ὃν
Englishman's Concordance
ὃν (hon) — 167 Occurrences

Matthew 2:9 RelPro-AMS
GRK: ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν
NAS: and the star, which they had seen
KJV: lo, the star, which they saw in
INT: the star which they saw in

Matthew 2:16 RelPro-AMS
GRK: τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ
NAS: to the time which he had determined
KJV: to the time which he had diligently enquired
INT: the time which he had ascertained from

Matthew 7:9 RelPro-AMS
GRK: ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει ὁ
NAS: is there among you who, when his son
KJV: there of you, whom if his
INT: you a man who should ask the

Matthew 12:18 RelPro-AMS
GRK: παῖς μου ὃν ᾑρέτισα ὁ
NAS: MY SERVANT WHOM I HAVE CHOSEN;
KJV: my servant, whom I have chosen; my
INT: servant of me whom I have chosen

Matthew 12:18 RelPro-AMS
GRK: μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ
NAS: MY BELOVED IN WHOM MY SOUL
KJV: beloved, in whom my soul
INT: of me in whom has found delight the

Matthew 13:31 RelPro-AMS
GRK: κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος
NAS: a mustard seed, which a man took
KJV: of mustard seed, which a man
INT: to a grain of mustard which having taken a man

Matthew 13:44 RelPro-AMS
GRK: τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος
NAS: hidden in the field, which a man found
KJV: a field; the which when a man
INT: the field which having found a man

Matthew 21:24 RelPro-AMS
GRK: λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ
NAS: you one thing, which if you tell
KJV: one thing, which if ye tell
INT: thing one which if you tell

Matthew 21:35 RelPro-AMS
GRK: δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν
NAS: and beat one, and killed
KJV: servants, and beat one, and
INT: servants of him one indeed they beat

Matthew 21:35 RelPro-AMS
GRK: μὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν
NAS: and killed another, and stoned
KJV: and killed another, and stoned
INT: indeed they beat one moreover they killed

Matthew 21:35 RelPro-AMS
GRK: δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν
NAS: another, and stoned a third.
KJV: and stoned another.
INT: moreover they killed one moreover they stoned

Matthew 21:42 RelPro-AMS
GRK: γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
NAS: THE STONE WHICH THE BUILDERS
KJV: The stone which the builders
INT: Scriptures [The] stone which rejected those who

Matthew 21:44 RelPro-AMS
GRK: συνθλασθήσεται ἐφ' ὃν δ' ἂν
NAS: will be broken to pieces; but on whomever it falls,
KJV: on whomsoever it shall fall,
INT: will be broken on whomever moreover anyhow

Matthew 23:35 RelPro-AMS
GRK: υἱοῦ Βαραχίου ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ
NAS: of Berechiah, whom you murdered
KJV: son of Barachias, whom ye slew between
INT: son of Berekiah whom you murdered between

Matthew 23:37 RelPro-AMS
GRK: τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις
INT: children of you in which way a hen

Matthew 24:45 RelPro-AMS
GRK: καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ
NAS: slave whom his master
KJV: wise servant, whom his lord
INT: and wise whom has set the

Matthew 24:46 RelPro-AMS
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ
NAS: is that slave whom his master
KJV: [is] that servant, whom his lord
INT: servant that whom having come the

Matthew 26:48 RelPro-AMS
GRK: σημεῖον λέγων Ὃν ἂν φιλήσω
NAS: saying, Whomever I kiss,
KJV: saying, Whomsoever I shall kiss,
INT: a sign saying whomever anyhow I shall kiss

Matthew 27:9 RelPro-AMS
GRK: τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ
NAS: THE PRICE OF THE ONE WHOSE PRICE
KJV: of him that was valued, whom they of
INT: of him who was set a price on whom they set a price on by [the]

Matthew 27:15 RelPro-AMS
GRK: ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον
NAS: [any] one prisoner whom they wanted.
KJV: a prisoner, whom they would.
INT: multitude prisoner whom they wished

