θεῷ
Englishman's Concordance
θεῷ (theō) — 160 Occurrences

Matthew 6:24 N-DMS
GRK: οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ
NAS: You cannot serve God and wealth.
KJV: Ye cannot serve God and mammon.
INT: not You are able God to serve and

Matthew 19:26 N-DMS
GRK: παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά
NAS: is impossible, but with God all things
KJV: but with God all things are
INT: with however God all things [are] possible

Matthew 22:21 N-DMS
GRK: θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: and to God the things that are God's.
KJV: unto God the things that are God's.
INT: of God to God

Mark 10:27 N-DMS
GRK: οὐ παρὰ θεῷ πάντα γὰρ
NAS: it is impossible, but not with God; for all things
KJV: not with God: for with
INT: not with God all things indeed

Mark 10:27 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ
NAS: for all things are possible with God.
KJV: for with God all things are
INT: with God

Mark 12:17 N-DMS
GRK: θεοῦ τῷ θεῷ καὶ ἐξεθαύμαζον
NAS: and to God the things that are God's. And they were amazed
KJV: the things that are God's. And
INT: of God to God And they marveled

Luke 1:30 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ
NAS: for you have found favor with God.
KJV: favour with God.
INT: with God

Luke 1:47 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί
NAS: has rejoiced in God my Savior.
KJV: hath rejoiced in God my Saviour.
INT: in God the Savior

Luke 2:14 N-DMS
GRK: ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ
NAS: Glory to God in the highest,
KJV: Glory to God in the highest,
INT: in [the] highest to God and on

Luke 2:38 N-DMS
GRK: ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει
NAS: up and [began] giving thanks to God, and continued to speak
INT: gave praise to the Lord and spoke

Luke 2:52 N-DMS
GRK: χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις
NAS: and in favor with God and men.
KJV: in favour with God and man.
INT: in favor with God and men

Luke 16:13 N-DMS
GRK: οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ
NAS: You cannot serve God and wealth.
KJV: Ye cannot serve God and mammon.
INT: not you are able God to serve and

Luke 17:18 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ
NAS: to give glory to God, except this
KJV: to give glory to God, save this
INT: glory to God if not

Luke 18:27 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν
NAS: with people are possible with God.
KJV: possible with God.
INT: with God are

Luke 18:43 N-DMS
GRK: αἶνον τῷ θεῷ
NAS: it, they gave praise to God.
KJV: [it], gave praise unto God.
INT: praise to God

Luke 20:25 N-DMS
GRK: θεοῦ τῷ θεῷ
NAS: and to God the things that are God's.
KJV: unto God the things which be God's.
INT: of God to God

John 3:21 N-DMS
GRK: ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα
NAS: as having been wrought in God.
KJV: wrought in God.
INT: that in God they have been have done

John 5:18 N-DMS
GRK: ποιῶν τῷ θεῷ
NAS: Himself equal with God.
KJV: himself equal with God.
INT: making to God

John 9:24 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ ἡμεῖς οἴδαμεν
NAS: glory to God; we know
KJV: unto him, Give God the praise: we
INT: glory to God we know

John 16:2 N-DMS
GRK: προσφέρειν τῷ θεῷ
NAS: that he is offering service to God.
KJV: will think that he doeth God service.
INT: to give to God

Acts 5:4 N-DMS
GRK: ἀλλὰ τῷ θεῷ
NAS: You have not lied to men but to God.
KJV: unto men, but unto God.
INT: but to God

Acts 5:29 N-DMS
GRK: Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ
NAS: We must obey God rather than
KJV: We ought to obey God rather than
INT: To obey it is necessary God rather than

Acts 7:20 N-DMS
GRK: ἀστεῖος τῷ θεῷ ὃς ἀνετράφη
NAS: in the sight of God, and he was nurtured
KJV: and was exceeding fair, and
INT: beautiful to God who was brought up

Acts 12:23 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ καὶ γενόμενος
NAS: he did not give God the glory,
KJV: he gave not God the glory: and
INT: glory to God and having been

