με
Englishman's Concordance
με (me) — 293 Occurrences

Matthew 3:14 PPro-A1S
GRK: ἔρχῃ πρός με
INT: come to me

Matthew 8:2 PPro-A1S
GRK: θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
INT: you are willing you are able me to cleanse

Matthew 10:33 PPro-A1S
GRK: ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν
INT: anyhow shall deny me before

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: τὸν ἀποστείλαντά με
INT: the [one] having sent me

Matthew 11:28 PPro-A1S
GRK: Δεῦτε πρός με πάντες οἱ
INT: Come to me all you who

Matthew 14:28 PPro-A1S
GRK: εἶ κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς
INT: [it] be you bid me to come to

Matthew 14:30 PPro-A1S
GRK: Κύριε σῶσόν με
INT: master save me

Matthew 15:8 PPro-A1S
GRK: τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ἡ
INT: with the lips me it honors with the

Matthew 15:9 PPro-A1S
GRK: δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας
INT: moreover they worship me teaching [as] teachings

Matthew 15:22 PPro-A1S
GRK: λέγουσα Ἐλέησόν με κύριε υἱὸς
INT: saying Have mercy on me master Son

Matthew 16:15 PPro-A1S
GRK: δὲ τίνα με λέγετε εἶναι
INT: moreover whom me do you pronounce to be

Matthew 18:32 PPro-A1S
GRK: ἐπεὶ παρεκάλεσάς με
INT: since you begged me

Matthew 19:14 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με τῶν γὰρ
INT: to come to me of the indeed

Matthew 19:17 PPro-A1S
GRK: αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς περὶ
INT: to him Why me ask you about

Matthew 22:18 PPro-A1S
GRK: εἶπεν Τί με πειράζετε ὑποκριταί
INT: said Why me do you tempt hypocrites

Matthew 23:39 PPro-A1S
GRK: οὐ μή με ἴδητε ἀπ'
INT: no not me shall you see from

Matthew 25:35 PPro-A1S
GRK: καὶ ἐποτίσατέ με ξένος ἤμην
INT: and you gave to drink me a stranger I was

Matthew 25:35 PPro-A1S
GRK: καὶ συνηγάγετέ με
INT: and you took in me

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: καὶ περιεβάλετέ με ἠσθένησα καὶ
INT: and you clothed me I was sick and

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν φυλακῇ
INT: and you visited me in prison

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: ἤλθατε πρός με
INT: you came to me

Matthew 25:42 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐποτίσατέ με
INT: nothing you gave to drink me

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: οὐ συνηγάγετέ με γυμνὸς καὶ
INT: not you took in me naked and

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: οὐ περιεβάλετέ με ἀσθενὴς καὶ
INT: not you did clothe me sick and

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
INT: not you did visit me

Matthew 26:12 PPro-A1S
GRK: τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
INT: the burying of me she did [it]

Matthew 26:21 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν παραδώσει με
INT: you will betray me

Matthew 26:23 PPro-A1S
GRK: τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει
INT: dish he me will betray

Matthew 26:32 PPro-A1S
GRK: τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς
INT: being raised I will go before you

Matthew 26:34 PPro-A1S
GRK: τρὶς ἀπαρνήσῃ με
INT: three times you will deny me

Matthew 26:35 PPro-A1S
GRK: Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ
INT: Even if it were needful for me with you

Matthew 26:46 PPro-A1S
GRK: ὁ παραδιδούς με
INT: he who is betraying me

Matthew 26:55 PPro-A1S
GRK: ξύλων συλλαβεῖν με καθ' ἡμέραν
INT: clubs to capture me every day

Matthew 26:55 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐκρατήσατέ με
INT: not you did seize me

Matthew 26:75 PPro-A1S
GRK: τρὶς ἀπαρνήσῃ με καὶ ἐξελθὼν
INT: three times you will deny me And having gone

Matthew 27:46 PPro-A1S
GRK: ἵνα τί με ἐγκατέλιπες
INT: that why me have you forsaken

Matthew 28:10 PPro-A1S
GRK: Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται
INT: Galilee and there me will they see

