ἐγὼ
Englishman's Concordance
ἐγὼ (egō) — 352 Occurrences

Matthew 3:11 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς
KJV: I indeed baptize
INT: I indeed you

Matthew 3:14 PPro-N1S
GRK: αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν ἔχω
KJV: forbad him, saying, I have need
INT: him saying I need have

Matthew 5:22 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:28 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:32 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:34 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:39 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:44 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 8:7 PPro-N1S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω
KJV: saith unto him, I will come and heal
INT: he says to him I having come will heal

Matthew 8:9 PPro-N1S
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι
KJV: For I am a man
INT: also indeed I a man am

Matthew 10:16 PPro-N1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς
KJV: Behold, I send you
INT: Behold I send forth you

Matthew 11:10 PPro-N1S
GRK: γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν
KJV: it is written, Behold, I send my
INT: it has been written Behold I send the

Matthew 12:27 PPro-N1S
GRK: καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ
KJV: And if I by Beelzebub
INT: And if I by Beelzebul

Matthew 12:28 PPro-N1S
GRK: πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
KJV: But if I cast out devils
INT: Spirit of God I cast out the

Matthew 14:27 PPro-N1S
GRK: λέγων Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ
KJV: Be of good cheer; it is I; be not
INT: saying Take courage I It is not

Matthew 20:15 PPro-N1S
GRK: ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
INT: Is because I generous am

Matthew 20:22 PPro-N1S
GRK: ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν
KJV: of the cup that I shall drink of,
INT: cup which I am about to drink

Matthew 20:22 Ppro-N1S
GRK: βάπτισμα ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
KJV: that I am baptized with?
INT: baptism which I am baptized to be baptized [with]

Matthew 20:23 Ppro-N1S
GRK: βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
INT: [and the] baptism which I am baptized you shall be baptized [with]

Matthew 21:27 PPro-N1S
GRK: αὐτός Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
KJV: Neither tell I you by
INT: he Neither I tell you

Matthew 21:30 Ppro-N1S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν ἐγώ κύριε καὶ
INT: having answered he said I [will] sir but

Matthew 22:32 PPro-N1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am the God
INT: I am the

Matthew 23:34 PPro-N1S
GRK: τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς
KJV: Wherefore, behold, I send unto
INT: this behold I send to

Matthew 24:5 PPro-N1S
GRK: μου λέγοντες Ἐγώ εἰμι ὁ
INT: of me saying I am the

Matthew 25:27 PPro-N1S
GRK: καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν
INT: and having come I should have received anyhow

Matthew 26:22 PPro-N1S
GRK: ἕκαστος Μήτι ἐγώ εἰμι κύριε
KJV: is it I?
INT: each not I Is it Lord

Matthew 26:25 PPro-N1S
GRK: εἶπεν Μήτι ἐγώ εἰμι ῥαββί
KJV: is it I? He said unto him,
INT: said not I is it Rabbi

Matthew 26:33 PPro-N1S
GRK: ἐν σοί ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
KJV: of thee, [yet] will I never
INT: because of you I never will fall away

Matthew 26:39 PPro-N1S
GRK: οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ'
INT: not as I will but

Matthew 28:20 PPro-N1S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν
KJV: and, lo, I am with
INT: And Behold I with you

Mark 1:8 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς
KJV: I indeed have baptized
INT: I baptized you

Mark 6:16 PPro-N1S
GRK: ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην
KJV: John, whom I beheaded: he
INT: said Whom I beheaded John

Mark 6:50 PPro-N1S
GRK: αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ
KJV: Be of good cheer: it is I; be not
INT: to them Take courage I am [he] not

Mark 9:25 PPro-N1S
GRK: κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι
KJV: deaf spirit, I charge thee,
INT: deaf Spirit I command you

Mark 10:38 PPro-N1S
GRK: ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω ἢ
KJV: of the cup that I drink of? and
INT: cup which I drink and

Mark 10:38 PPro-N1S
GRK: βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
KJV: that I am baptized with?
INT: baptism which I am baptized [with] to be baptized [with]

Mark 10:39 PPro-N1S
GRK: ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε
KJV: of the cup that I drink of; and
INT: cup which I drink you will drink

Mark 10:39 PPro-N1S
GRK: βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
KJV: that I am baptized withal
INT: baptism which I am baptized [with] you will be baptized [with]

Mark 11:33 PPro-N1S
GRK: αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
KJV: unto them, Neither do I tell you
INT: to them Neither I tell you

Mark 12:26 PPro-N1S
GRK: θεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ θεὸς
KJV: saying, I [am] the God
INT: God saying I [am] the God

Mark 13:6 PPro-N1S
GRK: λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι καὶ
INT: saying I am [he] and