Acts 15:18 Noun-DMS
GRK: ἐστίν τῷ Θεῷ πάντα τὰ
KJV: Known unto God are all
INT: are to God all the

Acts 16:34 N-DMS
GRK: πεπιστευκὼς τῷ θεῷ
NAS: having believed in God with his whole household.
KJV: believing in God with all
INT: having believed in God

Acts 17:23 N-DMS
GRK: ἐπεγέγραπτο ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ ὃ οὖν
NAS: TO AN UNKNOWN GOD.' Therefore
KJV: TO THE UNKNOWN GOD. Whom
INT: had been inscribed To an unknown God Whom therefore

Acts 20:32 N-DMS
GRK: ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ
INT: you to God and to the

Acts 23:1 N-DMS
GRK: πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης
NAS: conscience before God up to this
KJV: good conscience before God until this
INT: have conducted myself to God unto this

Acts 24:14 N-DMS
GRK: τῷ πατρῴῳ θεῷ πιστεύων πᾶσι
NAS: I do serve the God of our fathers,
KJV: worship I the God of my fathers,
INT: the ancestral God believing all things

Acts 26:29 N-DMS
GRK: ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν
NAS: [said], I would wish to God, that whether
KJV: said, I would to God, that not only
INT: anyhow to God both in

Acts 27:25 N-DMS
GRK: γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως
NAS: for I believe God that it will turn
KJV: for I believe God, that it
INT: indeed God that thus

Acts 27:35 N-DMS
GRK: εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων
NAS: and gave thanks to God in the presence
KJV: and gave thanks to God in presence
INT: he gave thanks to God before all

Acts 28:15 N-DMS
GRK: εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος
NAS: them, he thanked God and took
KJV: saw, he thanked God, and took courage.
INT: having given thanks to God took courage

Romans 1:8 N-DMS
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ
NAS: First, I thank my God through Jesus
KJV: I thank my God through Jesus
INT: I thank the God of me through

Romans 2:11 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ
NAS: For there is no partiality with God.
KJV: respect of persons with God.
INT: with God

Romans 2:13 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ ἀλλ' οἱ
NAS: before God, but the doers
KJV: [are] just before God, but the doers
INT: with God but the

Romans 2:17 N-DMS
GRK: καυχᾶσαι ἐν θεῷ
NAS: upon the Law and boast in God,
KJV: makest thy boast of God,
INT: boast in God

Romans 3:19 N-DMS
GRK: κόσμος τῷ θεῷ
NAS: may become accountable to God;
KJV: may become guilty before God.
INT: world to God

Romans 4:3 N-DMS
GRK: Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη
NAS: BELIEVED GOD, AND IT WAS CREDITED
KJV: believed God, and
INT: Abraham God and it was reckoned

Romans 4:20 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ
NAS: giving glory to God,
KJV: giving glory to God;
INT: glory to God

Romans 5:10 N-DMS
GRK: κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ
NAS: we were reconciled to God through
KJV: we were reconciled to God by
INT: we were reconciled to God through the

Romans 5:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ
NAS: exult in God through
KJV: joy in God through our
INT: in God through the

Romans 6:10 N-DMS
GRK: ζῇ τῷ θεῷ
NAS: that He lives, He lives to God.
KJV: he liveth, he liveth unto God.
INT: he lives God

Romans 6:11 N-DMS
GRK: δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ
NAS: but alive to God in Christ
KJV: but alive unto God through Jesus
INT: moreover to God in Christ

Romans 6:13 N-DMS
GRK: ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ὡσεὶ ἐκ
NAS: yourselves to God as those alive
KJV: yourselves unto God, as
INT: yourselves to God as from among [the]

Romans 6:13 N-DMS
GRK: δικαιοσύνης τῷ θεῷ
NAS: of righteousness to God.
KJV: of righteousness unto God.
INT: of righteousness to God

Romans 6:17 N-DMS
GRK: δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε
NAS: But thanks be to God that though you were slaves
KJV: But God be thanked, that
INT: moreover to God that you [once] were

Romans 6:22 N-DMS
GRK: δὲ τῷ θεῷ ἔχετε τὸν
NAS: and enslaved to God, you derive
KJV: become servants to God, ye have
INT: moreover to God you have the

