1 Chronicles 25:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
914 [e]way-yaḇ-dêlוַיַּבְדֵּ֣לand separatedVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֩Moreover DavidNoun
8269 [e]wə-śā-rêוְשָׂרֵ֨יand the captainsNoun
6635 [e]haṣ-ṣā-ḇāהַצָּבָ֜אof the hostNoun
5656 [e]la-‘ă-ḇō-ḏāh,לַעֲבֹדָ֗הfor the serviceNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֤יof the sonsNoun
623 [e]’ā-sāp̄אָסָף֙of AsaphNoun
1968 [e]wə-hê-mānוְהֵימָ֣ןand of HemanNoun
3038 [e]wî-ḏū-ṯūn,וִֽידוּת֔וּןof JeduthunNoun
  [han-nə-bî-’îm[הַנְּבִּיאִים -  
  ḵ]כ] -  
5030 [e](han-nib-bə-’îm(הַֽנִּבְּאִ֛יםprophecyNoun
  q)ק) -  
3658 [e]bə-ḵin-nō-rō-wṯבְּכִנֹּר֥וֹתwith lyresNoun
5035 [e]bin-ḇā-lîmבִּנְבָלִ֖יםwith psalteriesNoun
4700 [e]ū-ḇim-ṣil-tā-yim;וּבִמְצִלְתָּ֑יִםand with cymbalsNoun
1961 [e]way-hîוַֽיְהִי֙and wasVerb
4557 [e]mis-pā-rām,מִסְפָּרָ֔םthe numberNoun
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֥יof thoseNoun
4399 [e]mə-lā-ḵāhמְלָאכָ֖הwho performedNoun
5656 [e]la-‘ă-ḇō-ḏā-ṯām.לַעֲבֹדָתָֽם׃according to their serviceNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 25:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּבְדֵּ֣ל דָּוִיד֩ וְשָׂרֵ֨י הַצָּבָ֜א לַעֲבֹדָ֗ה לִבְנֵ֤י אָסָף֙ וְהֵימָ֣ן וִֽידוּת֔וּן [הַנְּבִּיאִים כ] (הַֽנִּבְּאִ֛ים ק) בְּכִנֹּרֹ֥ות בִּנְבָלִ֖ים וּבִמְצִלְתָּ֑יִם וַֽיְהִי֙ מִסְפָּרָ֔ם אַנְשֵׁ֥י מְלָאכָ֖ה לַעֲבֹדָתָֽם׃

דברי הימים א 25:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון [הנביאים כ] (הנבאים ק) בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃

Links
1 Chronicles 25:11 Chronicles 25:1 Text Analysis1 Chronicles 25:1 Interlinear1 Chronicles 25:1 Multilingual1 Chronicles 25:1 TSK1 Chronicles 25:1 Cross References1 Chronicles 25:1 Bible Hub1 Chronicles 25:1 Biblia Paralela1 Chronicles 25:1 Chinese Bible1 Chronicles 25:1 French Bible1 Chronicles 25:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 24:31
Top of Page
Top of Page