1 Chronicles 2:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֧הhadVerb
8348 [e]lə-šê-šānלְשֵׁשָׁ֛ןNow SheshanNoun
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֖יםsonsNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
518 [e]’im-אִם־.. .. ..Conj
1323 [e]bā-nō-wṯ;בָּנ֑וֹתdaughersNoun
8348 [e]ū-lə-šê-šānוּלְשֵׁשָׁ֛ןand SheshanNoun
5650 [e]‘e-ḇeḏעֶ֥בֶדa had a servantNoun
4713 [e]miṣ-rîמִצְרִ֖יEgyptianAdj
8034 [e]ū-šə-mōwוּשְׁמ֥וֹand whose name [was]Noun
3398 [e]yar-ḥā‘.יַרְחָֽע׃JarhaNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־הָיָ֧ה לְשֵׁשָׁ֛ן בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנֹ֑ות וּלְשֵׁשָׁ֛ן עֶ֥בֶד מִצְרִ֖י וּשְׁמֹ֥ו יַרְחָֽע׃

דברי הימים א 2:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־היה לששן בנים כי אם־בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע׃

Links
1 Chronicles 2:341 Chronicles 2:34 Text Analysis1 Chronicles 2:34 Interlinear1 Chronicles 2:34 Multilingual1 Chronicles 2:34 TSK1 Chronicles 2:34 Cross References1 Chronicles 2:34 Bible Hub1 Chronicles 2:34 Biblia Paralela1 Chronicles 2:34 Chinese Bible1 Chronicles 2:34 French Bible1 Chronicles 2:34 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 2:33
Top of Page
Top of Page