Romans 7:4 N-DMS
GRK: καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ
NAS: that we might bear fruit for God.
KJV: we should bring forth fruit unto God.
INT: we should bear fruit to God

Romans 7:25 N-DMS
GRK: δὲ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ
NAS: Thanks be to God through Jesus
KJV: I thank God through Jesus
INT: moreover God through Jesus

Romans 8:8 N-DMS
GRK: σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ
NAS: cannot please God.
KJV: cannot please God.
INT: flesh are God to please not

Romans 9:14 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ μὴ γένοιτο
NAS: injustice with God, is there? May it never
KJV: with God? God forbid.
INT: with God [is there] not may it be

Romans 9:20 N-DMS
GRK: ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ μὴ ἐρεῖ
NAS: who answers back to God? The thing molded
KJV: thou that repliest against God? Shall
INT: answers against God not will say

Romans 11:2 N-DMS
GRK: ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ
NAS: how he pleads with God against Israel?
KJV: he maketh intercession to God against
INT: he pleads with God against

Romans 11:30 N-DMS
GRK: ἠπειθήσατε τῷ θεῷ νῦν δὲ
NAS: were disobedient to God, but now
KJV: have not believed God, yet
INT: were disobedient to God now however

Romans 12:1 N-DMS
GRK: ἁγίαν τῷ θεῷ εὐάρεστον τὴν
NAS: acceptable to God, [which is] your spiritual
KJV: acceptable unto God, [which is] your
INT: holy to God well-pleasing which is

Romans 14:6 N-DMS
GRK: γὰρ τῷ θεῷ καὶ ὁ
NAS: thanks to God; and he who eats
KJV: for he giveth God thanks;
INT: indeed to God and he that

Romans 14:6 N-DMS
GRK: εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ
NAS: and gives thanks to God.
KJV: not, and giveth God thanks.
INT: gives thanks to God

Romans 14:11 N-DMS
GRK: ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ
NAS: TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.
KJV: tongue shall confess to God.
INT: will confess to God

Romans 14:12 N-DMS
GRK: δώσει τῷ θεῷ
NAS: an account of himself to God.
KJV: of himself to God.
INT: will give to God

Romans 14:18 N-DMS
GRK: εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος
NAS: is acceptable to God and approved
KJV: [is] acceptable to God, and
INT: [is] well-pleasing to God and approved

Romans 16:27 N-DMS
GRK: μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ
NAS: to the only wise God, through Jesus
KJV: To God only wise,
INT: [to the] only wise God through Jesus

1 Corinthians 1:4 N-DMS
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε
NAS: I thank my God always concerning
KJV: I thank my God always on
INT: I thank the God of me always

1 Corinthians 1:14 Noun-DMS
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα
INT: I thank God that no one

1 Corinthians 3:19 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν γέγραπται
NAS: before God. For it is written,
KJV: with God. For
INT: with God is it has been been written

1 Corinthians 7:24 N-DMS
GRK: μενέτω παρὰ θεῷ
NAS: is to remain with God in that [condition] in which
KJV: abide with God.
INT: let him abide with God

1 Corinthians 8:8 N-DMS
GRK: παραστήσει τῷ θεῷ οὔτε ἐὰν
NAS: will not commend us to God; we are neither
KJV: us not to God: for neither,
INT: does commend to God neither if

1 Corinthians 9:9 N-DMS
GRK: μέλει τῷ θεῷ
NAS: WHILE HE IS THRESHING. God is not concerned
KJV: Doth God take care for oxen?
INT: is there care with God

1 Corinthians 10:20 N-DMS
GRK: καὶ οὐ θεῷ θύουσιν οὐ
NAS: to demons and not to God; and I do not want
KJV: and not to God: and I would
INT: and not to God they sacrifice not

1 Corinthians 11:13 N-DMS
GRK: ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι
NAS: to pray to God [with her head] uncovered?
KJV: that a woman pray unto God uncovered?
INT: revealed to God to pray

