1537. ἐκ (ek or ex)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1537. ἐκ (ek or ex) — 921 Occurrences

Matthew 1:3 Prep
GRK: τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ
KJV: and Zara of Thamar; and
INT: Zerah of Tamar

Matthew 1:5 Prep
GRK: τὸν Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ
KJV: begat Booz of Rachab; and
INT: Boaz of Rahab

Matthew 1:5 Prep
GRK: τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ
KJV: begat Obed of Ruth; and
INT: Obed of Ruth

Matthew 1:6 Prep
GRK: τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ
KJV: Solomon of her
INT: Solomon of the one [who had been wife]

Matthew 1:16 Prep
GRK: ἄνδρα Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη
KJV: the husband of Mary, of whom was born
INT: husband of Mary of whom was born

Matthew 1:18 Prep
GRK: γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου
KJV: with child of the Holy
INT: womb to have [child] through [the] Spirit Holy

Matthew 1:20 Prep
GRK: αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν
KJV: her is of the Holy Ghost.
INT: her having been conceived from [the] Spirit is

Matthew 2:6 Prep
GRK: ἡγεμόσιν Ἰούδα ἐκ σοῦ γὰρ
KJV: of Juda: for out of thee shall come
INT: rulers of Judah out of you for

Matthew 2:15 Prep
GRK: προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα
KJV: saying, Out of Egypt
INT: prophet saying Out of Egypt have I called

Matthew 3:9 Prep
GRK: ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων
KJV: God is able of these stones
INT: God from the stones

Matthew 3:17 Prep
GRK: ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν
KJV: lo a voice from heaven, saying,
INT: Behold a voice out of the heavens

Matthew 5:37 Prep
GRK: περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ
KJV: than these cometh of evil.
INT: more than these from evil

Matthew 6:27 Prep
GRK: τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
KJV: Which of you by taking thought
INT: who moreover out of you by being anxious

Matthew 7:4 Prep
GRK: τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ
INT: the speck from the eye

Matthew 7:5 Prep
GRK: ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ
KJV: the beam out of thine own
INT: cast out first out of the eye

Matthew 7:5 Prep
GRK: τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ
KJV: the mote out of thy
INT: the speck out of the eye

Matthew 7:9 Prep
GRK: τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
NAS: man is there among you who, when
KJV: man is there of you, whom
INT: which is of you a man

Matthew 8:28 Prep
GRK: δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων
KJV: coming out of the tombs,
INT: two possessed by demons out of the tombs

Matthew 10:29 Prep
GRK: καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ
KJV: and one of them shall
INT: and one of them not

Matthew 12:11 Prep
GRK: Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
NAS: man is there among you who
KJV: man shall there be among you, that
INT: What will there be of you man

Matthew 12:33 Prep
GRK: αὐτοῦ σαπρόν ἐκ γὰρ τοῦ
KJV: the tree is known by [his] fruit.
INT: of it bad out of indeed the

Matthew 12:34 Prep
GRK: πονηροὶ ὄντες ἐκ γὰρ τοῦ
KJV: for out of the abundance
INT: evil being out of indeed the

Matthew 12:35 Prep
GRK: ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ
KJV: A good man out of the good treasure
INT: good man out of his good

Matthew 12:35 Prep
GRK: πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ
KJV: an evil man out of the evil treasure
INT: evil man out of his evil

Matthew 12:37 Prep
GRK: ἐκ γὰρ τῶν
KJV: For by thy words
INT: by indeed the

Matthew 12:37 Prep
GRK: δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων
KJV: and by thy
INT: you will be justified and by the words

Matthew 12:42 Prep
GRK: ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων
KJV: she came from the uttermost parts
INT: for she came from the ends

Matthew 13:41 Prep
GRK: καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας
KJV: they shall gather out of his
INT: and they will gather out of the kingdom

Matthew 13:47 Prep
GRK: θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους
KJV: and gathered of every kind:
INT: sea and of every kind

Matthew 13:49 Prep
GRK: τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν
KJV: sever the wicked from among the just,
INT: the evil from [the] midst of the

Matthew 13:52 Prep
GRK: ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ
KJV: bringeth forth out of his
INT: who puts forth out of the treasure

Matthew 15:5 Prep
GRK: ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
KJV: [It is] a gift, by whatsoever
INT: whoever if by me you might be profited

Matthew 15:11 Prep
GRK: τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος
KJV: that which cometh out of the mouth,
INT: that which goes forth out of the mouth

Matthew 15:18 Prep
GRK: δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος
KJV: proceed out of the mouth
INT: moreover go forth out of the mouth

