μὴ
Englishman's Concordance
μὴ (mē) — 1061 Occurrences

Matthew 1:19 Adv
GRK: ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν
KJV: a just [man], and not willing to make
INT: being and not willing her

Matthew 1:20 Adv
GRK: υἱὸς Δαυίδ μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
KJV: of David, fear not to take unto theeINT: son of David not fear to take to [you]

Matthew 2:12 Adv
GRK: κατ' ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς
KJV: a dream that they should not return to
INT: in a dream not to return to

Matthew 3:9 Adv
GRK: καὶ μὴ δόξητε λέγειν
KJV: And think not to say within
INT: and not think to say

Matthew 3:10 Adv
GRK: οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
KJV: tree which bringeth not forth good
INT: Therefore tree not producing fruit

Matthew 4:6 Adv
GRK: ἀροῦσίν σε μή ποτε προσκόψῃς
INT: will they bear up you lest ever you strike

Matthew 5:13 Adv
GRK: ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω
INT: any longer if not having been cast out

Matthew 5:17 Adv
GRK: Μὴ νομίσητε ὅτι
KJV: Think not that I am come
INT: not Think that

Matthew 5:18 Adv
GRK: κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ
INT: tittle no not shall pass away from

Matthew 5:20 Adv
GRK: ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν
INT: That if not shall abound your

Matthew 5:20 Adv
GRK: Φαρισαίων οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς
INT: Pharisees no not shall you enter into

Matthew 5:25 Adv
GRK: τῇ ὁδῷ μή ποτέ σε
INT: the way lest ever you

Matthew 5:26 Adv
GRK: σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
INT: to you no not shall you come out from there

Matthew 5:29 Adv
GRK: σου καὶ μὴ ὅλον τὸ
KJV: and not [that] thy
INT: of you and not all the

Matthew 5:30 Adv
GRK: σου καὶ μὴ ὅλον τὸ
KJV: and not [that] thy
INT: of you and not all the

Matthew 5:34 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως
NAS: to you, make no oath
KJV: unto you, Swear not at all; neither
INT: say to you not to swear at all

Matthew 5:39 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ
KJV: unto you, That ye resist not evil: but
INT: say to you not to resist the

Matthew 5:42 Adv
GRK: σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς
KJV: thee turn not thou away.
INT: you to borrow not you shall turn away from

Matthew 6:1 Adv
GRK: δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν
KJV: Take heed that ye do not your alms
INT: righteousness of you not to do before

Matthew 6:2 Adv
GRK: ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν
KJV: do not sound a trumpet
INT: you do give to the needy not do sound a trumpet before

Matthew 6:3 Adv
GRK: ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ
KJV: alms, let not thy left hand
INT: when you do give to the needy not let know the

Matthew 6:7 Adv
GRK: Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ
KJV: use not vain repetitions,
INT: praying moreover not do use vain repetitions as

Matthew 6:8 Adv
GRK: μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε
KJV: Be not ye therefore
INT: Not therefore be like

Matthew 6:13 Adv
GRK: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς
KJV: lead us not into temptation,
INT: And not lead us

Matthew 6:15 Adv
GRK: ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς
INT: if moreover not you forgive

Matthew 6:16 Adv
GRK: δὲ νηστεύητε μὴ γίνεσθε ὡς
KJV: ye fast, be not, as the hypocrites,
INT: moreover you fast not be as

Matthew 6:18 Adv
GRK: ὅπως μὴ φανῇς τοῖς
KJV: That thou appear not unto men to fast,
INT: so that not you might appear

Matthew 6:19 Adv
GRK: Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν
KJV: Lay not up for yourselves
INT: not store up up for yourselves

Matthew 6:25 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ
KJV: unto you, Take no thought
INT: I say to you not be anxious about the

Matthew 6:31 Adv
GRK: μὴ οὖν μεριμνήσητε
KJV: Therefore take no thought, saying,
INT: not therefore be anxious

Matthew 6:34 Adv
GRK: μὴ οὖν μεριμνήσητε
KJV: Take therefore no thought for
INT: Not therefore be anxious

Matthew 7:1 Adv
GRK: Μὴ κρίνετε ἵνα
KJV: Judge not, that ye be
INT: not do judge that

Matthew 7:1 Adv
GRK: κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε
INT: do judge that not you be judged

Matthew 7:6 Adv
GRK: Μὴ δῶτε τὸ
KJV: Give not that which is holy
INT: not Give that which [is]

Matthew 7:6 Adv
GRK: τῶν χοίρων μή ποτε καταπατήσουσιν
INT: the pigs not lest they should trample upon

Matthew 7:9 Adv
GRK: αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει
KJV: ask bread, will he give him a stone?
INT: of him bread not a stone will he give