1 Corinthians 14:2 N-DMS
GRK: λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ οὐδεὶς γὰρ
NAS: to men but to God; for no one
KJV: unto men, but unto God: for no man
INT: speaks but to God no one indeed

1 Corinthians 14:18 N-DMS
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντων ὑμῶν
NAS: I thank God, I speak in tongues
KJV: I thank my God, I speak with tongues
INT: I thank God than all of you

1 Corinthians 14:25 N-DMS
GRK: προσκυνήσει τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι
NAS: and worship God, declaring
KJV: he will worship God, and report
INT: he will worship to God declaring that

1 Corinthians 14:28 N-DMS
GRK: καὶ τῷ θεῷ
NAS: to himself and to God.
KJV: to himself, and to God.
INT: and to God

1 Corinthians 15:24 N-DMS
GRK: βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί
NAS: over the kingdom to the God and Father,
KJV: the kingdom to God, even
INT: kingdom to him who [is] God and Father

1 Corinthians 15:57 N-DMS
GRK: τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ
NAS: but thanks be to God, who gives
KJV: But thanks [be] to God, which giveth
INT: to moreover God [be] thanks who

2 Corinthians 1:9 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι
NAS: in ourselves, but in God who raises
KJV: but in God which raiseth
INT: in God who raises

2 Corinthians 1:20 N-DMS
GRK: Ἀμήν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν
NAS: to the glory of God through
KJV: unto the glory of God by us.
INT: Amen to God for glory

2 Corinthians 2:14 N-DMS
GRK: Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ
NAS: But thanks be to God, who always
KJV: thanks [be] unto God, which always
INT: to moreover God [be] thanks who

2 Corinthians 2:15 N-DMS
GRK: ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς
NAS: of Christ to God among
KJV: we are unto God a sweet savour
INT: we are to God in those

2 Corinthians 5:11 N-DMS
GRK: ἀνθρώπους πείθομεν θεῷ δὲ πεφανερώμεθα
NAS: manifest to God; and I hope
KJV: we are made manifest unto God; and
INT: men we persuade to god moreover we have been revealed

2 Corinthians 5:13 N-DMS
GRK: γὰρ ἐξέστημεν θεῷ εἴτε σωφρονοῦμεν
NAS: we are beside ourselves, it is for God; if
KJV: we be beside ourselves, [it is] to God: or whether
INT: indeed we were beside ourselves [it was] to God or are sober-minded [it is]

2 Corinthians 5:20 N-DMS
GRK: καταλλάγητε τῷ θεῷ
NAS: of Christ, be reconciled to God.
KJV: stead, be ye reconciled to God.
INT: Be reconciled to God

2 Corinthians 8:16 N-DMS
GRK: δὲ τῷ θεῷ τῷ δόντι
NAS: But thanks be to God who puts the same
KJV: But thanks [be] to God, which put
INT: moreover to God who gives

2 Corinthians 9:11 N-DMS
GRK: εὐχαριστίαν τῷ θεῷ
NAS: us is producing thanksgiving to God.
KJV: us thanksgiving to God.
INT: thanksgiving to God

2 Corinthians 9:12 N-DMS
GRK: εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ
NAS: many thanksgivings to God.
KJV: many thanksgivings unto God;
INT: thanksgivings to God

2 Corinthians 9:15 N-DMS
GRK: Χάρις τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ
NAS: Thanks be to God for His indescribable
KJV: Thanks [be] unto God for his
INT: Now thanks [be] to God for the

2 Corinthians 10:4 N-DMS
GRK: δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν
NAS: are not of the flesh, but divinely powerful
KJV: mighty through God to
INT: powerful divine to overthrow

Galatians 2:19 N-DMS
GRK: ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω
NAS: so that I might live to God.
KJV: that I might live unto God.
INT: died that to God I might live

Galatians 3:6 N-DMS
GRK: ἐπίστευσεν τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη
NAS: BELIEVED GOD, AND IT WAS RECKONED
KJV: believed God, and
INT: believed God and it was reckoned

Galatians 3:11 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ δῆλον ὅτι
NAS: before God is evident;
KJV: in the sight of God, [it is] evident:
INT: with God [is] manifest because

