4160. ποιέω (poieó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4160. ποιέω (poieó) — 572 Occurrences

Matthew 1:24 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν
NAS: from his sleep and did as the angel
KJV: from sleep did as the angel
INT: the sleep did as had commanded

Matthew 3:3 V-PMA-2P
GRK: Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
NAS: OF THE LORD, MAKE HIS PATHS
KJV: the way of the Lord, make his paths
INT: of [the] Lord straight make the paths

Matthew 3:8 V-AMA-2P
GRK: ποιήσατε οὖν καρπὸν
NAS: Therefore bear fruit in keeping
KJV: Bring forth therefore fruits
INT: Produce therefore fruit

Matthew 3:10 V-PPA-NNS
GRK: δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
NAS: tree that does not bear good
KJV: which bringeth not forth good fruit
INT: tree not producing fruit good

Matthew 4:19 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς
NAS: to them, Follow Me, and I will make you fishers
KJV: me, and I will make you fishers
INT: me and I will make you fishers

Matthew 5:19 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ
NAS: but whoever keeps and teaches
KJV: but whosoever shall do and teach
INT: moreover anyhow shall practice and shall teach [them]

Matthew 5:32 V-PIA-3S
GRK: λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι
NAS: of unchastity, makes her commit adultery;
KJV: of fornication, causeth her
INT: on account of sexual immorality causes her to commit adultery

Matthew 5:36 V-ANA
GRK: τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν
NAS: for you cannot make one
KJV: thou canst not make one hair
INT: hair white to make or black

Matthew 5:44 V-PMA-2P
GRK: ὑμᾶς καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας
KJV: you, do good
INT: you good do to those who hate

Matthew 5:46 V-PIA-3P
GRK: τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: reward do you have?
KJV: reward have ye? do not even
INT: the same do

Matthew 5:47 V-PIA-2P
GRK: τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ
NAS: more are you doing [than others]? Do not even
KJV: what do ye more
INT: what extraordinary do you Do not also

Matthew 5:47 V-PIA-3P
GRK: τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: the Gentiles do the same?
KJV: do ye more [than others]? do not even
INT: the same do

Matthew 6:1 V-PNA
GRK: ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν
NAS: Beware of practicing your righteousness
KJV: Take heed that ye do not your
INT: of you not to do before the

Matthew 6:2 V-PSA-2S
GRK: Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ
NAS: when you give to the poor, do not sound a trumpet
KJV: when thou doest [thine] alms,
INT: When therefore you do give to the needy not

Matthew 6:2 V-PIA-3P
GRK: οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς
NAS: you, as the hypocrites do in the synagogues
KJV: as the hypocrites do in the synagogues
INT: the hypocrites do in the

Matthew 6:3 V-PPA-GMS
GRK: σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ
NAS: But when you give to the poor, do not let your left hand
KJV: But when thou doest alms, let
INT: you moreover when you do give to the needy not

Matthew 6:3 V-PIA-3S
GRK: σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά
NAS: what your right hand is doing,
KJV: thy right hand doeth:
INT: of you what does the right hand

Matthew 7:12 V-PSA-3P
GRK: θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ
NAS: therefore, treat people
KJV: that men should do to you, do
INT: you desire that should do to you the

Matthew 7:12 V-PMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος
NAS: you want them to treat you, for this
KJV: should do to you, do ye even
INT: also you do to them this

Matthew 7:17 V-PIA-3S
GRK: καρποὺς καλοὺς ποιεῖ τὸ δὲ
NAS: good tree bears good fruit,
KJV: good tree bringeth forth good fruit;
INT: good fruits good produces and

Matthew 7:17 V-PIA-3S
GRK: καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ
NAS: but the bad tree bears bad fruit.
KJV: tree bringeth forth evil
INT: fruits bad produces

Matthew 7:18 V-ANA
GRK: καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ δένδρον
KJV: tree cannot bring forth evil fruit,
INT: fruits evil to produce nor a tree

Matthew 7:18 V-PNA
GRK: καρποὺς καλοὺς ποιεῖν
INT: fruits good to produce

Matthew 7:19 V-PPA-NNS
GRK: δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
NAS: tree that does not bear good
KJV: that bringeth not forth good fruit
INT: tree not producing fruit good

Matthew 7:21 V-PPA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα
NAS: of heaven, but he who does the will
KJV: but he that doeth the will
INT: but he who does the will

Matthew 7:22 V-AIA-1P
GRK: δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
NAS: and in Your name perform many
KJV: in thy name done many wonderful works?
INT: works of power many perform

Matthew 7:24 V-PIA-3S
GRK: τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς ὁμοιωθήσεται
NAS: of Mine and acts on them, may be compared
KJV: of mine, and doeth them, I will liken
INT: these and does them will be like

Matthew 7:26 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται
NAS: of Mine and does not act on them, will be like
KJV: of mine, and doeth them not,
INT: and not does do them he will be likened

Matthew 8:9 V-AMA-2S
GRK: δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο καὶ
NAS: and to my slave, 'Do this!'
KJV: to my servant, Do this, and
INT: servant of me Do this and

Matthew 8:9 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ ποιεῖ
NAS: Do this!' and he does [it].
KJV: this, and he doeth [it].
INT: this and he does [it]

Matthew 9:28 V-ANA
GRK: δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ
NAS: that I am able to do this?
KJV: that I am able to do this? They said
INT: I am able this to do They say to him

Matthew 12:2 V-PIA-3P
GRK: μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ
NAS: Your disciples do what
KJV: thy disciples do that which is
INT: disciples of you are doing what not

Matthew 12:2 V-PNA
GRK: οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
NAS: is not lawful to do on a Sabbath.
KJV: not lawful to do upon the sabbath day.
INT: not it is lawful to do on Sabbath

Matthew 12:3 V-AIA-3S
GRK: ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε
NAS: what David did when he became hungry,
KJV: what David did, when he
INT: you have read what did David when

Matthew 12:12 V-PNA
GRK: σάββασιν καλῶς ποιεῖν
NAS: it is lawful to do good
KJV: it is lawful to do well
INT: Sabbath good to do

Matthew 12:16 V-ASA-3P
GRK: φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
KJV: they should not make him known:
INT: publicly known him they should make

