μοι
Englishman's Concordance
μοι (moi) — 225 Occurrences

Matthew 2:8 PPro-D1S
GRK: εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ
INT: you shall have found [him] bring word back to me that I also

Matthew 4:9 PPro-D1S
GRK: πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
INT: having fallen down you will worship me

Matthew 7:21 PPro-D1S
GRK: ὁ λέγων μοι Κύριε κύριε
INT: who says to me Lord Lord

Matthew 7:22 PPro-D1S
GRK: πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ
INT: Many will say to me on that

Matthew 8:21 PPro-D1S
GRK: Κύριε ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν
INT: Lord allow me first to go

Matthew 8:22 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἄφες
INT: to him Follow me and leave

Matthew 9:9 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἀναστὰς
INT: to him Follow me And having arisen

Matthew 11:27 PPro-D1S
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ
INT: All things to me were delivered by

Matthew 14:8 PPro-D1S
GRK: αὐτῆς Δός μοι φησίν ὧδε
INT: of her Give me she says here

Matthew 14:18 PPro-D1S
GRK: εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς
INT: he said Bring to me here them

Matthew 15:25 PPro-D1S
GRK: Κύριε βοήθει μοι
INT: master help me

Matthew 15:32 PPro-D1S
GRK: τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ
INT: three they continue with me and nothing

Matthew 16:24 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀκολουθείτω μοι
INT: and let him follow me

Matthew 17:17 PPro-D1S
GRK: ὑμῶν φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε
INT: you Bring to me him here

Matthew 19:21 PPro-D1S
GRK: δεῦρο ἀκολούθει μοι
INT: come follow me

Matthew 19:28 PPro-D1S
GRK: οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ
INT: who having followed me in the

Matthew 20:13 PPro-D1S
GRK: δηναρίου συνεφώνησάς μοι
INT: for a denarius did you agree with me

Matthew 20:15 PPro-D1S
GRK: οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω
KJV: evil, because I am good?
INT: not is it lawful for me what I will

Matthew 21:2 PPro-D1S
GRK: λύσαντες ἀγάγετέ μοι
INT: having untied [them] bring [them] to me

Matthew 21:24 PPro-D1S
GRK: ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν
INT: if you tell me I also to you

Matthew 22:19 PPro-D1S
GRK: ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα
INT: Show me the coin

Matthew 25:20 PPro-D1S
GRK: πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε
INT: five talents to me you did deliver behold

Matthew 25:22 PPro-D1S
GRK: δύο τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε
INT: two talents to me you did deliver behold

Matthew 25:35 PPro-D1S
GRK: καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν ἐδίψησα
INT: and you gave me to eat I thirsted

Matthew 25:42 PPro-D1S
GRK: οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν καὶ
INT: nothing you gave to me to eat and

Matthew 26:15 PPro-D1S
GRK: Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ
INT: What are you willing me to give and I

Matthew 26:53 PPro-D1S
GRK: καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω
INT: and he will furnish to me presently more than

Matthew 27:10 PPro-D1S
GRK: καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος
INT: as directed me [the] Lord

Matthew 28:18 PPro-D1S
GRK: λέγων Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
INT: saying Has been given to me all authority

Mark 2:14 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἀναστὰς
INT: to him Follow me And having arisen

Mark 5:9 PPro-D1S
GRK: Λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι πολλοί
INT: Legion [is] name to me because many

Mark 6:25 PPro-D1S
GRK: ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι
INT: at once you give to me upon a dish

Mark 8:2 PPro-D1S
GRK: τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ
INT: three they continue with me and nothing

Mark 8:34 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀκολουθείτω μοι
INT: and let him follow me

Mark 10:21 PPro-D1S
GRK: δεῦρο ἀκολούθει μοι
INT: come follow me

Mark 11:29 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ
INT: and you answer me and I will tell

Mark 11:30 PPro-D1S
GRK: ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ μοι
INT: men Answer me

Mark 12:15 PPro-D1S
GRK: πειράζετε φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα
INT: do you tempt Bring me a denarius that

Luke 1:25 PPro-D1S
GRK: ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος
INT: Thus to me has done the Lord

Luke 1:38 PPro-D1S
GRK: Κυρίου γένοιτό μοι κατὰ τὸ
INT: of [the] Lord be it to me according to the

