λέγοντες
Englishman's Concordance
λέγοντες (legontes) — 152 Occurrences

Matthew 2:2 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Ποῦ ἐστὶν
KJV: Saying, Where is
INT: saying Where is

Matthew 6:31 V-PPA-NMP
GRK: οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν
NAS: then, saying, 'What
KJV: thought, saying, What
INT: therefore be anxious saying What shall we eat

Matthew 8:25 V-PPA-NMP
GRK: ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε σῶσον
NAS: to [Him] and woke Him, saying, Save
KJV: him, saying, Lord,
INT: they awoke him saying Lord save us

Matthew 8:27 V-PPA-NMP
GRK: ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός ἐστιν
NAS: were amazed, and said, What kind
KJV: marvelled, saying, What manner of man
INT: [the] men marveled saying What kind [of man] is

Matthew 8:29 V-PPA-NMP
GRK: ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν
NAS: And they cried out, saying, What
KJV: they cried out, saying, What
INT: Behold they cried out saying What to us

Matthew 8:31 V-PPA-NMP
GRK: παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις
NAS: [began] to entreat Him, saying, If
KJV: besought him, saying, If thou cast
INT: begged him saying If you cast out

Matthew 9:14 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες Διὰ τί
NAS: came to Him, asking, Why
KJV: of John, saying, Why
INT: disciples of John saying because of why

Matthew 9:27 V-PPA-NMP
GRK: κράζοντες καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς
KJV: and saying, [Thou] Son
INT: crying and saying Have mercy on us

Matthew 9:33 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάνη
NAS: were amazed, [and were] saying, Nothing
KJV: marvelled, saying,
INT: the crowds saying Never was it seen

Matthew 10:7 V-PPA-NMP
GRK: δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν
NAS: preach, saying, The kingdom
KJV: as ye go, preach, saying, The kingdom
INT: and proclaim saying Has drawn near

Matthew 12:10 V-PPA-NMP
GRK: ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἔξεστιν
NAS: And they questioned Jesus, asking, Is it lawful
KJV: him, saying, Is it lawful
INT: they asked him saying if Is it lawful

Matthew 12:38 V-PPA-NMP
GRK: καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν
NAS: and Pharisees said to Him, Teacher,
KJV: answered, saying, Master,
INT: and Pharisees saying Teacher we wish

Matthew 13:36 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν
NAS: came to Him and said, Explain
KJV: came unto him, saying, Declare unto us
INT: disciples to him saying Explain to us

Matthew 14:15 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός ἐστιν
NAS: came to Him and said, This
KJV: came to him, saying, This is a desert
INT: this disciples saying Desolate is

Matthew 14:26 V-PPA-NMP
GRK: περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά
NAS: they were terrified, and said, It is a ghost!
KJV: they were troubled, saying, It is
INT: walking were troubled saying a ghost

Matthew 14:33 V-PPA-NMP
GRK: προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ
NAS: worshiped Him, saying, You are certainly
KJV: him, saying, Of a truth
INT: worshipped him saying Truly of God

Matthew 15:1 V-PPA-NMP
GRK: καὶ γραμματεῖς λέγοντες
NAS: to Jesus from Jerusalem and said,
KJV: which were of Jerusalem, saying,
INT: and scribes saying

Matthew 15:23 V-PPA-NMP
GRK: ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν
NAS: and implored Him, saying, Send her away,
KJV: and besought him, saying, Send her
INT: asked him saying Dismiss her

Matthew 16:7 V-PPA-NMP
GRK: ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι Ἄρτους
NAS: themselves, saying, [He said that] because
KJV: themselves, saying, [It is] because
INT: among themselves saying Because bread

Matthew 17:10 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν
NAS: do the scribes say that Elijah
KJV: asked him, saying, Why then
INT: the disciples saying Why then

Matthew 18:1 V-PPA-NMP
GRK: τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα
NAS: came to Jesus and said, Who then
KJV: unto Jesus, saying, Who
INT: to Jesus saying Who then

Matthew 19:3 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὸν καὶ λέγοντες Εἰ ἔξεστιν
NAS: to Jesus, testing Him and asking, Is it lawful
KJV: him, and saying unto him, Is it lawful
INT: him and saying if Is it lawful