Matthew 12:33 V-AMA-2P
GRK: ποιήσατε τὸ δένδρον
NAS: Either make the tree good
KJV: Either make the tree good,
INT: Either make the tree

Matthew 12:33 V-AMA-2P
GRK: καλόν ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον
NAS: good, or make the tree bad
KJV: good; or else make the tree corrupt,
INT: good or make the tree

Matthew 12:50 V-ASA-3S
GRK: γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will of my
INT: indeed anyhow shall do the will

Matthew 13:23 V-PIA-3S
GRK: καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν
NAS: bears fruit and brings forth, some
KJV: and bringeth forth, some
INT: brings forth fruit and produces some indeed

Matthew 13:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ καρπὸν ἐποίησεν τότε ἐφάνη
NAS: sprouted and bore grain,
KJV: and brought forth fruit,
INT: and fruit produced then appeared

Matthew 13:28 V-AIA-3S
GRK: ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν οἱ δὲ
NAS: to them, 'An enemy has done this!'
KJV: unto them, An enemy hath done this.
INT: a man this did and

Matthew 13:41 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν
NAS: and those who commit lawlessness,
KJV: and them which do iniquity;
INT: and those who practice lawlessness

Matthew 13:58 V-AIA-3S
GRK: Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις
NAS: And He did not do many miracles
KJV: And he did not many
INT: And not he did there works of power

Matthew 17:4 V-FIA-1S
GRK: εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς
NAS: You wish, I will make three
KJV: if thou wilt, let us make here three
INT: If you wish let us make here three

Matthew 17:12 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ
NAS: and they did not recognize him, but did to him whatever
KJV: not, but have done unto him
INT: him but did to him

Matthew 18:35 V-FIA-3S
GRK: ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν
NAS: will also do the same
KJV: heavenly Father do also unto you,
INT: Heavenly will do to you if

Matthew 19:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς
NAS: [them] from the beginning MADE THEM MALE
KJV: he which made [them] at
INT: and female made them

Matthew 19:16 V-ASA-1S
GRK: τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ
NAS: good thing shall I do that I may obtain
KJV: good thing shall I do, that
INT: what good [thing] shall I do that I might have

Matthew 20:5 V-AIA-3S
GRK: ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως
NAS: hour, and did the same thing.
KJV: ninth hour, and did likewise.
INT: ninth hour he did likewise

Matthew 20:12 V-AIA-3P
GRK: μίαν ὥραν ἐποίησαν καὶ ἴσους
NAS: last men have worked [only] one
KJV: last have wrought [but] one
INT: one hour have worked and equal

Matthew 20:12 V-AIA-2S
GRK: αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι
NAS: hour, and you have made them equal
KJV: hour, and thou hast made them equal
INT: them to us you have made the [ones] having borne

Matthew 20:15 V-ANA
GRK: ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς
NAS: Is it not lawful for me to do what
KJV: lawful for me to do what I will
INT: what I will to do with that which [is]

Matthew 20:32 V-ASA-1S
GRK: Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν
NAS: What do you want Me to do for you?
KJV: What will ye that I shall do unto you?
INT: What do you desire I should do to you

Matthew 21:6 V-APA-NMP
GRK: μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν
NAS: went and did just
KJV: went, and did as Jesus
INT: disciples and having done as commanded

Matthew 21:13 V-PIA-2P
GRK: δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: OF PRAYER; but you are making it a ROBBERS'
KJV: but ye have made it a den
INT: however it have made a den of robbers

Matthew 21:15 V-AIA-3S
GRK: θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς
NAS: the wonderful things that He had done, and the children
KJV: that he did, and
INT: wonders which he did and the

Matthew 21:21 V-FIA-2P
GRK: τῆς συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ κἂν
NAS: you will not only do what
KJV: only do this
INT: of the fig tree will you do but even if

Matthew 21:23 V-PIA-2S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς
NAS: authority are You doing these things,
KJV: authority doest thou these things?
INT: authority these things do you and who

Matthew 21:24 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Matthew 21:27 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Matthew 21:31 V-AIA-3S
GRK: τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα
NAS: of the two did the will
KJV: them twain did the will
INT: the two did the will

Matthew 21:36 V-AIA-3P
GRK: πρώτων καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
NAS: than the first; and they did the same thing
KJV: and they did unto them
INT: first and they did to them in like manner

Matthew 21:40 V-FIA-3S
GRK: ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς
NAS: what will he do to those
KJV: what will he do unto those
INT: vineyard what will he do the tenants

Matthew 21:43 V-PPA-DNS
GRK: δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς
NAS: to a people, producing the fruit
KJV: to a nation bringing forth the fruits
INT: it will be given to a people producing the fruits

Matthew 22:2 V-AIA-3S
GRK: βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ
NAS: who gave a wedding feast
KJV: king, which made a marriage for his
INT: a king who made a wedding feast for the

Matthew 23:3 V-AMA-2P
GRK: εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε
NAS: that they tell you, do and observe,
KJV: [that] observe and do; but do
INT: they might tell you to keep also keep

Matthew 23:3 V-PMA-2P
GRK: αὐτῶν μὴ ποιεῖτε λέγουσιν γὰρ
NAS: and observe, but do not do according
KJV: do; but do not ye after
INT: of them not do they speak indeed

Matthew 23:3 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐ ποιοῦσιν
NAS: for they say [things] and do not do [them].
KJV: they say, and do not.
INT: and not act

Matthew 23:5 V-PIA-3P
GRK: ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ
NAS: But they do all their deeds
KJV: their works they do for to be seen
INT: works of them they do to

Matthew 23:15 V-ANA
GRK: τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον
NAS: on sea and land to make one proselyte;
KJV: and land to make one proselyte,
INT: the dry [land] to make one convert

Matthew 23:15 V-PIA-2P
GRK: ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν
NAS: he becomes one, you make him twice as much
KJV: he is made, ye make him
INT: when he has become [so] you make him a son

Matthew 23:23 V-ANA
GRK: δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ
NAS: are the things you should have done without
KJV: ought ye to have done, and not
INT: moreover it behoved [you] to do and those [others] not

Matthew 24:46 V-PPA-AMS
GRK: εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα
NAS: finds so doing when he comes.
KJV: shall find so doing.
INT: will find thus doing