Luke 1:43 PPro-D1S
GRK: καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα
INT: And from where to me this that

Luke 1:49 PPro-D1S
GRK: ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ
INT: For has done to me great things the

Luke 4:23 PPro-D1S
GRK: Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν
INT: Surely you will say to me the proverb

Luke 5:27 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
INT: to him Follow me

Luke 7:44 PPro-D1S
GRK: οἰκίαν ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας
INT: house water of me for feet

Luke 7:45 PPro-D1S
GRK: φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας
INT: A kiss to me not you gave

Luke 9:23 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀκολουθείτω μοι
INT: and let him follow me

Luke 9:38 PPro-D1S
GRK: ὅτι μονογενής μοί ἐστιν
INT: for an only child to me he is

Luke 9:59 PPro-D1S
GRK: ἕτερον Ἀκολούθει μοι ὁ δὲ
INT: another Follow me but

Luke 9:59 PPro-D1S
GRK: κύριε Ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι
INT: Lord allow me first having gone away

Luke 9:61 PPro-D1S
GRK: δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς
INT: however allow me to bid farewell to those

Luke 10:22 PPro-D1S
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ
INT: All things to me were delivered by

Luke 10:40 PPro-D1S
GRK: αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται
INT: to her that me she might help

Luke 11:5 PPro-D1S
GRK: Φίλε χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους
INT: Friend lend me three loaves

Luke 11:7 PPro-D1S
GRK: εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε
INT: will say Not me trouble cause

Luke 15:6 PPro-D1S
GRK: αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον
INT: to them Rejoice with me for I have found

Luke 15:9 PPro-D1S
GRK: λέγουσα Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον
INT: saying Rejoice with me for I have found

Luke 15:12 PPro-D1S
GRK: Πάτερ δός μοι τὸ ἐπιβάλλον
INT: Father give to me that falling [to me]

Luke 17:8 PPro-D1S
GRK: περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω
INT: having girded yourself about serve me while I eat

Luke 18:5 PPro-D1S
GRK: τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν
INT: causes me trouble the

Luke 18:13 PPro-D1S
GRK: θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ
INT: God be merciful to me the sinner

Luke 18:22 PPro-D1S
GRK: δεῦρο ἀκολούθει μοι
INT: come follow me

Luke 20:3 PPro-D1S
GRK: καὶ εἴπατέ μοι
INT: and tell me

Luke 20:24 PPro-D1S
GRK: Δείξατέ μοι δηνάριον τίνος
INT: Show me a denarius whose

Luke 22:29 PPro-D1S
GRK: καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ
INT: as appointed to me the Father

Luke 23:14 PPro-D1S
GRK: αὐτούς Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον
KJV: behold, I, having examined
INT: them You brought to me the man

John 1:33 PPro-D1S
GRK: ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφ'
INT: water he to me said Upon

John 1:43 PPro-D1S
GRK: Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι
INT: Jesus Follow me

John 3:28 PPro-D1S
GRK: αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι
KJV: that I said, I am not
INT: yourselves you to me bear witness that

John 4:7 PPro-D1S
GRK: Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν
INT: Jesus Give me to drink

John 4:10 PPro-D1S
GRK: σοι Δός μοι πεῖν σὺ
INT: to you Give me to drink you

John 4:15 PPro-D1S
GRK: Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ
INT: Sir give me this

John 4:21 PPro-D1S
GRK: Ἰησοῦς Πίστευέ μοι γύναι ὅτι
INT: Jesus believe me Woman that

John 4:29 PPro-D1S
GRK: ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα
INT: who told me all things whatever

John 4:39 PPro-D1S
GRK: ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ
INT: He told me all things whatever

John 5:11 PPro-D1S
GRK: ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἆρον
INT: well he to me said Take up

John 5:36 PPro-D1S
GRK: ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ
KJV: works that I do, bear witness
INT: which gave me the Father

John 6:37 PPro-D1S
GRK: ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ
INT: that gives me the Father

John 6:39 PPro-D1S
GRK: ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω
INT: that he has given me nothing I should lose