Matthew 15:18 Prep
GRK: τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας
KJV: come forth from the heart;
INT: the mouth out of the heart

Matthew 15:19 Prep
GRK: ἐκ γὰρ τῆς
KJV: For out of the heart proceed
INT: For out of indeed the

Matthew 16:1 Prep
GRK: αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: them a sign from heaven.
INT: him a sign out of heaven

Matthew 17:5 Prep
GRK: ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης
KJV: a voice out of the cloud,
INT: Behold a voice out of the cloud

Matthew 17:9 Prep
GRK: καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους
KJV: of man be risen again from the dead.
INT: as were descending they from the mountain

Matthew 17:9 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ
INT: of man from among [the] dead be risen

Matthew 18:12 Prep
GRK: πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐχὶ
KJV: and one of them be gone astray,
INT: be gone astray one of them [does he] not

Matthew 18:19 Prep
GRK: δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ
INT: two might agree of of you on

Matthew 19:12 Prep
GRK: εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς
KJV: born from [their] mother's
INT: eunuchs who from [the] womb of [their] mother

Matthew 20:2 Prep
GRK: τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν
KJV: with the labourers for a penny a day,
INT: the workmen for a denarius the

Matthew 20:21 Prep
GRK: μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου
KJV: may sit, the one on thy right hand,
INT: of me one on [the] right hand of you

Matthew 20:21 Prep
GRK: καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου
KJV: and the other on the left, in
INT: and one on [the] left hand of you

Matthew 20:23 Prep
GRK: δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου
KJV: but to sit on my right hand,
INT: but to sit on [the] right hand of me

Matthew 20:23 Prep
GRK: μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ
KJV: right hand, and on my left,
INT: of me and on [the] left not

Matthew 21:16 Prep
GRK: ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων
KJV: read, Out of the mouth of babes
INT: did you read Out of [the] mouth of little children

Matthew 21:19 Prep
GRK: Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς
KJV: fruit grow on thee henceforward
INT: Never no more of you fruit

Matthew 21:25 Prep
GRK: πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ ἢ
KJV: whence was it? from heaven, or
INT: from where was it from heaven or

Matthew 21:25 Prep
GRK: οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ
KJV: heaven, or of men? And
INT: heaven or from men

Matthew 21:25 Prep
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
KJV: we shall say, From heaven;
INT: If we should say From heaven he will say

Matthew 21:26 Prep
GRK: δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων φοβούμεθα
KJV: if we shall say, Of men; we fear
INT: moreover we should say From men we fear

Matthew 21:31 Prep
GRK: τίς ἐκ τῶν δύο
KJV: Whether of them twain did
INT: Which of the two

Matthew 22:35 Prep
GRK: ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς
KJV: one of them,
INT: questioned [him] one of them a lawyer

Matthew 22:44 Prep
GRK: μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
KJV: Lord, Sit thou on my right hand,
INT: of me Sit on [the] right hand of me

Matthew 23:25 Prep
GRK: δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ
KJV: within they are full of extortion and
INT: however they are full of robbery and

Matthew 23:34 Prep
GRK: καὶ γραμματεῖς ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε
NAS: and scribes; some of them you will kill
KJV: and [some] of them
INT: and scribes some of them you will kill

Matthew 23:34 Prep
GRK: σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε
NAS: and crucify, and some of them you will scourge
KJV: and [some] of them
INT: crucify and [some] of them you will flog

Matthew 24:17 Prep
GRK: ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας
KJV: to take any thing out of his house:
INT: to take anything out of the house

Matthew 24:31 Prep
GRK: ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων
KJV: his elect from the four winds,
INT: elect of him from the four

Matthew 25:2 Prep
GRK: πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν
KJV: And five of them were
INT: five moreover of them were

Matthew 25:8 Prep
GRK: Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου
NAS: Give us some of your oil,
KJV: Give us of your oil;
INT: Give us of the oil

Matthew 25:33 Prep
GRK: μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
KJV: the sheep on his
INT: indeed [the] sheep on [the] right hand of him

Matthew 25:33 Prep
GRK: δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων
KJV: but the goats on the left.
INT: and [the] goats on [his] left

Matthew 25:34 Prep
GRK: βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
KJV: say unto them on his
INT: king to those on [the] right hand of him

Matthew 25:41 Prep
GRK: καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε
KJV: also unto them on the left hand,
INT: also to those on [the] left Go

Matthew 26:21 Prep
GRK: ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
KJV: that one of you shall betray
INT: that one of you will betray

