εἶπεν
Englishman's Concordance
εἶπεν (eipen) — 616 Occurrences

Matthew 2:8 V-AIA-3S
GRK: εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε
INT: to Bethlehem he said Having gone search

Matthew 3:7 V-AIA-3S
GRK: βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα
INT: baptism of him he said to them Brood

Matthew 3:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
INT: Jesus said unto him

Matthew 4:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ
INT: the tempter said to him If

Matthew 4:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται Οὐκ
INT: moreover having answered he said It has been written Not

Matthew 4:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά
NAS: and he said to Him, All these things
KJV: And saith unto him, All
INT: and says to him These things

Matthew 8:10 V-AIA-3S
GRK: ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν
NAS: [this], He marveled and said to those
KJV: Verily I say unto you,
INT: marveled and said to those following

Matthew 8:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
INT: And said Jesus

Matthew 8:19 V-AIA-3S
GRK: εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε
INT: one scribe said to him Teacher

Matthew 8:21 V-AIA-3S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Κύριε
INT: disciples of him said to him Lord

Matthew 8:32 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε
INT: And he said to them Go

Matthew 9:2 V-AIA-3S
GRK: πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ
INT: faith of them he said to the paralytic

Matthew 9:4 V-AIA-3S
GRK: ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα τί
INT: thoughts of them he said so that why

Matthew 9:12 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν
INT: moreover having heard he said Not need

Matthew 9:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: And said to them

Matthew 9:22 V-AIA-3S
GRK: ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει θύγατερ
INT: having seen her said Take courage daughter

Matthew 11:3 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ
INT: said to him you

Matthew 11:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες
INT: Jesus said to them Having gone

Matthew 11:25 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι
INT: Jesus said I praise you

Matthew 12:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ
INT: moreover he said to them Not

Matthew 12:11 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς
INT: moreover he said to them What

Matthew 12:25 V-AIA-3S
GRK: ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα
INT: thoughts of them he said to them Every

Matthew 12:39 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Γενεὰ
INT: moreover having answered he said to them A generation

Matthew 12:47 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δέ τις
INT: said Then someone

Matthew 12:48 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι
NAS: But Jesus answered the one who was telling Him and said, Who
INT: moreover having answered he said to him who told

Matthew 12:49 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ
INT: disciples of him he said Behold the

Matthew 13:11 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι
INT: moreover having answered said to them Because

Matthew 13:37 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ σπείρων
INT: moreover having answered he said He who sows

Matthew 13:52 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ
INT: moreover he said to them Because of

Matthew 13:57 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ
INT: But Jesus said to them not

Matthew 14:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν
INT: and said to [the] servants

Matthew 14:16 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
INT: moreover Jesus said to them No

Matthew 14:18 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι
INT: moreover he said Bring to me

Matthew 14:28 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε
INT: Peter said to him master

Matthew 14:29 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ἐλθέ καὶ
INT: and he said Come And

Matthew 15:3 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ
INT: moreover having answered he said to them because of

Matthew 15:4 V-AIA-3S
GRK: γὰρ θεὸς εἶπεν Τίμα τὸν
NAS: For God said, HONOR YOUR FATHER
KJV: God commanded, saying, Honour thy
INT: For God commanded Honor the

Matthew 15:10 V-AIA-3S
GRK: τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε
INT: the crowd he said to them Hear

Matthew 15:13 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα φυτεία
INT: moreover having answered he said Every plant

Matthew 15:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον
INT: Peter said to him Explain

Matthew 15:16 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ἀκμὴν καὶ
INT: moreover he said Still also

Matthew 15:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην
INT: moreover having answered he said not I was sent

Matthew 15:26 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν
INT: moreover having answered he said Not it is

Matthew 15:27 V-AIA-3S
GRK: ἡ δὲ εἶπεν Ναί κύριε
INT: moreover she said Yes master

Matthew 15:28 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ὦ
INT: Jesus said to her O

Matthew 15:32 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ
INT: disciples of him said I am moved with compassion toward