Matthew 25:40 V-AIA-2P
GRK: ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
NAS: to you, to the extent that you did it to one
KJV: as ye have done [it] unto one
INT: to the extent as much as you did [it] to one of these

Matthew 25:40 V-AIA-2P
GRK: ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε
NAS: [even] the least [of them], you did it to Me.'
KJV: brethren, ye have done [it] unto me.
INT: least to me you did [it]

Matthew 25:45 V-AIA-2P
GRK: ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
NAS: to you, to the extent that you did not do
KJV: Inasmuch as ye did [it] not to one
INT: that not you did [it] to one of these

Matthew 25:45 V-AIA-2P
GRK: οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
NAS: that you did not do it to one
KJV: of these, ye did [it] not
INT: neither to me did you [it]

Matthew 26:12 V-AIA-3S
GRK: ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
NAS: on My body, she did it to prepare Me for burial.
KJV: my body, she did [it] for my
INT: burying of me she did [it]

Matthew 26:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς
NAS: this woman has done will also
KJV: this woman hath done, be told
INT: also that which did this [woman] for

Matthew 26:18 V-PIA-1S
GRK: πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα
NAS: is near; I [am to] keep the Passover
KJV: at hand; I will keep the passover
INT: with you I will keep the passover

Matthew 26:19 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples did as Jesus
KJV: And the disciples did as Jesus
INT: And did the disciples

Matthew 26:73 V-PIA-3S
GRK: δῆλόν σε ποιεῖ
NAS: the way you talk gives you away.
INT: away you gives

Matthew 27:22 V-FIA-1S
GRK: Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν
NAS: what shall I do with Jesus
KJV: What shall I do then
INT: What then should I do with Jesus who

Matthew 27:23 V-AIA-3S
GRK: γὰρ κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ
NAS: evil has He done? But they kept shouting
KJV: evil hath he done? But
INT: indeed evil did he commit and

Matthew 28:14 V-FIA-1P
GRK: ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
NAS: we will win him over and keep you out of trouble.
INT: you out of trouble will keep

Matthew 28:15 V-AIA-3P
GRK: τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν
NAS: the money and did as they had been instructed;
KJV: the money, and did as
INT: the money they did as they were taught

Mark 1:3 V-PMA-2P
GRK: Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
NAS: OF THE LORD, MAKE HIS PATHS
KJV: the way of the Lord, make his paths
INT: of [the] Lord straight make the paths

Mark 1:17 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι
NAS: to them, Follow Me, and I will make you become
KJV: me, and I will make you to become
INT: me and I will make you to become

Mark 2:23 V-PNA
GRK: ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς
NAS: began to make their way
INT: began [their] way to make plucking the

Mark 2:24 V-PIA-3P
GRK: Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν
NAS: why are they doing what
KJV: Behold, why do they on the sabbath day
INT: Behold why do they on the Sabbath

Mark 2:25 V-AIA-3S
GRK: ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ ὅτε
NAS: what David did when he was in need
KJV: what David did, when he had
INT: did you read what did David when

Mark 3:8 V-PIA-3S
GRK: ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς
NAS: of all that He was doing and came
KJV: what great things he did, came
INT: having heard how much he was doing came to

Mark 3:12 V-ASA-3P
GRK: αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν
KJV: they should not make him known.
INT: him known they should make

Mark 3:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐποίησεν δώδεκα οὓς
NAS: And He appointed twelve, so
KJV: And he ordained twelve, that
INT: And he appointed twelve ones

Mark 3:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα
INT: And he appointed the twelve

Mark 3:35 V-ASA-3S
GRK: γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα
NAS: For whoever does the will of God,
KJV: whosoever shall do the will
INT: indeed anyhow shall do the will

Mark 4:32 V-PIA-3S
GRK: λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους
NAS: the garden plants and forms large
KJV: and shooteth out great
INT: garden plants and produces branches great

Mark 5:19 V-RIA-3S
GRK: κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν
NAS: the Lord has done for you, and [how] He had mercy
KJV: the Lord hath done for thee,
INT: Lord for you did and had mercy on

Mark 5:20 V-AIA-3S
GRK: Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus had done for him; and everyone
KJV: Jesus had done for him:
INT: [the] Decapolis how much had done for him

Mark 5:32 V-APA-AFS
GRK: τὴν τοῦτο ποιήσασαν
NAS: to see the woman who had done this.
KJV: to see her that had done this thing.
INT: her who this has done

Mark 6:5 V-ANA
GRK: ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν
NAS: And He could do no miracle
KJV: he could there do no mighty work,
INT: he was able there to do not any work of power

Mark 6:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν
NAS: on his birthday gave a banquet
KJV: on his birthday made a supper to his
INT: of him a supper made the to great men

Mark 6:30 V-AIA-3P
GRK: πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα
NAS: to Him all that they had done and taught.
KJV: both what they had done, and what
INT: all things what they had done and what

Mark 7:8 V-PIA-2P
GRK: τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: like things ye do.
INT: such much you do

Mark 7:12 V-ANA
GRK: αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ
NAS: permit him to do anything
KJV: him no more to do ought for his
INT: him anything to do for the father

Mark 7:13 V-PIA-2P
GRK: τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
NAS: you have handed down; and you do many things
KJV: such like things do ye.
INT: such many you do

Mark 7:37 V-RIA-3S
GRK: Καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ τοὺς
NAS: saying, He has done all things
KJV: saying, He hath done all things
INT: Well all things he has done both the

Mark 7:37 V-PIA-3S
GRK: τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ
NAS: well; He makes even
KJV: well: he maketh both
INT: the deaf he makes to hear and

Mark 9:5 V-ASA-1P
GRK: εἶναι καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς
NAS: for us to be here; let us make three
KJV: and let us make three
INT: to be and let us make three tabernacles

Mark 9:13 V-AIA-3P
GRK: ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα
NAS: come, and they did to him whatever
KJV: and they have done unto him
INT: has come and they did to him whatever

Mark 9:39 V-FIA-3S
GRK: ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ
NAS: who will perform a miracle
KJV: no man which shall do a miracle in
INT: there is who will do a work of power in

Mark 10:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
NAS: of creation, [God] MADE THEM MALE
KJV: of the creation God made them male
INT: and female he made them

Mark 10:17 V-ASA-1S
GRK: ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ζωὴν
NAS: what shall I do to inherit
KJV: what shall I do that
INT: good what shall I do that life