Mark 6:16 RelPro-AMS
GRK: Ἡρῴδης ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
NAS: John, whom I beheaded,
INT: Herod said Whom I beheaded

Mark 11:2 RelPro-AMS
GRK: δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς οὔπω
NAS: a colt tied [there], on which no one
INT: tied upon which no one not yet

Mark 12:10 RelPro-AMS
GRK: ἀνέγνωτε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
NAS: THE STONE WHICH THE BUILDERS
KJV: The stone which the builders
INT: did you read [The] stone which rejected those who

Mark 14:44 RelPro-AMS
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν φιλήσω
NAS: saying, Whomever I kiss,
KJV: saying, Whomsoever I shall kiss,
INT: to them saying whomever anyhow I shall kiss

Mark 14:71 RelPro-AMS
GRK: ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε
KJV: this man of whom ye speak.
INT: man this whom you speak of

Mark 15:6 RelPro-AMS
GRK: ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο
NAS: prisoner whom they requested.
INT: one prisoner whom they requested

Mark 15:12 RelPro-AMS
GRK: θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε τὸν
NAS: shall I do with Him whom you call
KJV: that I shall do [unto him] whom ye call
INT: want you I should do to him you call the

Luke 1:73 RelPro-AMS
GRK: ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς
NAS: The oath which He swore to Abraham
KJV: The oath which he sware to
INT: [the] oath which he swore to

Luke 6:14 RelPro-AMS
GRK: Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν
NAS: Simon, whom He also named
KJV: Simon, (whom he also named
INT: Simon whom also he named

Luke 12:42 RelPro-AMS
GRK: ὁ φρόνιμος ὃν καταστήσει ὁ
NAS: steward, whom his master
KJV: steward, whom [his] lord
INT: [and] the wise whom will set the

Luke 12:43 RelPro-AMS
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ
NAS: is that slave whom his master
KJV: [is] that servant, whom his lord
INT: servant that whom having come the

Luke 13:19 RelPro-AMS
GRK: κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος
NAS: a mustard seed, which a man took
KJV: of mustard seed, which a man
INT: to a grain of mustard which having taken a man

Luke 13:34 RelPro-AMS
GRK: τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις
NAS: together, just as a hen
KJV: together, as a hen
INT: children of you that way a hen [gathers]

Luke 19:30 RelPro-AMS
GRK: δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε
NAS: a colt tied on which no one
INT: tied on which no one ever yet

Luke 20:17 RelPro-AMS
GRK: τοῦτο Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
NAS: THE STONE WHICH THE BUILDERS
KJV: The stone which the builders
INT: this [The] stone which rejected they that

Luke 20:18 RelPro-AMS
GRK: συνθλασθήσεται ἐφ' ὃν δ' ἂν
NAS: will be broken to pieces; but on whomever it falls,
KJV: on whomsoever it shall fall,
INT: will be broken on whomever moreover anyhow

Luke 21:4 RelPro-AMS
GRK: τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν
KJV: in all the living that she had.
INT: the livelihood which she had did cast

Luke 23:25 RelPro-AMS
GRK: εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο τὸν
KJV: prison, whom they had desired;
INT: into prison whom they asked for

Luke 23:33 RelPro-AMS
GRK: τοὺς κακούργους ὃν μὲν ἐκ
NAS: Him and the criminals, one on the right
KJV: and the other on
INT: the criminals one indeed on [the]

Luke 23:33 RelPro-AMS
GRK: ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ
NAS: on the right and the other on the left.
KJV: the malefactors, one on
INT: on [the] right one moreover on

John 1:15 Art-NMS
GRK: οὗτος ἦν ὃν εἶπον Ὁ
INT: This was he of whom I was speaking He who

John 1:26 RelPro-AMS
GRK: ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ
NAS: you stands One whom you do not know.
KJV: among you, whom ye know
INT: of you stands [one] whom you not