Matthew 26:27 Prep
GRK: λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες
KJV: Drink ye all of it;
INT: saying Drink of it all of you

Matthew 26:29 Prep
GRK: ἀπ' ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ
KJV: drink henceforth of this fruit
INT: from now of this the

Matthew 26:42 Prep
GRK: πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν
KJV: again the second time,
INT: Again for a second time having gone away

Matthew 26:44 Prep
GRK: ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν
INT: having gone away he prayed for [the] third time the

Matthew 26:64 Prep
GRK: ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς
KJV: sitting on the right hand
INT: of man sitting at [the] right hand

Matthew 26:73 Prep
GRK: καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ
KJV: also art [one] of them; for
INT: also you of them are

Matthew 27:7 Prep
GRK: λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν
KJV: and bought with them
INT: having taken they bought with them the

Matthew 27:29 Prep
GRK: πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν
KJV: a crown of thorns,
INT: having twisted together a crown of thorns they put [it]

Matthew 27:38 Prep
GRK: λῃσταί εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ
KJV: him, one on the right hand, and
INT: robbers one at [the] right hand and

Matthew 27:38 Prep
GRK: καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
KJV: and another on the left.
INT: and one at [the] left

Matthew 27:48 Prep
GRK: δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ
KJV: straightway one of them ran,
INT: having run one of them and

Matthew 27:53 Prep
GRK: καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων
KJV: And came out of the graves after
INT: and having gone forth out of the tombs

Matthew 28:2 Prep
GRK: Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ
KJV: descended from heaven,
INT: of [the] Lord having descended out of heaven and

Mark 1:10 Prep
GRK: εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος
INT: immediately going up from the water

Mark 1:11 Prep
GRK: φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν
KJV: a voice from heaven,
INT: a voice came out of the heavens

Mark 1:25 Prep
GRK: καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
KJV: and come out of him.
INT: and come forth out of him

Mark 1:26 Prep
GRK: μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
KJV: voice, he came out of him.
INT: loud came forth out of him

Mark 1:29 Prep
GRK: Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς
KJV: when they were come out of the synagogue,
INT: And immediately out of the synagogue

Mark 5:2 Prep
GRK: ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου
KJV: was come out of the ship,
INT: having gone forth upon him out of the boat

Mark 5:2 Prep
GRK: ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων
KJV: there met him out of the tombs a man
INT: met him out of the tombs

Mark 5:8 Prep
GRK: τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: Come out of the man,
INT: unclean out of the man

Mark 5:30 Prep
GRK: ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν
KJV: had gone out of him,
INT: himself [that] out of him power

Mark 6:14 Prep
GRK: βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν καὶ
KJV: was risen from the dead,
INT: Baptist is risen from among [the] dead and

Mark 6:51 Prep
GRK: καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν
INT: And exceedingly in abundance in

Mark 6:54 Prep
GRK: ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου
KJV: were come out of the ship,
INT: on having come of them out of the boat

Mark 7:11 Prep
GRK: ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
KJV: a gift, by whatsoever
INT: whatever if from me you might be profited by

Mark 7:15 Prep
GRK: ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου
INT: but the things which out of the man

Mark 7:20 Prep
GRK: ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: That which cometh out of the man,
INT: That which out of the man

Mark 7:21 Prep
GRK: ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας
KJV: from within, out of the heart
INT: within indeed out of the heart

Mark 7:26 Prep
GRK: δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς
KJV: the devil out of her
INT: demon he should cast forth out of the daughter

Mark 7:29 Prep
GRK: ὕπαγε ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός
KJV: the devil is gone out of thy daughter.
INT: go has gone forth out of the daughter

Mark 7:31 Prep
GRK: πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων
KJV: departing from the coasts
INT: again having departed from the region

Mark 9:7 Prep
GRK: ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης
KJV: a voice came out of the cloud, saying,
INT: there came a voice out of the cloud

Mark 9:9 Prep
GRK: καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους
KJV: of man were risen from the dead.
INT: as were descending they from the mountain

Mark 9:9 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ
INT: of man from among [the] dead be risen

Mark 9:10 Prep
GRK: ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
KJV: the rising from the dead
INT: is the from among [the] dead rising

Mark 9:17 Prep
GRK: αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου
KJV: And one of the multitude answered
INT: him one out of the crowd

Mark 9:21 Prep
GRK: δὲ εἶπεν Ἐκ παιδιόθεν
INT: and he said out of From childhood

Mark 9:25 Prep
GRK: σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ
KJV: thee, come out of him, and
INT: you come out of him and

Mark 10:20 Prep
GRK: πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου
KJV: these have I observed from my youth.
INT: all have I kept from youth of me