Matthew 7:10 Adv
GRK: ἰχθὺν αἰτήσει μὴ ὄφιν ἐπιδώσει
KJV: a fish, will he give him
INT: a fish he should ask not a serpent will he give

Matthew 7:19 Adv
GRK: πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
KJV: tree that bringeth not forth good
INT: Every tree not producing fruit

Matthew 7:26 Adv
GRK: τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς
KJV: them not, shall be likened
INT: these and not does do them

Matthew 8:28 Adv
GRK: λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ
NAS: violent that no one
KJV: fierce, so that no man might
INT: very so that not was able any one

Matthew 9:15 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ
KJV: unto them, Can the children
INT: Jesus not Can the

Matthew 9:36 Adv
GRK: ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
NAS: like sheep without a shepherd.
KJV: sheep having no shepherd.
INT: as sheep not having a shepherd

Matthew 10:5 Adv
GRK: ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ
KJV: saying, Go not into the way
INT: [the] way of the Gentiles not go off and

Matthew 10:5 Adv
GRK: πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε
KJV: of the Samaritans enter ye not:
INT: a city of [the] Samaritians not enter

Matthew 10:9 Adv
GRK: Μὴ κτήσησθε χρυσὸν
KJV: Provide neither gold, nor
INT: neither take along gold

Matthew 10:10 Adv
GRK: μὴ πήραν εἰς
NAS: or a bag for [your] journey,
KJV: Nor scrip for
INT: nor provision-bag for

Matthew 10:13 Adv
GRK: ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία
INT: if however not it be worthy

Matthew 10:14 Adv
GRK: ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς
INT: whoever anyhow not will receive you

Matthew 10:19 Adv
GRK: παραδῶσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς
KJV: up, take no thought how
INT: they betray you not be anxious how

Matthew 10:23 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε τὰς
INT: to you no not will you have completed the

Matthew 10:26 Adv
GRK: μὴ οὖν φοβηθῆτε
KJV: Fear them not therefore: for
INT: Not therefore you should fear

Matthew 10:28 Adv
GRK: καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ
NAS: the body but are unable to kill
KJV: And fear not them which kill
INT: And not you should fear because of

Matthew 10:28 Adv
GRK: δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι
KJV: but are not able to kill
INT: however soul not are able to kill

Matthew 10:31 Adv
GRK: μὴ οὖν φοβεῖσθε
KJV: Fear ye not therefore, ye
INT: Not therefore you should fear

Matthew 10:34 Adv
GRK: Μὴ νομίσητε ὅτι
KJV: Think not that I am come
INT: not Think that

Matthew 10:42 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν
INT: to you no not shall he lose the

Matthew 11:6 Adv
GRK: ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν
INT: he who if not shall fall away in

Matthew 11:23 Adv
GRK: σύ Καφαρναούμ μὴ ἕως οὐρανοῦ
INT: you Capernaum who to heaven

Matthew 11:27 Adv
GRK: υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ
INT: Son if not the Father

Matthew 11:27 Adv
GRK: ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς
INT: does know if not the Son

Matthew 12:4 Adv
GRK: αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν
INT: him if not for the priests

Matthew 12:16 Adv
GRK: αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν
INT: them that not publicly known him

Matthew 12:24 Adv
GRK: δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ
INT: demons if not by

Matthew 12:29 Adv
GRK: ἁρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ
INT: to plunder if not first he bind

Matthew 12:30 Adv
GRK: μὴ ὢν μετ'
KJV: He that is not with me
INT: He who not is with

Matthew 12:30 Adv
GRK: καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ'
KJV: and he that gathereth not with me
INT: and he who not gathers with

Matthew 12:39 Adv
GRK: αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον
INT: to it if not the sign

Matthew 13:5 Adv
GRK: διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος
NAS: up, because they had no depth of soil.
KJV: because they had no deepness of earth:
INT: because of not having depth

Matthew 13:6 Adv
GRK: διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν
NAS: they had no root,
KJV: they had no root,
INT: because of the not having root

Matthew 13:14 Adv
GRK: καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ
INT: and no not understand and

Matthew 13:14 Adv
GRK: καὶ οὐ μὴ ἴδητε
INT: and in no way [and] not at all understand

Matthew 13:15 Adv
GRK: αὐτῶν ἐκάμμυσαν μή ποτε ἴδωσιν
INT: of them they have closed not lest they should see

Matthew 13:19 Adv
GRK: βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος ἔρχεται
KJV: understandeth [it] not, then cometh
INT: kingdom and not [it] understands comes

Matthew 13:29 Adv
GRK: φησιν Οὔ μή ποτε συλλέγοντες
INT: he said No not lest gathering

Matthew 13:57 Adv
GRK: ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ
INT: without Honor if not in the

Matthew 14:17 Adv
GRK: ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους
INT: here if not five loaves