John 8:45 PPro-D1S
GRK: οὐ πιστεύετέ μοι
INT: not you do believe me

John 8:46 PPro-D1S
GRK: οὐ πιστεύετέ μοι
INT: not do believe me

John 9:11 PPro-D1S
GRK: καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε
INT: and said to me Go

John 10:27 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι
INT: and they follow me

John 10:29 PPro-D1S
GRK: ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν
INT: who has given [them] to me than all greater

John 10:37 PPro-D1S
GRK: μὴ πιστεύετέ μοι
INT: not believe me

John 12:49 PPro-D1S
GRK: πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν
INT: Father himself me commandment gave

John 12:50 PPro-D1S
GRK: καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ
INT: as has said to me the Father

John 13:36 PPro-D1S
GRK: οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι
INT: not you are able me now to follow

John 14:11 PPro-D1S
GRK: πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ
KJV: me that I [am] in the Father,
INT: Believe me that I [am]

John 14:31 PPro-D1S
GRK: ἐνετείλατο ἔδωκέν μοι ὁ πατὴρ
INT: command[ment] gives me the Father

John 17:4 PPro-D1S
GRK: ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω
INT: which you have given me that I should do

John 17:6 PPro-D1S
GRK: οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ
INT: whom you have given me out of the

John 17:7 PPro-D1S
GRK: ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ
INT: whatever you have given me of you

John 17:8 PPro-D1S
GRK: ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
INT: which you have given me I have given them

John 17:9 PPro-D1S
GRK: ὧν δέδωκάς μοι ὅτι σοί
INT: whom you have given me for yours

John 17:11 PPro-D1S
GRK: ᾧ δέδωκάς μοι ἵνα ὦσιν
KJV: the world, and I come to
INT: which you have given me that they might be

John 17:12 PPro-D1S
GRK: ᾧ δέδωκάς μοι καὶ ἐφύλαξα
INT: which you have given me and I guarded

John 17:22 PPro-D1S
GRK: ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
KJV: thou gavest me I have given them;
INT: which you have given me I have given them

John 17:24 PPro-D1S
GRK: ὃ δέδωκάς μοι θέλω ἵνα
KJV: me where I am; that
INT: [those] whom you have given me I desire that

John 17:24 PPro-D1S
GRK: ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς
INT: which you gave me for you loved

John 18:9 PPro-D1S
GRK: Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα
INT: Whom you have given me not I lost

John 18:11 PPro-D1S
GRK: ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ
INT: which has given me the Father

John 20:15 PPro-D1S
GRK: αὐτόν εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας
INT: him tell me where you did lay

John 21:19 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
INT: to him Follow me

John 21:22 PPro-D1S
GRK: σέ σύ μοι ἀκολούθει
INT: you You me follow

Acts 2:28 PPro-D1S
GRK: ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς
INT: You did make known to me paths of life

Acts 3:6 PPro-D1S
GRK: οὐχ ὑπάρχει μοι ὃ δὲ
INT: none there is to me what moreover

Acts 5:8 PPro-D1S
GRK: Πέτρος Εἰπέ μοι εἰ τοσούτου
INT: Peter Tell me if for so much

Acts 7:7 PPro-D1S
GRK: καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ
INT: and serve me in the

Acts 7:42 PPro-D1S
GRK: θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα
INT: sacrifices did you offer to me years forty

Acts 7:49 PPro-D1S
GRK: Ὁ οὐρανός μοι θρόνος καὶ
INT: heaven [is] to me a throne and

Acts 7:49 PPro-D1S
GRK: οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος
INT: house will you build me says [the] Lord

Acts 9:15 PPro-D1S
GRK: ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ
INT: of choice is to me this [man]

Acts 11:7 PPro-D1S
GRK: φωνῆς λεγούσης μοι Ἀναστάς Πέτρε
INT: a voice saying to me Having risen up Peter

Acts 11:12 PPro-D1S
GRK: τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς
INT: the Spirit to me to go with them

Acts 12:8 PPro-D1S
GRK: καὶ ἀκολούθει μοι
INT: and follow me

Acts 13:2 PPro-D1S
GRK: Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν
INT: Set apart indeed to me Barnabas

Acts 18:10 PPro-D1S
GRK: λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν
INT: people there is to me much in

Acts 20:19 PPro-D1S
GRK: τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς
INT: having happened to me through the