Matthew 16:2 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Ὀψίας
NAS: to them, When it is evening, you say, '[It will be] fair weather,
KJV: evening, ye say, [It will be] fair weather:
INT: moreover having answered he said to them Evening

Matthew 16:6 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε
INT: moreover Jesus said to them See

Matthew 16:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί διαλογίζεσθε
INT: Jesus said Why reason you

Matthew 16:12 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ
INT: that not he said to beware of

Matthew 16:16 V-AIA-3S
GRK: Σίμων Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ
INT: Simon Peter said You are

Matthew 16:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Μακάριος
INT: Jesus said to him Blessed

Matthew 16:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ
INT: moreover having turned he said to Peter

Matthew 16:24 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
INT: Jesus said to disciples

Matthew 17:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ
INT: Peter said to Jesus

Matthew 17:7 V-AIA-3S
GRK: ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν Ἐγέρθητε καὶ
INT: having touched them said Rise up and

Matthew 17:11 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἠλίας μὲν
INT: And having answered he said Elijah indeed

Matthew 17:13 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
INT: the Baptist he spoke to them

Matthew 17:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ γενεὰ
INT: Jesus said O generation

Matthew 17:22 V-AIA-3S
GRK: τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: Galilee said to them

Matthew 18:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω
NAS: and said, Truly I say
KJV: said, Verily I say unto you, Except
INT: and said Truly I say

Matthew 18:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε
INT: Peter said to him master

Matthew 19:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε
INT: moreover having answered he said not Have you read

Matthew 19:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν Ἕνεκα τούτου
INT: and said On account of this

Matthew 19:11 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
INT: moreover he said to them Not

Matthew 19:14 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε τὰ
INT: moreover Jesus said Let the

Matthew 19:16 V-AIA-3S
GRK: προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε τί
INT: having come to him said Teacher what

Matthew 19:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί
KJV: unto him, Why callest thou me good?
INT: moreover [he] said to him Why

Matthew 19:18 V-II-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Τό Οὐ
INT: moreover Jesus said not

Matthew 19:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
NAS: And Jesus said to His disciples,
KJV: disciples, Verily I say unto you, That
INT: moreover Jesus said to the disciples

Matthew 19:26 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ
INT: Jesus said to them With

Matthew 19:27 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ
INT: Peter said to him Behold

Matthew 19:28 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: And Jesus said to them, Truly I say
KJV: unto them, Verily I say unto you, That
INT: moreover Jesus said to them Truly

Matthew 20:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε καὶ
NAS: and to those he said, 'You also go
INT: And to them he said Go also

Matthew 20:13 V-AIA-3S
GRK: ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν Ἑταῖρε οὐκ
INT: to one of them he said Friend not

Matthew 20:17 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
INT: the way said to them

Matthew 20:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί
NAS: And He said to her, What
KJV: wilt thou? She saith unto him,
INT: moreover he said to her What

Matthew 20:22 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε
NAS: to drink? They said to Him, We are able.
KJV: am baptized with? They say unto him,
INT: Jesus said not You know

Matthew 20:25 V-AIA-3S
GRK: προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατε ὅτι
INT: having called to [him] them said You know that

Matthew 20:32 V-AIA-3S
GRK: αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τί θέλετε
INT: them and said What do you desire

Matthew 21:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: answered and said to them, Truly
KJV: unto them, Verily I say unto you, If
INT: Jesus said to them Truly

Matthew 21:24 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω
INT: Jesus said to them Will ask

Matthew 21:28 V-AIA-3S
GRK: τῷ πρώτῳ εἶπεν Τέκνον ὕπαγε
INT: to the first he said Son go

Matthew 21:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ θέλω
INT: moreover he having answered said not will I

Matthew 21:30 V-AIA-3S
GRK: τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως ὁ
INT: to the second he said likewise

Matthew 21:30 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἐγώ κύριε
INT: and having answered he said I [will] sir

Matthew 22:1 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς
NAS: Jesus spoke to them again in parables,
KJV: by parables, and said,
INT: Jesus again spoke in parables