Matthew 19:25 V-PPA-NMP
GRK: ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες Τίς ἄρα
NAS: astonished and said, Then
KJV: amazed, saying, Who
INT: were astonished exceedingly saying Who then

Matthew 20:12 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Οὗτοι οἱ
NAS: saying, 'These last men
KJV: Saying, These last
INT: saying These the

Matthew 20:30 V-PPA-NMP
GRK: παράγει ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον
KJV: cried out, saying, Have mercy
INT: is passing by cried out saying Lord Have mercy on

Matthew 20:31 V-PPA-NMP
GRK: μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον
KJV: the more, saying, Have mercy
INT: all the more they cried out saying Lord Have mercy on

Matthew 21:9 V-PPA-NMP
GRK: ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ
KJV: cried, saying, Hosanna
INT: following were crying out saying Hosanna to the

Matthew 21:20 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς παραχρῆμα
NAS: were amazed and asked, How
KJV: [it], they marvelled, saying, How
INT: disciples marveled saying How immediately

Matthew 21:23 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ
NAS: to Him while He was teaching, and said, By what
KJV: as he was teaching, and said, By
INT: of the people saying By what

Matthew 21:25 V-PPA-NMP
GRK: ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν
NAS: among themselves, saying, If we say,
KJV: themselves, saying, If
INT: with themselves saying If we should say

Matthew 22:16 V-PPA-AMP
GRK: τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν
NAS: to Him, along with the Herodians, saying, Teacher,
KJV: the Herodians, saying, Master,
INT: the Herodians saying Teacher we know

Matthew 22:23 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῷ Σαδδουκαῖοι λέγοντες μὴ εἶναι
NAS: [some] Sadducees (who say there is no
KJV: which say that there is
INT: to him Sadducees who say not there is

Matthew 22:24 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς
NAS: asking, Teacher, Moses
KJV: Saying, Master, Moses
INT: saying Teacher Moses

Matthew 23:16 V-PPA-NMP
GRK: τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν
NAS: guides, who say, Whoever
KJV: which say, Whosoever
INT: blind who say whoever anyhow

Matthew 24:3 V-PPA-NMP
GRK: κατ' ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ ἡμῖν
NAS: to Him privately, saying, Tell us, when
KJV: unto him privately, saying, Tell us,
INT: in private saying Tell us

Matthew 24:5 V-PPA-NMP
GRK: ὀνόματί μου λέγοντες Ἐγώ εἰμι
NAS: in My name, saying, 'I am
KJV: my name, saying, I am
INT: name of me saying I am

Matthew 25:37 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δίκαιοι λέγοντες Κύριε πότε
KJV: answer him, saying, Lord, when
INT: the righteous saying Lord when

Matthew 25:44 V-PPA-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε πότε
KJV: answer him, saying, Lord, when
INT: also themselves saying Lord when

Matthew 26:8 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες Εἰς τί
NAS: when they saw [this], and said, Why
KJV: [it], they had indignation, saying, To
INT: disciples became indignant saying For what purpose

Matthew 26:17 V-PPA-NMP
GRK: τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις
NAS: to Jesus and asked, Where
KJV: came to Jesus, saying unto him, Where
INT: to Jesus saying Where wish you [that]

Matthew 26:68 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Προφήτευσον ἡμῖν
NAS: and said, Prophesy to us, You Christ;
KJV: Saying, Prophesy unto us,
INT: saying Prophesy to us

Matthew 27:23 V-PPA-NMP
GRK: περισσῶς ἔκραζον λέγοντες Σταυρωθήτω
NAS: all the more, saying, Crucify
KJV: the more, saying, Let him be crucified.
INT: all the more they cried out saying Let [him] be crucified

Matthew 27:29 V-PPA-NMP
GRK: ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε βασιλεῦ
NAS: Him and mocked Him, saying, Hail,
KJV: and mocked him, saying, Hail, King
INT: they mocked him saying Hail king

Matthew 27:40 V-PPA-NMP
GRK: καὶ λέγοντες Ὁ καταλύων
NAS: and saying, You who [are going to] destroy
KJV: And saying, Thou that destroyest
INT: and saying You who destroy