Ephesians 2:16 N-DMS
GRK: σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ
NAS: in one body to God through the cross,
KJV: both unto God in
INT: body to God through the

Ephesians 3:9 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ
NAS: has been hidden in God who created
KJV: hath been hid in God, who created
INT: in God -

Ephesians 5:2 N-DMS
GRK: θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν
NAS: and a sacrifice to God as a fragrant
KJV: a sacrifice to God for
INT: a sacrifice to God for an odor

Ephesians 5:20 N-DMS
GRK: Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί
NAS: Jesus Christ to God, even the Father;
KJV: for all things unto God and the Father
INT: Christ to him who [is] God and Father

Philippians 1:3 N-DMS
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ
NAS: I thank my God in all my remembrance
KJV: I thank my God upon every
INT: I thank the God of me on

Philippians 2:6 N-DMS
GRK: εἶναι ἴσα θεῷ
NAS: equality with God a thing to be grasped,
KJV: to be equal with God:
INT: to be equal with God

Philippians 4:18 N-DMS
GRK: εὐάρεστον τῷ θεῷ
NAS: sacrifice, well-pleasing to God.
KJV: acceptable, wellpleasing to God.
INT: well-pleasing to God

Philippians 4:20 N-DMS
GRK: τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ
NAS: Now to our God and Father
KJV: Now unto God and our
INT: to moreover [the] God and Father

Colossians 1:3 N-DMS
GRK: Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ
NAS: We give thanks to God, the Father
KJV: We give thanks to God and the Father
INT: We give thanks to the God [and] Father of the

Colossians 3:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θεῷ
NAS: is hidden with Christ in God.
KJV: Christ in God.
INT: in God

Colossians 3:16 N-DMS
GRK: ὑμῶν τῷ θεῷ
NAS: in your hearts to God.
INT: of you to God

Colossians 3:17 N-DMS
GRK: εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι'
NAS: through Him to God the Father.
KJV: giving thanks to God and
INT: giving thanks to God [the] Father by

1 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ
NAS: of the Thessalonians in God the Father
KJV: [which is] in God the Father
INT: of the Thessalonians in God [the] Father and

1 Thessalonians 1:2 N-DMS
GRK: Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ
NAS: We give thanks to God always for all
KJV: We give thanks to God always for
INT: We give thanks to God always concerning

1 Thessalonians 1:9 N-DMS
GRK: εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ
NAS: a living and true God,
KJV: and true God;
INT: idols to serve [the] God living and

1 Thessalonians 2:2 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι
NAS: we had the boldness in our God to speak
KJV: in our God to speak unto
INT: in the God of us to speak

1 Thessalonians 2:4 N-DMS
GRK: ἀρέσκοντες ἀλλὰ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι
NAS: men, but God who examines
KJV: men, but God, which trieth our
INT: pleasing but God who examines

1 Thessalonians 2:13 N-DMS
GRK: εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως ὅτι
NAS: thank God that when you received
KJV: thank we God without ceasing, because,
INT: give thanks to God unceasingly that

1 Thessalonians 2:15 N-DMS
GRK: ἐκδιωξάντων καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων
NAS: us out. They are not pleasing to God, but hostile
KJV: they please not God, and are contrary
INT: having driven out and God not do please

1 Thessalonians 3:9 N-DMS
GRK: δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ
NAS: we render to God for you in return
KJV: can we render to God again for
INT: are we able to God to give concerning

1 Thessalonians 4:1 N-DMS
GRK: καὶ ἀρέσκειν θεῷ καθὼς καὶ
NAS: and please God (just
KJV: to please God, [so]
INT: and to please God just as moreover

2 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν
NAS: of the Thessalonians in God our Father
KJV: of the Thessalonians in God our Father
INT: of Thessalonians in God [the] Father of us

2 Thessalonians 1:3 N-DMS
GRK: ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ
NAS: to give thanks to God for you, brethren,
KJV: We are bound to thank God always for
INT: we ought God always concerning