Matthew 14:27 Adv
GRK: ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
KJV: I; be not afraid.
INT: I It is not fear

Matthew 15:6 Adv
GRK: οὐ μὴ τιμήσει τὸν
INT: no not he should honor the

Matthew 15:24 Adv
GRK: ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ
INT: I was sent if not to the

Matthew 15:32 Adv
GRK: οὐ θέλω μή ποτε ἐκλυθῶσιν
INT: not I am willing not lesst they faint

Matthew 16:4 Adv
GRK: αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον
INT: to it if not the sign

Matthew 16:22 Adv
GRK: κύριε οὐ μὴ ἔσται σοι
INT: master never not will be to you

Matthew 16:28 Adv
GRK: οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
INT: who no not shall taste of death

Matthew 17:7 Adv
GRK: Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε
KJV: and be not afraid.
INT: Rise up and not be terrified

Matthew 17:8 Adv
GRK: εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν
INT: they saw if not himself Jesus

Matthew 17:21 Prtcl
GRK: ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ
INT: goes out except but by prayer

Matthew 17:27 Adv
GRK: ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς
INT: that moreover not we might offend them

Matthew 18:3 Adv
GRK: ὑμῖν ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ
INT: to you if not you are converted and

Matthew 18:3 Adv
GRK: παιδία οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς
INT: little children no not shall you enter into

Matthew 18:10 Adv
GRK: Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς
KJV: that ye despise not one
INT: See not you despise one

Matthew 18:13 Adv
GRK: ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις
KJV: which went not astray.
INT: nine which not have gone astray

Matthew 18:16 Adv
GRK: ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε
INT: if however not he will hear take

Matthew 18:25 Adv
GRK: μὴ ἔχοντος δὲ
KJV: he had not to pay, his
INT: not having moreover

Matthew 18:35 Adv
GRK: ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος
INT: to you if not you forgive each

Matthew 19:6 Adv
GRK: συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: has joined together, let no man
KJV: let not man
INT: united together man not let separate

Matthew 19:9 Adv
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ
NAS: his wife, except for immorality,
INT: wife of him except for sexual immorality

Matthew 19:14 Adv
GRK: παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ
KJV: forbid them not, to come unto
INT: little children and not do forbid them

Matthew 21:19 Adv
GRK: αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον
INT: it if not leaves only

Matthew 21:21 Adv
GRK: πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε οὐ
KJV: and doubt not, ye shall not
INT: faith and not do doubt not

Matthew 22:12 Adv
GRK: εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα
NAS: in here without wedding
KJV: in hither not having
INT: did you enter here not having garment

Matthew 22:23 Adv
GRK: Σαδδουκαῖοι λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν
NAS: (who say there is no resurrection)
KJV: say that there is no resurrection, and
INT: Sadducees who say not there is a resurrection

Matthew 22:24 Adv
GRK: τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα
NAS: DIES HAVING NO CHILDREN, HIS BROTHER
KJV: die, having no children, his
INT: anyone should die not having children

Matthew 22:25 Adv
GRK: ἐτελεύτησεν καὶ μὴ ἔχων σπέρμα
NAS: and died, and having no children left
KJV: and, having no issue, left
INT: died and not having seed

Matthew 22:29 Adv
GRK: αὐτοῖς Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς
KJV: Ye do err, not knowing
INT: to them You err not knowing the

Matthew 23:3 Adv
GRK: ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε λέγουσιν
KJV: but do not ye after their
INT: works of them not do they speak

Matthew 23:8 Adv
GRK: ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί
KJV: But be not ye called
INT: you moreover not shall be called Rabbi

Matthew 23:9 Adv
GRK: καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν
KJV: And call no [man] your father
INT: And father not call your [one]

Matthew 23:23 Adv
GRK: ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
NAS: have done without neglecting
KJV: to have done, and not to leave
INT: to do and those [others] not to be leaving aside

Matthew 23:39 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ μή με ἴδητε
INT: to you no not me shall you see

Matthew 24:2 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε
INT: to you none not even shall be left here

Matthew 24:4 Adv
GRK: αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς
NAS: to them, See to it that no one
KJV: Take heed that no man
INT: to them Take heed lest any one you

Matthew 24:6 Adv
GRK: πολέμων ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε Δεῖ
KJV: see that ye be not troubled: for
INT: of wars See [to it] not be alarmed it is necessary

Matthew 24:17 Adv
GRK: τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι
KJV: the housetop not come down
INT: the housetop not let him come down to take

Matthew 24:18 Adv
GRK: τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω
KJV: Neither let him which is in the field
INT: the field Neither let him return back

Matthew 24:20 Adv
GRK: δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ
INT: moreover that not might be the