Mark 1:40 PPro-A1S
GRK: θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
INT: you are willing you are able me to cleanse

Mark 5:7 PPro-A1S
GRK: θεόν μή με βασανίσῃς
INT: by God not me torment

Mark 6:22 PPro-A1S
GRK: κορασίῳ Αἴτησόν με ὃ ἐὰν
INT: girl Ask me whatever if

Mark 6:23 PPro-A1S
GRK: ὅ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω
INT: that if me you might ask I will give

Mark 7:6 PPro-A1S
GRK: τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ἡ
INT: with the lips me honor

Mark 7:7 PPro-A1S
GRK: δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας
INT: moreover they worship me teaching [as] teachings

Mark 8:27 PPro-A1S
GRK: αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν οἱ
INT: to them Whom me do pronounce

Mark 8:29 PPro-A1S
GRK: δὲ τίνα με λέγετε εἶναι
INT: however whom me do you pronounce to be

Mark 8:38 PPro-A1S
GRK: ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς
INT: if might have been ashamed of me and

Mark 9:19 PPro-A1S
GRK: αὐτὸν πρός με
INT: him to me

Mark 9:37 PPro-A1S
GRK: τὸν ἀποστείλαντά με
INT: the [one] having sent me

Mark 9:39 PPro-A1S
GRK: ταχὺ κακολογῆσαί με
INT: readily to speak evil of me

Mark 10:14 PPro-A1S
GRK: ἔρχεσθαι πρός με μὴ κωλύετε
INT: to come to me not do hinder

Mark 10:18 PPro-A1S
GRK: αὐτῷ Τί με λέγεις ἀγαθόν
INT: to him Why me call you good

Mark 10:36 Ppro-A1S
GRK: Τί θέλετε με ποιήσω ὑμῖν
INT: What do you desire me to do for you

Mark 10:47 PPro-A1S
GRK: Ἰησοῦ ἐλέησόν με
INT: Jesus have mercy on me

Mark 10:48 PPro-A1S
GRK: Δαυίδ ἐλέησόν με
INT: of David have mercy on me

Mark 12:15 PPro-A1S
GRK: αὐτοῖς Τί με πειράζετε φέρετέ
INT: to them Why me do you tempt Bring

Mark 14:18 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν παραδώσει με ὁ ἐσθίων
INT: you will betray me who is eating

Mark 14:28 PPro-A1S
GRK: τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς
INT: arising I I will go before you

Mark 14:30 PPro-A1S
GRK: φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ
INT: crows three times me you will deny

Mark 14:31 PPro-A1S
GRK: Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι
INT: If it is needful I to die with you

Mark 14:42 PPro-A1S
GRK: ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν
INT: he who is betraying me has drawn near

Mark 14:48 PPro-A1S
GRK: ξύλων συλλαβεῖν με
INT: clubs to capture me

Mark 14:49 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἐκρατήσατέ με ἀλλ' ἵνα
INT: not you did seize me but [it is] that

Mark 14:72 PPro-A1S
GRK: φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ καὶ
INT: crows three times me you will deny and

Mark 15:34 PPro-A1S
GRK: τί ἐγκατέλιπές με
INT: why have you forsaken me

Luke 1:48 PPro-A1S
GRK: νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ
INT: henceforth will count blessed me all the

Luke 2:49 PPro-A1S
GRK: ὅτι ἐζητεῖτέ με οὐκ ᾔδειτε
INT: that you were seeking me not knew you

Luke 2:49 PPro-A1S
GRK: δεῖ εἶναί με
INT: it behoves to be me

Luke 4:18 PPro-A1S
GRK: εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς
INT: because he anointed me to preach good news to [the] poor

Luke 4:18 PPro-A1S
GRK: πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με ἰὰσασθαι τοὺς
INT: to [the] poor he has sent me to heal the

Luke 4:43 PPro-A1S
GRK: πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν
INT: towns to preach good news me it behoves the

Luke 5:12 PPro-A1S
GRK: θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
INT: you will you are able me to cleanse

Luke 6:46 PPro-A1S
GRK: Τί δέ με καλεῖτε Κύριε
INT: why moreover me do you call Lord