Matthew 22:13 V-AIA-3S
GRK: ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις
INT: the king said to the servants

Matthew 22:18 V-AIA-3S
GRK: πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν Τί με
INT: malice of them said Why me

Matthew 22:24 V-AIA-3S
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν Ἐάν τις
INT: Teacher Moses said If anyone

Matthew 22:29 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε
INT: Jesus said to them You err

Matthew 22:44 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν Κύριος τῷ
INT: Said The Lord to the

Matthew 24:2 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
NAS: And He said to them, Do you not see
KJV: verily I say unto you,
INT: moreover he having answered said to them not

Matthew 24:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Βλέπετε
INT: Jesus said to them Take heed

Matthew 25:12 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀμὴν λέγω
NAS: Truly I say to you, I do not know
KJV: Verily I say unto you,
INT: moreover having answered he said Truly I say

Matthew 25:22 V-AIA-3S
GRK: δύο τάλαντα εἶπεν Κύριε δύο
INT: two talents said Lord two

Matthew 25:24 V-AIA-3S
GRK: τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν Κύριε ἔγνων
INT: talent had received said Lord I knew

Matthew 25:26 V-AIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ
INT: master of him said to him evil

Matthew 26:1 V-AIA-3S
GRK: λόγους τούτους εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
INT: words these he said to the disciples

Matthew 26:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τί
INT: Jesus said to them Why

Matthew 26:15 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν Τί θέλετέ
INT: said What are you willing

Matthew 26:18 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς
NAS: And He said, Go into the city
KJV: unto him, The Master saith, My time
INT: moreover he said Go into

Matthew 26:21 V-AIA-3S
GRK: ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν Ἀμὴν λέγω
NAS: As they were eating, He said, Truly
KJV: he said, Verily I say unto you, that
INT: they were eating to them he said Truly I say

Matthew 26:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ ἐμβάψας
INT: and having answered he said the [one] having dipped

Matthew 26:25 V-AIA-3S
GRK: παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν Μήτι ἐγώ
NAS: who was betraying Him, said, Surely
KJV: it I? He said unto him, Thou
INT: was betraying him said not I

Matthew 26:26 V-AIA-3S
GRK: τοῖς μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε φάγετε
INT: to the disciples [and] said Take eat

Matthew 26:33 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Εἰ
INT: Peter said to him If

Matthew 26:49 V-AIA-3S
GRK: τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε ῥαββί
INT: to Jesus he said Greetings Rabbi

Matthew 26:50 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε
INT: moreover Jesus said to him Friend

Matthew 26:55 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
INT: hour said Jesus

Matthew 26:62 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν
INT: the high priest said to him Nothing

Matthew 26:63 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω
INT: the high priest said to him I adjure

Matthew 27:17 V-AIA-3S
GRK: οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ
NAS: Pilate said to them, Whom
KJV: Jesus which is called Christ?
INT: Therefore of them said to them

Matthew 27:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα
NAS: But the governor said to them, Which
INT: the governor said to them Which

Matthew 27:25 V-AIA-3S
GRK: ὁ λαὸς εἶπεν Τὸ αἷμα
INT: the people said the blood

Matthew 27:43 V-AIA-3S
GRK: θέλει αὐτόν εἶπεν γὰρ ὅτι
INT: he wants him he said indeed

Matthew 27:63 V-AIA-3S
GRK: ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν
INT: deceiver said while living

Matthew 28:5 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν
INT: the angel said to the women

Matthew 28:6 V-AIA-3S
GRK: γὰρ καθὼς εἶπεν δεῦτε ἴδετε
INT: indeed as he said Come see

Mark 1:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: And said to them

Mark 2:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: And said to them

Mark 3:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
INT: And he spoke to the disciples

Mark 4:39 V-AIA-3S
GRK: ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ
INT: wind and said to the sea

Mark 4:40 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί
INT: And he said to them Why

Mark 5:33 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν
INT: him and told him all

Mark 5:34 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ
INT: moreover he said to her Daughter

Mark 5:43 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ
INT: this and he said [something] should be given to her