Acts 20:22 PPro-D1S
GRK: αὐτῇ συναντήσοντα μοι μὴ εἰδώς
INT: it will happen to me not knowing

Acts 20:23 PPro-D1S
GRK: πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι
INT: city fully testifies to me saying that

Acts 21:37 PPro-D1S
GRK: Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι
INT: if Is it permitted to me to say something

Acts 21:39 PPro-D1S
GRK: σου ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς
INT: you allow me to speak to

Acts 22:5 PPro-D1S
GRK: ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν
INT: high priest bears witness to me and all

Acts 22:6 PPro-D1S
GRK: Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ
INT: it came to pass moreover to me journeying and

Acts 22:7 PPro-D1S
GRK: φωνῆς λεγούσης μοι Σαούλ Σαούλ
INT: a voice saying to me Saul Saul

Acts 22:9 PPro-D1S
GRK: τοῦ λαλοῦντός μοι
INT: of him speaking to me

Acts 22:11 PPro-D1S
GRK: τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς
INT: those being with me I came to

Acts 22:13 PPro-D1S
GRK: ἐπιστὰς εἶπέν μοι Σαοὺλ ἀδελφέ
INT: having stood by said to me Saul brother

Acts 22:17 PPro-D1S
GRK: Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς
INT: It came to pass moreover to me having returned to

Acts 22:18 PPro-D1S
GRK: αὐτὸν λέγοντά μοι Σπεῦσον καὶ
INT: him saying to me Make haste and

Acts 22:27 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ Λέγε μοι σὺ Ῥωμαῖος
INT: to him Tell me you a Roman

Acts 23:19 PPro-D1S
GRK: ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι
INT: you have to report to me

Acts 23:30 PPro-D1S
GRK: μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς
INT: it having been disclosed moreover to me of a plot against

Acts 24:11 PPro-D1S
GRK: πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα
INT: more than there are to me days twelve

Acts 25:24 PPro-D1S
GRK: Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε
INT: Jews pleaded with me in both

Acts 25:27 PPro-D1S
GRK: ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα
INT: absurd indeed to me it seems sending

Acts 27:21 PPro-D1S
GRK: ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι
INT: men having been obedient to me not to have set sail

Acts 27:23 PPro-D1S
GRK: παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ
INT: stood by indeed me this

Acts 27:25 PPro-D1S
GRK: τρόπον λελάληταί μοι
INT: way it has been said to me

Romans 7:10 PPro-D1S
GRK: καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ
INT: And was found to me [that] the commandment

Romans 7:13 PPro-D1S
GRK: τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον
INT: that which [is] good to me working out death

Romans 7:18 PPro-D1S
GRK: θέλειν παράκειταί μοι τὸ δὲ
INT: to will is present with me but

Romans 9:1 PPro-D1S
GRK: ψεύδομαι συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς
INT: I lie bearing witness with me the conscience

Romans 9:2 PPro-D1S
GRK: ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη
INT: that grief to me is great

Romans 9:19 PPro-D1S
GRK: Ἐρεῖς μοι οὖν Τί
INT: You will say to me then Why

Romans 12:3 PPro-D1S
GRK: τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ
INT: having been given to me to everyone who

Romans 15:15 PPro-D1S
GRK: τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ
INT: having been given to me by

Romans 15:30 PPro-D1S
GRK: πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς
INT: Spirit to strive together with me in the

1 Corinthians 1:11 PPro-D1S
GRK: ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν
INT: it was shown indeed to me concerning you

1 Corinthians 3:10 PPro-D1S
GRK: τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς
INT: having been given to me as a wise

1 Corinthians 5:12 PPro-D1S
GRK: τί γάρ μοι τοὺς ἔξω
INT: What indeed [it is] to me those outside

1 Corinthians 6:12 PPro-D1S
GRK: Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ'
KJV: for me, but I will not
INT: All things to me are lawful but

1 Corinthians 6:12 PPro-D1S
GRK: συμφέρει πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ'
INT: do profit all things to me are lawful but

1 Corinthians 9:15 PPro-D1S
GRK: καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν
INT: [it were] good for me rather to die