Luke 6:47 PPro-A1S
GRK: ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων
INT: is coming to me and hearing

Luke 8:28 PPro-A1S
GRK: σου μή με βασανίσῃς
INT: of you not me you might torment

Luke 9:18 PPro-A1S
GRK: λέγων Τίνα με οἱ ὄχλοι
INT: saying Whom me the crowds

Luke 9:20 PPro-A1S
GRK: δὲ τίνα με λέγετε εἶναι
INT: however whom me do you pronounce to be

Luke 9:26 PPro-A1S
GRK: ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς
INT: anyhow might have been ashamed of me and

Luke 9:48 PPro-A1S
GRK: τὸν ἀποστείλαντά με ὁ γὰρ
INT: the [one] having sent me the [one who] indeed

Luke 10:16 PPro-A1S
GRK: τὸν ἀποστείλαντά με
INT: the [one] having sent me

Luke 10:35 PPro-A1S
GRK: τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι
INT: the coming back I will repay you

Luke 10:40 PPro-A1S
GRK: μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν
INT: of me alone me left to serve

Luke 11:6 PPro-A1S
GRK: ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ
INT: a journey to me and nothing

Luke 11:18 PPro-A1S
GRK: Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια
INT: Beelzebul cast out I the demons

Luke 12:9 PPro-A1S
GRK: δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν
INT: moreover having denied me before

Luke 12:14 PPro-A1S
GRK: Ἄνθρωπε τίς με κατέστησεν κριτὴν
INT: Man who me appointed a judge

Luke 13:33 PPro-A1S
GRK: πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ
INT: but it behoves me today and

Luke 13:35 PPro-A1S
GRK: μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει
INT: not shall you see me until comes

Luke 14:18 PPro-A1S
GRK: σε ἔχε με παρῃτημένον
INT: you hold me excused

Luke 14:19 PPro-A1S
GRK: σε ἔχε με παρῃτημένον
INT: you hold me excused

Luke 14:26 PPro-A1S
GRK: ἔρχεται πρός με καὶ οὐ
INT: comes to me and not

Luke 15:19 PPro-A1S
GRK: σου ποίησόν με ὡς ἕνα
INT: of you make me as one

Luke 15:21 PPro-A1S
GRK: σου ποίησόν με ὡς ἕνα
INT: of you make me as one

Luke 16:4 PPro-A1S
GRK: οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς
INT: management they might receive me into the

Luke 16:24 PPro-A1S
GRK: Ἀβραάμ ἐλέησόν με καὶ πέμψον
INT: Abraham have compassion on me and send

Luke 18:3 PPro-A1S
GRK: λέγουσα Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ
INT: saying Avenge me of the

Luke 18:5 PPro-A1S
GRK: ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με
INT: coming she harass me

Luke 18:16 PPro-A1S
GRK: ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ
INT: to come to me and not

Luke 18:19 PPro-A1S
GRK: Ἰησοῦς Τί με λέγεις ἀγαθόν
INT: Jesus Why me call you good

Luke 18:38 PPro-A1S
GRK: Δαυίδ ἐλέησόν με
INT: of David have mercy on me

Luke 18:39 PPro-A1S
GRK: Δαυίδ ἐλέησόν με
INT: of David have mercy on me

Luke 19:5 PPro-A1S
GRK: σου δεῖ με μεῖναι
INT: of you it behoves me to remain

Luke 19:27 PPro-A1S
GRK: μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ'
INT: not having been willing [for] me to reign over

Luke 22:15 PPro-A1S
GRK: πρὸ τοῦ με παθεῖν
INT: before I suffer

Luke 22:21 PPro-A1S
GRK: τοῦ παραδιδόντος με μετ' ἐμοῦ
INT: of him betraying me [is] with me

Luke 22:34 PPro-A1S
GRK: ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
INT: until three times me you will deny knowing

Luke 22:61 PPro-A1S
GRK: σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς
INT: today you will deny me three times

Luke 24:39 PPro-A1S
GRK: αὐτός ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε
INT: he Touch me and see