Mark 6:22 V-AIA-3S
GRK: δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ
INT: and [the] king said to the girl

Mark 6:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ
INT: And she having gone out said the mother

Mark 6:24 V-AIA-3S
GRK: ἡ δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν
INT: moreover she said The head

Mark 6:37 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δότε
NAS: them [something] to eat! And they said to Him, Shall we go
KJV: And they say unto him,
INT: but having answered he said to them give

Mark 7:6 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Καλῶς
INT: moreover he said to them Rightly

Mark 7:10 V-AIA-3S
GRK: Μωυσῆς γὰρ εἶπεν Τίμα τὸν
INT: Moses indeed said Honor the

Mark 7:29 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῇ Διὰ
INT: And he said to her Because of

Mark 8:7 V-AIA-3S
GRK: εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα
INT: having blessed them he desired also these

Mark 8:34 V-AIA-3S
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Εἴ
INT: disciples of him he said to them if

Mark 9:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ἐκ παιδιόθεν
INT: and he said out of From childhood

Mark 9:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τό
INT: and Jesus said to him

Mark 9:29 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο
INT: And he said to them This

Mark 9:36 V-AIA-3S
GRK: ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς
INT: having taken in [his] arms it he said to them

Mark 9:39 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετε
INT: and Jesus said not Forbid

Mark 10:3 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Τί
INT: and he having answered said to them What

Mark 10:5 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς
INT: also Jesus said to them because of

Mark 10:14 V-AIA-3S
GRK: ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε
INT: was indignant and said to them Permit

Mark 10:18 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί
NAS: And Jesus said to him, Why
KJV: unto him, Why callest thou me good?
INT: moreover Jesus said to him Why

Mark 10:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν
INT: him and said to him One thing

Mark 10:36 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί
INT: moreover he said to them What

Mark 10:38 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ
INT: and Jesus said to them not

Mark 10:39 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ
INT: and Jesus said to them The

Mark 10:49 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν
NAS: stopped and said, Call
KJV: the blind man, saying unto him,
INT: Jesus commanded to be called him

Mark 10:51 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι
KJV: Jesus answered and said unto him, What
INT: Jesus says What to you

Mark 10:51 V-AIA-3S
GRK: δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ ραββουνι
INT: moreover [the] blind [man] said to him Rabboni

Mark 10:52 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε
INT: Jesus said to him Go

Mark 11:6 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: as Jesus had told [them], and they gave them permission.
INT: to them as commanded Jesus

Mark 11:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι
INT: And having answered he said to it No more

Mark 11:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐπερωτήσω
INT: and Jesus said to them I will ask

Mark 12:12 V-AIA-3S
GRK: τὴν παραβολὴν εἶπεν καὶ ἀφέντες
INT: the parable he speaks And having left

Mark 12:15 V-AIA-3S
GRK: τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς Τί
INT: the hypocrisy he said to them Why

Mark 12:17 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὰ
INT: And Jesus said to them the things

Mark 12:26 V-AIA-3S
GRK: βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ
NAS: God spoke to him, saying, I AM THE GOD
KJV: spake unto him, saying, I [am] the God
INT: bush how spoke to him

Mark 12:32 V-AIA-3S
GRK: καὶ Εἶπεν αὐτῷ ὁ
NAS: The scribe said to Him, Right,
INT: and said to him the

Mark 12:34 V-AIA-3S
GRK: νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ
INT: intelligently he answered said to him Not

Mark 12:36 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ
NAS: himself said in the Holy
INT: himself David said by the

Mark 12:36 V-AIA-3S
GRK: τῷ ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος τῷ
NAS: Spirit, THE LORD SAID TO MY LORD, SIT
INT: holy said [the] Lord to the

Mark 12:43 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: His disciples to Him, He said to them, Truly
KJV: disciples, and saith unto them,
INT: disciples of him he says to them Truly

Mark 13:2 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις
INT: Jesus said to him See you

Mark 14:6 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε αὐτήν
INT: moreover Jesus said Let alone her

