into the kingdom of God!
INT: into the kingdom of God

Mark 10:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: to enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Mark 11:10 N-NFS
GRK: ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς
NAS: [is] the coming kingdom of our father
KJV: Blessed [be] the kingdom of our father
INT: [be] the coming kingdom the father

Mark 12:34 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: to him, You are not far from the kingdom of God.
KJV: far from the kingdom of God. And
INT: from the kingdom of God

Mark 13:8 N-NFS
GRK: ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation, and kingdom against
KJV: nation, and kingdom against kingdom:
INT: nation and kingdom against kingdom

Mark 13:8 N-AFS
GRK: βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν ἔσονται σεισμοὶ
NAS: against kingdom; there will be earthquakes
KJV: against kingdom: and
INT: kingdom against kingdom there will be earthquakes

Mark 14:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: I drink it new in the kingdom of God.
KJV: new in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Mark 15:43 N-AFS
GRK: προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: was waiting for the kingdom of God;
KJV: waited for the kingdom of God, came,
INT: waiting for the kingdom of God

Luke 1:33 N-GFS
GRK: καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ
NAS: forever, and His kingdom will have no
KJV: and of his kingdom there shall be no
INT: and of the kingdom of him not

Luke 4:5 N-AFP
GRK: πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης
NAS: Him all the kingdoms of the world
KJV: all the kingdoms of the world
INT: all the kingdoms of the world

Luke 4:43 N-AFS
GRK: δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: preach the kingdom of God
KJV: preach the kingdom of God
INT: it behoves the kingdom of God

Luke 6:20 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: for yours is the kingdom of God.
KJV: yours is the kingdom of God.
INT: is the kingdom of God

Luke 7:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: he who is least in the kingdom of God
KJV: in the kingdom of God
INT: in the kingdom of God

Luke 8:1 N-AFS
GRK: εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: and preaching the kingdom of God.
KJV: shewing the glad tidings of the kingdom of God:
INT: proclaiming the good news the kingdom of God

Luke 8:10 N-GFS
GRK: μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: the mysteries of the kingdom of God,
KJV: the mysteries of the kingdom of God:
INT: mysteries of the kingdom of God

Luke 9:2 N-AFS
GRK: κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: them out to proclaim the kingdom of God
KJV: them to preach the kingdom of God, and
INT: to proclaim the kingdom of God

Luke 9:11 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: to them about the kingdom of God
KJV: unto them of the kingdom of God, and
INT: concerning the kingdom of God

Luke 9:27 N-AFS
GRK: ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: until they see the kingdom of God.
KJV: till they see the kingdom of God.
INT: they shall have seen the kingdom of God

Luke 9:60 N-AFS
GRK: διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: and proclaim everywhere the kingdom of God.
KJV: thou and preach the kingdom of God.
INT: declare the kingdom of God

Luke 9:62 N-DFS
GRK: ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: back, is fit for the kingdom of God.
KJV: fit for the kingdom of God.
INT: is for the kingdom of God

Luke 10:9 N-NFS
GRK: ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: and say to them, 'The kingdom of God
KJV: unto them, The kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Luke 10:11 N-NFS
GRK: ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: of this, that the kingdom of God
KJV: that the kingdom of God
INT: has drawn near the kingdom of God

Luke 11:2 N-NFS
GRK: ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω
NAS: be Your name. Your kingdom come.
KJV: name. Thy kingdom come. Thy
INT: let come the kingdom of you let be done

Luke 11:17 N-NFS
GRK: αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν
NAS: to them, Any kingdom divided
KJV: Every kingdom divided
INT: to them Every kingdom against itself

Luke 11:18 N-NFS
GRK: σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ὅτι
NAS: how will his kingdom stand?
KJV: shall his kingdom stand? because
INT: will stand the kingdom of him because

Luke 11:20 N-NFS
GRK: ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: then the kingdom of God
KJV: no doubt the kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Luke 12:31 N-AFS
GRK: ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ
NAS: But seek His kingdom, and these things
KJV: seek ye the kingdom of God;
INT: seek you the kingdom of him and

Luke 12:32 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν βασιλείαν
NAS: to give you the kingdom.
KJV: to give you the kingdom.
INT: you the kingdom

Luke 13:18 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: What is the kingdom of God
KJV: Unto what is the kingdom of God like?
INT: is the kingdom of God

Luke 13:20 N-AFS
GRK: ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: shall I compare the kingdom of God?
KJV: shall I liken the kingdom of God?
INT: will I liken the kingdom of God

Luke 13:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: the prophets in the kingdom of God,
KJV: in the kingdom of God,
INT: in the kingdom of God

Luke 13:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: and will recline [at the table] in the kingdom of God.
KJV: shall sit down in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 14:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: will eat bread in the kingdom of God!
KJV: bread in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 16:16 N-NFS
GRK: τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: the gospel of the kingdom of God
KJV: that time the kingdom of God
INT: that time the kingdom of God