Mark 14:19 PPro-N1S
GRK: εἷς Μήτι ἐγώ
KJV: one by one, [Is] it I? and another
INT: one not [Is it] I

Mark 14:29 PPro-N1S
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐγώ
KJV: yet [will] not I.
INT: yet not I

Mark 14:36 PPro-N1S
GRK: οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ
INT: not what I will but

Mark 14:58 PPro-N1S
GRK: λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν
INT: saying I will destroy the

Mark 14:62 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι καὶ
KJV: Jesus said, I am: and
INT: Jesus said I am And

Luke 1:18 PPro-N1S
GRK: γνώσομαι τοῦτο ἐγὼ γάρ εἰμι
KJV: this? for I am an old man,
INT: will I know this I indeed am

Luke 1:19 PPro-N1S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ
KJV: said unto him, I am Gabriel,
INT: said to him I am Gabriel

Luke 3:16 PPro-N1S
GRK: ὁ Ἰωάννης Ἐγὼ μὲν ὕδατι
KJV: unto [them] all, I indeed
INT: John I indeed with water

Luke 7:8 PPro-N1S
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι
KJV: For I also am
INT: also indeed I a man am

Luke 8:46 PPro-N1S
GRK: μού τις ἐγὼ γὰρ ἔγνων
INT: me someone I indeed knew [that]

Luke 9:9 PPro-N1S
GRK: Ἡρῴδης Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα τίς
NAS: said, I myself had John
KJV: John have I beheaded: but
INT: Herod John I beheaded who

Luke 10:35 PPro-N1S
GRK: ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ
KJV: when I come again, I will repay thee.
INT: anyhow you might expend more I on the

Luke 11:19 PPro-N1S
GRK: εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ
KJV: And if I by Beelzebub
INT: if moreover I by Beelzebul

Luke 11:20 PPro-N1S
GRK: δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ
INT: [the] finger of God I cast out the

Luke 15:17 PPro-N1S
GRK: περισσεύονται ἄρτων ἐγὼ δὲ λιμῷ
INT: have abundance of bread I however with hunger

Luke 16:9 PPro-N1S
GRK: Καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω
INT: And I to you say

Luke 19:22 PPro-N1S
GRK: ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός
KJV: Thou knewest that I was an austere
INT: you knew that I a man harsh

Luke 20:8 PPro-N1S
GRK: αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
KJV: Neither tell I you by
INT: to them Neither I tell you

Luke 21:8 PPro-N1S
GRK: μου λέγοντες Ἐγώ εἰμι καί
INT: of me saying I am [he] and

Luke 21:15 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ γὰρ δώσω
KJV: For I will give you
INT: I indeed will give

Luke 22:27 PPro-N1S
GRK: ὁ ἀνακείμενος ἐγὼ δὲ ἐν
KJV: but I am
INT: he that reclines [at table] I however in

Luke 22:32 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἐδεήθην
KJV: But I have prayed for
INT: I however begged

Luke 22:70 PPro-N1S
GRK: λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι
KJV: say that I am.
INT: say that I am

Luke 23:14 PPro-N1S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν
INT: and behold I before you

Luke 24:39 PPro-N1S
GRK: μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός
INT: of me that I am he

Luke 24:49 PPro-N1S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν
KJV: And, behold, I send the promise
INT: And Behold I send the

John 1:20 PPro-N1S
GRK: ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ
KJV: confessed, I am not
INT: confessed I Not am

John 1:23 PPro-N1S
GRK: ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος
KJV: He said, I [am] the voice
INT: He said I [am] a voice crying

John 1:26 PPro-N1S
GRK: Ἰωάννης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν
KJV: them, saying, I baptize with
INT: John saying I baptize with

John 1:27 PPro-N1S
GRK: οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα
INT: not am I worthy that

John 1:30 PPro-N1S
GRK: ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω
KJV: of whom I said, After
INT: concerning whom I said After

John 1:31 PPro-N1S
GRK: τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι
KJV: therefore am I come baptizing
INT: this came I with water

John 3:28 PPro-N1S
GRK: Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός
INT: not am I the Christ

John 4:14 PPro-N1S
GRK: ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ
KJV: the water that I shall give him
INT: water which I will give him

John 4:26 PPro-N1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: saith unto her, I that speak unto thee
INT: Jesus I am [he] who

John 4:32 PPro-N1S
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω
KJV: he said unto them, I have meat
INT: he said to them I food have

John 4:38 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς
KJV: I sent you
INT: I sent you

John 5:7 PPro-N1S
GRK: δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ
INT: moreover am coming I another before

John 5:30 PPro-N1S
GRK: Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ'
KJV: I can of
INT: not Am able I to do from

