2491. Ἰωάννης (Ióannés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2491. Ἰωάννης (Ióannés) — 135 Occurrences

Matthew 3:1 N-NMS
GRK: ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
NAS: in those days John the Baptist came,
KJV: days came John the Baptist, preaching
INT: those comes John the Baptist

Matthew 3:4 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ
NAS: Now John himself had
KJV: And the same John had his
INT: moreover John had the

Matthew 3:13 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι
NAS: at the Jordan [coming] to John, to be baptized
KJV: Jordan unto John, to be baptized of
INT: to John to be baptized

Matthew 3:14 Noun-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν
INT: moreover John was hindering him

Matthew 4:12 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν
NAS: when Jesus heard that John had been taken into custody,
KJV: that John was cast into prison,
INT: moreover that John had been arrested he withdrew

Matthew 4:21 N-AMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: the [son] of Zebedee, and John his brother,
KJV: Zebedee, and John his brother,
INT: of Zebedee and John the brother

Matthew 9:14 N-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες Διὰ
NAS: the disciples of John came
KJV: the disciples of John, saying,
INT: the disciples of John saying because of

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
NAS: the son of Zebedee, and John his brother;
KJV: Zebedee, and John his brother;
INT: Zebedee and John the brother

Matthew 11:2 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν
NAS: Now when John, while imprisoned,
KJV: Now when John had heard in
INT: moreover John having heard in

Matthew 11:4 N-DMS
GRK: Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε
NAS: and report to John what
KJV: and shew John again
INT: Having gone relate to John what you hear

Matthew 11:7 N-GMS
GRK: ὄχλοις περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε
NAS: about John, What
KJV: concerning John, What
INT: crowds concerning John What went you out

Matthew 11:11 N-GMS
GRK: γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: [anyone] greater than John the Baptist!
KJV: a greater than John the Baptist:
INT: of women one greater than John the Baptist

Matthew 11:12 N-GMS
GRK: τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: From the days of John the Baptist
KJV: the days of John the Baptist
INT: the days of John the Baptist

Matthew 11:13 N-GMS
GRK: νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν
NAS: prophesied until John.
KJV: prophesied until John.
INT: law until John prophesied

Matthew 11:18 N-NMS
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων
NAS: For John came neither
KJV: For John came neither
INT: came indeed John neither eating

Matthew 14:2 N-NMS
GRK: Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής
NAS: This is John the Baptist;
KJV: This is John the Baptist; he
INT: This is John the Baptist

Matthew 14:3 N-AMS
GRK: κρατήσας τὸν Ἰωάνην ἔδησεν αὐτὸν
NAS: For when Herod had John arrested,
KJV: had laid hold on John, and bound
INT: having seized John he bound him

Matthew 14:4 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ Οὐκ
NAS: For John had been saying
KJV: For John said unto him,
INT: indeed John to him Not

Matthew 14:8 N-GMS
GRK: τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: the head of John the Baptist.
KJV: me here John Baptist's head
INT: the head of John the Baptist

Matthew 14:10 N-AMS
GRK: ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ
NAS: He sent and had John beheaded
KJV: and beheaded John in
INT: he beheaded John in the

Matthew 16:14 N-AMS
GRK: Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν
NAS: Some [say] John the Baptist;
KJV: Some [say that thou art] John the Baptist:
INT: some indeed John the Baptist

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: and James and John his brother,
KJV: James, and John his brother,
INT: James and John the brother

Matthew 17:13 N-GMS
GRK: ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: to them about John the Baptist.
KJV: unto them of John the Baptist.
INT: that concerning John the Baptist

Matthew 21:25 N-GMS
GRK: βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν
NAS: The baptism of John was from what
KJV: The baptism of John, whence was it?
INT: baptism of John from where was it

Matthew 21:26 N-AMS
GRK: ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην
NAS: regard John as a prophet.
KJV: all hold John as a prophet.
INT: hold John

Matthew 21:32 N-NMS
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς
NAS: For John came to you in the way
KJV: For John came unto
INT: came indeed John to you

Mark 1:4 N-NMS
GRK: ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων
NAS: John the Baptist appeared
KJV: John did baptize
INT: came John baptizing