John 1:33 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν
INT: the [one] having sent me to baptize with

John 1:48 PPro-A1S
GRK: Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις ἀπεκρίθη
INT: Nathanael from where me know you Answered

John 2:17 PPro-A1S
GRK: σου καταφάγεταί με
INT: of you will consume me

John 4:34 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω
INT: of the [one] having sent me and should finish

John 5:7 PPro-A1S
GRK: ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν
KJV: but while I am coming, another
INT: water he might put me into the

John 5:11 PPro-A1S
GRK: Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός
INT: the [one] having made me well he

John 5:24 PPro-A1S
GRK: τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν
INT: the [one] having sent me has life

John 5:30 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με
INT: of the [one] having sent me

John 5:36 PPro-A1S
GRK: ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν
INT: the Father me has sent

John 5:37 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος
INT: the [one] having sent me [the] Father himself

John 5:40 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν
INT: to come to me that life

John 5:43 PPro-A1S
GRK: οὐ λαμβάνετέ με ἐὰν ἄλλος
INT: not you take me if another

John 6:26 PPro-A1S
GRK: ὑμῖν ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι
INT: to you You seek me not because

John 6:36 PPro-A1S
GRK: καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ
INT: also you have seen me and not

John 6:38 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με
INT: of the [one] having sent me

John 6:39 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με ἵνα πᾶν
INT: of the [one] having sent me that [of] all

John 6:44 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ
KJV: him: and I will raise him
INT: to come to me if not

John 6:44 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν
INT: the [one] having sent me draws him

John 6:57 PPro-A1S
GRK: καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν
INT: As sent me the living

John 6:57 PPro-A1S
GRK: ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει
INT: he that feeds on me he also will live

John 6:65 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ
INT: to come to me if not

John 7:16 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με
INT: of the [one] having sent me

John 7:19 PPro-A1S
GRK: νόμον τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι
INT: law Why me do you seek to kill

John 7:28 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με ὃν ὑμεῖς
INT: the [one] having sent me whom you

John 7:29 PPro-A1S
GRK: εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
INT: I am and he me sent

John 7:33 PPro-A1S
GRK: τὸν πέμψαντά με
INT: the [one] having sent me

John 7:34 PPro-A1S
GRK: ζητήσετέ με καὶ οὐχ
KJV: [me]: and where I am, [thither] ye
INT: You will seek me and not

John 7:34 PPro-A1S
GRK: οὐχ εὑρήσετέ με καὶ ὅπου
INT: not will find me and where

John 7:36 PPro-A1S
GRK: εἶπεν Ζητήσετέ με καὶ οὐχ
KJV: [me]: and where I am, [thither] ye
INT: he said You will seek me and not

John 7:36 PPro-A1S
GRK: οὐχ εὑρήσετέ με καὶ ὅπου
INT: not will find me and Where

John 7:37 PPro-A1S
GRK: ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω
INT: let him come to me and drink

John 8:16 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με πατήρ
INT: the having sent me Father

John 8:18 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με πατήρ
INT: the having sent me Father

John 8:21 PPro-A1S
GRK: καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν
KJV: sins: whither I go, ye
INT: and you will seek me and in

John 8:26 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν
INT: the [one] having sent me true is

John 8:28 PPro-A1S
GRK: καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ
INT: as taught me the Father

John 8:29 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ
KJV: alone; for I do always
INT: the [one] having sent me with me

John 8:29 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἀφῆκέν με μόνον ὅτι
INT: not he has left me alone because

John 8:37 PPro-A1S
GRK: ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι
INT: but you seek me to kill because

John 8:40 PPro-A1S
GRK: δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον
INT: however you seek me to kill a man

John 8:42 PPro-A1S
GRK: ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
INT: but he me sent

John 8:46 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας
INT: you convicts me concerning sin

John 8:49 PPro-A1S
GRK: ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με
INT: you dishonor me

John 8:54 PPro-A1S
GRK: ὁ δοξάζων με ὃν ὑμεῖς
INT: who glorifies me [of] whom you

John 9:4 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα
INT: of the [one] having sent me while day