Mark 14:16 V-AIA-3S
GRK: εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς καὶ
INT: found as he had said to them and

Mark 14:18 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἀμὴν λέγω
NAS: Jesus said, Truly
KJV: said, Verily I say unto you,
INT: Jesus said Truly I say

Mark 14:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Εἷς
INT: moreover he said to them [It is] one of

Mark 14:22 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ εἶπεν Λάβετε τοῦτό
INT: to them and said Take this

Mark 14:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό
INT: And he said to them This

Mark 14:48 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὡς
INT: Jesus said to them As

Mark 14:62 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι
INT: and Jesus said I am

Mark 14:72 V-AIA-3S
GRK: ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ
INT: word that said to him

Mark 15:39 V-AIA-3S
GRK: οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος
INT: thus he breathed his last said Truly this

Mark 16:7 V-AIA-3S
GRK: ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν
INT: will you see as he said to you

Mark 16:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες
INT: And he said to them Having gone

Luke 1:13 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
INT: said moreover to

Luke 1:18 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς
INT: And said Zechariah to

Luke 1:19 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ
INT: the angel said to him I

Luke 1:28 V-AIA-3S
GRK: πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε κεχαριτωμένη
INT: to her said Greetings [you] favored one

Luke 1:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος
INT: And said the angel

Luke 1:34 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ Μαριὰμ
INT: said moreover Mary

Luke 1:35 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα
INT: the angel said to her Spirit

Luke 1:38 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ Μαριάμ
INT: said moreover Mary

Luke 1:42 V-AIA-3S
GRK: μεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ
INT: loud and said Blessed [are] you

Luke 1:46 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει
INT: And said Mary Magnifies

Luke 1:60 V-AIA-3S
GRK: μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί ἀλλὰ
INT: mother of him said No but

Luke 2:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
INT: And said to them the

Luke 2:28 V-AIA-3S
GRK: θεὸν καὶ εἶπεν
INT: God and said

Luke 2:34 V-AIA-3S
GRK: Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ
INT: Simon and said to Mary

Luke 2:48 V-AIA-3S
GRK: ἐξεπλάγησαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν
INT: they were astonished and said to him

Luke 2:49 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: And he said to them

Luke 3:13 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: moreover he said to them

Luke 3:14 V-AIA-3S
GRK: ἡμεῖς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα
INT: we And he said to them No one

Luke 4:3 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῷ
INT: said moreover to him

Luke 4:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ
INT: And said to him the

Luke 4:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται
INT: Jesus said to him it has been written

Luke 4:9 V-AIA-3S
GRK: ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ
INT: temple and said to him If

Luke 4:12 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ
INT: And having answered said to him

Luke 4:23 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: And he said to them

Luke 4:24 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δέ Ἀμὴν
NAS: And He said, Truly I say
KJV: he said, Verily I say unto you,
INT: he said moreover Truly

Luke 4:43 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς
INT: but he said to them

Luke 5:4 V-AIA-3S
GRK: ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς τὸν
INT: he ceased speaking he said to

Luke 5:5 V-AIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ἐπιστάτα δι'
INT: having answered Simon said Master through

Luke 5:10 V-AIA-3S
GRK: Σίμωνι καὶ εἶπεν πρὸς τὸν
INT: with Simon And said to

Luke 5:20 V-AIA-3S
GRK: πίστιν αὐτῶν εἶπεν Ἄνθρωπε ἀφέωνταί
INT: faith of them he said Man have been forgiven

Luke 5:22 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: of them having answered said to them

Luke 5:24 V-AIA-3S
GRK: ἀφιέναι ἁμαρτίας εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ
NAS: sins,-- He said to the paralytic--
KJV: unto the sick of the palsy,) I say unto thee,
INT: to forgive sins he said to the paralyzed [man]

Luke 5:27 V-AIA-3S
GRK: τελώνιον καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει
INT: tax booth and said to him Follow

Luke 5:31 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: Jesus said to them

Luke 5:34 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: moreover Jesus said to them

Luke 6:3 V-AIA-3S
GRK: πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
INT: to them said Jesus