Mark 1:6 N-NMS
GRK: ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας
NAS: John was clothed with camel's
KJV: And John was clothed
INT: was John clothed in hair

Mark 1:9 N-GMS
GRK: Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
NAS: and was baptized by John in the Jordan.
KJV: was baptized of John in Jordan.
INT: Jordan by John

Mark 1:14 N-AMS
GRK: παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ
NAS: Now after John had been taken into custody,
KJV: after that John was put in prison,
INT: was delivered up John came

Mark 1:19 N-AMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: the son of Zebedee, and John his brother,
KJV: of Zebedee, and John his brother,
INT: of Zebedee and John the brother

Mark 1:29 N-GMS
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: and Andrew, with James and John.
KJV: James and John.
INT: James and John

Mark 2:18 N-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ
NAS: John's disciples and the Pharisees
KJV: the disciples of John and
INT: the disciples of John and those of

Mark 2:18 N-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ
NAS: to Him, Why do John's disciples
KJV: the disciples of John and
INT: the disciples of John and those

Mark 3:17 N-AMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: the [son] of Zebedee, and John the brother
KJV: and John the brother
INT: Zebedee and John the brother

Mark 5:37 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: and James and John the brother
KJV: James, and John the brother of James.
INT: James and John the brother

Mark 6:14 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων
NAS: and [people] were saying, John the Baptist
KJV: That John the Baptist
INT: he said John the Baptist

Mark 6:16 N-AMS
GRK: ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην οὗτος ἠγέρθη
NAS: [of it], he kept saying, John, whom
KJV: It is John, whom I
INT: I beheaded John he is risen

Mark 6:17 N-AMS
GRK: ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν
NAS: had sent and had John arrested
KJV: and laid hold upon John, and
INT: seized John and bound

Mark 6:18 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ
NAS: For John had been saying to Herod,
KJV: For John had said unto Herod,
INT: indeed John to Herod

Mark 6:20 N-AMS
GRK: ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν
NAS: was afraid of John, knowing
KJV: Herod feared John, knowing that he
INT: feared John knowing him

Mark 6:24 N-GMS
GRK: Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος
NAS: The head of John the Baptist.
KJV: The head of John the Baptist.
INT: The head of John the Baptist

Mark 6:25 N-GMS
GRK: τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: the head of John the Baptist
KJV: the head of John the Baptist.
INT: the head of John the Baptist

Mark 8:28 N-AMS
GRK: λέγοντες ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν
NAS: Him, saying, John the Baptist;
KJV: they answered, John the Baptist:
INT: saying John the Baptist

Mark 9:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην καὶ ἀναφέρει
NAS: and James and John, and brought
KJV: James, and John, and leadeth
INT: and John and brings up

Mark 9:38 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰωάννης Διδάσκαλε εἴδομέν
NAS: John said to Him, Teacher,
KJV: And John answered him,
INT: him John Teacher we saw

Mark 10:35 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ δύο
NAS: James and John, the two sons
KJV: James and John, the sons of Zebedee,
INT: James and John the two

Mark 10:41 N-GMS
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: to feel indignant with James and John.
KJV: James and John.
INT: James and John

Mark 11:30 N-GMS
GRK: βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ
NAS: Was the baptism of John from heaven,
KJV: The baptism of John, was [it] from
INT: baptism of John from heaven

Mark 11:32 N-AMS
GRK: εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι
NAS: considered John to have been
KJV: all [men] counted John, that he was
INT: held John indeed that

Mark 13:3 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας
NAS: and James and John and Andrew
KJV: James and John and Andrew
INT: James and John and Andrew

Mark 14:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην μετ' αὐτοῦ
NAS: and James and John, and began
KJV: James and John, and began
INT: and John with him

Luke 1:13 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
NAS: and you will give him the name John.
KJV: his name John.
INT: name of him John

Luke 1:60 N-NMS
GRK: ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
NAS: but he shall be called John.
KJV: [so]; but he shall be called John.
INT: but he will be called John

Luke 1:63 N-NMS
GRK: ἔγραψεν λέγων Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα
NAS: His name is John. And they were all
KJV: name is John. And they marvelled
INT: he wrote saying John is [the] name