Matthew 24:21 Adv
GRK: οὐδ' οὐ μὴ γένηται
INT: no never not shall be

Matthew 24:22 Adv
GRK: καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ
INT: and if not had been shortened the

Matthew 24:23 Adv
GRK: ἤ Ὧδε μὴ πιστεύσητε
KJV: there; believe [it] not.
INT: or here not believe [it]

Matthew 24:26 Adv
GRK: ἐρήμῳ ἐστίν μὴ ἐξέλθητε Ἰδοὺ
KJV: the desert; go not forth: behold,
INT: wilderness he is not go forth [or] Behold

Matthew 24:26 Adv
GRK: τοῖς ταμείοις μὴ πιστεύσητε
KJV: the secret chambers; believe [it] not.
INT: the inner rooms not believe [it]

Matthew 24:34 Adv
GRK: ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ
INT: that no not will have passed away the

Matthew 24:35 Adv
GRK: μου οὐ μὴ παρέλθωσιν
INT: of me no not shall pass away

Matthew 24:36 Adv
GRK: υἱός εἰ μὴ ὁ πατὴρ
INT: Son if not the Father

Matthew 25:9 Adv
GRK: Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν
INT: [No] lest none not even it might suffice for us

Matthew 25:29 Adv
GRK: τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ
KJV: that hath not shall be taken away
INT: moreover not [who] has even

Matthew 26:5 Adv
GRK: ἔλεγον δέ Μὴ ἐν τῇ
KJV: But they said, Not on the feast
INT: they said however Not during the

Matthew 26:5 Adv
GRK: ἑορτῇ ἵνα μὴ θόρυβος γένηται
INT: feast that not a riot there be

Matthew 26:29 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ μὴ πίω ἀπ'
INT: to you no not will I drink from

Matthew 26:35 Adv
GRK: ἀποθανεῖν οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
INT: to die no not you will I deny

Matthew 26:41 Adv
GRK: προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς
INT: pray that not you enter into

Matthew 26:42 Adv
GRK: παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω
INT: pass if not it I drink

Matthew 27:64 Adv
GRK: τρίτης ἡμέρας μή ποτε ἐλθόντες
INT: third day lest ever having come

Matthew 28:5 Adv
GRK: ταῖς γυναιξίν Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς
KJV: unto the women, Fear not ye: for
INT: to the women not Fear you

Matthew 28:10 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε
KJV: unto them, Be not afraid: go
INT: Jesus not Fear Go

Mark 2:4 Adv
GRK: καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι
NAS: Being unable to get to Him because
KJV: when they could not come nigh
INT: And not being able to come near

Mark 2:7 Adv
GRK: ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ
INT: sins if not one

Mark 2:19 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ
KJV: said unto them, Can the children
INT: Jesus not Can the

Mark 2:21 Adv
GRK: εἰ δὲ μή αἴρει τὸ
INT: if moreover not tears away the

Mark 2:22 Adv
GRK: εἰ δὲ μή ῥήξει ὁ
INT: if moreover not bursts the

Mark 2:26 Adv
GRK: φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς
INT: to eat if not for the priests

Mark 3:9 Adv
GRK: ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν
INT: crowd that not they might press upon him

Mark 3:12 Adv
GRK: αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν
INT: them so that not him known

Mark 3:20 Adv
GRK: ὄχλος ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς
KJV: they could not so much as eat
INT: crowd so that not they are able so much as them

Mark 3:27 Adv
GRK: διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν
INT: to plunder if not first the

Mark 4:5 Adv
GRK: διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος
NAS: up because it had no depth of soil.
KJV: because it had no depth of earth:
INT: because of the not having depth

Mark 4:6 Adv
GRK: διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν
NAS: it had no root,
KJV: it had no root,
INT: because of the no having root

Mark 4:12 Adv
GRK: βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν καὶ
KJV: they may see, and not perceive; and
INT: they might see and not understand and

Mark 4:12 Adv
GRK: ἀκούωσιν καὶ μὴ συνίωσιν μή
KJV: and not understand;
INT: they might hear and not understand lest

Mark 4:12 Adv
GRK: μὴ συνίωσιν μή ποτε ἐπιστρέψωσιν
INT: not understand lest ever they should turn

Mark 4:22 Adv
GRK: κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ
INT: hidden if not that it should be made mainfest

Mark 5:7 Adv
GRK: τὸν θεόν μή με βασανίσῃς
KJV: that thou torment me not.
INT: by God not me torment

Mark 5:10 Adv
GRK: πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ
INT: much that not them he would send

Mark 5:36 Adv
GRK: τῷ ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ μόνον
KJV: Be not afraid,
INT: to the ruler of the synagogue Not fear only

Mark 5:37 Adv
GRK: συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον
INT: to follow if not Peter

