1 Kings 7:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֧עַשׂAnd he madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4350 [e]ham-mə-ḵō-nō-wṯהַמְּכֹנ֛וֹתbasesNoun
6235 [e]‘e-śerעֶ֖שֶׂרtenNoun
5178 [e]nə-ḥō-šeṯ;נְחֹ֑שֶׁתof bronzeNoun
702 [e]’ar-ba‘אַרְבַּ֣עfourNoun
520 [e]bā-’am-māh,בָּאַמָּ֗הcubits [was]Noun
753 [e]’ō-reḵאֹ֚רֶךְthe lengthNoun
4350 [e]ham-mə-ḵō-w-nāhהַמְּכוֹנָ֣הbaseNoun
259 [e]hā-’e-ḥāṯ,הָֽאֶחָ֔תof oneAdj
702 [e]wə-’ar-ba‘וְאַרְבַּ֤עand fourNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּֽאַמָּה֙cubitsNoun
7341 [e]rā-ḥə-bāh,רָחְבָּ֔הּthe widthNoun
7969 [e]wə-šā-lōšוְשָׁלֹ֥שׁand threeNoun
520 [e]bā-’am-māhבָּאַמָּ֖הcubitsNoun
6967 [e]qō-w-mā-ṯāh.קוֹמָתָֽהּ׃the heightNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֧עַשׂ אֶת־הַמְּכֹנֹ֛ות עֶ֖שֶׂר נְחֹ֑שֶׁת אַרְבַּ֣ע בָּאַמָּ֗ה אֹ֚רֶךְ הַמְּכֹונָ֣ה הָֽאֶחָ֔ת וְאַרְבַּ֤ע בָּֽאַמָּה֙ רָחְבָּ֔הּ וְשָׁלֹ֥שׁ בָּאַמָּ֖ה קֹומָתָֽהּ׃

מלכים א 7:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש את־המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה׃

Links
1 Kings 7:271 Kings 7:27 Text Analysis1 Kings 7:27 Interlinear1 Kings 7:27 Multilingual1 Kings 7:27 TSK1 Kings 7:27 Cross References1 Kings 7:27 Bible Hub1 Kings 7:27 Biblia Paralela1 Kings 7:27 Chinese Bible1 Kings 7:27 French Bible1 Kings 7:27 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:26
Top of Page
Top of Page