Luke 3:2 N-AMS
GRK: θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου
NAS: came to John, the son
KJV: came unto John the son of Zacharias
INT: of God upon John of Zechariah

Luke 3:15 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰωάννου μή ποτε
NAS: about John, as to whether
KJV: hearts of John, whether he
INT: concerning John whether ever

Luke 3:16 N-NMS
GRK: πᾶσιν ὁ Ἰωάννης Ἐγὼ μὲν
NAS: John answered and said
KJV: John answered, saying
INT: [to] all John I indeed

Luke 3:20 N-AMS
GRK: κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ
NAS: he locked John up in prison.
KJV: that he shut up John in prison.
INT: he locked up John in prison

Luke 5:10 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου
NAS: [were] James and John, sons
KJV: James, and John, the sons of Zebedee,
INT: James and John sons of Zebedee

Luke 5:33 N-GMS
GRK: Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ
NAS: to Him, The disciples of John often
KJV: do the disciples of John fast often,
INT: the disciples of John fast often

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππον
NAS: and James and John; and Philip
KJV: James and John, Philip and
INT: James and John and Philip

Luke 7:18 N-DMS
GRK: Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples of John reported
KJV: And the disciples of John shewed him
INT: And brought word to John the disciples

Luke 7:19 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψεν πρὸς
NAS: of his disciples, John sent
KJV: And John calling [unto him] two
INT: of him John sent [them] to

Luke 7:20 N-NMS
GRK: ἄνδρες εἶπαν Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
NAS: to Him, they said, John the Baptist
KJV: him, they said, John Baptist hath sent
INT: men said John the Baptist

Luke 7:22 N-DMS
GRK: Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε
NAS: and report to John what
KJV: and tell John what things
INT: Having gone relate to John what you have seen

Luke 7:24 N-GMS
GRK: τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν
NAS: When the messengers of John had left,
KJV: when the messengers of John were departed,
INT: the messengers of John he began to speak

Luke 7:24 N-GMS
GRK: ὄχλους περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε
NAS: about John, What
KJV: concerning John, What
INT: crowds concerning John What have you gone out

Luke 7:28 N-GMS
GRK: γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδεὶς ἔστιν
NAS: greater than John; yet
KJV: prophet than John the Baptist: but
INT: [those] born of women than John no one is

Luke 7:29 N-GMS
GRK: τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
NAS: with the baptism of John.
KJV: with the baptism of John.
INT: the baptism of John

Luke 7:33 N-NMS
GRK: ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
NAS: For John the Baptist has come
KJV: For John the Baptist came
INT: has come indeed John the Baptist

Luke 8:51 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον
NAS: Peter and John and James,
KJV: James, and John, and the father
INT: Peter and John and James

Luke 9:7 N-NMS
GRK: τινῶν ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ
NAS: by some that John had risen
KJV: some, that John was risen from
INT: some John has been raised from among

Luke 9:9 N-AMS
GRK: ὁ Ἡρῴδης Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
NAS: I myself had John beheaded;
KJV: Herod said, John have I
INT: Herod John I beheaded

Luke 9:19 N-AMS
GRK: ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν
NAS: and said, John the Baptist,
KJV: answering said, John the Baptist; but
INT: having answered they said John the Baptist

Luke 9:28 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον
NAS: Peter and John and James,
KJV: Peter and John and James,
INT: Peter and John and James

Luke 9:49 N-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν Ἐπιστάτα
NAS: John answered and said,
KJV: And John answered and said,
INT: having answered moreover John said Master

Luke 9:54 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν Κύριε
NAS: James and John saw
KJV: James and John saw [this], they said,
INT: James and John said Lord

Luke 11:1 N-NMS
GRK: καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς
NAS: us to pray just as John also taught
KJV: to pray, as John also taught
INT: as also John taught the

Luke 16:16 N-GMS
GRK: προφῆται μέχρι Ἰωάννου ἀπὸ τότε
NAS: [were proclaimed] until John; since
KJV: [were] until John: since
INT: prophets [were] until John from that time

Luke 20:4 N-GMS
GRK: Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ
NAS: Was the baptism of John from heaven
KJV: The baptism of John, was it from
INT: The baptism of John from heaven