Mark 6:4 Adv
GRK: ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ
INT: without honor if not in the

Mark 6:5 Adv
GRK: δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις
INT: work of power if not on a few sick

Mark 6:8 Adv
GRK: ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον
NAS: a mere staff-- no bread, no
KJV: a staff only; no scrip, no
INT: journey if not a staff only

Mark 6:8 Adv
GRK: ῥάβδον μόνον μὴ ἄρτον μὴ
NAS: no bread, no bag, no
KJV: no scrip, no bread, no
INT: a staff only no bread nor

Mark 6:8 Adv
GRK: μὴ ἄρτον μὴ πήραν μὴ
NAS: no bag, no money in their belt--
KJV: no bread, no money in
INT: no bread nor bag nor

Mark 6:8 Adv
GRK: μὴ πήραν μὴ εἰς τὴν
INT: nor bag nor in the

Mark 6:9 Adv
GRK: σανδάλια καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο
KJV: with sandals; and not put on two
INT: sandals and not put on two

Mark 6:11 Adv
GRK: ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς
KJV: whosoever shall not receive you,
INT: anyhow place not will receive you

Mark 6:34 Adv
GRK: ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
NAS: sheep without a shepherd;
KJV: as sheep not having a shepherd:
INT: as sheep not having a shepherd

Mark 6:50 Adv
GRK: ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
KJV: I; be not afraid.
INT: I am [he] not fear

Mark 7:3 Adv
GRK: Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται
INT: Jews if not carefully they wash

Mark 7:4 Adv
GRK: ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ
INT: the market if not they wash not

Mark 8:1 Adv
GRK: ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί
NAS: and they had nothing to eat,
KJV: and having nothing to eat, Jesus
INT: being and not having what

Mark 8:14 Adv
GRK: καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον
INT: and if not one loaf

Mark 9:1 Adv
GRK: οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
INT: who no not shall taste of death

Mark 9:8 Adv
GRK: ἑαυτῶν εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν
INT: themselves if not Jesus

Mark 9:9 Adv
GRK: διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν ὁ
INT: they should tell if not until the

Mark 9:29 Adv
GRK: ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ
INT: go out if not by prayer

Mark 9:39 Adv
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετε αὐτόν
KJV: Forbid him not: for there is
INT: Jesus said not Forbid him

Mark 9:41 Adv
GRK: ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν
INT: that no not should he lose the

Mark 10:9 Adv
GRK: συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: has joined together, let no man
KJV: let not man
INT: united together man not let separate

Mark 10:14 Adv
GRK: πρός με μὴ κωλύετε αὐτά
KJV: forbid them not: for of such
INT: to me not do hinder them

Mark 10:15 Adv
GRK: ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν
INT: whoever anyhow not shall receive the

Mark 10:15 Adv
GRK: παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς
INT: a child no not shall enter into

Mark 10:18 Adv
GRK: ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ
INT: good if not one

Mark 10:19 Adv
GRK: ἐντολὰς οἶδας Μὴ φονεύσῃς Μὴ
KJV: Do not commit adultery,
INT: commandments you know not Do commit adultery not

Mark 10:19 Adv
GRK: Μὴ φονεύσῃς Μὴ μοιχεύσῃς Μὴ
KJV: commit adultery, Do not kill, Do
INT: not Do commit adultery not Do murder not

Mark 10:19 Adv
GRK: Μὴ μοιχεύσῃς Μὴ κλέψῃς Μὴ
KJV: kill, Do not steal, Do
INT: not Do murder not do steal not

Mark 10:19 Adv
GRK: Μὴ κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Μὴ
KJV: Do not bear false witness,
INT: not do steal not Do bear false witness not

Mark 10:19 Adv
GRK: Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Μὴ ἀποστερήσῃς Τίμα
KJV: Defraud not, Honour
INT: not Do bear false witness not Do defraud honor

Mark 10:30 Adv
GRK: ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα
INT: if not shall take a hundredfold

Mark 11:13 Adv
GRK: εὗρεν εἰ μὴ φύλλα ὁ
INT: he found if not leaves the

Mark 11:23 Adv
GRK: θάλασσαν καὶ μὴ διακριθῇ ἐν
KJV: and shall not doubt in
INT: sea and not shall doubt in

Mark 12:14 Adv
GRK: δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν
INT: pay or not pay

Mark 12:18 Adv
GRK: λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι καὶ
NAS: say that there is no resurrection)
KJV: say there is no resurrection; and
INT: say a resurrection not there is And

Mark 12:19 Adv
GRK: γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον
NAS: AND LEAVES NO CHILD,
KJV: leave no children,
INT: a wife and not leave children

Mark 12:21 Adv
GRK: καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα
NAS: leaving behind no children;
INT: and died not having left seed