John 1:33 RelPro-AMS
GRK: εἶπεν Ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς
NAS: said to me, 'He upon whom you see
KJV: Upon whom thou shalt see
INT: said Upon whom anyhow you shall see

John 1:45 RelPro-AMS
GRK: λέγει αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς
NAS: to him, We have found Him of whom Moses
KJV: We have found him, of whom Moses
INT: says to him [Him] whom wrote of Moses

John 2:22 RelPro-AMS
GRK: τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ
NAS: and the word which Jesus
KJV: and the word which Jesus had said.
INT: the word which had spoken

John 3:34 RelPro-AMS
GRK: ὃν γὰρ ἀπέστειλεν
NAS: For He whom God has sent
KJV: For he whom God hath sent
INT: whom indeed sent

John 4:18 RelPro-AMS
GRK: καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ
NAS: husbands, and the one whom you now
KJV: husbands; and he whom thou now
INT: and now he whom you have not

John 4:50 RelPro-AMS
GRK: τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ
KJV: the word that Jesus
INT: the word which said to him

John 5:38 RelPro-AMS
GRK: μένοντα ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
NAS: in you, for you do not believe Him whom He sent.
KJV: you: for whom he hath sent, him
INT: abiding for whom sent he

John 5:45 RelPro-AMS
GRK: Μωυσῆς εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε
NAS: you is Moses, in whom you have set your hope.
KJV: [even] Moses, in whom ye trust.
INT: Moses in whom you have hoped

John 6:29 RelPro-AMS
GRK: πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
NAS: that you believe in Him whom He has sent.
KJV: ye believe on him whom he hath sent.
INT: you should believe on him whom sent he

John 6:51 RelPro-AMS
GRK: ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω
NAS: also which I will give
KJV: and the bread that I will give
INT: bread also which I will give

John 7:25 RelPro-AMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι
NAS: Is this not the man whom they are seeking
KJV: not this he, whom they seek to kill?
INT: this Is he whom they seek to kill

John 7:28 RelPro-AMS
GRK: πέμψας με ὃν ὑμεῖς οὐκ
NAS: Me is true, whom you do not know.
KJV: is true, whom ye know
INT: having sent me whom you not

John 7:36 RelPro-AMS
GRK: λόγος οὗτος ὃν εἶπεν Ζητήσετέ
KJV: is this that he said, Ye shall seek
INT: word this which he said You will seek

John 8:54 RelPro-AMS
GRK: δοξάζων με ὃν ὑμεῖς λέγετε
NAS: who glorifies Me, of whom you say,
KJV: that honoureth me; of whom ye say,
INT: glorifies me [of] whom you say

John 9:19 RelPro-AMS
GRK: υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς λέγετε
NAS: your son, who you say
KJV: your son, who ye say
INT: son of you of whom you say

John 10:36 RelPro-AMS
GRK: ὃν ὁ πατὴρ
NAS: do you say of Him, whom the Father
KJV: ye of him, whom the Father
INT: [of him] whom the Father

John 11:3 RelPro-AMS
GRK: Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
NAS: behold, he whom You love
KJV: behold, he whom thou lovest
INT: Lord Behold he whom you love is sick

John 12:1 RelPro-AMS
GRK: ἦν Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ
NAS: Lazarus was, whom Jesus
KJV: had been dead, whom he raised
INT: was Lazarus whom raised from among

John 12:9 RelPro-AMS
GRK: Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ
NAS: Lazarus, whom He raised
KJV: Lazarus also, whom he had raised from
INT: Lazarus they might see whom he raised from among

John 12:38 RelPro-AMS
GRK: προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν Κύριε
NAS: the prophet which he spoke:
KJV: might be fulfilled, which he spake,
INT: prophet might be fulfilled which he said Lord

John 12:48 RelPro-AMS
GRK: ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος
KJV: the word that I have spoken,
INT: the word which I spoke that