John 5:31 PPro-N1S
GRK: Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ
KJV: If I bear witness of
INT: If I bear witness concerning

John 5:34 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ οὐ
KJV: But I receive not
INT: I moreover not

John 5:36 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἔχω
KJV: But I have greater
INT: I however have

John 5:43 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν
KJV: I am come in
INT: I have come in

John 5:45 PPro-N1S
GRK: δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν
KJV: think that I will accuse you
INT: Think that I will accuse you

John 6:20 PPro-N1S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι μὴ
KJV: unto them, It is I; be not
INT: he says to them I am [he] not

John 6:35 PPro-N1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: said unto them, I am the bread
INT: Jesus I am the

John 6:40 PPro-N1S
GRK: ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ
INT: will raise up him I at the

John 6:41 PPro-N1S
GRK: ὅτι εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: because he said, I am the bread
INT: because he said I am the

John 6:48 PPro-N1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am that bread
INT: I am the

John 6:51 PPro-N1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am the living
INT: I am the

John 6:51 PPro-N1S
GRK: δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ
KJV: the bread that I will give is
INT: also which I will give the

John 6:63 PPro-N1S
GRK: ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν
KJV: the words that I speak unto you,
INT: words which I speak to you

John 6:70 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦς Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς
NAS: answered them, Did I Myself not choose
KJV: Have not I chosen you
INT: Jesus Not I you the

John 7:7 PPro-N1S
GRK: μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ
INT: it hates because I bear witness concerning

John 7:8 PPro-N1S
GRK: τὴν ἑορτήν ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω
KJV: this feast: I go not
INT: the feast I not yet am going up

John 7:17 PPro-N1S
GRK: ἐστὶν ἢ ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ
KJV: God, or [whether] I speak of
INT: it is or I from myself

John 7:29 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ οἶδα αὐτόν
KJV: But I know him:
INT: But I know him

John 7:34 PPro-N1S
GRK: ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ
INT: where am I you not

John 7:36 PPro-N1S
GRK: ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ
INT: Where am I you not

John 8:11 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦς Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω
KJV: Neither do I condemn thee:
INT: Jesus Neither I you do condemn

John 8:12 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι τὸ
KJV: unto them, saying, I am the light
INT: Jesus saying I am the

John 8:14 PPro-N1S
GRK: αὐτοῖς Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ
KJV: unto them, Though I bear record of
INT: to them Even if I bear witness concerning

John 8:15 PPro-N1S
GRK: σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω
KJV: after the flesh; I judge no
INT: flesh judge I not judge

John 8:16 PPro-N1S
GRK: κρίνω δὲ ἐγώ ἡ κρίσις
KJV: yet if I judge, my
INT: judge moreover I judgment

John 8:16 PPro-N1S
GRK: εἰμί ἀλλ' ἐγὼ καὶ ὁ
KJV: alone, but I and the Father
INT: I am but I and the

John 8:18 PPro-N1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am one that bear witness
INT: I am [one] who

John 8:21 PPro-N1S
GRK: πάλιν αὐτοῖς Ἐγὼ ὑπάγω καὶ
KJV: again unto them, I go my way, and
INT: again to them I go away and

John 8:21 PPro-N1S
GRK: ἀποθανεῖσθε ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς
INT: you will die where I go you

John 8:22 PPro-N1S
GRK: λέγει Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς
KJV: he saith, Whither I go, ye
INT: he says Where I go you

John 8:23 PPro-N1S
GRK: κάτω ἐστέ ἐγὼ ἐκ τῶν
KJV: from beneath; I am from
INT: below are I from

John 8:23 PPro-N1S
GRK: κόσμου ἐστέ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ
KJV: this world; I am not
INT: world are I not am

John 8:24 PPro-N1S
GRK: πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε
KJV: not that I am [he], ye shall die
INT: you believe that I am [he] you will die

John 8:28 PPro-N1S
GRK: γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ
KJV: shall ye know that I am [he], and
INT: you will know that I am [he] and

John 8:29 PPro-N1S
GRK: μόνον ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ
INT: alone because I the things pleasing

John 8:38 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἑώρακα παρὰ
KJV: I speak that which
INT: That which I have seen with

John 8:42 PPro-N1S
GRK: ἂν ἐμέ ἐγὼ γὰρ ἐκ
INT: anyhow me I indeed from

John 8:45 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ὅτι
KJV: And because I tell [you] the truth,
INT: I moreover because

John 8:49 PPro-N1S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ
KJV: Jesus answered, I have not
INT: Answered Jesus I a demon not

John 8:50 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ οὐ
KJV: And I seek not
INT: I moreover not

John 8:54 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦς Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν
KJV: answered, If I honour myself,
INT: Jesus If I glorify myself