Matthew 27:54 V-PPA-NMP
GRK: ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ
NAS: frightened and said, Truly
KJV: greatly, saying, Truly
INT: feared greatly saying Truly God's

Matthew 27:63 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Κύριε ἐμνήσθημεν
NAS: and said, Sir, we remember
KJV: Saying, Sir, we remember
INT: saying Sir we have remembered

Matthew 28:13 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Εἴπατε ὅτι
NAS: and said, You are to say, 'His disciples
KJV: Saying, Say ye,
INT: saying Say that

Mark 3:11 V-PPA-NNP
GRK: καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι Σὺ
KJV: and cried, saying, Thou
INT: and cried saying You

Mark 5:12 V-PPA-NMP
GRK: παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς
NAS: [The demons] implored Him, saying, Send
KJV: besought him, saying, Send us
INT: they begged him saying Send us

Mark 5:35 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ
NAS: from the [house of] the synagogue official, saying, Your daughter
KJV: the ruler of the synagogue's [house certain] which said,
INT: the ruler of synagogue's [house] saying the

Mark 6:2 V-PPA-NMP
GRK: ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ
NAS: were astonished, saying, Where
KJV: [him] were astonished, saying, From whence
INT: hearing were astonished saying from where to this [man]

Mark 7:37 V-PPA-NMP
GRK: ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Καλῶς πάντα
NAS: astonished, saying, He has done
KJV: astonished, saying, He hath done
INT: above measure they were astonished saying Well all things

Mark 8:28 V-PPA-NMP
GRK: εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ἰωάννην
NAS: They told Him, saying, John
INT: they told him him saying John

Mark 9:11 V-PPA-NMP
GRK: ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες Ὅτι λέγουσιν
NAS: They asked Him, saying, [Why is it] that the scribes
KJV: they asked him, saying, Why say
INT: they asked him saying say

Mark 10:26 V-PPA-NMP
GRK: περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς
NAS: astonished and said to Him, Then
KJV: out of measure, saying among
INT: exceedingly they were astonished saying among themselves

Mark 10:35 V-PPA-NMP
GRK: υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: came up to Jesus, saying, Teacher,
KJV: unto him, saying, Master,
INT: sons of Zebedee saying to him Teacher

Mark 10:49 V-PPA-NMP
GRK: τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει
INT: the blind [man] saying to him Take courage

Mark 11:31 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν
NAS: among themselves, saying, If we say,
KJV: themselves, saying, If
INT: with themselves saying If we should say

Mark 12:18 V-PPA-NMP
GRK: ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: to Jesus, and [began] questioning Him, saying,
KJV: they asked him, saying,
INT: they questioned him saying

Mark 13:6 V-PPA-NMP
GRK: ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ
NAS: in My name, saying, I am
KJV: my name, saying, I
INT: name of me saying I

Mark 14:57 V-PPA-NMP
GRK: κατ' αὐτοῦ λέγοντες
NAS: against Him, saying,
KJV: against him, saying,
INT: against him saying

Mark 15:29 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ
NAS: their heads, and saying, Ha!
KJV: and saying, Ah,
INT: of them and saying Aha

Luke 1:66 V-PPA-NMP
GRK: καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες Τί ἄρα
NAS: them in mind, saying, What
KJV: their hearts, saying, What manner
INT: heart of them saying What then

Luke 3:10 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν
NAS: were questioning him, saying, Then
KJV: asked him, saying, What shall we do
INT: the crowds saying What then

Luke 3:14 V-PPA-NMP
GRK: καὶ στρατευόμενοι λέγοντες Τί ποιήσωμεν
NAS: were questioning him, saying, And [what about] us, what
KJV: demanded of him, saying, And what
INT: also those who were soldiers saying what shall do

Luke 4:36 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Τίς ὁ
NAS: with one another saying, What
KJV: among themselves, saying, What a word
INT: to one another saying What

Luke 5:21 V-PPA-NMP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν
NAS: began to reason, saying, Who is this
KJV: began to reason, saying, Who is
INT: the Pharisees saying Who is