John 13:23 RelPro-AMS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα ὁ
NAS: of His disciples, whom Jesus
KJV: of his disciples, whom Jesus loved.
INT: of Jesus whom loved

John 14:24 RelPro-AMS
GRK: ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ
NAS: and the word which you hear
KJV: and the word which ye hear is
INT: the word which you hear not

John 15:3 RelPro-AMS
GRK: τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν
NAS: of the word which I have spoken
KJV: the word which I have spoken
INT: the word which I have spoken to you

John 15:26 RelPro-AMS
GRK: ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω
NAS: comes, whom I will send
KJV: is come, whom I
INT: the Helper whom I will send

John 17:3 RelPro-AMS
GRK: θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν
NAS: and Jesus Christ whom You have sent.
KJV: Jesus Christ, whom thou hast sent.
INT: God and whom you did send Jesus

John 18:1 RelPro-AMS
GRK: κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς
NAS: there was a garden, in which He entered
KJV: a garden, into the which he entered,
INT: a garden into which entered he

John 18:9 RelPro-AMS
GRK: ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι
NAS: the word which He spoke,
KJV: might be fulfilled, which he spake,
INT: the word which he said

John 18:32 RelPro-AMS
GRK: Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων
NAS: of Jesus which He spoke,
KJV: might be fulfilled, which he spake,
INT: of Jesus might be fulfilled which he spoke signifying

John 19:26 RelPro-AMS
GRK: μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει
NAS: and the disciple whom He loved
KJV: standing by, whom he loved,
INT: disciple standing by whom he loved says

John 19:37 RelPro-AMS
GRK: Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν
NAS: THEY SHALL LOOK ON HIM WHOM THEY PIERCED.
KJV: on him whom they pierced.
INT: They will look on him whom they pierced

John 20:2 RelPro-AMS
GRK: ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ
NAS: disciple whom Jesus
KJV: the other disciple, whom Jesus loved,
INT: other disciple whom loved

John 21:7 RelPro-AMS
GRK: μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ
NAS: that disciple whom Jesus
KJV: that disciple whom Jesus loved
INT: disciple that whom loved

John 21:20 RelPro-AMS
GRK: τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ
NAS: saw the disciple whom Jesus loved
KJV: seeth the disciple whom Jesus loved
INT: the disciple whom loved

Acts 1:11 RelPro-AMS
GRK: οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε
KJV: come in like manner as ye have seen
INT: thus will come in like manner you beheld

Acts 1:24 RelPro-AMS
GRK: πάντων ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ
NAS: of all men, show which one of these
KJV: of all [men], shew whether of these
INT: of all show which you did choose of

Acts 2:24 RelPro-AMS
GRK: ὃν ὁ θεὸς
KJV: Whom God hath raised up,
INT: Whom God

Acts 2:36 RelPro-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
NAS: this Jesus whom you crucified.
KJV: Jesus, whom ye
INT: Jesus whom you crucified

Acts 3:2 RelPro-AMS
GRK: ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν καθ'
NAS: was being carried along, whom they used to set down
KJV: womb was carried, whom they laid daily
INT: being was being carried whom they placed every

Acts 3:13 RelPro-AMS
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς μὲν
NAS: Jesus, [the one] whom you delivered
KJV: Son Jesus; whom ye delivered up,
INT: of him Jesus whom you actually

Acts 3:15 RelPro-AMS
GRK: ζωῆς ἀπεκτείνατε ὃν ὁ θεὸς
NAS: of life, [the one] whom God
KJV: of life, whom God
INT: of life you killed whom God

Acts 3:16 RelPro-AMS
GRK: αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ
NAS: this man whom you see
KJV: this man strong, whom ye see and
INT: of him this [man] whom you behold and

Acts 3:21 RelPro-AMS
GRK: ὃν δεῖ οὐρανὸν
NAS: whom heaven must
KJV: Whom the heaven must
INT: whom must heaven