2 Thessalonians 1:6 N-DMS
GRK: δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς
NAS: it is [only] just for God to repay
KJV: with God to recompense
INT: righteous [it is] with God to repay to those who

2 Thessalonians 2:13 N-DMS
GRK: εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ
NAS: give thanks to God for you, brethren
KJV: to give thanks alway to God for you,
INT: to give thanks to God always concerning

1 Timothy 1:17 N-DMS
GRK: ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ τιμὴ καὶ
NAS: the only God, [be] honor
KJV: the only wise God, [be] honour and
INT: invisible only God honor and

1 Timothy 4:10 N-DMS
GRK: ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι ὅς
NAS: on the living God, who
KJV: in the living God, who is
INT: we have hope in a God living who

1 Timothy 6:17 N-DMS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι
NAS: of riches, but on God, who richly
KJV: in the living God, who giveth
INT: but on God who gives

2 Timothy 1:3 N-DMS
GRK: ἔχω τῷ θεῷ ᾧ λατρεύω
NAS: I thank God, whom I serve
KJV: I thank God, whom I serve
INT: I am to God whom I serve

2 Timothy 2:15 N-DMS
GRK: παραστῆσαι τῷ θεῷ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον
NAS: approved to God as a workman
KJV: approved unto God, a workman
INT: to present to God a workman not ashamed

Titus 3:8 N-DMS
GRK: οἱ πεπιστευκότες θεῷ Ταῦτά ἐστιν
NAS: who have believed God will be careful
KJV: they which have believed in God might be careful
INT: they who have believed God These things are

Philemon 1:4 N-DMS
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε
NAS: I thank my God always, making
KJV: I thank my God, making mention
INT: I thank the God of me always

Hebrews 7:19 N-DMS
GRK: ἐγγίζομεν τῷ θεῷ
NAS: which we draw near to God.
KJV: the which we draw nigh unto God.
INT: we draw near to God

Hebrews 7:25 N-DMS
GRK: αὐτοῦ τῷ θεῷ πάντοτε ζῶν
NAS: who draw near to God through
KJV: that come unto God by
INT: him to God always living

Hebrews 9:14 N-DMS
GRK: ἄμωμον τῷ θεῷ καθαριεῖ τὴν
NAS: without blemish to God, cleanse
KJV: without spot to God, purge
INT: spotless to God will purify the

Hebrews 9:14 N-DMS
GRK: τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: to serve the living God?
KJV: serve the living God?
INT: to serve God [the] living

Hebrews 11:4 N-DMS
GRK: προσήνεγκεν τῷ θεῷ δι' ἧς
NAS: Abel offered to God a better sacrifice
KJV: offered unto God a more excellent
INT: offered to God by which

Hebrews 11:5 N-DMS
GRK: εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ
NAS: up he was pleasing to God.
KJV: that he pleased God.
INT: to have well pleased God

Hebrews 11:6 N-DMS
GRK: προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν
NAS: [Him], for he who comes to God must
KJV: he that cometh to God must
INT: draws near to God that he is

Hebrews 12:23 N-DMS
GRK: καὶ κριτῇ θεῷ πάντων καὶ
NAS: in heaven, and to God, the Judge
KJV: heaven, and to God the Judge of all,
INT: and to [the] judge God of all and

Hebrews 12:28 N-DMS
GRK: εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας
NAS: we may offer to God an acceptable
KJV: we may serve God acceptably
INT: well pleasingly God with fear

Hebrews 13:15 N-DMS
GRK: παντὸς τῷ θεῷ τοῦτ' ἔστιν
NAS: of praise to God, that is, the fruit
KJV: of praise to God continually,
INT: everything to God that is

James 1:27 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ
NAS: in the sight of [our] God and Father
KJV: undefiled before God and the Father
INT: before God and [the] Father

James 2:23 N-DMS
GRK: Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη
NAS: BELIEVED GOD, AND IT WAS RECKONED
KJV: believed God, and
INT: Abraham God and it was reckoned

James 4:7 N-DMS
GRK: οὖν τῷ θεῷ ἀντίστητε δὲ
NAS: therefore to God. Resist
KJV: therefore to God. Resist
INT: therefore to God Resist but