John 8:55 PPro-N1S
GRK: ἐγνώκατε αὐτόν ἐγὼ δὲ οἶδα
KJV: him; but I know him:
INT: you have known him I moreover know

John 8:58 PPro-N1S
GRK: Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί
KJV: Abraham was, I am.
INT: Abraham was I am

John 9:9 PPro-N1S
GRK: ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι
KJV: said, I am [he].
INT: said I am [he]

John 9:39 PPro-N1S
GRK: Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν
KJV: For judgment I am come into
INT: For judgment I into the

John 10:7 PPro-N1S
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ
KJV: unto you, I am the door
INT: to you I am the

John 10:9 PPro-N1S
GRK: ἐγώ εἰμι ἡ
KJV: I am the door:
INT: I am the

John 10:10 PPro-N1S
GRK: καὶ ἀπολέσῃ ἐγὼ ἦλθον ἵνα
KJV: and to destroy: I am come that
INT: and might destroy I came that

John 10:11 PPro-N1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am the good
INT: I am the

John 10:14 PPro-N1S
GRK: ἐγώ εἰμι ὁ
KJV: I am the good
INT: I am the

John 10:17 PPro-N1S
GRK: ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν
INT: loves because I lay down the

John 10:18 PPro-N1S
GRK: ἐμοῦ ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν
INT: me but I lay down it

John 10:25 PPro-N1S
GRK: ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν
KJV: the works that I do in
INT: works which I do in

John 10:30 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ καὶ ὁ
KJV: I and [my] Father
INT: I and the

John 10:34 PPro-N1S
GRK: ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα Θεοί
KJV: your law, I said, Ye are
INT: of you I said gods

John 11:25 PPro-N1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ
KJV: said unto her, I am the resurrection,
INT: Jesus I am the

John 11:27 PPro-N1S
GRK: Ναί κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι
KJV: Yea, Lord: I believe that
INT: Yes Lord I have believed that

John 11:42 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ᾔδειν
KJV: And I knew that
INT: I moreover knew

John 12:26 PPro-N1S
GRK: ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ
INT: where am I there also

John 12:46 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ φῶς εἰς
KJV: I am come a light
INT: I a light into

John 12:47 PPro-N1S
GRK: μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω
INT: not keep I not do judge

John 12:49 PPro-N1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ
KJV: For I have not
INT: for I from myself

John 12:50 PPro-N1S
GRK: ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς
KJV: whatsoever I speak
INT: What therefore I speak as

John 13:7 PPro-N1S
GRK: αὐτῷ Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ
KJV: unto him, What I do thou
INT: to him What I do you

John 13:14 PPro-N1S
GRK: εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν
KJV: If I then, [your] Lord
INT: If therefore I washed your

John 13:15 PPro-N1S
GRK: ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν
KJV: should do as I have done to you.
INT: that as I did to you

John 13:18 PPro-N1S
GRK: ὑμῶν λέγω ἐγὼ οἶδα τίνας
KJV: you all: I know whom
INT: of you I speak I know whom

John 13:19 PPro-N1S
GRK: γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι
KJV: ye may believe that I am [he].
INT: it come to pass that I am [he]

John 13:26 PPro-N1S
GRK: ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ
KJV: a sop, when I have dipped
INT: it is to whom I having dipped the

John 13:33 PPro-N1S
GRK: ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς
INT: That where I go you

John 14:3 PPro-N1S
GRK: ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς
KJV: that where I am, [there] ye
INT: where am I also you

John 14:4 PPro-N1S
GRK: καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε
KJV: And whither I go ye know,
INT: And where I go you know

John 14:6 PPro-N1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ
KJV: saith unto him, I am the way,
INT: Jesus I am the

John 14:10 PPro-N1S
GRK: πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
KJV: not that I am in
INT: Believe you that I [am] in the

John 14:10 PPro-N1S
GRK: ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν
INT: words which I speak to you

John 14:11 PPro-N1S
GRK: μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
INT: me that I [am] in the

John 14:12 PPro-N1S
GRK: ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος
KJV: shall he do; because I go unto
INT: works which I do also he

John 14:12 PPro-N1S
GRK: ποιήσει ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν
INT: he will do because I to the

John 14:14 PPro-N1S
GRK: ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω
INT: name of me I will do [it]

John 14:19 PPro-N1S
GRK: με ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ
INT: me because I live also

John 14:20 PPro-N1S
GRK: γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
KJV: shall know that I [am] in my
INT: will know that I [am] in the

John 14:26 PPro-N1S
GRK: εἶπον ὑμῖν ἐγώ
INT: said to you I

John 14:27 PPro-N1S
GRK: κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν
KJV: giveth, give I unto you. Let
INT: world gives I give to you