Acts 4:10 RelPro-AMS
GRK: τοῦ Ναζωραίου ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
NAS: the Nazarene, whom you crucified,
KJV: Christ of Nazareth, whom ye crucified,
INT: of Nazareth whom you crucified

Acts 4:10 RelPro-AMS
GRK: ὑμεῖς ἐσταυρώσατε ὃν ὁ θεὸς
NAS: whom you crucified, whom God raised
KJV: ye crucified, whom God raised
INT: you crucified whom God

Acts 4:22 RelPro-AMS
GRK: ἄνθρωπος ἐφ' ὃν γεγόνει τὸ
NAS: years old on whom this
KJV: years old, on whom this miracle
INT: man on whom had taken place the

Acts 4:27 RelPro-AMS
GRK: σου Ἰησοῦν ὃν ἔχρισας Ἡρῴδης
NAS: servant Jesus, whom You anointed, both
KJV: Jesus, whom thou hast anointed,
INT: of you Jesus whom you did anoint Herod

Acts 5:30 RelPro-AMS
GRK: ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε
NAS: up Jesus, whom you had put to death
KJV: raised up Jesus, whom ye slew
INT: raised up Jesus whom you killed

Acts 7:28 RelPro-AMS
GRK: σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες
KJV: kill me, as thou diddest the Egyptian
INT: you wish as way you put to death

Acts 7:35 RelPro-AMS
GRK: τὸν Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες
NAS: Moses whom they disowned,
KJV: This Moses whom they refused, saying,
INT: Moses whom they refused having said

Acts 7:44 RelPro-AMS
GRK: τὸν τύπον ὃν ἑωράκει
NAS: to the pattern which he had seen.
KJV: to the fashion that he had seen.
INT: the model which he had seen

Acts 9:5 RelPro-AMS
GRK: εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
NAS: Jesus whom you are persecuting,
KJV: am Jesus whom thou persecutest:
INT: am Jesus whom you persecute

Acts 9:39 RelPro-AMS
GRK: συνῆλθεν αὐτοῖς ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον
KJV: them. When he was come,
INT: went with them whom having arrived they brought

Acts 10:21 RelPro-AMS
GRK: ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε τίς
NAS: is the reason for which you have come?
KJV: I am he whom ye seek: what
INT: I am whom you seek what [is]

Acts 10:36 RelPro-AMS
GRK: τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς
INT: The word which he sent to the

Acts 10:39 RelPro-AMS
GRK: ἐν Ἰερουσαλήμ ὃν καὶ ἀνεῖλαν
KJV: Jerusalem; whom they slew
INT: in Jerusalem whom also they put to death

Acts 12:4 RelPro-AMS
GRK: ὃν καὶ πιάσας
KJV: And when he had apprehended
INT: whom also having seized

Acts 13:37 RelPro-AMS
GRK: ὃν δὲ ὁ
NAS: but He whom God raised
KJV: But he, whom God raised again,
INT: the [one who] however

Acts 14:23 RelPro-AMS
GRK: κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν
NAS: them to the Lord in whom they had believed.
KJV: to the Lord, on whom they believed.
INT: Lord on whom they had believed

Acts 15:10 RelPro-AMS
GRK: τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ
NAS: a yoke which neither
KJV: of the disciples, which neither
INT: of the disciples which neither the

Acts 15:11 RelPro-AMS
GRK: σωθῆναι καθ' ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
NAS: Jesus, in the same way
INT: to be saved in same manner they also

Acts 17:3 RelPro-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω
NAS: Jesus whom I am proclaiming
KJV: this Jesus, whom I preach
INT: Jesus whom I preach

Acts 19:13 RelPro-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει
NAS: you by Jesus whom Paul
KJV: you by Jesus whom Paul preacheth.
INT: [by] Jesus whom Paul proclaims