Mark 10:35 V-ASA-2S
GRK: αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν
NAS: we want You to do for us whatever
KJV: that thou shouldest do for us
INT: we might ask you you would do for us

Mark 10:36 V-ASA-1S
GRK: θέλετε με ποιήσω ὑμῖν
NAS: do you want Me to do for you?
KJV: would ye that I should do for you?
INT: do you desire me to do for you

Mark 10:51 V-ASA-1S
GRK: σοι θέλεις ποιήσω ὁ δὲ
NAS: do you want Me to do for you? And the blind man
KJV: wilt thou that I should do unto thee?
INT: to you do you desire I should do moreover

Mark 11:3 V-PIA-2P
GRK: εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε
NAS: to you, 'Why are you doing this?'
KJV: unto you, Why do ye this? say ye
INT: say Why do you this say

Mark 11:5 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν
NAS: to them, What are you doing, untying
KJV: What do ye, loosing
INT: to them What are you doing untying the

Mark 11:17 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον
NAS: THE NATIONS? But you have made it a ROBBERS'
KJV: but ye have made it a den
INT: you however made it a den

Mark 11:28 V-PIA-2S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς
NAS: authority are You doing these things,
KJV: authority doest thou these things?
INT: authority these things do you or who

Mark 11:28 V-PSA-2S
GRK: ἵνα ταῦτα ποιῇς
NAS: authority to do these things?
KJV: authority to do these things?
INT: that these things you should do

Mark 11:29 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Mark 11:33 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Mark 12:9 V-FIA-3S
GRK: τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος
NAS: of the vineyard do? He will come
KJV: of the vineyard do? he will come
INT: What therefore will do the master

Mark 14:7 V-ANA
GRK: πάντοτε εὖ ποιῆσαι ἐμὲ δὲ
NAS: you can do good
KJV: ye will ye may do them good:
INT: always good to do me however

Mark 14:8 V-AIA-3S
GRK: ὃ ἔσχεν ἐποίησεν προέλαβεν μυρίσαι
NAS: She has done what she could;
KJV: She hath done what she
INT: What she could she did She came beforehand to anoint

Mark 14:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται
NAS: this woman has done will also
KJV: she hath done shall be spoken
INT: also what has done this [woman] will be spoken of

Mark 15:1 V-APA-NMP
GRK: πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: immediately held a consultation;
KJV: the chief priests held a consultation
INT: in morning a counsel having formed the chief priests

Mark 15:7 V-LIA-3P
GRK: στάσει φόνον πεποιήκεισαν
NAS: who had committed murder
KJV: who had committed murder
INT: insurrection murder had committed

Mark 15:8 V-IIA-3S
GRK: αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
NAS: asking him [to] [do] as he had been accustomed to do for them.
KJV: he had ever done unto them.
INT: to beg [him to do] as usually he did for them

Mark 15:12 V-ASA-1S
GRK: οὖν θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε
NAS: what shall I do with Him whom
KJV: then that I shall do [unto him] whom
INT: then want you I should do to him you call

Mark 15:14 V-AIA-3S
GRK: Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν οἱ
NAS: evil has He done? But they shouted
KJV: evil hath he done? And
INT: What then did he commit evil

Mark 15:15 V-ANA
GRK: τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς
NAS: Wishing to satisfy the crowd, Pilate
INT: that which [was] satisfactory to do released to them

Luke 1:25 V-RIA-3S
GRK: Οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν
NAS: the Lord has dealt with me in the days
KJV: hath the Lord dealt with me in
INT: Thus to me has done the Lord in

Luke 1:49 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα
NAS: For the Mighty One has done great things
KJV: he that is mighty hath done to me
INT: For has done to me great things

Luke 1:51 V-AIA-3S
GRK: Ἐποίησεν κράτος ἐν
NAS: He has done mighty deeds
KJV: He hath shewed strength with
INT: He has shown strength with

Luke 1:68 V-AIA-3S
GRK: ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ
NAS: For He has visited us and accomplished redemption
INT: he visited and performed redemption [on] the

Luke 1:72 V-ANA
GRK: ποιῆσαι ἔλεος μετὰ
NAS: To show mercy toward
KJV: To perform the mercy [promised] to
INT: to fulfill mercy toward

Luke 2:27 V-ANA
GRK: Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ
NAS: Jesus, to carry out for Him the custom
KJV: the child Jesus, to do for him
INT: Jesus the [thing] they might do them according to

Luke 2:48 V-AIA-2S
GRK: Τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως
NAS: why have You treated us this way?
KJV: hast thou thus dealt with us? behold,
INT: Child why have you done to us thus

Luke 3:4 V-PMA-2P
GRK: Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
NAS: OF THE LORD, MAKE HIS PATHS
KJV: the way of the Lord, make his paths
INT: of [the] Lord straight make the paths

Luke 3:8 V-AMA-2P
GRK: ποιήσατε οὖν καρποὺς
NAS: Therefore bear fruits in keeping
KJV: Bring forth therefore fruits
INT: Produce therefore fruits

Luke 3:9 V-PPA-NNS
GRK: δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
NAS: tree that does not bear good
KJV: which bringeth not forth good fruit
INT: tree not producing fruit good

Luke 3:10 V-ASA-1P
GRK: Τί οὖν ποιήσωμεν
NAS: Then what shall we do?
KJV: saying, What shall we do then?
INT: What then shall we do

Luke 3:11 V-PMA-3S
GRK: βρώματα ὁμοίως ποιείτω
NAS: food is to do likewise.
KJV: meat, let him do likewise.
INT: food likewise let him do

Luke 3:12 V-ASA-1P
GRK: Διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
NAS: to him, Teacher, what shall we do?
KJV: Master, what shall we do?
INT: Teacher what shall we do

Luke 3:14 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς
NAS: And [what about] us, what shall we do? And he said
KJV: what shall we do? And he said
INT: saying what shall do also we

Luke 3:19 V-AIA-3S
GRK: πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ
NAS: which Herod had done,
KJV: which Herod had done,
INT: all which had done [the] evils

Luke 4:23 V-AMA-2S
GRK: τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε
NAS: at Capernaum, do here
KJV: in Capernaum, do also here
INT: Capernaum do also here