Luke 6:8 V-AIA-3S
GRK: διαλογισμοὺς αὐτῶν εἶπεν δὲ τῷ
INT: thoughts of them said moreover to the

Luke 6:9 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ ὁ
INT: Said then

Luke 6:10 V-AIA-3S
GRK: πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ Ἔκτεινον
INT: all them he said to him Stretch out

Luke 6:39 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δὲ καὶ
INT: he spoke moreover also

Luke 7:9 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω ὑμῖν
NAS: at him, and turned and said to the crowd
KJV: him, I say unto you,
INT: him crowd said I say to you

Luke 7:13 V-AIA-3S
GRK: αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ
INT: her and said to her not

Luke 7:14 V-AIA-3S
GRK: ἔστησαν καὶ εἶπεν Νεανίσκε σοὶ
NAS: came to a halt. And He said, Young man,
KJV: Young man, I say unto thee,
INT: stopped And he said Young man to you

Luke 7:22 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες
INT: And having answered he said to them Having gone

Luke 7:39 V-AIA-3S
GRK: καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ
NAS: Him saw this, he said to himself,
KJV: within himself, saying, This man, if
INT: having invited him spoke within himself

Luke 7:40 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν
INT: Jesus said to him

Luke 7:43 V-AIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι
INT: having answered Simon said I take it that

Luke 7:43 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ὀρθῶς
INT: And he said to him Rightly

Luke 7:48 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῇ
INT: he said moreover to her

Luke 7:50 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
INT: he said moreover to

Luke 8:4 V-AIA-3S
GRK: πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς
INT: to him he spoke by a parable

Luke 8:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται
INT: moreover he said To you it has been given

Luke 8:21 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: but having answered he said to them

Luke 8:22 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: of him and he said to them

Luke 8:25 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς
NAS: And He said to them, Where
KJV: wondered, saying one to another,
INT: he said moreover to them

Luke 8:28 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν Τί ἐμοὶ
INT: with a voice loud said What to me

Luke 8:30 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Λεγιών ὅτι
KJV: asked him, saying, What is
INT: and he said Legion because

Luke 8:45 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
KJV: [thee], and sayest thou, Who
INT: And said Jesus

Luke 8:45 V-AIA-3S
GRK: δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος
INT: moreover all said Peter

Luke 8:46 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό μού
INT: but Jesus said Touched me

Luke 8:48 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ
INT: and he said to her Daughter

Luke 8:52 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε
INT: but he saID not weep

Luke 9:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: And he said to them

Luke 9:9 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ ὁ
INT: said moreover

Luke 9:13 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
NAS: But He said to them, You give
INT: he said moreover to

Luke 9:14 V-AIA-3S
GRK: ἄνδρες πεντακισχίλιοι εἶπεν δὲ πρὸς
INT: men five thousand he said moreover to

Luke 9:20 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς
NAS: And He said to them, But who
KJV: But whom say ye that I
INT: he said moreover to them

Luke 9:20 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν χριστὸν
INT: moreover having answered said The Christ

Luke 9:33 V-AIA-3S
GRK: ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος
NAS: Him, Peter said to Jesus,
KJV: knowing what he said.
INT: from him said Peter

Luke 9:41 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ γενεὰ
INT: Jesus said O generation

Luke 9:43 V-AIA-3S
GRK: οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς
INT: which he did he said to the

Luke 9:48 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς
INT: and said to them whoever

Luke 9:49 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰωάννης εἶπεν Ἐπιστάτα εἴδομέν
INT: moreover John said Master we saw

Luke 9:50 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
INT: said moreover to

Luke 9:55 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὐκ οἰδατε
INT: them and said not You know

Luke 9:57 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς
INT: the road said someone to

Luke 9:58 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ
INT: And said to him

Luke 9:59 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς
INT: he said moreover to

Luke 9:59 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν κύριε Ἐπίτρεψόν
INT: but he said Lord allow

Luke 9:60 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῷ
INT: he said moreover to him

Luke 9:61 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ καὶ
INT: said moreover also