Luke 5:26 V-PPA-NMP
GRK: ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν
NAS: with fear, saying, We have seen
KJV: with fear, saying,
INT: were filled with fear saying We have seen

Luke 5:30 V-PPA-NMP
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες Διὰ τί
NAS: at His disciples, saying, Why
KJV: his disciples, saying, Why do ye eat
INT: disciples of him saying because of why

Luke 7:4 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες ὅτι ἄξιός
NAS: implored Him, saying, He is worthy
KJV: him instantly, saying, That he was
INT: him earnestly saying that worthy

Luke 7:16 V-PPA-NMP
GRK: τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης
NAS: God, saying, A great
KJV: God, saying, That
INT: God saying A prophet

Luke 8:24 V-PPA-NMP
GRK: διήγειραν αὐτὸν λέγοντες Ἐπιστάτα ἐπιστάτα
NAS: to Jesus and woke Him up, saying, Master,
KJV: and awoke him, saying, Master, master,
INT: they awoke him saying Master Master

Luke 8:25 V-PPA-NMP
GRK: δὲ ἐθαύμασαν λέγοντες πρὸς ἀλλήλους
INT: moreover they marveled saying to one another

Luke 10:17 V-PPA-NMP
GRK: μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε καὶ
NAS: returned with joy, saying, Lord, even
KJV: with joy, saying, Lord, even
INT: with joy saying Lord even

Luke 13:25 V-PPA-NMP
GRK: τὴν θύραν λέγοντες Κύριε ἄνοιξον
NAS: on the door, saying, Lord,
KJV: at the door, saying, Lord,
INT: the door saying Lord open

Luke 13:31 V-PPA-NMP
GRK: τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ Ἔξελθε
NAS: approached, saying to Him, Go away,
KJV: of the Pharisees, saying unto him,
INT: certain Pharisees saying to him Go out

Luke 14:30 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες ὅτι Οὗτος
NAS: saying, 'This man
KJV: Saying, This man
INT: saying This

Luke 15:2 V-PPA-NMP
GRK: οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος
NAS: [began] to grumble, saying, This man
KJV: murmured, saying, This man
INT: the scribes saying This [man]

Luke 17:13 V-PPA-NMP
GRK: ἦραν φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ ἐπιστάτα
NAS: their voices, saying, Jesus,
KJV: [their] voices, and said, Jesus,
INT: lifted up [their] voice saying Jesus Master

Luke 19:7 V-PPA-NMP
GRK: πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ
NAS: [began] to grumble, saying, He has gone
KJV: all murmured, saying, That he was gone
INT: all grumbled saying With

Luke 19:14 V-PPA-NMP
GRK: ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες Οὐ θέλομεν
NAS: after him, saying, 'We do not want
KJV: after him, saying, We will not
INT: after him saying not We are willing [for]

Luke 19:38 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Εὐλογημένος ὁ
NAS: shouting: BLESSED IS THE KING
KJV: Saying, Blessed [be] the King
INT: saying Blessed is

Luke 20:2 V-PPA-NMP
GRK: καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν
NAS: and they spoke, saying to Him, Tell us by what
INT: and spoke saying to him

Luke 20:5 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν
NAS: among themselves, saying, If we say,
KJV: with themselves, saying, If
INT: among themselves saying If

Luke 20:14 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Οὗτός ἐστιν
NAS: with one another, saying, 'This
KJV: among themselves, saying, This is
INT: among themselves saying This is

Luke 20:21 V-PPA-NMP
GRK: ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν
NAS: They questioned Him, saying, Teacher,
KJV: him, saying, Master,
INT: they questioned him saying Teacher we know

Luke 20:28 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς
NAS: and they questioned Him, saying, Teacher,
KJV: Saying, Master, Moses
INT: saying Teacher Moses

Luke 21:7 V-PPA-NMP
GRK: δὲ αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε πότε
NAS: They questioned Him, saying, Teacher,
KJV: they asked him, saying, Master, but
INT: moreover him saying Teacher when

Luke 21:8 V-PPA-NMP
GRK: ὀνόματί μου λέγοντες Ἐγώ εἰμι
INT: name of me saying I am [he]