Mark 10:37 Prep
GRK: εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ
KJV: we may sit, one on thy right hand,
INT: one of [us] at your right hand and

Mark 10:37 Prep
GRK: καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν
KJV: and the other on thy left hand,
INT: and one at your left hand we might sit

Mark 10:40 Prep
GRK: δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου
KJV: But to sit on my right hand
INT: but [the] to sit at [the] right hand of me

Mark 10:40 Prep
GRK: μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ
KJV: right hand and on my left hand
INT: of me or at [my] left hand not

Mark 11:8 Prep
GRK: στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν
KJV: cut down branches off the trees, and
INT: branches having cut down from the fields

Mark 11:14 Prep
GRK: τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς
KJV: eat fruit of thee hereafter
INT: the age of you not one

Mark 11:20 Prep
GRK: συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
KJV: the fig tree dried up from the roots.
INT: fig tree dried up from [the] roots

Mark 11:30 Prep
GRK: τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
KJV: of John, was [it] from heaven, or
INT: of John from heaven was it

Mark 11:30 Prep
GRK: ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ
KJV: heaven, or of men? answer
INT: was it or from men Answer

Mark 11:31 Prep
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
KJV: we shall say, From heaven;
INT: If we should say From heaven he will say

Mark 11:32 Prep
GRK: ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο
KJV: if we shall say, Of men; they feared
INT: but should we say From men they feared

Mark 12:25 Prep
GRK: ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν
KJV: they shall rise from the dead,
INT: when indeed from among [the] dead they rise

Mark 12:30 Prep
GRK: θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
KJV: thy God with all thy
INT: God of you with all the

Mark 12:30 Prep
GRK: σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: heart, and with all thy
INT: of you and with all the

Mark 12:30 Prep
GRK: σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: soul, and with all thy
INT: of you and with all the

Mark 12:30 Prep
GRK: σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: mind, and with all thy
INT: of you and with all the

Mark 12:33 Prep
GRK: ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς
KJV: to love him with all the heart,
INT: to love him with all the

Mark 12:33 Prep
GRK: καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: and with all
INT: heart and with all the

Mark 12:33 Prep
GRK: συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: and with all
INT: understanding and with all the

Mark 12:36 Prep
GRK: μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
KJV: Lord, Sit thou on my right hand,
INT: of me Sit at right hand of me

Mark 12:44 Prep
GRK: πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος
KJV: [they] did cast in of their
INT: All indeed out of that which was abounding

Mark 12:44 Prep
GRK: αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως
KJV: but she of her want
INT: her however out of the poverty

Mark 13:1 Prep
GRK: ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ
KJV: as he went out of the temple, one
INT: he was going forth of him out of the temple

Mark 13:15 Prep
GRK: τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας
KJV: any thing out of his
INT: any thing to take out of the house

Mark 13:25 Prep
GRK: ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
INT: stars will be out of of the heaven

Mark 13:27 Prep
GRK: ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων
KJV: his elect from the four winds,
INT: elect of him from the four

Mark 14:18 Prep
GRK: ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
KJV: One of you which
INT: that one of you will betray

Mark 14:23 Prep
GRK: καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες
KJV: they all drank of it.
INT: and they drank of it all

Mark 14:25 Prep
GRK: μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος
KJV: no more of the fruit
INT: not will I drink of the fruit

Mark 14:62 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον
KJV: sitting on the right hand
INT: of man at [the] right hand sitting

Mark 14:69 Prep
GRK: ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν
KJV: This is [one] of them.
INT: This [one] of them is

Mark 14:70 Prep
GRK: Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ
KJV: Surely thou art [one] of them: for
INT: to Peter Truly from among them you are

Mark 14:72 Prep
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ
KJV: And the second time the cock
INT: And immediately for the second time a rooster

Mark 15:27 Prep
GRK: λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ
KJV: the one on his right hand,
INT: robbers one at [the] right hand and

Mark 15:27 Prep
GRK: καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ
KJV: and the other on his left.
INT: and one at [the] left of him

Mark 15:39 Prep
GRK: ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ
KJV: which stood over against him,
INT: who stood by from opposite of him

Mark 15:46 Prep
GRK: ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ
KJV: was hewn out of a rock, and
INT: was cut out of a rock and

Mark 16:3 Prep
GRK: τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας
KJV: the stone from the door
INT: the stone out of the door

Mark 16:12 Prep
GRK: ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν
KJV: form unto two of them, as they walked,
INT: these things to two of them as they walked