Acts 21:29 RelPro-AMS
GRK: σὺν αὐτῷ ὃν ἐνόμιζον ὅτι
KJV: an Ephesian, whom they supposed
INT: with him whom they supposed that

Acts 22:8 RelPro-AMS
GRK: ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις
NAS: the Nazarene, whom you are persecuting.'
KJV: of Nazareth, whom thou
INT: of Nazareth whom you persecute

Acts 23:29 RelPro-AMS
GRK: ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον
KJV: Whom I perceived to be accused
INT: whom I found to be accused

Acts 24:6 RelPro-AMS
GRK: ἐπείρασεν βεβηλῶσαι ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν
KJV: the temple: whom we took, and
INT: attempted to profane whom also we seized

Acts 25:19 RelPro-AMS
GRK: Ἰησοῦ τεθνηκότος ὃν ἔφασκεν ὁ
NAS: man, Jesus, whom Paul asserted
KJV: which was dead, whom Paul
INT: Jesus who is dead whom affirmed

Acts 26:15 RelPro-AMS
GRK: εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
NAS: I am Jesus whom you are persecuting.
KJV: am Jesus whom thou persecutest.
INT: am Jesus whom you persecute

Acts 26:26 RelPro-AMS
GRK: βασιλεύς πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος
KJV: these things, before whom also I speak
INT: king to whom also using boldness

Acts 27:25 RelPro-AMS
GRK: ἔσται καθ' ὃν τρόπον λελάληταί
INT: it will be according to the way it has been said

Acts 27:39 RelPro-AMS
GRK: αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ
KJV: into the which they were minded,
INT: a shore on which they purposed if

Acts 28:4 RelPro-AMS
GRK: ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ
KJV: a murderer, whom, though he hath escaped
INT: man this whom having been saved from

Acts 28:8 RelPro-AMS
GRK: κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ Παῦλος
KJV: to whom Paul
INT: lay sick to whom Paul

Romans 3:25 RelPro-AMS
GRK: ὃν προέθετο ὁ
NAS: whom God displayed publicly
KJV: Whom God hath set forth
INT: whom set forth

Romans 6:17 RelPro-AMS
GRK: καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον
NAS: of teaching to which you were committed,
INT: heart to which you were entrusted a form

Romans 9:15 RelPro-AMS
GRK: λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ
NAS: MERCY ON WHOM I HAVE MERCY,
KJV: I will have mercy on whom I will have mercy,
INT: he says I will show mercy to whom anyhow I show mercy

Romans 9:15 RelPro-AMS
GRK: καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
NAS: COMPASSION ON WHOM I HAVE COMPASSION.
KJV: I will have compassion on whom I will have compassion.
INT: and I will feel compassion on whom anyhow I feel compassion

Romans 9:18 RelPro-AMS
GRK: ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ
NAS: He has mercy on whom He desires,
KJV: hath he mercy on whom he will
INT: So then to whom he wants he shows mercy

Romans 9:18 RelPro-AMS
GRK: θέλει ἐλεεῖ ὃν δὲ θέλει
NAS: and He hardens whom He desires.
KJV: [have mercy], and whom he will
INT: he wants he shows mercy whom however he wants

Romans 10:14 RelPro-AMS
GRK: ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν
NAS: will they call on Him in whom they have not believed?
KJV: him in whom they have
INT: shall they call on [him] whom not they believed

Romans 11:2 RelPro-AMS
GRK: λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω ἢ
NAS: His people whom He foreknew.
KJV: his people which he foreknew.
INT: people of him whom he foreknew or

1 Corinthians 8:11 RelPro-AMS
GRK: ἀδελφὸς δι' ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: the brother for whose sake
KJV: perish, for whom Christ died?
INT: brother for whom Christ died

1 Corinthians 10:16 RelPro-AMS
GRK: τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν οὐχὶ
NAS: Is not the bread which we break
KJV: The bread which we break,
INT: The bread which we break not