Luke 17:20 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: as to when the kingdom of God
KJV: when the kingdom of God
INT: is coming the kingdom of God

Luke 17:20 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: them and said, The kingdom of God
KJV: and said, The kingdom of God cometh
INT: comes the kingdom of God

Luke 17:21 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: [it is]!' For behold, the kingdom of God
KJV: for, behold, the kingdom of God is
INT: indeed the kingdom of God

Luke 18:16 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God
KJV: of such is the kingdom of God.
INT: belongs the kingdom of God

Luke 18:17 N-AFS
GRK: δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: does not receive the kingdom of God
KJV: not receive the kingdom of God as
INT: shall receive the kingdom of God

Luke 18:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: enter into the kingdom of God!
INT: into the kingdom of God

Luke 18:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: to enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Luke 18:29 N-GFS
GRK: ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: for the sake of the kingdom of God,
KJV: for the kingdom of God's
INT: for the sake of the kingdom of God

Luke 19:11 N-NFS
GRK: μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: and they supposed that the kingdom of God
KJV: thought that the kingdom of God should
INT: was about the kingdom of God

Luke 19:12 N-AFS
GRK: λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι
NAS: to receive a kingdom for himself,
KJV: for himself a kingdom, and
INT: to receive for himself a kingdom and to return

Luke 19:15 N-AFS
GRK: λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν
NAS: after receiving the kingdom, he ordered
KJV: having received the kingdom, then
INT: having received the kingdom that he directed

Luke 21:10 N-NFS
GRK: ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation and kingdom against
KJV: nation, and kingdom against kingdom:
INT: nation and kingdom against kingdom

Luke 21:10 N-AFS
GRK: βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: and kingdom against kingdom,
KJV: kingdom against kingdom:
INT: kingdom against kingdom

Luke 21:31 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: recognize that the kingdom of God
KJV: know ye that the kingdom of God is
INT: is the kingdom of God

Luke 22:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: it is fulfilled in the kingdom of God.
KJV: it be fulfilled in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 22:18 N-NFS
GRK: οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: on until the kingdom of God
KJV: until the kingdom of God
INT: that the kingdom of God

Luke 22:29 N-AFS
GRK: πατήρ μου βασιλείαν
NAS: has granted Me a kingdom, I grant you
KJV: appoint unto you a kingdom, as my
INT: Father of me a kingdom

Luke 22:30 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ μου καὶ
NAS: at My table in My kingdom, and you will sit
KJV: in my kingdom, and sit
INT: in the kingdom of me and

Luke 23:42 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν σου
NAS: me when You come in Your kingdom!
KJV: into thy kingdom.
INT: into the kingdom of you

Luke 23:51 N-AFS
GRK: προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: was waiting for the kingdom of God;
KJV: himself waited for the kingdom of God.
INT: was waiting for the kingdom of God

John 3:3 N-AFS
GRK: ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: he cannot see the kingdom of God.
KJV: he cannot see the kingdom of God.
INT: to see the kingdom of God

John 3:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: enter into the kingdom of God.
KJV: enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

John 18:36 N-NFS
GRK: Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ
NAS: answered, My kingdom is not of this
KJV: answered, My kingdom is not
INT: Jesus kingdom my

John 18:36 N-NFS
GRK: ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή
NAS: If My kingdom were of this
KJV: if my kingdom were of
INT: were kingdom my

John 18:36 N-NFS
GRK: δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ
NAS: over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm.
KJV: is my kingdom not from hence.
INT: however kingdom my

Acts 1:3 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: of the things concerning the kingdom of God.
KJV: of the things pertaining to the kingdom of God:
INT: concerning the kingdom of God

Acts 1:6 N-AFS
GRK: ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ
NAS: You are restoring the kingdom to Israel?
KJV: restore again the kingdom to Israel?
INT: restore you the kingdom to Israel

Acts 8:12 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: about the kingdom of God
KJV: the things concerning the kingdom of God,
INT: concerning the kingdom of God

Acts 14:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: we must enter the kingdom of God.
KJV: enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Acts 19:8 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: [them] about the kingdom of God.
KJV: the things concerning the kingdom of God.
INT: concerning the kingdom of God

Acts 20:25 N-AFS
GRK: κηρύσσων τὴν βασιλείαν
NAS: preaching the kingdom, will no longer
KJV: preaching the kingdom of God,
INT: proclaiming the kingdom

Acts 28:23 N-AFS
GRK: διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to them by solemnly testifying about the kingdom of God
KJV: and testified the kingdom of God,
INT: fully testifying the kingdom of God

Acts 28:31 N-AFS
GRK: κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: preaching the kingdom of God
KJV: Preaching the kingdom of God, and
INT: proclaimng the kingdom of God