Mark 16:14 Prep
GRK: αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν οὐκ
INT: him arisen from the dead not

Mark 16:19 Prep
GRK: καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ
KJV: and sat on the right hand of God.
INT: and sat at [the] right hand

Luke 1:5 Prep
GRK: ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά
KJV: Zacharias, of the course
INT: by name Zechariah of [the] division of Abijah

Luke 1:5 Prep
GRK: γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων
KJV: wife [was] of the daughters
INT: wife of him of the daughters

Luke 1:11 Prep
GRK: Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ
KJV: standing on the right side
INT: of [the] Lord standing at [the] right of the

Luke 1:15 Prep
GRK: πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς
KJV: Ghost, even from his mother's
INT: he will be filled even from [the] womb mother

Luke 1:27 Prep
GRK: ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ
KJV: was Joseph, of the house
INT: name [was] Joseph of [the] house of David

Luke 1:61 Prep
GRK: Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας
NAS: to her, There is no one among your relatives
INT: No one is among the relatives

Luke 1:71 Prep
GRK: σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν
KJV: That we should be saved from our
INT: salvation from enemies of us

Luke 1:71 Prep
GRK: ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων
KJV: enemies, and from the hand of all
INT: of us and from [the] hand of all

Luke 1:74 Prep
GRK: ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν
KJV: that we being delivered out of the hand
INT: [that] without fear out of [the] hand of our enemies

Luke 1:78 Prep
GRK: ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
KJV: the dayspring from on high
INT: us [the] sunrise from on high

Luke 2:4 Prep
GRK: τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ
KJV: Galilee, out of the city
INT: Galilee out of [the] town Nazareth

Luke 2:4 Prep
GRK: εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ
KJV: he was of the house and
INT: of being him of [the] house and

Luke 2:35 Prep
GRK: ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν
KJV: that the thoughts of many hearts
INT: anyhow might be revealed of many hearts

Luke 2:36 Prep
GRK: θυγάτηρ Φανουήλ ἐκ φυλῆς Ἀσήρ
KJV: of Phanuel, of the tribe
INT: daughter of Phanuel of [the] tribe of Asher

Luke 3:8 Prep
GRK: ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων
KJV: God is able of these stones
INT: God from the stones

Luke 3:22 Prep
GRK: καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι
KJV: a voice came from heaven, which said,
INT: and a voice out of heaven came

Luke 4:22 Prep
GRK: τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος
KJV: which proceeded out of his mouth.
INT: which proceded out of the mouth

Luke 5:3 Prep
GRK: καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου
KJV: and taught the people out of the ship.
INT: having sat down moreover from the boat

Luke 5:17 Prep
GRK: ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης
KJV: were come out of every town
INT: were come out of every village

Luke 6:42 Prep
GRK: τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ
KJV: first the beam out of thine own eye,
INT: the beam out of the eye

Luke 6:44 Prep
GRK: γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου
KJV: tree is known by his own fruit.
INT: indeed tree by the own

Luke 6:44 Prep
GRK: οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν
KJV: fruit. For of thorns men do not
INT: not indeed from thorns do they gather

Luke 6:44 Prep
GRK: σῦκα οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν
KJV: nor of a bramble bush
INT: figs nor from a bramble grapes

Luke 6:45 Prep
GRK: ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ
KJV: A good man out of the good treasure
INT: good man out of the good

Luke 6:45 Prep
GRK: ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ
KJV: an evil man out of the evil treasure
INT: the evil out of the evil

Luke 6:45 Prep
GRK: τὸ πονηρόν ἐκ γὰρ περισσεύματος
KJV: for of the abundance
INT: that which [is] evil out of indeed the abundance

Luke 8:3 Prep
GRK: διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων
INT: were ministering to him of the means

Luke 8:27 Prep
GRK: ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως
KJV: him out of the city
INT: a man certain out of the city

Luke 9:7 Prep
GRK: Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
KJV: John was risen from the dead;
INT: John has been raised from among [the] dead

Luke 9:35 Prep
GRK: φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης
KJV: a voice out of the cloud,
INT: a voice came out of the cloud

Luke 10:7 Prep
GRK: μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς
KJV: Go not from house to
INT: not Move from house to

Luke 10:11 Prep
GRK: κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως
KJV: Even the very dust of your city,
INT: having clung to us out of the city

Luke 10:18 Prep
GRK: ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: lightning fall from heaven.
INT: as lightning out of the heaven

Luke 10:27 Prep
GRK: θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
KJV: thy God with all thy
INT: God of you with all the