Luke 9:62 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
INT: said moreover to

Luke 10:18 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς
INT: he said moreover to them

Luke 10:21 V-AIA-3S
GRK: ἁγίῳ καὶ εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι
INT: holy and said I praise you

Luke 10:23 V-AIA-3S
GRK: κατ' ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι οἱ
INT: in private he said Blessed [are] the

Luke 10:26 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν
INT: and he said to him

Luke 10:27 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀγαπήσεις Κύριον
INT: and having answered he said You will love [the] Lord

Luke 10:28 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῷ
INT: he said moreover to him

Luke 10:29 V-AIA-3S
GRK: δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν
INT: to justify himself he said to

Luke 10:30 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄνθρωπός τις
INT: Jesus said A man certain

Luke 10:35 V-AIA-3S
GRK: πανδοχεῖ καὶ εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ
INT: innkeeper and said Take care of him

Luke 10:37 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Ὁ ποιήσας
INT: and he said the [one] having shown

Luke 10:37 V-AIA-3S
GRK: μετ' αὐτοῦ εἶπεν δὲ αὐτῷ
INT: toward him Said then to him

Luke 10:40 V-AIA-3S
GRK: ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Κύριε οὐ
INT: having come up moreover she said Lord not

Luke 10:41 V-AIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ
INT: having answered moreover said to her the

Luke 11:1 V-AIA-3S
GRK: ὡς ἐπαύσατο εἶπέν τις τῶν
INT: when he ceased said one of the

Luke 11:2 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς
NAS: And He said to them, When you pray,
KJV: When ye pray, say, Our Father
INT: he said moreover to them

Luke 11:5 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: And he said to them

Luke 11:17 V-AIA-3S
GRK: τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα
INT: the thoughts said to them Every

Luke 11:27 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία
INT: the crowd said to him Blessed

Luke 11:28 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸς δὲ εἶπεν Μενοῦν μακάριοι
INT: he moreover said Yes rather blessed

Luke 11:39 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ ὁ
INT: said moreover the

Luke 11:46 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν Καὶ ὑμῖν
INT: moreover he said Also to you

Luke 11:49 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ εἶπεν Ἀποστελῶ εἰς
INT: of God said I will send to

Luke 12:13 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δέ τις
INT: said moreover one

Luke 12:14 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπε
INT: moreover he said to him Man

Luke 12:15 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
INT: he said moreover to

Luke 12:16 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δὲ παραβολὴν
NAS: And He told them a parable, saying,
KJV: them, saying, The ground
INT: he spoke moreover a parable

Luke 12:18 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν Τοῦτο ποιήσω
INT: and he said This will I do

Luke 12:20 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῷ
INT: said moreover to him

Luke 12:22 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δὲ πρὸς
NAS: And He said to His disciples,
KJV: Therefore I say unto you,
INT: he said moreover to

Luke 12:41 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δὲ ὁ
NAS: Peter said, Lord, are You addressing
KJV: Lord, speakest thou this
INT: said moreover

Luke 12:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν ὁ κύριος
INT: and said the Lord

Luke 13:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε
INT: And having answered he said to them Think you

Luke 13:7 V-AIA-3S
GRK: εἶπεν δὲ πρὸς
INT: he said moreover to

Luke 13:12 V-AIA-3S
GRK: προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ Γύναι
INT: called to [her] and said to her Woman

Luke 13:15 V-AIA-3S
GRK: κύριος καὶ εἶπεν Ὑποκριταί ἕκαστος
INT: Lord and said Hypocrites each one

Luke 13:20 V-AIA-3S
GRK: Καὶ πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω
INT: And again he said To what will I liken

Luke 13:23 V-AIA-3S
GRK: Εἶπεν δέ τις
INT: said moreover one

Luke 13:23 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
INT: and he said to them

Luke 13:32 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες
INT: And he said to them Having gone

Luke 14:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς
NAS: answered and spoke to the lawyers
KJV: and Pharisees, saying, Is it lawful
INT: Jesus spoke to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page