1 Corinthians 9:16 PPro-D1S
GRK: οὐκ ἔστιν μοι καύχημα ἀνάγκη
INT: nothing there is to me boasting for necessity

1 Corinthians 9:16 PPro-D1S
GRK: ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται οὐαὶ
INT: for necessity indeed me is laid upon woe

1 Corinthians 9:16 PPro-D1S
GRK: οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν
INT: woe however to me it is if

1 Corinthians 15:32 PPro-D1S
GRK: Ἐφέσῳ τί μοι τὸ ὄφελος
INT: Ephesus what to me the profit

1 Corinthians 16:9 PPro-D1S
GRK: θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη
INT: a door indeed to me has been opened great

2 Corinthians 2:12 PPro-D1S
GRK: καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν
INT: also a door to me having been opened in

2 Corinthians 6:18 PPro-D1S
GRK: ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς
INT: you will be to me for sons

2 Corinthians 7:4 PPro-D1S
GRK: πολλή μοι παρρησία πρὸς
INT: Great [is] to me boldness toward

2 Corinthians 7:4 PPro-D1S
GRK: ὑμᾶς πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ
INT: you great to me boasting in respect of

2 Corinthians 9:1 PPro-D1S
GRK: ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ
INT: saints superfluous for me it is

2 Corinthians 11:28 PPro-D1S
GRK: ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ'
INT: the pressure on me on every

2 Corinthians 12:7 PPro-D1S
GRK: ὑπεραίρωμαι ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ
INT: I might be exalted was given to me a thorn for the

2 Corinthians 12:9 PPro-D1S
GRK: καὶ εἴρηκέν μοι Ἀρκεῖ σοι
INT: And he said to me suffices you

2 Corinthians 12:13 PPro-D1S
GRK: ὑμῶν χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν
INT: you Forgive me the injustice

2 Corinthians 13:10 PPro-D1S
GRK: κύριος ἔδωκέν μοι εἰς οἰκοδομὴν
INT: Lord gave me for building up

Galatians 2:6 PPro-D1S
GRK: ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει πρόσωπον
INT: they were not to me makes a difference [the] person

Galatians 2:9 PPro-D1S
GRK: τὴν δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ
INT: having been given to me James and

Galatians 4:15 PPro-D1S
GRK: ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι
INT: having plucked out you would have given [them] to me

Galatians 4:21 PPro-D1S
GRK: Λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ
INT: Tell me you who under

Galatians 6:17 PPro-D1S
GRK: λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω
KJV: me: for I bear in
INT: henceforth troubles to me no one let give

Ephesians 3:2 PPro-D1S
GRK: τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς
INT: having been given to me toward you

Ephesians 3:3 PPro-D1S
GRK: ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον
INT: revelation he made known to me the mystery

Ephesians 3:7 PPro-D1S
GRK: τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν
INT: having been given to me according to the

Ephesians 6:19 PPro-D1S
GRK: ἐμοῦ ἵνα μοι δοθῇ λόγος
INT: me that to me might be given utterance

Philippians 1:19 PPro-D1S
GRK: ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς
INT: that this for me will turn out to

Philippians 1:22 PPro-D1S
GRK: σαρκί τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου
INT: flesh this for me [is] fruit of labor

Philippians 2:18 PPro-D1S
GRK: καὶ συνχαίρετέ μοι
INT: and rejoice with me

Philippians 3:7 PPro-D1S
GRK: ἅτινα ἦν μοι κέρδη ταῦτα
INT: what things were to me gain these

Philippians 4:3 PPro-D1S
GRK: εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ
INT: gospel labored together with me with also

Philippians 4:15 PPro-D1S
GRK: Μακεδονίας οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν
INT: Macedonia not any with me church had fellowship

Philippians 4:16 PPro-D1S
GRK: τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε
INT: the needs of me you sent

Colossians 1:25 PPro-D1S
GRK: τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς
INT: having been given me toward you

Colossians 4:11 PPro-D1S
GRK: οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία
INT: who were to me a comfort

2 Timothy 3:11 PPro-D1S
GRK: παθήμασιν οἷά μοι ἐγένετο ἐν
INT: sufferings such as to me happened in

2 Timothy 4:8 PPro-D1S
GRK: λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς
INT: From now on is laid up for me the