Luke 11:5 Prep
GRK: αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει
KJV: them, Which of you shall have
INT: them Who among you will have

Luke 11:6 Prep
GRK: μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός
KJV: of mine in his journey
INT: of my is come off a journey to

Luke 11:11 Prep
GRK: τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν
INT: which moreover of you who [is]

Luke 11:13 Prep
GRK: πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει
NAS: more will [your] heavenly Father
INT: Father who [is] in heaven will give

Luke 11:15 Prep
GRK: τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον
KJV: But some of them said,
INT: some moreover of them said

Luke 11:16 Prep
GRK: πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν
KJV: him a sign from heaven.
INT: testing a sign from heaven were seeking

Luke 11:27 Prep
GRK: φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου
KJV: woman of the company
INT: [her] voice woman from the crowd

Luke 11:31 Prep
GRK: ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων
KJV: she came from the utmost parts
INT: for she came from the ends

Luke 11:49 Prep
GRK: ἀποστόλους καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν
KJV: and [some] of them
INT: apostles and [some] of them they will kill

Luke 11:54 Prep
GRK: θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος
NAS: [Him] in something He might say.
KJV: to catch something out of his mouth,
INT: to catch in something out of the mouth

Luke 12:6 Prep
GRK: καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ
KJV: not one of them is
INT: and one of them not

Luke 12:13 Prep
GRK: δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου
KJV: And one of the company said
INT: moreover one from the crowd

Luke 12:15 Prep
GRK: αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων
KJV: the abundance of the things which he
INT: to him is of that which possesses

Luke 12:25 Prep
GRK: τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
KJV: And which of you with taking thought
INT: which moreover of you [by] being anxious

Luke 12:36 Prep
GRK: πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων
KJV: he will return from the wedding;
INT: whenever he shall return from the wedding feasts

Luke 14:28 Prep
GRK: τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων
KJV: For which of you, intending
INT: which indeed of you desiring

Luke 14:33 Prep
GRK: οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς
KJV: likewise, whosoever he be of you that
INT: therefore everyone of you who

Luke 15:4 Prep
GRK: Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων
NAS: man among you, if he has
KJV: What man of you, having
INT: What man of you having

Luke 15:4 Prep
GRK: καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν
KJV: he lose one of them, doth
INT: and having lost of them one

Luke 15:16 Prep
GRK: ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων
INT: he was longing to be fed out of the pods

Luke 16:4 Prep
GRK: ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας
INT: when I shall have been removed from the management

Luke 16:9 Prep
GRK: ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ
NAS: for yourselves by means of the wealth
KJV: friends of the mammon
INT: make friends by the money

Luke 16:31 Prep
GRK: ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ
KJV: one rose from the dead.
INT: if one from [the] dead should rise

Luke 17:7 Prep
GRK: Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον
KJV: But which of you, having
INT: which moreover of you a servant

Luke 17:7 Prep
GRK: ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ
KJV: when he is come from the field,
INT: the [one] having come in out of the field

Luke 17:15 Prep
GRK: εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν
KJV: And one of them, when he saw
INT: one moreover of them having seen

Luke 17:24 Prep
GRK: ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ
KJV: that lighteneth out of the one [part] under
INT: lightning flashes from the [one end] of

Luke 18:21 Prep
GRK: πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος
KJV: these have I kept from my youth
INT: all have I kept from youth

Luke 19:22 Prep
GRK: λέγει αὐτῷ Ἐκ τοῦ στόματός
KJV: unto him, Out of thine own
INT: He says to him Out of the mouth

Luke 20:4 Prep
GRK: βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
KJV: of John, was it from heaven, or
INT: baptism of John from heaven was it

Luke 20:4 Prep
GRK: ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
KJV: heaven, or of men?
INT: was it or from men

Luke 20:5 Prep
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
KJV: we shall say, From heaven;
INT: If we should say From heaven he will say

Luke 20:6 Prep
GRK: δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ὁ
KJV: if we say, Of men; all
INT: however we should say From men the

Luke 20:35 Prep
GRK: ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε
KJV: the resurrection from the dead,
INT: resurrection which [is] from among [the] dead neither

Luke 20:42 Prep
GRK: μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
KJV: Lord, Sit thou on my right hand,
INT: of me Sit at [the] right hand of me

Luke 21:4 Prep
GRK: γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος
KJV: all these have of their abundance
INT: indeed these out of that which was abounding

Luke 21:4 Prep
GRK: αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος
KJV: but she of her penury
INT: of her however out of the poverty

Luke 21:16 Prep
GRK: καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
KJV: and [some] of you
INT: and they will put to death [some] from among you