Mark 12:24 Adv
GRK: τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς
KJV: because ye know not the scriptures,
INT: this do you err not knowing the

Mark 13:2 Adv
GRK: οἰκοδομάς οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε
INT: buildings no not shall be left here

Mark 13:2 Adv
GRK: ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
INT: which no not shall be thrown down

Mark 13:5 Adv
GRK: αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς
NAS: to them, See to it that no one
KJV: Take heed lest any
INT: to them Take heed lest anyone you

Mark 13:7 Adv
GRK: ἀκοὰς πολέμων μὴ θροεῖσθε δεῖ
KJV: of wars, be ye not troubled: for
INT: rumors of wars not be disturbed it must

Mark 13:11 Adv
GRK: ὑμᾶς παραδιδόντες μὴ προμεριμνᾶτε τί
KJV: up, take no thought beforehand what
INT: you delivering [you] up not be anxious beforehand what

Mark 13:15 Adv
GRK: τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ
KJV: the housetop not go down
INT: the housetop not let him come down nor

Mark 13:16 Adv
GRK: τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς
KJV: in the field not turn back
INT: the field not let him return to

Mark 13:18 Adv
GRK: δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος
INT: moreover that it not might be in winter

Mark 13:19 Adv
GRK: καὶ οὐ μὴ γένηται
INT: and never not shall be

Mark 13:20 Adv
GRK: καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος
INT: and if not had shortened [the] Lord

Mark 13:21 Adv
GRK: Ἴδε ἐκεῖ μὴ πιστεύετε
KJV: [he is] there; believe [him] not:
INT: Behold there not you shall believe [it]

Mark 13:30 Adv
GRK: ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ
INT: that no not will have passed away the

Mark 13:31 Prtcl
GRK: μου οὐ μὴ παρελεύσονται
INT: of me in no way not will pass away

Mark 13:32 Adv
GRK: υἱός εἰ μὴ ὁ πατήρ
INT: Son if not the Father

Mark 13:36 Adv
GRK: μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης
NAS: in case he should come suddenly
KJV: Lest coming suddenly
INT: lest having come suddenly

Mark 14:2 Adv
GRK: ἔλεγον γάρ Μὴ ἐν τῇ
KJV: But they said, Not on the feast
INT: they said indeed Not during the

Mark 14:2 Adv
GRK: τῇ ἑορτῇ μή ποτε ἔσται
INT: the feast lest ever there will be

Mark 14:25 Adv
GRK: οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ
INT: no more never not will I drink of

Mark 14:31 Adv
GRK: σοι οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι
INT: you no not you will I deny

Mark 14:38 Adv
GRK: προσεύχεσθε ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς
INT: pray that not you enter into

Mark 16:6 Adv
GRK: λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν
KJV: unto them, Be not affrighted: Ye seek
INT: he says to them Not be amazed Jesus

Mark 16:18 Adv
GRK: πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ
INT: they drink no not them shall it injure

Luke 1:13 Adv
GRK: ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία
KJV: him, Fear not, Zacharias: for
INT: the angel not Fear Zechariah

Luke 1:15 Adv
GRK: σίκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ
INT: strong drink no not shall he drink and

Luke 1:20 Adv
GRK: σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι
NAS: you shall be silent and unable to speak
KJV: shalt be dumb, and not able to speak,
INT: silent and not able to speak

Luke 1:30 Adv
GRK: ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ Μαριάμ
KJV: unto her, Fear not, Mary: for
INT: angel to her not Fear Mary

Luke 2:10 Adv
GRK: ὁ ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ
KJV: unto them, Fear not: for, behold,
INT: the angel not Fear behold

Luke 2:26 Adv
GRK: τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον
KJV: Ghost, that he should not see death,
INT: the Holy not he should see death

Luke 2:45 Adv
GRK: καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν
KJV: him not, they turned back again
INT: and not having found [him] they returned

Luke 3:8 Adv
GRK: μετανοίας καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν
KJV: and begin not to say within
INT: of repentance and not begin to say

Luke 3:9 Adv
GRK: οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
KJV: which bringeth not forth
INT: therefore tree not producing fruit

Luke 3:11 Adv
GRK: μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι καὶ
NAS: with him who has none; and he who has
KJV: to him that hath none; and
INT: let him impart to him that none has and

Luke 3:15 Adv
GRK: τοῦ Ἰωάννου μή ποτε αὐτὸς
INT: John whether ever he

Luke 4:11 Adv
GRK: ἀροῦσίν σε μή ποτε προσκόψῃς
INT: will they bear you lest ever you strike

Luke 4:26 Adv
GRK: Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα
INT: Elijah if not to Zarephath

Luke 4:27 Adv
GRK: ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ
INT: was cleansed if not Naaman the

