2 Kings 4:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֨אAnd went outVerb
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֣דoneAdj
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶה֮the fieldNoun
3950 [e]lə-laq-qêṭלְלַקֵּ֣טto gatherVerb
219 [e]’ō-rōṯאֹרֹת֒herbsNoun
4672 [e]way-yim-ṣāוַיִּמְצָא֙and foundVerb
1612 [e]ge-p̄enגֶּ֣פֶןvineNoun
7704 [e]śā-ḏeh,שָׂדֶ֔הa wildNoun
3950 [e]way-laq-qêṭוַיְלַקֵּ֥טand gatheredVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֛נּוּthereofPrep
6498 [e]paq-qu-‘ōṯפַּקֻּעֹ֥תgourdsNoun
7704 [e]śā-ḏehשָׂדֶ֖הwildNoun
4393 [e]mə-lōמְלֹ֣אfullNoun
899 [e]ḇiḡ-ḏōw;בִגְד֑וֹfrom it his lapNoun
935 [e]way-yā-ḇō,וַיָּבֹ֗אand cameVerb
6398 [e]way-p̄al-laḥוַיְפַלַּ֛חand shredVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
5518 [e]sîrסִ֥יר[them] the potNoun
5138 [e]han-nā-zîḏהַנָּזִ֖ידof stewNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū.יָדָֽעוּ׃do they knewVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 4:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצֵ֨א אֶחָ֣ד אֶל־הַשָּׂדֶה֮ לְלַקֵּ֣ט אֹרֹת֒ וַיִּמְצָא֙ גֶּ֣פֶן שָׂדֶ֔ה וַיְלַקֵּ֥ט מִמֶּ֛נּוּ פַּקֻּעֹ֥ת שָׂדֶ֖ה מְלֹ֣א בִגְדֹ֑ו וַיָּבֹ֗א וַיְפַלַּ֛ח אֶל־סִ֥יר הַנָּזִ֖יד כִּֽי־לֹ֥א יָדָֽעוּ׃

מלכים ב 4:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצא אחד אל־השדה ללקט ארת וימצא גפן שדה וילקט ממנו פקעת שדה מלא בגדו ויבא ויפלח אל־סיר הנזיד כי־לא ידעו׃

Links
2 Kings 4:392 Kings 4:39 Text Analysis2 Kings 4:39 Interlinear2 Kings 4:39 Multilingual2 Kings 4:39 TSK2 Kings 4:39 Cross References2 Kings 4:39 Bible Hub2 Kings 4:39 Biblia Paralela2 Kings 4:39 Chinese Bible2 Kings 4:39 French Bible2 Kings 4:39 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:38
Top of Page
Top of Page