John 14:28 PPro-N1S
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
KJV: Ye have heard how I said unto you,
INT: You heard that I said to you

John 15:1 PPro-N1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ἡ
KJV: I am the true
INT: I am the

John 15:5 PPro-N1S
GRK: ἐγώ εἰμι ἡ
KJV: I am the vine,
INT: I am the

John 15:10 PPro-N1S
GRK: μου καθὼς ἐγὼ τοῦ πατρὸς
INT: of me as I the father

John 15:14 PPro-N1S
GRK: ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
INT: you practice whatever I command you

John 15:16 PPro-N1S
GRK: ἐξελέξασθε ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς
INT: chose but I chose you

John 15:19 PPro-N1S
GRK: ἐστέ ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς
KJV: the world, but I have chosen you
INT: you are but I chose you

John 15:20 PPro-N1S
GRK: λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
KJV: the word that I said unto you,
INT: word which I said to you

John 15:26 PPro-N1S
GRK: παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν
KJV: is come, whom I will send unto you
INT: Helper whom I will send to you

John 16:4 PPro-N1S
GRK: αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
KJV: ye may remember that I told you
INT: them that I said [them] to you

John 16:7 PPro-N1S
GRK: ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν
KJV: Nevertheless I tell you
INT: But I the truth

John 16:7 PPro-N1S
GRK: ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν
KJV: for you that I go away: for
INT: for you that I should go away if

John 16:16 Ppro-N1S
GRK: με ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς
INT: me because I go away to

John 16:26 PPro-N1S
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν
INT: to you that I will implore the

John 16:27 PPro-N1S
GRK: πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ
INT: have believed that I from

John 16:33 PPro-N1S
GRK: ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν
INT: but be of good courage I have overcome the

John 17:4 PPro-N1S
GRK: ἐγώ σε ἐδόξασα
KJV: I have glorified thee
INT: I you glorified

John 17:9 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ περὶ αὐτῶν
KJV: I pray for
INT: I concerning them

John 17:12 PPro-N1S
GRK: μετ' αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς
KJV: in the world, I kept them
INT: with them I was keeping them

John 17:14 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς
KJV: I have given them
INT: I have given them

John 17:14 PPro-N1S
GRK: κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ
KJV: the world, even as I am not
INT: world as I not am

John 17:16 PPro-N1S
GRK: εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ
KJV: the world, even as I am not
INT: they are as I not am

John 17:19 PPro-N1S
GRK: ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν
KJV: their sakes I sanctify myself,
INT: for them I sanctify myself

John 17:23 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἐν αὐτοῖς
KJV: I in them,
INT: I in them

John 17:24 PPro-N1S
GRK: ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν
INT: where am I they also might be

John 17:25 PPro-N1S
GRK: οὐκ ἔγνω ἐγὼ δέ σε
KJV: thee: but I have known thee,
INT: not knew I moreover you

John 18:5 PPro-N1S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι εἱστήκει
KJV: saith unto them, I am [he]. And
INT: He Says to them I am [he] was standing

John 18:6 PPro-N1S
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι ἀπῆλθον
KJV: unto them, I am [he], they went
INT: he said to them I am [he] they drew

John 18:8 PPro-N1S
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ
KJV: you that I am [he]: if
INT: you that I am [he] If

John 18:20 PPro-N1S
GRK: αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα
KJV: answered him, I spake openly
INT: him Jesus I openly spoke

John 18:20 PPro-N1S
GRK: τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα
KJV: openly to the world; I ever taught
INT: to the world I always taught

John 18:21 PPro-N1S
GRK: ἃ εἶπον ἐγώ
INT: what said I

John 18:26 PPro-N1S
GRK: ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον
KJV: Did not I see thee
INT: ear not I you saw

John 18:35 PPro-N1S
GRK: Πιλᾶτος Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι
KJV: Am I a Jew? Thine own
INT: Pilate not I a Jew am

John 18:37 PPro-N1S
GRK: βασιλεύς εἰμι ἐγὼ εἰς τοῦτο
KJV: sayest that I am a king.
INT: a king am I for this

John 18:38 PPro-N1S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω
KJV: saith unto them, I find in
INT: says to them I not one find

John 19:6 PPro-N1S
GRK: καὶ σταυρώσατε ἐγὼ γὰρ οὐχ
KJV: crucify [him]: for I find no
INT: and crucify [him] I indeed not

Acts 7:7 PPro-N1S
GRK: δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ ὁ θεὸς
NAS: THEY WILL BE IN BONDAGE I MYSELF WILL JUDGE,'
KJV: will I judge,
INT: they may be in bondage will judge I God