Luke 5:6 V-APA-NMP
GRK: καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος
NAS: When they had done this, they enclosed
KJV: this done, they inclosed
INT: And this having done they enclosed a multitude

Luke 5:29 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην
NAS: And Levi gave a big reception
KJV: And Levi made him a great
INT: And made a banuuet great

Luke 5:33 V-PIM-3P
GRK: καὶ δεήσεις ποιοῦνται ὁμοίως καὶ
NAS: fast and offer prayers,
KJV: often, and make prayers, and
INT: and prayers make likewise also

Luke 5:34 V-ANA
GRK: αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι
NAS: to them, You cannot make the attendants
KJV: Can ye make the children
INT: them is to make to fast

Luke 6:2 V-PIA-2P
GRK: εἶπαν Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ
NAS: Why do you do what
KJV: unto them, Why do ye that which is
INT: said Why do you that which not

Luke 6:3 V-AIA-3S
GRK: ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε
NAS: what David did when he was hungry,
KJV: what David did, when himself
INT: did you read that which did David when

Luke 6:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ ἐποίησεν καὶ ἀπεκατεστάθη
NAS: out your hand! And he did [so]; and his hand
KJV: hand. And he did so: and
INT: moreover he did and was restored

Luke 6:11 V-AOA-3P
GRK: τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ
NAS: together what they might do to Jesus.
KJV: what they might do to Jesus.
INT: [as to] what what they should do to Jesus

Luke 6:23 V-IIA-3P
GRK: αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις
NAS: their fathers used to treat the prophets.
KJV: in the like manner did their fathers
INT: them for so treated the prophets

Luke 6:26 V-IIA-3P
GRK: αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις
NAS: of you, for their fathers used to treat the false prophets
KJV: for so did their fathers
INT: them for so treated the false prophets

Luke 6:27 V-PMA-2P
GRK: ὑμῶν καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν
NAS: love your enemies, do good to those
KJV: your enemies, do good to them which
INT: of you well do to those who hate

Luke 6:31 V-PSA-3P
GRK: θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ
NAS: Treat others the same way
KJV: that men should do to you, do
INT: you desire that should do to you

Luke 6:31 V-PMA-2P
GRK: οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
NAS: you want them to treat you.
KJV: should do to you, do ye also
INT: men do to them likewise

Luke 6:33 V-PIA-3P
GRK: τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: sinners do the same.
KJV: for sinners also do even the same.
INT: the same do

Luke 6:43 V-PPA-NNS
GRK: δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν
NAS: good tree which produces bad fruit,
KJV: bringeth not forth corrupt fruit;
INT: tree good producing fruit bad

Luke 6:43 V-PPA-NNS
GRK: δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν
NAS: a bad tree which produces good fruit.
KJV: a corrupt tree bring forth good fruit.
INT: a tree bad producing fruit good

Luke 6:46 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω
NAS: Lord,' and do not do what
KJV: Lord, and do not the things which
INT: and not do what I say

Luke 6:47 V-PPA-NMS
GRK: λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς ὑποδείξω
NAS: My words and acts on them, I will show
KJV: sayings, and doeth them, I will shew
INT: words and doing them I will show

Luke 6:49 V-APA-NMS
GRK: καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν
NAS: But the one who has heard and has not acted [accordingly], is like
KJV: he that heareth, and doeth not, is
INT: and not having done like is

Luke 7:8 V-AMA-2S
GRK: δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο καὶ
NAS: and to my slave, 'Do this!'
KJV: to my servant, Do this, and
INT: [the] servant of me Do this and

Luke 7:8 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ ποιεῖ
NAS: Do this!' and he does it.
KJV: this, and he doeth [it].
INT: this and he does [it]

Luke 8:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα
NAS: and grew up, and produced a crop
KJV: sprang up, and bare fruit
INT: and having sprung up produced fruit a hundredfold

Luke 8:21 V-PPA-NMP
GRK: ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες
NAS: the word of God and do it.
KJV: of God, and do it.
INT: are hearing and doing

Luke 8:39 V-AIA-3S
GRK: ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός
NAS: God has done for you. So
KJV: God hath done unto thee.
INT: all that for you has done God

Luke 8:39 V-AIA-3S
GRK: κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus had done for him.
KJV: Jesus had done unto him.
INT: proclaiming all that had done for him

Luke 9:10 V-AIA-3P
GRK: αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν Καὶ παραλαβὼν
NAS: to Him of all that they had done. Taking
KJV: all that they had done. And
INT: to him whatever they had done And having taken

Luke 9:15 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ
NAS: They did so, and had them all
KJV: And they did so, and
INT: And they did so and

Luke 9:33 V-ASA-1P
GRK: εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς
NAS: for us to be here; let us make three
KJV: and let us make three
INT: to be and let us make tabernacles three

Luke 9:43 V-IIA-3S
GRK: πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς
NAS: at all that He was doing, He said
KJV: which Jesus did, he said unto
INT: all which he did he said to

Luke 10:25 V-APA-NMS
GRK: Διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
NAS: what shall I do to inherit
KJV: what shall I do to inherit
INT: Teacher what having done life eternal

Luke 10:28 V-PMA-2S
GRK: ἀπεκρίθης τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ
NAS: correctly; DO THIS
KJV: right: this do, and thou shalt live.
INT: you have answered this do and you will live

Luke 10:37 V-APA-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος
NAS: And he said, The one who showed mercy
KJV: And he said, He that shewed mercy on
INT: he said the [one] having shown compassion

Luke 10:37 V-PMA-2S
GRK: καὶ σὺ ποίει ὁμοίως
NAS: said to him, Go and do the same.
KJV: Go, and do thou likewise.
INT: and you do likewise

Luke 11:40 V-APA-NMS
GRK: οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν
NAS: You foolish ones, did not He who made the outside
KJV: not he that made that which
INT: [did] not the [one] having made the outside

Luke 11:40 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν
NAS: the outside make the inside
KJV: is without make that which
INT: the inside make

Luke 11:42 V-ANA
GRK: δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ
NAS: you should have done without
KJV: ought ye to have done, and not
INT: also it behoved [you] to do and those not

Luke 12:4 V-ANA
GRK: περισσότερόν τι ποιῆσαι
NAS: no more that they can do.
KJV: no more that they can do.
INT: more abundantly anything to do