Luke 4:42 Adv
GRK: αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ'
KJV: him, that he should not depart
INT: him of the not to go from

Luke 5:10 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ ἀπὸ
KJV: Simon, Fear not; from henceforth
INT: Jesus not Fear from

Luke 5:19 Adv
GRK: καὶ μὴ εὑρόντες ποίας
KJV: And when they could not find by
INT: And not having found what way

Luke 5:21 Adv
GRK: ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ
INT: to forgive if not alone

Luke 5:34 Adv
GRK: πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς
KJV: unto them, Can ye make
INT: to them not Are you able the

Luke 6:4 Adv
GRK: φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς
INT: to eat if not only the

Luke 6:29 Adv
GRK: τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
KJV: forbid not [to take thy] coat
INT: the tunic not do withhold

Luke 6:30 Adv
GRK: τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει
KJV: thy goods ask [them] not again.
INT: what [is] yours not ask [it] back

Luke 6:37 Adv
GRK: καὶ μὴ κρίνετε καὶ
KJV: Judge not, and ye shall
INT: And not judge that

Luke 6:37 Adv
GRK: καὶ οὐ μὴ κριθῆτε καὶ
KJV: be judged: condemn not, and ye shall
INT: that no not you be judged and

Luke 6:37 Adv
GRK: κριθῆτε καὶ μὴ καταδικάζετε καὶ
INT: you be judged and not condemn that

Luke 6:37 Adv
GRK: καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε
INT: that no not you be condemned Forgive

Luke 6:49 Adv
GRK: ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός
KJV: and doeth not, is like
INT: having heard and not having done like

Luke 7:6 Adv
GRK: αὐτῷ Κύριε μὴ σκύλλου οὐ
KJV: Lord, trouble not thyself: for
INT: to him Lord not trouble yourself not

Luke 7:13 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῇ Μὴ κλαῖε
KJV: unto her, Weep not.
INT: said to her not Weep

Luke 7:23 Adv
GRK: ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν
INT: who if not shall fall away in

Luke 7:30 Adv
GRK: εἰς ἑαυτούς μὴ βαπτισθέντες ὑπ'
KJV: themselves, being not baptized of
INT: as to themselves not having been baptized by

Luke 7:33 Adv
GRK: ὁ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον
NAS: has come eating no bread and drinking
INT: the Baptist neither eating bread

Luke 7:42 Adv
GRK: μὴ ἐχόντων αὐτῶν
NAS: When they were unable to repay,
KJV: had nothing to pay,
INT: not having they [wherewithal]

Luke 8:6 Adv
GRK: διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα
NAS: because it had no moisture.
KJV: because it lacked moisture.
INT: because it no had mositure

Luke 8:10 Adv
GRK: ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ
KJV: seeing they might not see, and
INT: that seeing not they might see and

Luke 8:10 Adv
GRK: καὶ ἀκούοντες μὴ συνίωσιν
KJV: hearing they might not understand.
INT: and hearing not understand

Luke 8:12 Adv
GRK: αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν
INT: of them that not having believed they should be saved

Luke 8:17 Adv
GRK: ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ
INT: which nothing not shall be known and

Luke 8:18 Adv
GRK: ὃς ἂν μὴ ἔχῃ καὶ
KJV: whosoever hath not, from him
INT: whoever anyhow not might have even

Luke 8:28 Adv
GRK: δέομαί σου μή με βασανίσῃς
KJV: torment me not.
INT: I implore of you not me you might torment

Luke 8:31 Adv
GRK: αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς
INT: him that not he would command them

Luke 8:50 Adv
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Μὴ φοβοῦ μόνον
KJV: saying, Fear not: believe only,
INT: answered him not Fear only

Luke 8:51 Adv
GRK: αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον καὶ
INT: him if not Peter and

Luke 8:52 Adv
GRK: δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε οὐ
NAS: for her; but He said, Stop weeping,
KJV: he said, Weep not; she is not
INT: but he saID not weep not

Luke 9:5 Adv
GRK: ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς
KJV: whosoever will not receive you,
INT: as many as anyhow not might receive you

Luke 9:27 Adv
GRK: οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
INT: who no not shall taste of death

Luke 9:33 Adv
GRK: μίαν Ἠλίᾳ μὴ εἰδὼς ὃ
KJV: one for Elias: not knowing what
INT: one for Elijah not knowing what

Luke 9:45 Adv
GRK: αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό
INT: them that not they should understand it

Luke 9:50 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε ὃς
KJV: him, Forbid [him] not: for he
INT: Jesus not Forbid who

Luke 10:4 Adv
GRK: μὴ βαστάζετε βαλλάντιον
NAS: Carry no money belt, no
KJV: Carry neither purse, nor
INT: Neither carry purse