Luke 22:64 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον τίς
NAS: Him and were asking Him, saying, Prophesy,
KJV: asked him, saying, Prophesy, who
INT: and were asking saying Prophesy who

Luke 22:66 V-PPA-NMP
GRK: συνέδριον αὐτῶν λέγοντες
NAS: to their council [chamber], saying,
KJV: their council, saying,
INT: council of them saying

Luke 23:2 V-PPA-NMP
GRK: κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον εὕραμεν
NAS: to accuse Him, saying, We found
KJV: to accuse him, saying, We found this
INT: to accuse him saying This [man] we found

Luke 23:5 V-PPA-NMP
GRK: δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ἀνασείει
NAS: But they kept on insisting, saying, He stirs
KJV: they were the more fierce, saying, He stirreth up
INT: but they were insisting saying He stirs up

Luke 23:18 V-PPA-NMP
GRK: δὲ παμπληθεὶ λέγοντες Αἶρε τοῦτον
NAS: out all together, saying, Away
KJV: all at once, saying, Away with
INT: however in a mass saying Away with this [man]

Luke 23:21 V-PPA-NMP
GRK: δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες Σταύρου σταύρου
NAS: but they kept on calling out, saying, Crucify,
KJV: they cried, saying, Crucify
INT: but they were crying out saying Crucify crucify

Luke 23:35 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν
NAS: were sneering at Him, saying, He saved
KJV: derided [him], saying, He saved
INT: the rulers saying Others he saved

Luke 23:37 V-PPA-NMP
GRK: καὶ λέγοντες Εἰ σὺ
NAS: and saying, If You are the King
KJV: And saying, If thou
INT: and saying If you

Luke 24:29 V-PPA-NMP
GRK: παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ'
NAS: But they urged Him, saying, Stay
KJV: him, saying, Abide
INT: they constrained him saying Abide with

John 4:31 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγοντες ῥαββί φάγε
NAS: were urging Him, saying, Rabbi,
KJV: prayed him, saying, Master, eat.
INT: the disciples saying Rabbi eat

John 4:51 V-PPA-NMP
GRK: ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ
NAS: met him, saying that his son
KJV: and told [him], saying, Thy
INT: met him saying the

John 6:52 V-PPA-NMP
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται
NAS: with one another, saying, How
KJV: among themselves, saying, How can
INT: the Jews saying How is able

John 7:15 V-PPA-NMP
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς οὗτος
NAS: were astonished, saying, How
KJV: marvelled, saying, How
INT: the Jews saying How this one

John 9:2 V-PPA-NMP
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες ῥαββί τίς
KJV: asked him, saying, Master, who
INT: disciples of him saying Rabbi who

John 9:19 V-PPA-NMP
GRK: ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν
NAS: and questioned them, saying, Is this
KJV: they asked them, saying, Is this
INT: they asked them saying This is

John 12:21 V-PPA-NMP
GRK: ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε θέλομεν
NAS: and [began to] ask him, saying, Sir,
KJV: desired him, saying, Sir, we would
INT: they asked him saying Sir we desire

John 18:40 V-PPA-NMP
GRK: οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ τοῦτον
NAS: out again, saying, Not this Man,
KJV: all again, saying, Not this man,
INT: therefore again saying Not this one

John 19:6 V-PPA-NMP
GRK: ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον
NAS: Him, they cried out saying, Crucify,
KJV: they cried out, saying, Crucify
INT: officers they cried out saying Crucify crucify

John 19:12 V-PPA-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν τοῦτον
NAS: cried out saying, If
KJV: cried out, saying, If
INT: [the] Jews cried out saying If this [man]

Acts 1:6 V-PPA-NMP
GRK: ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε εἰ
NAS: they were asking Him, saying, Lord,
KJV: they asked of him, saying, Lord,
INT: asked him saying Lord if

Acts 2:7 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες οὐχ ἰδοὺ
NAS: and astonished, saying, Why,
KJV: marvelled, saying one to another,
INT: and marveled saying not you see

Acts 2:12 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἄλλον λέγοντες Τί θέλει
NAS: and great perplexity, saying to one
KJV: and were in doubt, saying one to
INT: to other saying What would