Luke 12:17 V-ASA-1S
GRK: λέγων Τί ποιήσω ὅτι οὐκ
NAS: saying, 'What shall I do, since I have
KJV: What shall I do, because
INT: saying What shall I do for not

Luke 12:18 V-FIA-1S
GRK: εἶπεν Τοῦτο ποιήσω καθελῶ μου
NAS: This is what I will do: I will tear down
KJV: This will I do: I will pull down
INT: he said This will I do I will take away my

Luke 12:33 V-AMA-2P
GRK: δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια
NAS: to charity; make yourselves
KJV: give alms; provide yourselves bags
INT: give alms make to yourselves purses

Luke 12:43 V-PPA-AMS
GRK: αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως
NAS: finds so doing when he comes.
KJV: shall find so doing.
INT: of him will find doing thus

Luke 12:47 V-APA-NMS
GRK: ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ
NAS: or act in accord
KJV: [himself], neither did according
INT: having prepared nor having done according to the

Luke 12:48 V-APA-NMS
GRK: μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια
NAS: but the one who did not know [it], and committed deeds worthy
KJV: and did commit things worthy
INT: not having known having done however [things] worthy

Luke 13:9 V-ASA-3S
GRK: κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς
NAS: and if it bears fruit next
KJV: And if it bear fruit,
INT: and if indeed it should bear fruit to

Luke 13:22 V-PPM-NMS
GRK: καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: teaching, and proceeding on His way
KJV: and journeying toward
INT: and progress making toward Jerusalem

Luke 14:12 V-PSA-2S
GRK: αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ
NAS: Him, When you give a luncheon
KJV: him, When thou makest a dinner or
INT: him When you make a dinner or

Luke 14:13 V-PSA-2S
GRK: ὅταν δοχὴν ποιῇς κάλει πτωχούς
NAS: But when you give a reception, invite
KJV: But when thou makest a feast, call
INT: when a feast you make call the poor

Luke 14:16 V-IIA-3S
GRK: Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα
NAS: to him, A man was giving a big
KJV: A certain man made a great supper,
INT: A man certain make a supper great

Luke 15:19 V-AMA-2S
GRK: υἱός σου ποίησόν με ὡς
NAS: your son; make me as one
KJV: thy son: make me as
INT: son of you make me as

Luke 15:21 V-AMA-2S
GRK: υἱός σου ποίησόν με ὡς
INT: son of you make me as

Luke 16:3 V-ASA-1S
GRK: οἰκονόμος Τί ποιήσω ὅτι ὁ
NAS: What shall I do, since
KJV: himself, What shall I do? for my
INT: manager What shall I do for the

Luke 16:4 V-FIA-1S
GRK: ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν
NAS: I know what I shall do, so that when
KJV: I am resolved what to do, that, when
INT: I know what I will do that when

Luke 16:8 V-AIA-3S
GRK: ὅτι φρονίμως ἐποίησεν ὅτι οἱ
NAS: because he had acted shrewdly;
KJV: because he had done wisely:
INT: because shrewdly he had done For the

Luke 16:9 V-AMA-2P
GRK: λέγω ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ
NAS: And I say to you, make friends
KJV: unto you, Make to yourselves
INT: say For yourselves make friends by

Luke 17:9 V-AIA-3S
GRK: δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα
NAS: because he did the things which were commanded,
KJV: because he did the things that were commanded
INT: servant because he did the things having been commanded

Luke 17:10 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ
NAS: when you do all the things
KJV: when ye shall have done all
INT: you when you might have done all the [things]

Luke 17:10 V-ANA
GRK: ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
NAS: slaves; we have done [only] that which
KJV: we have done that which
INT: that which we were bound to do we have done

Luke 17:10 V-RIA-1P
GRK: ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
NAS: we ought to have done.'
KJV: that which was our duty to do.
INT: we were bound to do we have done

Luke 18:7 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν
NAS: will not God bring about justice
INT: no not shall execute the avenging

Luke 18:8 V-FIA-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν
NAS: I tell you that He will bring about justice
KJV: you that he will avenge them
INT: to you that he will execute the avenging

Luke 18:18 V-APA-NMS
GRK: ἀγαθέ τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
NAS: what shall I do to inherit
KJV: what shall I do to inherit
INT: good what having done life eternal

Luke 18:41 V-ASA-1S
GRK: σοι θέλεις ποιήσω ὁ δὲ
NAS: do you want Me to do for you? And he said,
KJV: wilt thou that I shall do unto thee?
INT: to you desire you I shall do and

Luke 19:18 V-AIA-3S
GRK: σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς
NAS: master, has made five
KJV: thy pound hath gained five pounds.
INT: of you Lord has made five more minas

Luke 19:46 V-AIA-2P
GRK: δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: OF PRAYER,' but you have made it a ROBBERS'
KJV: but ye have made it a den
INT: however it have made a den of robbers

Luke 19:48 V-ASA-3P
GRK: τὸ τί ποιήσωσιν ὁ λαὸς
NAS: anything that they might do, for all
KJV: find what they might do: for all
INT: what they might do the people

Luke 20:2 V-PIA-2S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς
NAS: authority You are doing these things,
KJV: authority doest thou these things?
INT: authority these things you do or who

Luke 20:8 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Luke 20:13 V-ASA-1S
GRK: ἀμπελῶνος Τί ποιήσω πέμψω τὸν
NAS: What shall I do? I will send
KJV: What shall I do? I will send
INT: vineyard What shall I do I will send the

Luke 20:15 V-FIA-3S
GRK: τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ
NAS: of the vineyard do to them?
KJV: the lord of the vineyard do unto them?
INT: What therefore will do to them the

Luke 22:19 V-PMA-2P
GRK: διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν
NAS: which is given for you; do this
KJV: you: this do in remembrance of
INT: is given this do in the

Luke 23:22 V-AIA-3S
GRK: γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος οὐδὲν
NAS: has this man done? I have found
KJV: hath he done? I have found no
INT: indeed evil did commit this [man] No

Luke 23:31 V-PIA-3P
GRK: ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν ἐν τῷ
NAS: For if they do these things when
KJV: For if they do these things in
INT: tree these things they do in the

Luke 23:34 V-PIA-3P
GRK: οἴδασιν τί ποιοῦσιν διαμεριζόμενοι δὲ
NAS: what they are doing. And they cast
KJV: not what they do. And they parted
INT: they know what they do dividing moreover