Luke 10:4 Adv
GRK: βαστάζετε βαλλάντιον μὴ πήραν μὴ
NAS: no money belt, no bag, no
KJV: neither purse, nor scrip, nor
INT: carry purse nor bag nor

Luke 10:4 Adv
GRK: μὴ πήραν μὴ ὑποδήματα καὶ
NAS: no bag, no shoes; and greet
INT: nor bag nor sandals and

Luke 10:7 Adv
GRK: μισθοῦ αὐτοῦ μὴ μεταβαίνετε ἐξ
KJV: hire. Go not from house
INT: wages of him not Move from

Luke 10:10 Adv
GRK: εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς
KJV: you not, go your ways out
INT: you might enter and not they do receive you

Luke 10:15 Adv
GRK: σύ Καφαρναούμ μὴ ἕως οὐρανοῦ
INT: you Capernaum who to heaven

Luke 10:19 Adv
GRK: ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ
INT: you no not will injure

Luke 10:20 Adv
GRK: ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι
KJV: this rejoice not, that the spirits
INT: in this not rejoice that

Luke 10:22 Adv
GRK: υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ
INT: Son if not the Father

Luke 10:22 Adv
GRK: πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς
INT: Father if not the Son

Luke 11:4 Adv
GRK: ἡμῖν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς
KJV: lead us not into temptation;
INT: to us and not lead us

Luke 11:7 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους
KJV: Trouble me not: the door is
INT: having answered will say Not me trouble

Luke 11:23 Adv
GRK: μὴ ὢν μετ'
KJV: He that is not with me
INT: the [one who] not is with

Luke 11:23 Adv
GRK: καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ'
KJV: and he that gathereth not with me
INT: and he that not gathers with

Luke 11:24 Adv
GRK: ἀνάπαυσιν καὶ μὴ εὑρίσκον τότε
KJV: finding none, he saith,
INT: rest and not finding [any] then

Luke 11:29 Adv
GRK: αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον
INT: to it if not the sign

Luke 11:35 Adv
GRK: σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς
KJV: thee be not darkness.
INT: Take heed therefore lest the light

Luke 11:36 Adv
GRK: ὅλον φωτεινόν μὴ ἔχον μέρος
NAS: is full of light, with no dark part
KJV: having no part
INT: full [is] of light not having part

Luke 11:42 Adv
GRK: ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι
NAS: have done without neglecting
KJV: to have done, and not to leave
INT: to do and those not to be leaving aside

Luke 12:4 Adv
GRK: φίλοις μου μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ
NAS: that have no more
KJV: friends, Be not afraid of them
INT: friends of me not You should fear because

Luke 12:4 Adv
GRK: μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν
KJV: that have no more that they can do.
INT: after these things not are able more abundantly

Luke 12:7 Adv
GRK: πᾶσαι ἠρίθμηνται μὴ φοβεῖσθε πολλῶν
KJV: Fear not therefore:
INT: all have been numbered Not fear than many

Luke 12:11 Adv
GRK: τὰς ἐξουσίας μὴ μεριμνήσητε πῶς
KJV: powers, take ye no thought how
INT: the authorities not be anxious how

Luke 12:21 Adv
GRK: ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν
KJV: and is not rich toward
INT: for himself and not toward God

Luke 12:22 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ
KJV: unto you, Take no thought for your
INT: I say to you not Be anxious

Luke 12:29 Adv
GRK: καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί
KJV: And seek not ye what
INT: And you not seek you what

Luke 12:29 Adv
GRK: πίητε καὶ μὴ μετεωρίζεσθε
KJV: neither be ye of doubtful mind.
INT: you might drink and not be in anxiety

Luke 12:32 Adv
GRK: μὴ φοβοῦ τὸ
KJV: Fear not, little flock;
INT: Not fear

Luke 12:33 Adv
GRK: ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα θησαυρὸν
KJV: bags which wax not old, a treasure
INT: to yourselves purses not growing old a treasure

Luke 12:47 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ
KJV: prepared not [himself], neither
INT: of him and not having prepared nor

Luke 12:48 Adv
GRK: ὁ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας
KJV: But he that knew not, and did commit
INT: the [one who] moreover not having known having done

Luke 12:58 Adv
GRK: ἀπ' αὐτοῦ μή ποτε κατασύρῃ
INT: from him not ever he should drag away

Luke 12:59 Adv
GRK: σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
INT: to you no not shall you come out from there

Luke 13:3 Adv
GRK: ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες
INT: but if not you repent all

Luke 13:5 Adv
GRK: ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες
INT: but if not you repent all

Luke 13:11 Adv
GRK: συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι
KJV: could in no wise lift up
INT: bent over and not able to lift up herself

Luke 13:14 Adv
GRK: θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: and not on the sabbath
INT: be healed and not on the day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page