Job 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]‘ō-wḏע֣וֹד ׀yetSubst
2088 [e]zehזֶ֣הWhile he [was]Pro
1696 [e]mə-ḏab-bêr,מְדַבֵּ֗רspeakingVerb
2088 [e]wə-zehוְזֶה֮also anotherPro
935 [e]בָּ֣אthere cameVerb
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַר֒and saidVerb
3778 [e]kaś-dîmכַּשְׂדִּ֞יםThe ChaldeansNoun
7760 [e]śā-mūשָׂ֣מוּ ׀madeVerb
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֣הthreeNoun
7218 [e]rā-šîm,רָאשִׁ֗יםbandsNoun
6584 [e]way-yip̄-šə-ṭūוַֽיִּפְשְׁט֤וּand fellVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1581 [e]hag-gə-mal-lîmהַגְּמַלִּים֙the camelsNoun
3947 [e]way-yiq-qā-ḥūm,וַיִּקָּח֔וּםand have carried them awayVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5288 [e]han-nə-‘ā-rîmהַנְּעָרִ֖יםthe servantsNoun
5221 [e]hik-kūהִכּ֣וּand slainVerb
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־with the edgeNoun
2719 [e]ḥā-reḇ;חָ֑רֶבof the swordNoun
4422 [e]wā-’im-mā-lə-ṭāhוָאִמָּ֨לְטָ֧הand am escapedVerb
7535 [e]raq-רַק־onlyAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֛יI [am]Pro
905 [e]lə-ḇad-dîלְבַדִּ֖יaloneNoun
5046 [e]lə-hag-gîḏלְהַגִּ֥ידto tellVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
איוב 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹ֣וד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְזֶה֮ בָּ֣א וַיֹּאמַר֒ כַּשְׂדִּ֞ים שָׂ֣מוּ ׀ שְׁלֹשָׁ֣ה רָאשִׁ֗ים וַֽיִּפְשְׁט֤וּ עַל־הַגְּמַלִּים֙ וַיִּקָּח֔וּם וְאֶת־הַנְּעָרִ֖ים הִכּ֣וּ לְפִי־חָ֑רֶב וָאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃

איוב 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עוד ׀ זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו ׀ שלשה ראשים ויפשטו על־הגמלים ויקחום ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

Links
Job 1:17Job 1:17 Text AnalysisJob 1:17 InterlinearJob 1:17 MultilingualJob 1:17 TSKJob 1:17 Cross ReferencesJob 1:17 Bible HubJob 1:17 Biblia ParalelaJob 1:17 Chinese BibleJob 1:17 French BibleJob 1:17 German Bible

Bible Hub
Job 1:16
Top of Page
Top of Page