Acts 7:32 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ ὁ θεὸς
KJV: [Saying], I [am] the God of thy
INT: I [am] the God

Acts 9:5 PPro-N1S
GRK: ὁ δέ Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς
KJV: the Lord said, I am Jesus
INT: moreover I am Jesus

Acts 9:10 PPro-N1S
GRK: εἶπεν Ἰδοὺ ἐγώ κύριε
KJV: he said, Behold, I [am here], Lord.
INT: he said Behold [here am] I Lord

Acts 9:16 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω
KJV: For I will shew him
INT: I indeed will show

Acts 10:20 PPro-N1S
GRK: διακρινόμενος ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς
NAS: for I have sent them Myself.
KJV: nothing: for I have sent them.
INT: doubting because I have sent them

Acts 10:21 PPro-N1S
GRK: εἶπεν Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν
KJV: and said, Behold, I am he whom
INT: said Behold I am whom

Acts 10:26 PPro-N1S
GRK: Ἀνάστηθι καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός
INT: Rise up also I myself a man

Acts 11:5 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ ἤμην ἐν
KJV: I was in
INT: I was in

Acts 11:17 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦν Χριστόν ἐγὼ τίς ἤμην
INT: Jesus Christ and I who was I

Acts 13:25 PPro-N1S
GRK: οὐκ εἰμὶ ἐγώ ἀλλ' ἰδοὺ
INT: Not am I [he] but Behold

Acts 13:33 PPro-N1S
GRK: εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά
INT: are you I today have begotten

Acts 13:41 PPro-N1S
GRK: ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς
KJV: perish: for I work a work
INT: a work work I in the

Acts 15:19 PPro-N1S
GRK: διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ
KJV: Wherefore my sentence is,
INT: Therefore I judge not

Acts 17:3 PPro-N1S
GRK: Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν
KJV: Jesus, whom I preach unto you,
INT: Jesus whom I preach to you

Acts 17:23 PPro-N1S
GRK: εὐσεβεῖτε τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν
KJV: him declare I unto you.
INT: you worship him I proclaim to you

Acts 18:6 PPro-N1S
GRK: ὑμῶν καθαρὸς ἐγώ ἀπὸ τοῦ
KJV: your own heads; I [am] clean: from
INT: of you pure [from it] I [am] from

Acts 18:10 PPro-N1S
GRK: διότι ἐγώ εἰμι μετὰ
KJV: For I am with
INT: because I am with

Acts 18:15 PPro-N1S
GRK: αὐτοί κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ
KJV: look ye [to it]; for I will be no
INT: [to it] yourselves for a judge I of these things not

Acts 20:22 PPro-N1S
GRK: ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι
KJV: now, behold, I go bound
INT: Behold bound I in the spirit

Acts 20:25 PPro-N1S
GRK: νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι
KJV: now, behold, I know that
INT: now Behold I know that

Acts 20:29 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ οἶδα ὅτι
KJV: For I know this,
INT: For I know that

Acts 21:13 PPro-N1S
GRK: τὴν καρδίαν ἐγὼ γὰρ οὐ
INT: heart I indeed not

Acts 21:39 PPro-N1S
GRK: ὁ Παῦλος Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν
KJV: Paul said, I am a man
INT: Paul I a man indeed

Acts 22:3 PPro-N1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ
KJV: I am verily
INT: I am a man

Acts 22:8 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην
KJV: And I answered, Who
INT: I moreover answered

Acts 22:8 PPro-N1S
GRK: πρὸς με Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς
INT: to me I am Jesus

Acts 22:19 PPro-N1S
GRK: ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων
KJV: know that I imprisoned and
INT: know that I was imprisoning

Acts 22:21 PPro-N1S
GRK: Πορεύου ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη
INT: Go for I to Gentiles

Acts 22:28 PPro-N1S
GRK: ὁ χιλίαρχος Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου
KJV: sum obtained I this freedom.
INT: the chief captain I with a great sum

Acts 22:28 PPro-N1S
GRK: Παῦλος ἔφη Ἐγὼ δὲ καὶ
KJV: said, But I was [free] born.
INT: Paul said I however also

Acts 23:1 PPro-N1S
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει
KJV: [and] brethren, I have lived
INT: Men brothers I in all conscience

Acts 23:6 PPro-N1S
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι
KJV: Men [and] brethren, I am a Pharisee,
INT: Men brothers I a Pharisee am

Acts 23:6 Ppro-N1S
GRK: ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
INT: resurrection of [the] dead I am judged

Acts 24:21 PPro-N1S
GRK: ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον
KJV: of the dead I am called in question
INT: [the] resurrection of [the] dead I am judged this day