John 10:14 PPro-A1S
GRK: καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά
INT: and am known of those that [are] my

John 10:15 PPro-A1S
GRK: καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ
INT: As knows me the Father

John 10:16 PPro-A1S
GRK: κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν καὶ
INT: those also it behoves me to bring and

John 10:17 PPro-A1S
GRK: διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ
KJV: me, because I lay down my
INT: because of this me the Father

John 11:42 PPro-A1S
GRK: ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: that you me did send

John 12:27 PPro-A1S
GRK: πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς
INT: Father save me from the

John 12:44 PPro-A1S
GRK: τὸν πέμψαντά με
INT: the [one] having sent me

John 12:45 PPro-A1S
GRK: τὸν πέμψαντά με
INT: the [one] having sent me

John 12:49 PPro-A1S
GRK: ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός
INT: the having sent me Father himself

John 13:13 PPro-A1S
GRK: ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος
INT: You call me Teacher

John 13:20 PPro-A1S
GRK: τὸν πέμψαντά με
INT: the [one] having sent me

John 13:21 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν παραδώσει με
INT: you will betray me

John 13:33 PPro-A1S
GRK: εἰμί ζητήσετέ με καὶ καθὼς
KJV: Whither I go, ye
INT: I am You will seek me and as

John 13:38 PPro-A1S
GRK: οὗ ἀρνήσῃ με τρίς
INT: that you will deny me three times

John 14:7 PPro-A1S
GRK: εἰ ἐγνώκατέ με καὶ τὸν
INT: If you had known me also the

John 14:9 PPro-A1S
GRK: οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε ὁ
INT: not you have known me Philip He that

John 14:14 PPro-A1S
GRK: τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ
KJV: my name, I will do [it].
INT: anything you ask me in the

John 14:15 PPro-A1S
GRK: Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τὰς ἐντολὰς
INT: If you love me commandments

John 14:19 PPro-A1S
GRK: ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ
KJV: me: because I live, ye
INT: the world me no more sees

John 14:19 PPro-A1S
GRK: δὲ θεωρεῖτέ με ὅτι ἐγὼ
INT: however see me because I

John 14:21 PPro-A1S
GRK: ὁ ἀγαπῶν με ὁ δὲ
INT: that loves me He that moreover

John 14:21 PPro-A1S
GRK: δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ
INT: moreover loves me will be loved by

John 14:23 PPro-A1S
GRK: τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον
INT: anyone love me the word

John 14:24 PPro-A1S
GRK: μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους
INT: not loves me the words

John 14:24 PPro-A1S
GRK: τοῦ πέμψαντός με πατρός
INT: of the having sent me Father

John 14:28 PPro-A1S
GRK: εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν
INT: If you loved me you would have rejoiced anyhow

John 15:9 PPro-A1S
GRK: καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ
INT: As loved me the Father

John 15:16 PPro-A1S
GRK: οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε ἀλλ'
KJV: me, but I have chosen you,
INT: Not you me chose but

John 15:21 PPro-A1S
GRK: τὸν πέμψαντά με
INT: the [one] having sent me

John 15:25 PPro-A1S
GRK: ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν
INT: They hated me without cause

John 16:5 PPro-A1S
GRK: τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς
INT: the [one] having sent me and none

John 16:5 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις
INT: you asks me Where go you

John 16:10 PPro-A1S
GRK: οὐκέτι θεωρεῖτέ με
INT: no more you behold me

John 16:16 PPro-A1S
GRK: οὐκέτι θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν
KJV: me, because I go to
INT: no longer you do behold me and again

John 16:16 PPro-A1S
GRK: καὶ ὄψεσθέ με ὅτι ἐγὼ
INT: and you will see me because I

John 16:17 PPro-A1S
GRK: οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν
INT: not you do behold me and again

John 16:17 PPro-A1S
GRK: καὶ ὄψεσθέ με καί Ὅτι
INT: and you will see me And Because

John 16:19 PPro-A1S
GRK: οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν
INT: not you do behold me and again