1 Corinthians 15:15 RelPro-AMS
GRK: τὸν χριστόν ὃν οὐκ ἤγειρεν
NAS: Christ, whom He did not raise,
KJV: Christ: whom he raised
INT: Christ whom not he raised

2 Corinthians 1:10 RelPro-AMS
GRK: ῥύσεται εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι
NAS: and will deliver [us], He on whom we have set our hope.
KJV: doth deliver: in whom we trust that
INT: does deliver in whom we have hope that

2 Corinthians 8:22 RelPro-AMS
GRK: ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν
NAS: with them our brother, whom we have often
KJV: our brother, whom we have oftentimes
INT: brother of us whom we proved in

2 Corinthians 10:18 RelPro-AMS
GRK: δόκιμος ἀλλὰ ὃν ὁ κύριος
NAS: that is approved, but he whom the Lord
KJV: but whom the Lord
INT: approved but whom the Lord

2 Corinthians 11:4 RelPro-AMS
GRK: Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν
NAS: Jesus whom we have not preached,
KJV: another Jesus, whom we have not
INT: Jesus proclaims whom not we did proclaim

Ephesians 6:22 RelPro-AMS
GRK: ὃν ἔπεμψα πρὸς
KJV: Whom I have sent unto
INT: whom I sent to

Philippians 3:8 RelPro-AMS
GRK: μου δι' ὃν τὰ πάντα
NAS: my Lord, for whom I have suffered the loss
KJV: for whom I have suffered the loss
INT: of me on account of whom the all things

Colossians 1:28 RelPro-AMS
GRK: ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν
KJV: Whom we preach,
INT: whom we preach

Colossians 4:8 RelPro-AMS
GRK: ὃν ἔπεμψα πρὸς
KJV: Whom I have sent unto
INT: whom I sent to

1 Thessalonians 1:10 RelPro-AMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν ἐκ
NAS: from heaven, whom He raised
KJV: from heaven, whom he raised from
INT: the heavens whom he raised from among

2 Thessalonians 2:8 RelPro-AMS
GRK: ὁ ἄνομος ὃν ὁ κύριος
NAS: will be revealed whom the Lord
KJV: be revealed, whom the Lord
INT: the lawless [one] whom the Lord

1 Timothy 6:16 RelPro-AMS
GRK: οἰκῶν ἀπρόσιτον ὃν εἶδεν οὐδεὶς
NAS: in unapproachable light, whom no man
KJV: can approach unto; whom no man
INT: dwelling unapproachable whom did see no one

2 Timothy 3:8 RelPro-AMS
GRK: ὃν τρόπον δὲ
NAS: Just as Jannes and Jambres
INT: by which way moreover

2 Timothy 4:8 RelPro-AMS
GRK: δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει μοι
NAS: of righteousness, which the Lord,
KJV: of righteousness, which the Lord,
INT: of righteousness crown which will give to me

2 Timothy 4:13 RelPro-AMS
GRK: τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν
NAS: bring the cloak which I left at Troas
KJV: The cloke that I left at
INT: The cloak which I left in

2 Timothy 4:15 RelPro-AMS
GRK: ὃν καὶ σὺ
KJV: Of whom be thou
INT: Whom also you

Philemon 1:10 RelPro-AMS
GRK: ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν
NAS: Onesimus, whom I have begotten
KJV: son Onesimus, whom I have begotten in
INT: my child whom I begot in

Philemon 1:12 RelPro-AMS
GRK: ὃν ἀνέπεμψά σοι
KJV: Whom I have sent again: thou
INT: whom I sent back to you

Philemon 1:13 RelPro-AMS
GRK: ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην
NAS: whom I wished to keep
KJV: Whom I would
INT: whom I was desiring

Hebrews 1:2 RelPro-AMS
GRK: ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον
NAS: to us in His Son, whom He appointed
KJV: [his] Son, whom he hath appointed
INT: in [his] Son whom he appointed heir