Luke 21:18 Prep
GRK: καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς
KJV: there shall not an hair of your head
INT: but a hair of the head

Luke 22:3 Prep
GRK: Ἰσκαριώτην ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ
KJV: being of the number
INT: Iscariot being of the number

Luke 22:23 Prep
GRK: ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ
KJV: themselves, which of them it was
INT: then it might be of them who

Luke 22:50 Prep
GRK: εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ
KJV: And one of them smote
INT: one a certain of them of the

Luke 22:58 Prep
GRK: Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ
KJV: art also of them. And
INT: And you of them are

Luke 22:69 Prep
GRK: ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς
KJV: sit on the right hand
INT: of man sitting at [the] right hand of the

Luke 23:7 Prep
GRK: ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας
KJV: he belonged unto Herod's
INT: having known that from the jurisdiction

Luke 23:8 Prep
GRK: ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων
KJV: to see him of a long [season], because
INT: he was indeed of a long time

Luke 23:33 Prep
GRK: ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν
KJV: one on the right hand,
INT: one indeed on [the] right one

Luke 23:33 Prep
GRK: ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν
KJV: and the other on the left.
INT: one moreover on [the] left

Luke 23:55 Prep
GRK: ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας
KJV: with him from Galilee,
INT: were come with out of Galilee

Luke 24:13 Prep
GRK: ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν
KJV: behold, two of them went
INT: Behold two of them on

Luke 24:22 Prep
GRK: γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν
NAS: women among us amazed
KJV: women also of our company made
INT: women certain from among us astonished

Luke 24:46 Prep
GRK: καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ
KJV: and to rise from the dead the third
INT: and to rise from among [the] dead the

Luke 24:49 Prep
GRK: οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν
KJV: be endued with power from on high.
INT: that you be clothed with from on high power

John 1:13 Prep
GRK: οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ
KJV: were born, not of blood, nor
INT: who not of bloods nor

John 1:13 Prep
GRK: αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς
KJV: blood, nor of the will of the flesh,
INT: bloods nor of will of flesh

John 1:13 Prep
GRK: σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς
KJV: of the flesh, nor of the will of man,
INT: of flesh nor of will of man

John 1:13 Prep
GRK: ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
KJV: of man, but of God.
INT: of man but of of God were born

John 1:16 Prep
GRK: ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος
KJV: And of his fulness
INT: For of the fullness

John 1:19 Prep
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς
KJV: and Levites from Jerusalem to
INT: the Jews from Jerusalem priests

John 1:24 Prep
GRK: ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων
KJV: were sent were of the Pharisees.
INT: [those who] had been sent were from among the Pharisees

John 1:32 Prep
GRK: ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ
KJV: the Spirit descending from heaven like
INT: as a dove out of heaven and

John 1:35 Prep
GRK: Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν
KJV: and two of his disciples;
INT: John and of the disciples

John 1:40 Prep
GRK: Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
KJV: One of the two which
INT: Peter one of the two

John 1:44 Prep
GRK: ἀπὸ Βηθσαιδά ἐκ τῆς πόλεως
KJV: Bethsaida, the city of Andrew and
INT: from Bethsaida of the city

John 1:46 Prep
GRK: αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί
KJV: come out of Nazareth?
INT: to him Nathanael Out of Nazareth can

John 2:15 Prep
GRK: ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας
KJV: a scourge of small cords,
INT: having made a whip of cords all

John 2:15 Prep
GRK: πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ
KJV: them all out of the temple,
INT: all he drove out from the temple

John 2:22 Prep
GRK: οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν ἐμνήσθησαν
KJV: he was risen from the dead,
INT: therefore he was raised up from among [the] dead remembered

John 3:1 Prep
GRK: δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων
KJV: a man of the Pharisees,
INT: moreover a man of the Pharisees

John 3:5 Prep
GRK: τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ
KJV: a man be born of water and
INT: anyone be born of water and

John 3:6 Prep
GRK: τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς
KJV: That which is born of the flesh is
INT: That which has been born of the flesh

John 3:6 Prep
GRK: τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος
KJV: that which is born of the Spirit
INT: that which has been born of the Spirit

John 3:8 Prep
GRK: ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος
KJV: every one that is born of the Spirit.
INT: that has been born of the Spirit

John 3:13 Prep
GRK: μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: he that came down from heaven,
INT: not the [one] out of heaven

John 3:25 Prep
GRK: οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν
KJV: between [some] of John's
INT: then a question of the disciples

John 3:27 Prep
GRK: δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: given him from heaven.
INT: given to him from heaven