Romans 14:17 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: for the kingdom of God is not eating
KJV: For the kingdom of God is
INT: is the kingdom of God

1 Corinthians 4:20 N-NFS
GRK: λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: For the kingdom of God
KJV: For the kingdom of God [is] not
INT: word the kingdom of God [is]

1 Corinthians 6:9 N-AFS
GRK: ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν
NAS: will not inherit the kingdom of God?
KJV: not inherit the kingdom of God? Be
INT: unrighteous ones [the] of God kingdom not will inherit

1 Corinthians 6:10 N-AFS
GRK: οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν
NAS: will inherit the kingdom of God.
KJV: shall inherit the kingdom of God.
INT: nor swindlers [the] kingdom of God will inherit

1 Corinthians 15:24 N-AFS
GRK: παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ
NAS: He hands over the kingdom to the God
KJV: he shall have delivered up the kingdom to God,
INT: he shall have given up the kingdom to him who [is] God

1 Corinthians 15:50 N-AFS
GRK: καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι
NAS: cannot inherit the kingdom of God; nor
KJV: inherit the kingdom of God;
INT: and blood [the] kingdom of God to inherit

Galatians 5:21 N-AFS
GRK: τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ
NAS: will not inherit the kingdom of God.
KJV: not inherit the kingdom of God.
INT: things do kingdom God's not

Ephesians 5:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ χριστοῦ
NAS: an inheritance in the kingdom of Christ
KJV: in the kingdom of Christ
INT: in the kingdom of Christ

Colossians 1:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ
NAS: and transferred us to the kingdom of His beloved
KJV: [us] into the kingdom of his
INT: into the kingdom of the Son

Colossians 4:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: fellow workers for the kingdom of God
KJV: unto the kingdom of God,
INT: for the kingdom of God

1 Thessalonians 2:12 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν
NAS: you into His own kingdom and glory.
KJV: unto his kingdom and glory.
INT: the of himself kingdom and glory

2 Thessalonians 1:5 N-GFS
GRK: ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: that you will be considered worthy of the kingdom of God,
KJV: may be counted worthy of the kingdom of God,
INT: you of the kingdom of God

2 Timothy 4:1 N-AFS
GRK: καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
NAS: and by His appearing and His kingdom:
KJV: and his kingdom;
INT: and the kingdom of him

2 Timothy 4:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν
NAS: to His heavenly kingdom; to Him [be] the glory
KJV: heavenly kingdom: to whom
INT: for the kingdom of him

Hebrews 1:8 N-GFS
GRK: ῥάβδος τῆς βασιλείας σου
NAS: SCEPTER IS THE SCEPTER OF HIS KINGDOM.
KJV: [is] the sceptre of thy kingdom.
INT: the sceptre of the kingdom of you

Hebrews 11:33 N-AFP
GRK: πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην
NAS: conquered kingdoms, performed
KJV: subdued kingdoms, wrought
INT: faith overcame kingdoms performed righteousness

Hebrews 12:28 N-AFS
GRK: Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες
NAS: since we receive a kingdom which cannot be shaken,
KJV: we receiving a kingdom which cannot be moved,
INT: Therefore a kingdom not to be shaken receiving

James 2:5 N-GFS
GRK: κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο
NAS: and heirs of the kingdom which
KJV: heirs of the kingdom which
INT: heirs of the kingdom which he promised

2 Peter 1:11 N-AFS
GRK: τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου
NAS: into the eternal kingdom of our Lord
KJV: the everlasting kingdom of our
INT: the eternal kingdom of the Lord

Revelation 1:6 N-AFS
GRK: ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ
NAS: and He has made us [to be] a kingdom, priests
INT: made us a kingdom priests to the

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ
NAS: in the tribulation and kingdom and perseverance
KJV: and in the kingdom and patience
INT: tribulation and kingdom and endurance

Revelation 5:10 N-AFS
GRK: θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς
NAS: You have made them [to be] a kingdom and priests
INT: God of us kings and priests

Revelation 11:15 N-NFS
GRK: Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου
NAS: saying, The kingdom of the world
KJV: saying, The kingdoms of this world
INT: Became the kingdoms of the world

Revelation 12:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: and the power, and the kingdom of our God
KJV: strength, and the kingdom of our God,
INT: and the kingdom of the God

Revelation 16:10 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη
NAS: of the beast, and his kingdom became
KJV: and his kingdom was full of darkness;
INT: became the kingdom of it darkened

Revelation 17:12 N-AFS
GRK: εἰσίν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον
NAS: received a kingdom, but they receive
KJV: have received no kingdom as yet; but
INT: are which a kingdom not yet received

Revelation 17:17 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ
NAS: and by giving their kingdom to the beast,
KJV: their kingdom unto the beast,
INT: to give the kingdom of them to the

Revelation 17:18 N-AFS
GRK: ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν
INT: which has kingship over the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page