Acts 25:18 PPro-N1S
GRK: ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν
KJV: of such things as I supposed:
INT: brought of which I supposed crimes

Acts 25:20 PPro-N1S
GRK: ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ
KJV: And because I doubted of
INT: being perplexed moreover I concerning

Acts 25:25 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ κατελαβόμην
KJV: But when I found that he
INT: I moreover having understood

Acts 26:9 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ μὲν οὖν
KJV: I verily thought
INT: I indeed therefore

Acts 26:10 PPro-N1S
GRK: τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς
KJV: of the saints did I shut up in prison,
INT: of the saints I in prisons

Acts 26:15 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ εἶπα
KJV: And I said, Who
INT: I moreover said

Acts 26:15 PPro-N1S
GRK: κύριος εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς
KJV: And he said, I am Jesus
INT: [the] Lord said I am Jesus

Acts 26:17 PPro-N1S
GRK: εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε
INT: to whom I send you

Acts 26:29 PPro-N1S
GRK: ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς
INT: as also I am except

Acts 27:23 Ppro-N1S
GRK: οὗ εἰμί ἐγώ ᾧ καὶ
INT: whose am I whom and

Acts 28:17 PPro-N1S
GRK: πρὸς αὐτούς Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί
KJV: [and] brethren, though I have committed
INT: to them I men brothers

Romans 7:9 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἔζων
KJV: For I was alive without
INT: I moreover was alive

Romans 7:9 PPro-N1S
GRK: ἁμαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ δὲ ἀπέθανον
KJV: revived, and I died.
INT: sin revived I moreover died

Romans 7:14 PPro-N1S
GRK: πνευματικός ἐστιν ἐγὼ δὲ σάρκινός
KJV: spiritual: but I am carnal,
INT: spiritual is I however fleshly

Romans 7:17 PPro-N1S
GRK: δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ
KJV: then it is no more I that do it,
INT: moreover no longer I am working out it

Romans 7:20 Ppro-N1S
GRK: οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ
INT: not I do want I this practice

Romans 7:20 PPro-N1S
GRK: ποιῶ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ
KJV: I do that I would not,
INT: practice [it is] no longer I who work out it

Romans 7:24 PPro-N1S
GRK: ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος τίς
KJV: man that I am! who
INT: O wretched I am man who

Romans 7:25 PPro-N1S
GRK: οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν
INT: Therefore myself I with the indeed

Romans 9:3 PPro-N1S
GRK: εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ
KJV: For I could wish that myself
INT: to be myself I from the

Romans 10:19 PPro-N1S
GRK: Μωυσῆς λέγει Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς
KJV: Moses saith, I will provoke you
INT: Moses says I will provoke to jealousy you

Romans 11:1 PPro-N1S
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί
KJV: God forbid. For I also am
INT: also indeed I an Israelite am

Romans 11:13 PPro-N1S
GRK: οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος
KJV: Gentiles, inasmuch as I am the apostle
INT: Therefore am I of [the] Gentiles apostle

Romans 11:19 PPro-N1S
GRK: κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ
KJV: that I might be graffed in.
INT: branches that I might be grafted in

Romans 12:19 PPro-N1S
GRK: Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει
INT: To me vengeance I will repay says [the]

Romans 14:11 PPro-N1S
GRK: γάρ Ζῶ ἐγώ λέγει Κύριος
KJV: For it is written, [As] I live, saith
INT: indeed Live I says [the] Lord

Romans 15:14 PPro-N1S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν
INT: also myself I concerning you

Romans 16:4 PPro-N1S
GRK: οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ
INT: whom not I only thank

Romans 16:22 PPro-N1S
GRK: ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ
KJV: I Tertius, who wrote
INT: greet you I Tertius the [one]

1 Corinthians 1:12 PPro-N1S
GRK: ὑμῶν λέγει Ἐγὼ μέν εἰμι
KJV: of Paul; and I of Apollos; and
INT: of you says I indeed am

1 Corinthians 1:12 PPro-N1S
GRK: εἰμι Παύλου Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ
KJV: of Apollos; and I of Cephas; and
INT: am of Paul I moreover of Apollos

1 Corinthians 1:12 PPro-N1S
GRK: δὲ Ἀπολλώ Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ
KJV: of Cephas; and I of Christ.
INT: moreover of Apollos I moreover of Cephas

1 Corinthians 1:12 PPro-N1S
GRK: δὲ Κηφᾶ Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ
KJV: of you saith, I am of Paul;
INT: moreover of Cephas I moreover of Christ

1 Corinthians 3:4 PPro-N1S
GRK: λέγῃ τις Ἐγὼ μέν εἰμι
KJV: and another, I [am] of Apollos; are
INT: might say one I indeed am