John 16:19 PPro-A1S
GRK: καὶ ὄψεσθέ με
INT: and you will see me

John 17:5 PPro-A1S
GRK: νῦν δόξασόν με σύ πάτερ
INT: now glorify me you Father

John 17:8 PPro-A1S
GRK: ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: that you me did send

John 17:21 PPro-A1S
GRK: ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: that you me did send

John 17:23 PPro-A1S
GRK: ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ
INT: that you me did send and

John 17:24 PPro-A1S
GRK: ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς
INT: for you loved me before [the] foundation

John 17:25 PPro-A1S
GRK: ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: that you me did send

John 17:26 PPro-A1S
GRK: ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς
INT: with which you loved me in them

John 18:21 PPro-A1S
GRK: τί με ἐρωτᾷς ἐρώτησον
KJV: know what I said.
INT: Why me do you question question

John 18:23 PPro-A1S
GRK: καλῶς τί με δέρεις
INT: well why me strike you

John 19:11 PPro-A1S
GRK: ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα
INT: the [one] having delivered up me to you greater

John 20:21 PPro-A1S
GRK: καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ
INT: as he sent forth me the Father

John 20:29 PPro-A1S
GRK: Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας μακάριοι
INT: Because you have seen me you have believed blessed [are]

John 21:15 PPro-A1S
GRK: Ἰωάννου ἀγαπᾷς με πλέον τούτων
INT: of Jonah love you me more than these

John 21:16 PPro-A1S
GRK: Ἰωάννου ἀγαπᾷς με λέγει αὐτῷ
INT: of Jonah love you me He says to him

John 21:17 PPro-A1S
GRK: Ἰωάννου φιλεῖς με ἐλυπήθη ὁ
INT: of Jonah have you affection for me Was grieved

John 21:17 PPro-A1S
GRK: τρίτον Φιλεῖς με καὶ λέγει
INT: third time have you affection for me and said

Acts 2:28 PPro-A1S
GRK: ζωῆς πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ
INT: of life you will fill me with joy in

Acts 7:28 PPro-A1S
GRK: μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις
INT: not To put to death me you wish

Acts 8:31 PPro-A1S
GRK: τις ὁδηγήσει με παρεκάλεσέν τε
INT: someone should guide me he invited moreover

Acts 8:36 PPro-A1S
GRK: τί κωλύει με βαπτισθῆναι
INT: what prevents me to be baptized

Acts 9:4 PPro-A1S
GRK: Σαούλ τί με διώκεις
INT: Saul why me do you persecute

Acts 9:17 PPro-A1S
GRK: κύριος ἀπέσταλκέν με Ἰησοῦς ὁ
INT: Lord has sent me Jesus the [one]

Acts 10:29 PPro-A1S
GRK: λόγῳ μετεπέμψασθέ με
INT: reason did you send for me

Acts 11:11 PPro-A1S
GRK: Καισαρείας πρός με
INT: Caesarea to me

Acts 11:15 PPro-A1S
GRK: τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν
INT: beginning I to speak fell

Acts 12:11 PPro-A1S
GRK: καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς
INT: and delivered me out of [the] hand

Acts 16:15 PPro-A1S
GRK: Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ
INT: If you have judged me faithful to the

Acts 16:30 PPro-A1S
GRK: Κύριοι τί με δεῖ ποιεῖν
INT: Sirs what I is necessary to do

Acts 18:21 Ppro-A1S
GRK: εἰπών Δεῖ με πάντως τὴν
INT: having said It behoves me by all means the

Acts 19:21 PPro-A1S
GRK: τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ
INT: having been my there it behoves

Acts 19:21 PPro-A1S
GRK: ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην
INT: there it behoves me also Rome

Acts 20:23 PPro-A1S
GRK: καὶ θλίψεις με μένουσιν
INT: and tribulations me await

Acts 22:7 PPro-A1S
GRK: Σαούλ τί με διώκεις
INT: Saul why me persecute you

Acts 22:8 PPro-A1S
GRK: τε πρὸς με Ἐγώ εἰμι
KJV: unto me, I am Jesus
INT: moreover to me I am

Acts 22:10 PPro-A1S
GRK: εἶπεν πρός με Ἀναστὰς πορεύου
INT: said to me Having risen up go