Acts 4:16 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Τί ποιήσωμεν
NAS: saying, What shall we do
KJV: Saying, What shall we do
INT: saying What shall we do

Acts 5:23 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες ὅτι Τὸ
NAS: saying, We found the prison house
KJV: Saying, The prison
INT: saying The

Acts 8:10 V-PPA-NMP
GRK: ἕως μεγάλου λέγοντες Οὗτός ἐστιν
NAS: were giving attention to him, saying, This man
KJV: to the greatest, saying, This man is
INT: to great saying This one is

Acts 11:3 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες ὅτι εἰσῆλθες
NAS: saying, You went to uncircumcised
KJV: Saying, Thou wentest in
INT: saying he went

Acts 11:18 V-PPA-NMP
GRK: τὸν θεὸν λέγοντες Ἄρα καὶ
NAS: God, saying, Well then,
KJV: glorified God, saying, Then hath
INT: God saying Then indeed also

Acts 13:15 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς αὐτοὺς λέγοντες Ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: sent to them, saying, Brethren,
KJV: them, saying, [Ye] men
INT: to them saying Men brothers

Acts 14:11 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες Οἱ θεοὶ
NAS: their voice, saying in the Lycaonian language,
KJV: voices, saying in the speech of Lycaonia,
INT: of them in Lycaonian saying The gods

Acts 14:15 V-PPA-NMP
GRK: καὶ λέγοντες Ἄνδρες τί
NAS: and saying, Men, why
KJV: And saying, Sirs, why
INT: and saying Men why

Acts 14:18 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν
NAS: [Even] saying these things,
KJV: with these sayings scarce
INT: And these things saying hardly they stopped

Acts 15:5 V-PPA-NMP
GRK: Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι δεῖ
NAS: stood up, saying, It is necessary
KJV: which believed, saying, That
INT: Pharisees who believed saying It is necessary

Acts 15:24 V-PPA-NMP
GRK: ψυχὰς ὑμῶν λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ
INT: minds of you saying [you must] be circumcised and

Acts 16:35 V-PPA-NMP
GRK: τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες Ἀπόλυσον τοὺς
NAS: their policemen, saying, Release
KJV: sent the serjeants, saying, Let those
INT: the officers saying Let go the

Acts 17:7 V-PPA-NMP
GRK: βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν
NAS: of Caesar, saying that there is another
KJV: of Caesar, saying that there is
INT: king another saying there is Jesus

Acts 17:19 V-PPA-NMP
GRK: Πάγον ἤγαγον λέγοντες Δυνάμεθα γνῶναι
NAS: him to the Areopagus, saying, May
KJV: unto Areopagus, saying, May we know
INT: Hill they brought [him] saying Are we able to know

Acts 18:13 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες ὅτι Παρὰ
NAS: saying, This man persuades
KJV: Saying, This
INT: saying That contrary to

Acts 19:13 V-PPA-NMP
GRK: κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζω ὑμᾶς
NAS: Jesus, saying, I adjure
KJV: Jesus, saying, We adjure
INT: Lord Jesus saying We adjure you

Acts 19:28 V-PPA-NMP
GRK: θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη ἡ
NAS: they [began] crying out, saying, Great
KJV: cried out, saying, Great
INT: of anger they cried out saying Great [is]

Acts 22:22 V-PPA-NMP
GRK: φωνὴν αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ
NAS: their voices and said, Away
KJV: their voices, and said, Away with such
INT: voice of them saying away with from

Acts 23:9 V-PPA-NMP
GRK: Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες Οὐδὲν κακὸν
NAS: up and [began] to argue heatedly, saying, We find
KJV: arose, and strove, saying, We find no
INT: Pharisees they were contending saying Nothing evil

Acts 23:12 V-PPA-NMP
GRK: ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν
NAS: under an oath, saying that they would neither
KJV: under a curse, saying that they would
INT: put under an oath themselves declaring neither to eat

Acts 26:31 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν
NAS: to one another, saying, This
KJV: between themselves, saying, This
INT: to one another saying Nothing