Luke 20:6 N-AMS
GRK: γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι
NAS: for they are convinced that John was a prophet.
KJV: persuaded that John was
INT: indeed they are [that] John a prophet was

Luke 22:8 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών Πορευθέντες
NAS: Peter and John, saying,
KJV: Peter and John, saying, GoINT: Peter and John having said Having gone

John 1:6 N-NMS
GRK: ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης
NAS: whose name was John.
KJV: whose name [was] John.
INT: name to him John

John 1:15 N-NMS
GRK: Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ
NAS: John testified about
KJV: John bare witness of
INT: John witnesses concerning

John 1:19 N-GMS
GRK: μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν
NAS: is the testimony of John, when
KJV: is the record of John, when the Jews
INT: testimony of John when sent

John 1:26 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων Ἐγὼ
NAS: John answered them saying,
KJV: John answered them,
INT: them John saying I

John 1:28 N-NMS
GRK: ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων
NAS: the Jordan, where John was baptizing.
KJV: Jordan, where John was baptizing.
INT: was John baptizing

John 1:32 N-NMS
GRK: Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι
NAS: John testified saying,
KJV: And John bare record, saying,
INT: And bore witness John saying

John 1:35 N-NMS
GRK: εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ
NAS: the next day John was standing
KJV: the next day after John stood,
INT: was standing John and of

John 1:40 N-GMS
GRK: ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων
NAS: who heard John [speak] and followed
KJV: which heard John [speak], and followed
INT: having heard [this] from John and having followed

John 1:42 N-GMS
GRK: ὁ υἱὸς Ἰωάννου σὺ κληθήσῃ
NAS: the son of John; you shall be called
INT: the son of Jonah you will be called

John 3:23 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν
NAS: John also was baptizing
KJV: And John also was
INT: also John baptizing in

John 3:24 N-NMS
GRK: φυλακὴν ὁ Ἰωάννης
NAS: for John had not yet been
KJV: For John was not yet
INT: prison John

John 3:25 N-GMS
GRK: τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου
NAS: a discussion on the part of John's disciples
KJV: [some] of John's disciples
INT: the disciples of John with [some] Jews

John 3:26 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν
NAS: And they came to John and said
KJV: they came unto John, and said
INT: to John and said

John 3:27 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν
NAS: John answered and said,
KJV: John answered and
INT: Answered John and said

John 4:1 N-NMS
GRK: βαπτίζει ἢ Ἰωάννης
NAS: disciples than John
KJV: disciples than John,
INT: baptizes than John

John 5:33 N-AMS
GRK: ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην καὶ μεμαρτύρηκεν
NAS: You have sent to John, and he has testified
KJV: sent unto John, and he bare witness
INT: have sent unto John and he has borne witness

John 5:36 N-GMS
GRK: μείζω τοῦ Ἰωάννου τὰ γὰρ
NAS: is greater than [the testimony of] John; for the works
KJV: witness than [that] of John: for
INT: greater than that of John indeed

John 10:40 N-NMS
GRK: ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον
NAS: where John was first
KJV: where John at first
INT: where was John first

John 10:41 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον
NAS: While John performed
KJV: said, John did no
INT: said John indeed sign

John 10:41 N-NMS
GRK: ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου
NAS: yet everything John said about
KJV: all things that John spake of
INT: whatever said John concerning this [man]

John 21:15 N-GMS
GRK: Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με
NAS: Simon, [son] of John, do you love
INT: Jesus Simon [son] of Jonah love you me

John 21:16 N-GMS
GRK: δεύτερον Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με
NAS: Simon, [son] of John, do you love
INT: a second time Simon [son] of Jonah love you me

John 21:17 N-GMS
GRK: τρίτον Σίμων Ἰωάννου φιλεῖς με
NAS: Simon, [son] of John, do you love
INT: third time Simon [son] of Jonah have you affection for me

Acts 1:5 PPro-N1S
GRK: ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
NAS: for John baptized with water,
KJV: For John truly baptized
INT: For John indeed baptized

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος
NAS: that is, Peter and John and James
KJV: James, and John, and Andrew,
INT: Peter and John and James

Acts 1:22 N-GMS
GRK: τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς
NAS: with the baptism of John until
KJV: the baptism of John, unto
INT: the baptism of John until the