Acts 22:13 PPro-A1S
GRK: ἐλθὼν πρὸς με καὶ ἐπιστὰς
INT: having come to me and having stood by

Acts 22:17 PPro-A1S
GRK: ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει
INT: temple became I in a trance

Acts 22:21 PPro-A1S
GRK: εἶπεν πρός με Πορεύου ὅτι
KJV: Depart: for I will send thee
INT: he said to me Go for

Acts 23:3 PPro-A1S
GRK: κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν
INT: do you sit judging me according to the

Acts 23:3 PPro-A1S
GRK: παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι
INT: contrary to law command me to be struck

Acts 23:18 PPro-A1S
GRK: Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον
INT: Paul having called to [him] me asked [me] this

Acts 23:22 PPro-A1S
GRK: ἐνεφάνισας πρὸς με
INT: you did report to me

Acts 24:12 PPro-A1S
GRK: ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα
INT: temple did they find me with anyone

Acts 24:18 PPro-A1S
GRK: αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν
INT: which they found me purified in

Acts 25:10 PPro-A1S
GRK: εἰμι οὗ με δεῖ κρίνεσθαι
INT: I am where me it behoves to be judged

Acts 25:11 PPro-A1S
GRK: μου οὐδείς με δύναται αὐτοῖς
INT: me no one me can to them

Acts 26:5 PPro-A1S
GRK: προγινώσκοντές με ἄνωθεν ἐὰν
INT: who before knew me from the first if

Acts 26:13 PPro-A1S
GRK: ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ
INT: sun having shone around about me a light and

Acts 26:14 PPro-A1S
GRK: λέγουσαν πρός με τῇ Ἐβραΐδι
INT: saying to me in the Hebrew

Acts 26:14 PPro-A1S
GRK: Σαούλ τί με διώκεις σκληρόν
INT: Saul why me persecute you [it is] hard

Acts 26:16 PPro-A1S
GRK: τε εἶδές με ὧν τε
INT: both you did see me of that moreover

Acts 26:21 PPro-A1S
GRK: ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι
INT: On account of these things me the Jews having seized

Acts 26:28 PPro-A1S
GRK: Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν
INT: Almost little me you persuade a Christian

Acts 28:18 PPro-A1S
GRK: οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι
INT: who having examined me wished to let [me] go

Romans 7:11 PPro-A1S
GRK: ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι'
INT: commandment deceived me and by

Romans 7:23 PPro-A1S
GRK: καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ
INT: and leading captive me to the

Romans 7:24 PPro-A1S
GRK: ἄνθρωπος τίς με ῥύσεται ἐκ
INT: man who me will deliver out of

Romans 9:20 PPro-A1S
GRK: πλάσαντι Τί με ἐποίησας οὕτως
INT: having formed [it] Why me made you thus

Romans 15:16 PPro-A1S
GRK: τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ
INT: to be me a minister Christ

Romans 15:19 PPro-A1S
GRK: θεοῦ ὥστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ
INT: of God so as I from Jersualem

1 Corinthians 1:17 PPro-A1S
GRK: γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν
INT: indeed sent me Christ to baptize

1 Corinthians 4:4 PPro-A1S
GRK: δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν
INT: moreover judges me [the] Lord is

1 Corinthians 16:6 PPro-A1S
GRK: ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ
INT: that you me might set forward wherever

1 Corinthians 16:11 PPro-A1S
GRK: ἔλθῃ πρός με ἐκδέχομαι γὰρ
INT: he might come to me I await indeed

2 Corinthians 2:2 PPro-A1S
GRK: ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ
INT: gladdens me if not

2 Corinthians 2:3 PPro-A1S
GRK: ὧν ἔδει με χαίρειν πεποιθὼς
INT: of whom it behoves me to rejoice trusting

2 Corinthians 2:13 PPro-A1S
GRK: μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν
INT: not finding I Titus the

2 Corinthians 7:7 PPro-A1S
GRK: ἐμοῦ ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι
INT: me so as I the more to rejoice