John 3:31 Prep
GRK: ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς
KJV: all: he that is of the earth is
INT: He who is from the earth

John 3:31 Prep
GRK: τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς
KJV: speaketh of the earth:
INT: the earth from the earth

John 3:31 Prep
GRK: ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς γῆς
KJV: he that cometh from heaven
INT: is and from the earth

John 3:31 Prep
GRK: λαλεῖ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: the earth is earthly, and speaketh
INT: speaks He who from heaven

John 3:34 Prep
GRK: οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν
KJV: not the Spirit by measure [unto him].
INT: not indeed by measure he gives

John 4:6 Prep
GRK: Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας
KJV: being wearied with [his] journey,
INT: Jesus being wearied from the journey

John 4:7 Prep
GRK: ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας
KJV: a woman of Samaria
INT: Comes a woman out of Samaria

John 4:12 Prep
GRK: καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν
KJV: and drank thereof himself, and
INT: and himself of it drank

John 4:13 Prep
GRK: ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος
KJV: Whosoever drinketh of this water
INT: that drinks of the water

John 4:14 Prep
GRK: ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος
KJV: whosoever drinketh of the water that
INT: anyhow might drink of the water

John 4:22 Prep
GRK: ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων
KJV: salvation is of the Jews.
INT: salvation of the Jews

John 4:30 Prep
GRK: ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως
KJV: Then they went out of the city, and
INT: They went forth out of the city

John 4:39 Prep
GRK: Ἐκ δὲ τῆς
KJV: many of the Samaritans of that city
INT: out of moreover of the

John 4:47 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας
KJV: Jesus was come out of Judaea into
INT: Jesus had come out of Judea

John 4:54 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας
KJV: when he was come out of Judaea
INT: Jesus having come out of Judea

John 5:24 Prep
GRK: ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου
KJV: but is passed from death unto
INT: but has passed out of death

John 6:8 Prep
GRK: αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν
KJV: One of his disciples,
INT: to him one of the disciples

John 6:11 Prep
GRK: ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων
KJV: and likewise of the fishes as much as
INT: likewise also of the fish

John 6:13 Prep
GRK: κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε
KJV: with the fragments of the five
INT: hand-baskets of fragments from the five

John 6:23 Prep
GRK: ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς
KJV: other boats from Tiberias nigh
INT: came boats from Tiberias near

John 6:26 Prep
GRK: ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων
KJV: because ye did eat of the loaves, and
INT: because you ate of the loaves

John 6:31 Prep
GRK: γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: them bread from heaven to eat.
INT: written Bread out of heaven

John 6:32 Prep
GRK: τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: not that bread from heaven; but
INT: the bread out of heaven

John 6:32 Prep
GRK: τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: the true bread from heaven.
INT: the bread out of heaven

John 6:33 Prep
GRK: ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: which cometh down from heaven, and
INT: he who comes down out of heaven

John 6:39 Prep
GRK: μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ
INT: nothing I should lose of it but

John 6:41 Prep
GRK: ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: which came down from heaven.
INT: having come down out of heaven

John 6:42 Prep
GRK: λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: I came down from heaven?
INT: says he Out of heaven

John 6:50 Prep
GRK: ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: which cometh down from heaven, that
INT: bread which out of heaven

John 6:50 Prep
GRK: ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ
KJV: a man may eat thereof, and not
INT: that anyone of it might eat

John 6:51 Prep
GRK: ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: which came down from heaven: if
INT: living out of heaven

John 6:51 Prep
GRK: τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ
KJV: any man eat of this bread,
INT: anyone shall have eaten of this

John 6:58 Prep
GRK: ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
KJV: which came down from heaven: not
INT: bread from heaven having come down

John 6:60 Prep
GRK: οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν
KJV: Many therefore of his disciples,
INT: therefore having heard of the disciples

John 6:64 Prep
GRK: ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς
KJV: there are some of you that
INT: but they are of you some

John 6:64 Prep
GRK: ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ
KJV: Jesus knew from the beginning who
INT: knew indeed from [the] beginning

John 6:65 Prep
GRK: δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός
KJV: given unto him of my Father.
INT: given to him from the Father

John 6:66 Prep
GRK: Ἐκ τούτου πολλοὶ
NAS: As a result of this many
KJV: From that [time] many
INT: from that [time] many

John 6:66 Prep
GRK: τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν
INT: that [time] many out of of the disciples

John 6:70 Prep
GRK: ἐξελεξάμην καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς
KJV: and one of you is
INT: did choose and of you one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page