2 Samuel 18:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
3097 [e]yō-w-’āḇ,יוֹאָ֔בJoabNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3651 [e]ḵênכֵ֖ןthusAdj
3176 [e]’ō-ḥî-lāhאֹחִ֣ילָהstayVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā;לְפָנֶ֑יךָwithNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּח֩you And he tookVerb
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֨הthreeNoun
7626 [e]šə-ḇā-ṭîmשְׁבָטִ֜יםdartsNoun
3709 [e]bə-ḵap-pōw,בְּכַפּ֗וֹin his handNoun
8628 [e]way-yiṯ-qā-‘êmוַיִּתְקָעֵם֙and thrust themVerb
3820 [e]bə-lêḇבְּלֵ֣בthrough the heartNoun
53 [e]’aḇ-šā-lō-wm,אַבְשָׁל֔וֹםof AbsalomNoun
5750 [e]‘ō-w-ḏen-nūעוֹדֶ֥נּוּwhile [was]Subst
2416 [e]ḥayחַ֖יhe yet aliveAdj
3820 [e]bə-lêḇבְּלֵ֥בin the midstNoun
424 [e]hā-’ê-lāh.הָאֵלָֽה׃of the oakNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יֹואָ֔ב לֹא־כֵ֖ן אֹחִ֣ילָה לְפָנֶ֑יךָ וַיִּקַּח֩ שְׁלֹשָׁ֨ה שְׁבָטִ֜ים בְּכַפֹּ֗ו וַיִּתְקָעֵם֙ בְּלֵ֣ב אַבְשָׁלֹ֔ום עֹודֶ֥נּוּ חַ֖י בְּלֵ֥ב הָאֵלָֽה׃

שמואל ב 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יואב לא־כן אחילה לפניך ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה׃

Links
2 Samuel 18:142 Samuel 18:14 Text Analysis2 Samuel 18:14 Interlinear2 Samuel 18:14 Multilingual2 Samuel 18:14 TSK2 Samuel 18:14 Cross References2 Samuel 18:14 Bible Hub2 Samuel 18:14 Biblia Paralela2 Samuel 18:14 Chinese Bible2 Samuel 18:14 French Bible2 Samuel 18:14 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 18:13
Top of Page
Top of Page