2 Timothy 2:18 V-PPA-NMP
GRK: ἀλήθειαν ἠστόχησαν λέγοντες τὴν ἀνάστασιν
NAS: from the truth saying that the resurrection
KJV: have erred, saying that the resurrection
INT: truth missed the mark asserting the resurrection

Hebrews 11:14 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι
NAS: For those who say such things
KJV: For they that say such things
INT: indeed such things say make manifest that [their]

James 4:13 V-PPA-NMP
GRK: νῦν οἱ λέγοντες Σήμερον ἢ
NAS: Come now, you who say, Today or
KJV: Go to now, ye that say, To day or
INT: now you who say today or

2 Peter 3:4 V-PPA-NMP
GRK: καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστὶν
NAS: and saying, Where is the promise
KJV: And saying, Where is
INT: and saying Where is

Revelation 4:8 V-PPA-NMP
GRK: καὶ νυκτὸς λέγοντες Ἅγιος ἅγιος
NAS: they do not cease to say, HOLY,
KJV: and night, saying, Holy, holy,
INT: and night saying Holy Holy

Revelation 4:10 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ θρόνου λέγοντες
NAS: before the throne, saying,
KJV: before the throne, saying,
INT: the throne saying

Revelation 5:9 V-PPA-NMP
GRK: ᾠδὴν καινὴν λέγοντες Ἄξιος εἶ
NAS: song, saying, Worthy
KJV: a new song, saying, Thou art worthy
INT: a song new saying Worthy are you

Revelation 5:12 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ
NAS: saying with a loud voice,
KJV: Saying with a loud voice,
INT: saying with a voice loud

Revelation 6:10 V-PPA-NMP
GRK: φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἕως πότε
NAS: voice, saying, How long,
KJV: with a loud voice, saying, How long,
INT: with a voice loud saying Until when

Revelation 7:10 V-PPA-NMP
GRK: φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἡ σωτηρία
NAS: voice, saying, Salvation
KJV: voice, saying, Salvation
INT: with a voice loud saying Salvation

Revelation 7:12 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Ἀμήν ἡ
NAS: saying, Amen, blessing
KJV: Saying, Amen: Blessing,
INT: saying Amen

Revelation 11:15 V-PPA-NMP
GRK: τῷ οὐρανῷ λέγοντες Ἐγένετο ἡ
NAS: in heaven, saying, The kingdom
KJV: heaven, saying, The kingdoms
INT: heaven saying Became the

Revelation 11:17 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Εὐχαριστοῦμέν σοι
NAS: saying, We give You thanks, O Lord
KJV: Saying, We give thee
INT: saying We give thanks to you

Revelation 13:4 V-PPA-NMP
GRK: τῷ θηρίῳ λέγοντες Τίς ὅμοιος
NAS: the beast, saying, Who
KJV: the beast, saying, Who
INT: the beast saying Who [is] like

Revelation 15:3 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ ἀρνίου λέγοντες Μεγάλα καὶ
NAS: of the Lamb, saying, Great
KJV: of the Lamb, saying, Great
INT: of the Lamb saying Great and

Revelation 18:10 V-PPA-NMP
GRK: βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες Οὐαί οὐαί
NAS: of her torment, saying, Woe,
KJV: of her torment, saying, Alas, alas,
INT: torment of her saying Woe woe

Revelation 18:16 V-PPA-NMP
GRK: λέγοντες Οὐαί οὐαί
NAS: saying, Woe, woe,
KJV: And saying, Alas, alas,
INT: saying Woe woe

Revelation 18:18 V-PPA-NMP
GRK: πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες Τίς ὁμοία
NAS: of her burning, saying, What
KJV: burning, saying, What
INT: burning of her saying What [city is] like

Revelation 18:19 V-PPA-NMP
GRK: καὶ πενθοῦντες λέγοντες Οὐαί οὐαί
NAS: and mourning, saying, Woe,
KJV: and wailing, saying, Alas, alas,
INT: and mourning saying Woe woe

Revelation 19:4 V-PPA-NMP
GRK: τῷ θρόνῳ λέγοντες Ἀμήν Ἁλληλουιά
NAS: on the throne saying, Amen.
KJV: on the throne, saying, Amen; Alleluia.
INT: the throne saying Amen Hallelujah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page