James 4:8 N-DMS
GRK: ἐγγίσατε τῷ θεῷ καὶ ἐγγιεῖ
NAS: near to God and He will draw near
KJV: Draw nigh to God, and
INT: Draw near to God and he will draw near

1 Peter 2:4 N-DMS
GRK: παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον
NAS: and precious in the sight of God,
KJV: chosen of God, [and] precious,
INT: with moreover God chosen [and] precious

1 Peter 2:5 N-DMS
GRK: εὐπροσδέκτους τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ
NAS: acceptable to God through
KJV: sacrifices, acceptable to God by Jesus
INT: acceptable to God by Jesus

1 Peter 2:20 N-DMS
GRK: χάρις παρὰ θεῷ
NAS: it, this [finds] favor with God.
KJV: [is] acceptable with God.
INT: acceptable with God

1 Peter 3:18 N-DMS
GRK: προσαγάγῃ τῷ θεῷ θανατωθεὶς μὲν
NAS: that He might bring us to God, having been put to death
KJV: us to God, being put to death
INT: he might bring to God having been put to death indeed

1 John 4:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θεῷ
NAS: God abides in him, and he in God.
KJV: he in God.
INT: in God

1 John 4:16 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ
NAS: in love abides in God, and God abides
KJV: dwelleth in God, and God
INT: in God abides and

1 John 5:10 N-DMS
GRK: πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν
NAS: the one who does not believe God has made
KJV: not God hath made
INT: believes God a liar has made

Jude 1:1 N-DMS
GRK: τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις
NAS: beloved in God the Father,
KJV: by God the Father,
INT: to those in God [the] Father loved

Jude 1:25 N-DMS
GRK: μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν
NAS: to the only God our Savior, through
KJV: To the only wise God our Saviour,
INT: to [the] only God Savior of us

Revelation 1:6 N-DMS
GRK: ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ
NAS: priests to His God and Father--
KJV: and priests unto God and his
INT: priests to the God and Father

Revelation 5:9 N-DMS
GRK: ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ
NAS: and purchased for God with Your blood
KJV: hast redeemed us to God by thy
INT: did purchase to God by the

Revelation 5:10 N-DMS
GRK: αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν
NAS: and priests to our God; and they will reign
KJV: us unto our God kings and
INT: us to the God of us kings

Revelation 7:10 N-DMS
GRK: σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ
NAS: Salvation to our God who sits
KJV: Salvation to our God which sitteth
INT: Salvation to the God of us who

Revelation 7:11 N-DMS
GRK: προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: the throne and worshiped God,
KJV: and worshipped God,
INT: worshipped God

Revelation 7:12 N-DMS
GRK: ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς
NAS: and might, [be] to our God forever
KJV: might, [be] unto our God for ever
INT: strength to the God of us to

Revelation 11:13 N-DMS
GRK: δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and gave glory to the God of heaven.
KJV: gave glory to the God of heaven.
INT: glory to the God of heaven

Revelation 11:16 N-DMS
GRK: προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: on their faces and worshiped God,
KJV: and worshipped God,
INT: worshipped God

Revelation 14:4 N-DMS
GRK: ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ
NAS: as first fruits to God and to the Lamb.
KJV: [being] the firstfruits unto God and
INT: [as] firstfruits to God and to the

Revelation 19:4 N-DMS
GRK: προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ
NAS: and worshiped God who sits
KJV: and worshipped God that sat on
INT: worshipped God who sits

Revelation 19:5 N-DMS
GRK: Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν πάντες
NAS: Give praise to our God, all
KJV: Praise our God, all ye his
INT: Praise the God of us all [you]

Revelation 19:10 N-DMS
GRK: Ἰησοῦ τῷ θεῷ προσκύνησον ἡ
NAS: worship God. For the testimony
KJV: worship God: for
INT: of Jesus God worship the

Revelation 22:9 N-DMS
GRK: τούτου τῷ θεῷ προσκύνησον
NAS: book. Worship God.
KJV: book: worship God.
INT: this God worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page