John 2:5 V-AMA-2P
GRK: λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε
NAS: Whatever He says to you, do it.
KJV: he saith unto you, do [it].
INT: he might say to you do

John 2:11 V-AIA-3S
GRK: Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν
NAS: Jesus did in Cana
KJV: beginning of miracles did Jesus in
INT: This did beginning of the

John 2:15 V-APA-NMS
GRK: καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ
NAS: And He made a scourge of cords,
KJV: And when he had made a scourge of
INT: and having made a whip of

John 2:16 V-PMA-2P
GRK: ἐντεῦθεν μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον
NAS: away; stop making My Father's house
KJV: these things hence; make not my
INT: from here not make the house

John 2:18 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ταῦτα ποιεῖς
NAS: do You show us as your authority for doing these things?
KJV: seeing that thou doest these things?
INT: that these things you do

John 2:23 V-IIA-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: His signs which He was doing.
KJV: the miracles which he did.
INT: signs which he was doing

John 3:2 V-PNA
GRK: τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ
NAS: for no one can do these signs
KJV: no man can do these miracles
INT: signs to do which you

John 3:2 V-PIA-2S
GRK: ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ
NAS: these signs that You do unless God
KJV: that thou doest, except God
INT: which you do if not

John 3:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν
NAS: But he who practices the truth comes
KJV: But he that doeth truth cometh
INT: the [one who] however practices the truth

John 4:1 V-PIA-3S
GRK: πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει
NAS: that Jesus was making and baptizing
KJV: that Jesus made and baptized
INT: more disciples makes and baptizes

John 4:29 V-AIA-1S
GRK: πάντα ὅσα ἐποίησα μήτι οὗτός
NAS: me all the things that I [have] done; this
KJV: all things that ever I did: is not
INT: all things whatever I did can it be this

John 4:34 V-ASA-1S
GRK: ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα
NAS: to them, My food is to do the will
KJV: is to do the will of him that sent
INT: is that I should do the will

John 4:39 V-AIA-1S
GRK: πάντα ἃ ἐποίησα
NAS: me all the things that I [have] done.
KJV: all that ever I did.
INT: all things whatever I did

John 4:45 V-AIA-3S
GRK: ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἰεροσολύμοις
NAS: all the things that He did in Jerusalem
KJV: that he did at
INT: having seen all things how great he did in Jerusalem

John 4:46 V-AIA-3S
GRK: Γαλιλαίας ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ
NAS: where He had made the water
KJV: where he made the water
INT: of Galilee where he made the water

John 4:54 V-AIA-3S
GRK: δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: that Jesus performed when He had come
KJV: [that] Jesus did, when he was come out
INT: a second sign did Jesus

John 5:11 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῖς Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ
NAS: But he answered them, He who made me well
KJV: them, He that made me
INT: them the [one] having made me well

John 5:15 V-APA-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
NAS: that it was Jesus who had made him well.
KJV: Jesus, which had made him whole.
INT: it is the [one] having made him well

John 5:16 V-IIA-3S
GRK: ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ
NAS: because He was doing these things
KJV: because he had done these things
INT: because these things he did on a Sabbath

John 5:18 V-PPA-NMS
GRK: ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ
NAS: His own Father, making Himself equal
KJV: was his Father, making himself equal
INT: equal himself making to God

John 5:19 V-PNA
GRK: ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ
NAS: can do nothing
KJV: The Son can do nothing of
INT: the Son to do from himself

John 5:19 V-PPA-AMS
GRK: τὸν πατέρα ποιοῦντα ἃ γὰρ
NAS: the Father doing; for whatever
KJV: the Father do: for
INT: the Father doing whatever indeed

John 5:19 V-PSA-3S
GRK: ἂν ἐκεῖνος ποιῇ ταῦτα καὶ
NAS: the Father does, these things
KJV: he doeth, these
INT: anyhow he does these things also

John 5:19 V-PIA-3S
GRK: υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ
NAS: the Son also does in like manner.
KJV: these also doeth the Son likewise.
INT: Son likewise does

John 5:20 V-PIA-3S
GRK: ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ μείζονα
NAS: that He Himself is doing; and [the Father] will show
KJV: that himself doeth: and he will shew
INT: which himself he does and greater

John 5:27 V-PNA
GRK: αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν ὅτι υἱὸς
NAS: Him authority to execute judgment,
KJV: authority to execute judgment
INT: to him judgment to execute because Son

John 5:29 V-APA-NMP
GRK: τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν
NAS: those who did the good
KJV: shall come forth; they that have done good,
INT: the [ones] good having practiced to a resurrection

John 5:30 V-PNA
GRK: δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ
NAS: I can do nothing
KJV: of mine own self do nothing: as
INT: Am able I to do from myself

John 5:36 V-PIA-1S
GRK: ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ
NAS: works that I do-- testify
KJV: that I do, bear witness of
INT: works which I do bear witness concerning

John 6:2 V-IIA-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν
NAS: which He was performing on those
KJV: which he did on
INT: signs which he did upon those who

John 6:6 V-PNA
GRK: τί ἔμελλεν ποιεῖν
NAS: what He was intending to do.
KJV: what he would do.
INT: what he was about to do

John 6:10 V-AMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους
NAS: Jesus said, Have the people sit
KJV: Jesus said, Make the men sit down.
INT: Jesus Make the men

John 6:14 V-AIA-3S
GRK: ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον
NAS: which He had performed, they said,
KJV: that Jesus did, said, This
INT: having seen what he had done sign said

John 6:15 V-ASA-3P
GRK: αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν
NAS: and take Him by force to make Him king,
KJV: by force, to make him a king,
INT: him that they might make king withdrew

John 6:28 V-PSA-1P
GRK: αὐτόν Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα
NAS: to Him, What shall we do, so
KJV: What shall we do, that
INT: him What do we that we might work

John 6:30 V-PIA-2S
GRK: Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον
NAS: then do You do for a sign,
KJV: What sign shewest thou then,
INT: What then do you sign

John 6:38 V-PSA-1S
GRK: οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα
NAS: from heaven, not to do My own
KJV: not to do mine own will,
INT: not that I should do the will

John 7:3 V-PIA-2S
GRK: ἔργα ἃ ποιεῖς
NAS: Your works which You are doing.
KJV: that thou doest.
INT: works which you do

