2 Samuel 23:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1141 [e]ū-ḇə-nā-yā-hūוּבְנָיָ֨הוּand BenaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֧עof JehoiadaNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
376 [e]’îš-אִֽישׁ־manNoun
  [ḥay[חַי -  
  ḵ]כ] -  
2416 [e](ḥa-yil(חַ֛יִלageAdj
  q)ק) -  
7227 [e]raḇ-רַב־who had done manyAdj
6467 [e]pə-‘ā-lîmפְּעָלִ֖יםactsNoun
6909 [e]miq-qaḇ-ṣə-’êl;מִֽקַּבְצְאֵ֑לof KabzeelNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
5221 [e]hik-kāh,הִכָּ֗הslewVerb
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֤יtwoNoun
739 [e]’ă-ri-’êlאֲרִאֵל֙lion like menNoun
4124 [e]mō-w-’āḇ,מוֹאָ֔בof MoabNoun
1931 [e]wə-hūוְ֠הוּאand hePro
3381 [e]yā-raḏיָרַ֞דwent downVerb
5221 [e]wə-hik-kāhוְהִכָּ֧הalso and slewVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
  [hā-’ă-rî-yah[הָאֲרִיַּה -  
  ḵ]כ] -  
738 [e](hā-’ă-rî(הָאֲרִ֛יa lionNoun
  q)ק) -  
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֥וֹךְin the middleNoun
953 [e]hab-bōrהַבֹּ֖ארof a pitNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםin timeNoun
7950 [e]haš-šā-leḡ.הַשָּֽׁלֶג׃of snowNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 23:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנָיָ֨הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֧ע בֶּן־אִֽישׁ־ [חַי כ] (חַ֛יִל ק) רַב־פְּעָלִ֖ים מִֽקַּבְצְאֵ֑ל ה֣וּא הִכָּ֗ה אֵ֣ת שְׁנֵ֤י אֲרִאֵל֙ מֹואָ֔ב וְ֠הוּא יָרַ֞ד וְהִכָּ֧ה אֶֽת־ [הָאֲרִיַּה כ] (הָאֲרִ֛י ק) בְּתֹ֥וךְ הַבֹּ֖אר בְּיֹ֥ום הַשָּֽׁלֶג׃

שמואל ב 23:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובניהו בן־יהוידע בן־איש־ [חי כ] (חיל ק) רב־פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את־ [האריה כ] (הארי ק) בתוך הבאר ביום השלג׃

Links
2 Samuel 23:202 Samuel 23:20 Text Analysis2 Samuel 23:20 Interlinear2 Samuel 23:20 Multilingual2 Samuel 23:20 TSK2 Samuel 23:20 Cross References2 Samuel 23:20 Bible Hub2 Samuel 23:20 Biblia Paralela2 Samuel 23:20 Chinese Bible2 Samuel 23:20 French Bible2 Samuel 23:20 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 23:19
Top of Page
Top of Page