Hebrews 2:10 RelPro-AMS
GRK: αὐτῷ δι' ὃν τὰ πάντα
NAS: For it was fitting for Him, for whom are all
KJV: him, for whom [are] all things, and
INT: to him for whom [are] all things

Hebrews 4:13 RelPro-AMS
GRK: αὐτοῦ πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ
NAS: to the eyes of Him with whom we have to do.
KJV: of him with whom we have to do.
INT: of him with whom [is] our

Hebrews 7:13 RelPro-AMS
GRK: ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται
NAS: For the one concerning whom these things
KJV: For he of whom these things are spoken
INT: concerning whom indeed are said

Hebrews 11:8 RelPro-AMS
GRK: εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν
NAS: out to a place which he was to receive
KJV: a place which he should after
INT: into place which he was about to receive

Hebrews 11:18 RelPro-AMS
GRK: πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι
NAS: [it was he] to whom it was said,
KJV: [son],Of whom it was said, That
INT: as to whom it was said

Hebrews 12:6 RelPro-AMS
GRK: ὃν γὰρ ἀγαπᾷ
NAS: FOR THOSE WHOM THE LORD LOVES
KJV: For whom the Lord loveth
INT: whom indeed loves

Hebrews 12:6 RelPro-AMS
GRK: πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
NAS: EVERY SON WHOM HE RECEIVES.
KJV: every son whom he receiveth.
INT: every son whom he receives

Hebrews 12:7 RelPro-AMS
GRK: γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει
NAS: son is there whom [his] father
KJV: son is he whom the father chasteneth
INT: indeed son whom not disciplines

James 1:12 RelPro-AMS
GRK: τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς
NAS: of life which [the Lord] has promised
KJV: of life, which the Lord
INT: of life which he promised to those that

1 Peter 1:8 RelPro-AMS
GRK: ὃν οὐκ ἰδόντες
KJV: Whom having not
INT: whom not having seen

1 Peter 1:8 RelPro-AMS
GRK: ἀγαπᾶτε εἰς ὃν ἄρτι μὴ
KJV: ye love; in whom, though now ye see
INT: you love on whom now [though] not

1 Peter 2:4 RelPro-AMS
GRK: πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον
KJV: To whom coming, [as unto] a living
INT: To whom coming a stone

1 Peter 2:7 RelPro-AMS
GRK: δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
NAS: THE STONE WHICH THE BUILDERS
KJV: the stone which the builders
INT: however [the] stone which rejected those

2 Peter 1:17 RelPro-AMS
GRK: ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα
NAS: Son with whom I am well-pleased--
KJV: Son, in whom I am well pleased.
INT: is in whom I have found delight

1 John 2:7 RelPro-AMS
GRK: ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
NAS: is the word which you have heard.
KJV: is the word which ye have heard from
INT: the word which you heard

1 John 4:20 RelPro-AMS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν τὸν
NAS: his brother whom he has seen,
KJV: his brother whom he hath seen, how
INT: brother of him whom he has seen

1 John 4:20 RelPro-AMS
GRK: τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν
NAS: love God whom he has not seen.
KJV: he love God whom he hath not
INT: God whom not he has seen

3 John 1:1 RelPro-AMS
GRK: τῷ ἀγαπητῷ ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ
NAS: Gaius, whom I love
KJV: Gaius, whom I
INT: the beloved whom I love

Revelation 7:9 RelPro-AMS
GRK: ὄχλος πολύς ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν
NAS: a great multitude which no one could
KJV: a great multitude, which no man could
INT: a crowd great which to number it

Revelation 10:5 RelPro-AMS
GRK: ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα
NAS: Then the angel whom I saw standing
KJV: And the angel which I saw stand
INT: the angel whom I saw standing

Revelation 12:16 RelPro-AMS
GRK: τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ
NAS: up the river which the dragon
KJV: the flood which the dragon
INT: the river which cast the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page