John 7:4 V-PIA-3S
GRK: ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ
NAS: For no one does anything in secret
KJV: [there is] no man [that] doeth any thing
INT: in secret does and seeks

John 7:4 V-PIA-2S
GRK: εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν
NAS: If You do these things,
KJV: If thou do these things,
INT: If these things you do show yourself

John 7:17 V-PNA
GRK: θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ
NAS: is willing to do His will,
KJV: any man will do his will,
INT: will of him to practice he will know concerning

John 7:19 V-PIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον
NAS: and [yet] none of you carries out the Law?
KJV: of you keepeth the law? Why
INT: of you practices the law

John 7:21 V-AIA-1S
GRK: Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες
NAS: Jesus answered them, I did one deed,
KJV: said unto them, I have done one work,
INT: One work I did and all

John 7:23 V-AIA-1S
GRK: ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
NAS: with Me because I made an entire
KJV: because I have made a man
INT: a man sound I made on the Sabbath

John 7:31 V-FIA-3S
GRK: πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος
KJV: which this [man] hath done?
INT: more signs will he do than this [man]

John 7:31 V-AIA-3S
GRK: ὧν οὗτος ἐποίησεν
INT: than this [man] did

John 7:51 V-PIA-3S
GRK: γνῷ τί ποιεῖ
NAS: what he is doing, does it?
KJV: know what he doeth?
INT: known what he does

John 8:28 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ
NAS: that I am [He], and I do nothing
KJV: am [he], and [that] I do nothing of
INT: from myself I do nothing but

John 8:29 V-PIA-1S
GRK: ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
NAS: for I always do the things that are pleasing
KJV: I do always
INT: pleasing to him do always

John 8:34 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν
NAS: to you, everyone who commits sin
KJV: Whosoever committeth sin is
INT: everyone that practices the sin

John 8:38 V-PIA-2P
GRK: τοῦ πατρὸς ποιεῖτε
NAS: you also do the things which
KJV: and ye do that which
INT: the Father you do

John 8:39 V-PMA-2P
GRK: τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε
NAS: children, do the deeds
KJV: children, ye would do the works
INT: of Abraham you would do

John 8:40 V-AIA-3S
GRK: Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν
NAS: this Abraham did not do.
KJV: God: this did not Abraham.
INT: Abraham not did

John 8:41 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα
NAS: You are doing the deeds
KJV: Ye do the deeds of your
INT: You do the works

John 8:44 V-PNA
GRK: ὑμῶν θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος
NAS: and you want to do the desires
KJV: father ye will do. He was
INT: of you you desire to do He a murderer

John 8:53 V-PIA-2S
GRK: τίνα σεαυτὸν ποιεῖς
NAS: whom do You make Yourself
KJV: are dead: whom makest thou thyself?
INT: whom yourself make you

John 9:6 V-AIA-3S
GRK: χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ
NAS: on the ground, and made clay
KJV: on the ground, and made clay of
INT: on [the] ground and made clay of

John 9:11 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν
NAS: Jesus made clay,
KJV: that is called Jesus made clay, and
INT: Jesus clay made and applied to

John 9:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: when Jesus made the clay and opened
KJV: when Jesus made the clay, and
INT: the clay made Jesus

John 9:16 V-PNA
GRK: τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν καὶ σχίσμα
KJV: that is a sinner do such
INT: such signs do And a division

John 9:26 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ Τί ἐποίησέν σοι πῶς
NAS: to him, What did He do to you? How
KJV: again, What did he to thee? how
INT: to him What did he to you how

John 9:31 V-PSA-3S
GRK: θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει
NAS: is God-fearing and does His will,
KJV: and doeth his
INT: will of him does him he hears

John 9:33 V-PNA
GRK: οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
NAS: He could do nothing.
KJV: God, he could do nothing.
INT: not he could do nothing

John 10:25 V-PIA-1S
GRK: ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ
NAS: the works that I do in My Father's
KJV: that I do in my
INT: which I do in the

John 10:33 V-PIA-2S
GRK: ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν
NAS: a man, make Yourself
KJV: being a man, makest thyself God.
INT: a man being make yourself God

John 10:37 V-PIA-1S
GRK: εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα
NAS: If I do not do the works
KJV: If I do not the works
INT: If not I do the works

John 10:38 V-PIA-1S
GRK: εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ
NAS: but if I do them, though
KJV: But if I do, though ye believe
INT: if however I do even if me

John 10:41 V-AIA-3S
GRK: μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν πάντα
NAS: While John performed no sign,
KJV: John did no miracle:
INT: indeed sign did no everything

John 11:37 V-ANA
GRK: τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ
NAS: man, have kept this man
KJV: of the blind, have caused that
INT: of the blind [man] to have caused that also

John 11:45 V-AIA-3S
GRK: θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς
NAS: what He had done, believed
KJV: Jesus did, believed
INT: having seen what what he did believed on

John 11:46 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς
NAS: them the things which Jesus had done.
KJV: what things Jesus had done.
INT: them what did Jesus

John 11:47 V-PIA-1P
GRK: ἔλεγον Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος
NAS: What are we doing? For this
KJV: said, What do we? for this
INT: said What do we for this

John 11:47 V-PIA-3S
GRK: ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
NAS: For this man is performing many signs.
KJV: this man doeth many miracles.
INT: man many does signs

John 12:2 V-AIA-3P
GRK: ἐποίησαν οὖν αὐτῷ
NAS: So they made Him a supper there,
KJV: There they made him a supper;
INT: They made therefore him

John 12:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ
NAS: were written of Him, and that they had done these things
KJV: and [that] they had done these things
INT: and these things they did to him

John 12:18 V-RNA
GRK: τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον
NAS: they heard that He had performed this
KJV: that he had done this
INT: this him of his having done the sign

John 12:37 V-RPA-GMS
GRK: αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν
NAS: But though He had performed so many
KJV: though he had done so many
INT: of him signs had done before them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160

ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
ποίημα — 1 Occ.
ποιήμασιν — 1 Occ.
ποιήσει — 1 Occ.
ποιηταὶ — 2 Occ.
ποιητής — 3 Occ.
ποιητῶν — 1 Occ.
ποικίλαις — 7 Occ.
ποικίλης — 1 Occ.
ποικίλοις — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page