Acts 3:1 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς
NAS: Peter and John were going
KJV: Peter and John went up together
INT: moreover and John went up into

Acts 3:3 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι
NAS: When he saw Peter and John about to go
KJV: Peter and John about to go
INT: Peter and John being about to enter

Acts 3:4 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν Βλέψον
NAS: along with John, fixed his gaze
KJV: him with John, said, Look
INT: with John said Look

Acts 3:11 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς
NAS: to Peter and John, all
KJV: Peter and John, all the people
INT: and John ran together all

Acts 4:6 N-NMS
GRK: Καιάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος
NAS: [was there], and Caiaphas and John and Alexander,
KJV: Caiaphas, and John, and Alexander,
INT: Caiaphas and John and Alexander

Acts 4:13 N-GMS
GRK: παρρησίαν καὶ Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι
NAS: of Peter and John and understood
KJV: of Peter and John, and perceived
INT: boldness and of John and having understood

Acts 4:19 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον
NAS: But Peter and John answered and said
KJV: Peter and John answered and said
INT: Peter and John having answered said

Acts 8:14 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: they sent them Peter and John,
KJV: Peter and John:
INT: Peter and John

Acts 10:37 N-NMS
GRK: ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης
NAS: the baptism which John proclaimed.
KJV: the baptism which John preached;
INT: which proclaimed John

Acts 11:16 N-NMS
GRK: ὡς ἔλεγεν Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
NAS: He used to say, John baptized
KJV: how that he said, John indeed baptized
INT: how he said John indeed baptized

Acts 12:2 N-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
NAS: the brother of John put to death
KJV: the brother of John with the sword.
INT: the brother of John with a sword

Acts 12:12 N-GMS
GRK: τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου
NAS: the mother of John who was also called
KJV: the mother of John, whose surname was
INT: the mother of John who is called

Acts 12:25 N-AMS
GRK: διακονίαν συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα
NAS: taking along with [them] John, who was also called
KJV: took with them John, whose surname was
INT: mission having taken with [them] John the [one] having been called

Acts 13:5 N-AMS
GRK: δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην
NAS: had John as their helper.
KJV: also John to [their] minister.
INT: moreover also John [as] a helper

Acts 13:13 N-NMS
GRK: τῆς Παμφυλίας Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας
NAS: in Pamphylia; but John left
KJV: in Pamphylia: and John departing from
INT: of Pamphylia John however having departed

Acts 13:24 N-GMS
GRK: προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου
NAS: after John had proclaimed before
KJV: When John had first preached before
INT: having before proclaimed John before [the] face

Acts 13:25 N-NMS
GRK: δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον
NAS: And while John was completing
KJV: And as John fulfilled his course,
INT: moreover was fulfilling John the course

Acts 15:37 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον
NAS: wanted to take John, called Mark,
KJV: to take with them John, whose surname was
INT: also John called

Acts 18:25 N-GMS
GRK: τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
NAS: only with the baptism of John;
KJV: only the baptism of John.
INT: the baptism of John

Acts 19:3 N-GMS
GRK: Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα
NAS: And they said, Into John's baptism.
KJV: they said, Unto John's baptism.
INT: Into the of John baptism

Acts 19:4 N-NMS
GRK: δὲ Παῦλος Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα
NAS: said, John baptized
KJV: said Paul, John verily baptized
INT: moreover Paul John baptized [with] a baptism

Galatians 2:9 N-NMS
GRK: Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες
NAS: and Cephas and John, who were reputed
KJV: Cephas, and John, who seemed
INT: Cephas and John those reputed

Revelation 1:1 N-DMS
GRK: δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ
NAS: to His bond-servant John,
KJV: unto his servant John:
INT: servant of him John

Revelation 1:4 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ
NAS: John to the seven churches
KJV: John to the seven churches
INT: John to the seven

Revelation 1:9 N-NMS
GRK: Ἐγὼ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
NAS: I, John, your brother
KJV: I John, who also
INT: I John the brother

Revelation 22:8 N-NMS
GRK: Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων
NAS: I, John, am the one who heard and saw
KJV: And I John saw these things,
INT: And I John [was] he who [was] hearing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page