1 Corinthians 3:4 PPro-N1S
GRK: ἕτερος δέ Ἐγὼ Ἀπολλώ οὐκ
KJV: one saith, I am of Paul;
INT: another moreover I of Apollos not

1 Corinthians 3:6 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ ἐφύτευσα Ἀπολλὼς
KJV: I have planted, Apollos
INT: I planted Apollos

1 Corinthians 4:15 PPro-N1S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα
KJV: Christ Jesus I have begotten you
INT: the gospel I you did beget

1 Corinthians 5:3 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ μὲν γάρ
NAS: For I, on my part, though absent
KJV: For I verily, as
INT: I indeed though

1 Corinthians 6:12 PPro-N1S
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό
INT: but not I will be mastered by

1 Corinthians 7:10 PPro-N1S
GRK: παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ
KJV: I command, [yet] not I, but the Lord,
INT: I warn not I but the

1 Corinthians 7:12 PPro-N1S
GRK: λοιποῖς λέγω ἐγώ οὐχ ὁ
KJV: to the rest speak I, not the Lord:
INT: rest say I not the

1 Corinthians 7:28 PPro-N1S
GRK: οἱ τοιοῦτοι ἐγὼ δὲ ὑμῶν
KJV: in the flesh: but I spare you.
INT: such I moreover you

1 Corinthians 9:6 PPro-N1S
GRK: ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας
KJV: Or I only and
INT: Or only I and Barnabas

1 Corinthians 9:15 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ οὐ
KJV: But I have used none
INT: I moreover neither

1 Corinthians 9:26 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ τοίνυν οὕτως
KJV: I therefore so
INT: I therefore so

1 Corinthians 10:30 PPro-N1S
GRK: εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω
KJV: For if I by grace be a partaker,
INT: if I with thanks partake

1 Corinthians 10:30 PPro-N1S
GRK: ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ
KJV: for that for which I give thanks?
INT: for what I give thanks

1 Corinthians 11:23 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ γὰρ παρέλαβον
KJV: For I have received of
INT: I indeed received

1 Corinthians 15:9 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ γάρ εἰμι
KJV: For I am the least
INT: I indeed am

1 Corinthians 15:10 PPro-N1S
GRK: ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ
INT: I toiled not I however but

1 Corinthians 15:11 PPro-N1S
GRK: εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι
KJV: Therefore whether [it were] I or they,
INT: Whether therefore I or they

2 Corinthians 1:23 PPro-N1S
GRK: Ἐγὼ δὲ μάρτυρα
KJV: Moreover I call God
INT: I moreover as witness

2 Corinthians 2:2 PPro-N1S
GRK: εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς
KJV: For if I make you
INT: if indeed I grieve you

2 Corinthians 2:10 PPro-N1S
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι
KJV: any thing, I [forgive] also:
INT: also indeed I to whom I have forgiven

2 Corinthians 10:1 PPro-N1S
GRK: Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ
KJV: Now I Paul myself
INT: myself moreover I Paul exhort

2 Corinthians 11:23 PPro-N1S
GRK: λαλῶ ὕπερ ἐγώ ἐν κόποις
KJV: (I speak as a fool) I [am] more; in
INT: I speak above [measure] I [too] in labours

2 Corinthians 11:29 PPro-N1S
GRK: καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι
KJV: is offended, and I burn not?
INT: and not I do burn inwardly

2 Corinthians 12:11 PPro-N1S
GRK: με ἠναγκάσατε ἐγὼ γὰρ ὤφειλον
INT: me compelled I indeed ought

2 Corinthians 12:13 PPro-N1S
GRK: ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα
KJV: except [it be] that I myself was
INT: that myself I not did burden

2 Corinthians 12:15 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἥδιστα
KJV: And I will very gladly spend
INT: I moreover most gladly

2 Corinthians 12:16 PPro-N1S
GRK: Ἔστω δέ ἐγὼ οὐ κατεβάρησα
NAS: But be that as it may, I did not burden you myself; nevertheless,
KJV: But be it so, I did not
INT: be it so however I not did burden

Galatians 1:12 PPro-N1S
GRK: οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου
KJV: For I neither received
INT: neither indeed I from man

Galatians 2:19 PPro-N1S
GRK: ἐγὼ γὰρ διὰ
KJV: For I through the law
INT: I indeed through

Galatians 2:20 PPro-N1S
GRK: δὲ οὐκέτι ἐγώ ζῇ δὲ
KJV: I live; yet not I, but Christ
INT: moreover no longer I lives however

Galatians 4:12 PPro-N1S
GRK: Γίνεσθε ὡς ἐγώ ὅτι κἀγὼ
KJV: be as I [am]; for I
INT: Be as I [am] for I also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page