2 Corinthians 11:16 PPro-A1S
GRK: μή τίς με δόξῃ ἄφρονα
INT: Not anyone me should think a fool

2 Corinthians 11:16 PPro-A1S
GRK: ἄφρονα δέξασθέ με ἵνα κἀγὼ
INT: a fool receive me that I also

2 Corinthians 11:32 PPro-A1S
GRK: Δαμασκηνῶν πιάσαι με
INT: of the Damascenes to seize me

2 Corinthians 12:6 PPro-A1S
GRK: ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει
INT: what he sees me or hears

2 Corinthians 12:7 PPro-A1S
GRK: Σατανᾶ ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα
INT: of Satan that me he might torment that

2 Corinthians 12:11 PPro-A1S
GRK: ἄφρων ὑμεῖς με ἠναγκάσατε ἐγὼ
KJV: me: for I ought to have been commended
INT: a fool you me compelled I

2 Corinthians 12:21 PPro-A1S
GRK: μου ταπεινώσῃ με ὁ θεός
INT: of me should humble me the God

Galatians 1:15 PPro-A1S
GRK: ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας
INT: having selected me from womb

Galatians 2:20 PPro-A1S
GRK: τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος
INT: the [one] having loved me and having given up

Galatians 4:12 PPro-A1S
GRK: ὑμῶν οὐδέν με ἠδικήσατε
INT: you in nothing me you wronged

Galatians 4:14 PPro-A1S
GRK: θεοῦ ἐδέξασθέ με ὡς Χριστὸν
INT: of God you received me as Christ

Galatians 4:18 PPro-A1S
GRK: τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς
INT: the being present I with you

Ephesians 6:20 PPro-A1S
GRK: ὡς δεῖ με λαλῆσαι
INT: as it behoves me to speak

Philippians 1:7 PPro-A1S
GRK: τὸ ἔχειν με ἐν τῇ
INT: have I in the

Philippians 2:30 PPro-A1S
GRK: τῆς πρός με λειτουργίας
INT: of the toward me service

Philippians 4:13 PPro-A1S
GRK: τῷ ἐνδυναμοῦντί με
INT: the one who strengthens me

Colossians 4:4 PPro-A1S
GRK: ὡς δεῖ με λαλῆσαι
INT: as it behoves me to speak

1 Timothy 1:12 PPro-A1S
GRK: τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ
INT: for the [one] having strengthened me Christ Jesus

1 Timothy 1:12 PPro-A1S
GRK: ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος
INT: that faithful me he esteemed having appointed [me]

2 Timothy 1:15 PPro-A1S
GRK: ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ
INT: that turned away from me all who [are]

2 Timothy 1:16 PPro-A1S
GRK: ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ
INT: because often me he refreshed and

2 Timothy 1:17 PPro-A1S
GRK: σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν
INT: more earnestly he sought out me and found [me]

2 Timothy 3:11 PPro-A1S
GRK: ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ
INT: out of all me delivered the

2 Timothy 4:9 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με ταχέως
INT: to come to me quickly

2 Timothy 4:10 PPro-A1S
GRK: Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας
INT: Demas indeed me forsook having loved

2 Timothy 4:16 PPro-A1S
GRK: ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον μὴ
INT: but all me forsook Not

2 Timothy 4:17 PPro-A1S
GRK: καὶ ἐνεδυνάμωσέν με ἵνα δι'
INT: and strengthened me that through

2 Timothy 4:18 PPro-A1S
GRK: ῥύσεταί με ὁ κύριος
INT: will deliver me the Lord

Titus 3:12 PPro-A1S
GRK: ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν
INT: to come to me to Nicopolis

Philemon 1:17 PPro-A1S
GRK: εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν
INT: If therefore me you hold a partner

Hebrews 8:11 PPro-A1S
GRK: πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ
INT: all will know me from [the] least

Hebrews 11:32 PPro-A1S
GRK: λέγω ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον
INT: do I say will fail me indeed relating

Revelation 17:3 PPro-A1S
GRK: καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον
INT: And he carried away me to a wilderness

Revelation 21:10 PPro-A1S
GRK: καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι
INT: And he carried away me in [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page