2 Timothy 4:8 PPro-D1S
GRK: ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος
INT: which will give to me the Lord

2 Timothy 4:11 PPro-D1S
GRK: ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς
INT: he is indeed to me useful for

2 Timothy 4:14 PPro-D1S
GRK: χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο
INT: smith many against me evil things did

2 Timothy 4:16 PPro-D1S
GRK: ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο ἀλλὰ
INT: defense no one me stood with but

2 Timothy 4:17 PPro-D1S
GRK: δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ
INT: moreover [the] Lord me stood by and

Philemon 1:13 PPro-D1S
GRK: ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν
INT: for you me he might serve in

Philemon 1:19 PPro-D1S
GRK: καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις
INT: even yourself to me you owe also

Philemon 1:22 PPro-D1S
GRK: καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν ἐλπίζω
INT: also prepare me a lodging I hope

Hebrews 1:5 PPro-D1S
GRK: αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν
INT: he will be to me for Son

Hebrews 2:13 PPro-D1S
GRK: παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ
INT: children which me gave

Hebrews 8:10 PPro-D1S
GRK: αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν
INT: they will be me to people

Hebrews 10:5 PPro-D1S
GRK: δὲ κατηρτίσω μοι
INT: however you did prepare me

Hebrews 13:6 PPro-D1S
GRK: τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος
INT: what will do to me man

James 2:18 PPro-D1S
GRK: ἔχω δεῖξον μοι τὴν πίστιν
INT: have Show me the faith

2 Peter 1:14 PPro-D1S
GRK: Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι
INT: Christ signified to me

Revelation 5:5 PPro-D1S
GRK: πρεσβυτέρων λέγει μοι Μὴ κλαῖε
INT: elders says to me not Do weep

Revelation 7:13 PPro-D1S
GRK: πρεσβυτέρων λέγων μοι Οὗτοι οἱ
INT: elders saying to me These who

Revelation 7:14 PPro-D1S
GRK: καὶ εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν
INT: And he said to me These are

Revelation 10:9 PPro-D1S
GRK: αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον
INT: to him Give me the little scroll

Revelation 10:9 PPro-D1S
GRK: καὶ λέγει μοι Λάβε καὶ
INT: And he says to me Take and

Revelation 10:11 PPro-D1S
GRK: καὶ λέγουσίν μοι Δεῖ σε
INT: And he says to me it is necessary you

Revelation 11:1 PPro-D1S
GRK: Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος
INT: And was given to me a reed like

Revelation 17:7 PPro-D1S
GRK: καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος
KJV: didst thou marvel? I will tell
INT: And said to me the angel

Revelation 17:15 PPro-D1S
GRK: Καὶ λέγει μοι Τὰ ὕδατα
INT: And he says to me The waters

Revelation 19:9 PPro-D1S
GRK: Καὶ λέγει μοι Γράψον Μακάριοι
INT: And he says to me Write Blessed [are]

Revelation 19:9 PPro-D1S
GRK: καὶ λέγει μοι Οὗτοι οἱ
INT: And he says to me These the

Revelation 19:10 PPro-D1S
GRK: καὶ λέγει μοι Ὅρα μή
INT: And he says to me See [thou do it] not

Revelation 21:6 PPro-D1S
GRK: καὶ εἶπέν μοι Γέγοναν ἐγὼ
KJV: unto me, It is done. I am Alpha
INT: And he said to me It is done I

Revelation 21:7 PPro-D1S
GRK: αὐτὸς ἔσται μοι υἱός
INT: he will be to me son

Revelation 21:10 PPro-D1S
GRK: καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν
INT: and showed me the city

Revelation 22:1 PPro-D1S
GRK: καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος
INT: And he showed me a river of water

Revelation 22:6 PPro-D1S
GRK: Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ
INT: And he said to me These

Revelation 22:8 PPro-D1S
GRK: τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα
KJV: And I John saw
INT: who [was] showing me these things

Revelation 22:9 PPro-D1S
GRK: καὶ λέγει μοι Ὅρα μή
INT: And he says to me See [thou do it] not

Revelation 22:10 PPro-D1S
GRK: Καὶ λέγει μοι Μὴ σφραγίσῃς
INT: And he says to me not Seal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page