191. ἀκούω (akouó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 191. ἀκούω (akouó) — 430 Occurrences

Matthew 2:3 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: the king heard [this], he was troubled,
KJV: the king had heard [these things], he was troubled,
INT: Having heard moreover the

Matthew 2:9 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως
NAS: After hearing the king,
KJV: When they had heard the king,
INT: moreover having heard the king

Matthew 2:18 V-AIP-3S
GRK: ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη κλαυθμὸς καὶ
NAS: A VOICE WAS HEARD IN RAMAH, WEEPING
KJV: a voice heard, lamentation,
INT: in Ramah was heard weeping and

Matthew 2:22 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὅτι
NAS: But when he heard that Archelaus
KJV: But when he heard that Archelaus
INT: Having heard moreover that

Matthew 4:12 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὅτι
NAS: Now when Jesus heard that John
KJV: Now when Jesus had heard that John
INT: having heard moreover that

Matthew 5:21 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that the ancients
KJV: Ye have heard that it was said
INT: You have heard that it was said

Matthew 5:27 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that it was said,
KJV: Ye have heard that it was said
INT: You have heard that it was said

Matthew 5:33 V-AIA-2P
GRK: Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: Again, you have heard that the ancients
KJV: Again, ye have heard that
INT: Again you have heard that it was said

Matthew 5:38 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that it was said,
KJV: Ye have heard that it hath been said,
INT: You have heard that it was said

Matthew 5:43 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that it was said,
KJV: Ye have heard that it hath been said,
INT: You have heard that it was said

Matthew 7:24 V-PIA-3S
GRK: οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς
NAS: everyone who hears these words
KJV: whosoever heareth these
INT: therefore whoever hears my

Matthew 7:26 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς
NAS: Everyone who hears these words
KJV: every one that heareth these
INT: everyone who hears my

Matthew 8:10 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: when Jesus heard [this], He marveled
KJV: Jesus heard [it], he marvelled,
INT: having heard moreover

Matthew 9:12 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ
NAS: But when Jesus heard [this], He said,
KJV: when Jesus heard [that], he said
INT: those moreover having heard he said Not

Matthew 10:14 V-ASA-3S
GRK: ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους
NAS: you, nor heed your words,
KJV: you, nor hear your words,
INT: you nor will hear the words

Matthew 10:27 V-PIA-2P
GRK: τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ
NAS: and what you hear [whispered] in [your] ear,
KJV: and what ye hear in the ear,
INT: the ear you hear proclaim upon

Matthew 11:2 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ
NAS: imprisoned, heard of the works
KJV: Now when John had heard in the prison
INT: moreover John having heard in the

Matthew 11:4 V-PIA-2P
GRK: Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε
NAS: to John what you hear and see:
KJV: those things which ye do hear and
INT: to John what you hear and see

Matthew 11:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν καὶ νεκροὶ
NAS: and [the] deaf hear, [the] dead
KJV: the deaf hear, the dead
INT: and deaf hear and dead

Matthew 11:15 V-PMA-3S
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: has ears let him hear

Matthew 12:19 V-FIA-3S
GRK: κραυγάσει οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν
NAS: WILL ANYONE HEAR HIS VOICE
KJV: neither shall any man hear his voice
INT: cry out nor will hear any one in

Matthew 12:24 V-APA-NMP
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος
NAS: But when the Pharisees heard [this], they said,
KJV: when the Pharisees heard [it], they said,
INT: and [the] Pharisees having heard said This [man]

Matthew 12:42 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
NAS: of the earth to hear the wisdom
KJV: of the earth to hear the wisdom
INT: of the earth to hear the wisdom

Matthew 13:9 V-PMA-3S
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears, let him hear.
KJV: hath ears to hear, let him hear.
INT: has ears let him hear

Matthew 13:13 V-PPA-NMP
GRK: βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν
NAS: they do not see, and while hearing they do not hear,
KJV: not; and hearing they hear not,
INT: they see and hearing not they hear

Matthew 13:13 V-PIA-3P
GRK: ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν
NAS: and while hearing they do not hear, nor
KJV: and hearing they hear not, neither
INT: hearing not they hear nor do they understand

Matthew 13:14 V-FIA-2P
GRK: λέγουσα Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ
NAS: YOU WILL KEEP ON HEARING, BUT WILL NOT UNDERSTAND;
KJV: By hearing ye shall hear, and
INT: says In hearing you will hear and no

Matthew 13:15 V-AIA-3P
GRK: ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς
NAS: THEY SCARCELY HEAR, AND THEY HAVE CLOSED
KJV: are dull of hearing, and
INT: ears barely they have heard and the

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ
NAS: WITH THEIR EYES, HEAR WITH THEIR EARS,
KJV: and hear with [their] ears,
INT: with the ears they should hear and with the

Matthew 13:16 V-PIA-3P
GRK: ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν
NAS: and your ears, because they hear.
KJV: ears, for they hear.
INT: of you because they hear

Matthew 13:17 V-ANA
GRK: εἶδαν καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε
NAS: and did not see [it], and to hear what
KJV: [them]; and to hear [those things] which
INT: saw and to hear what you hear

Matthew 13:17 V-PIA-2P
GRK: ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ
NAS: what you hear, and did not hear
KJV: [those things] which ye hear, and
INT: to hear what you hear and not

Matthew 13:17 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἤκουσαν
NAS: what you hear, and did not hear [it].
KJV: have not heard [them].
INT: and not heard

Matthew 13:18 V-AMA-2P
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν
NAS: Hear then the parable
KJV: Hear ye therefore
INT: You therefore hear the parable

Matthew 13:19 V-PPA-GMS
GRK: Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον
NAS: When anyone hears the word
KJV: When any one heareth the word
INT: When any one hears the word

Matthew 13:20 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς
NAS: places, this is the man who hears the word
KJV: is he that heareth the word,
INT: the word hears and immediately

Matthew 13:22 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ
NAS: this is the man who hears the word,
KJV: is he that heareth the word; and
INT: the word hears and the

Matthew 13:23 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς
NAS: this is the man who hears the word
KJV: is he that heareth the word, and
INT: the word hears and understands

Matthew 13:43 V-PMA-3S
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears, let him hear.
KJV: hath ears to hear, let him hear.
INT: has ears let him hear

Matthew 14:1 V-AIA-3S
GRK: τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ
NAS: the tetrarch heard the news
KJV: the tetrarch heard of the fame
INT: the time heard Herod the

Matthew 14:13 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: when Jesus heard [about John], He withdrew
KJV: Jesus heard [of it], he departed
INT: having heard moreover

Matthew 14:13 V-APA-NMP
GRK: ἰδίαν καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι
NAS: and when the people heard [of this], they followed
KJV: when the people had heard [thereof], they followed
INT: himself also having heard [of it] the crowds

Matthew 15:10 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε καὶ συνίετε
NAS: to Him, He said to them, Hear and understand.
KJV: unto them, Hear, and
INT: he said to them Hear and understand

Matthew 15:12 V-APA-NMP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον
NAS: were offended when they heard this
KJV: were offended, after they heard this saying?
INT: the Pharisees having heard the saying

Matthew 17:5 V-PMA-2P
GRK: ᾧ εὐδόκησα ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: I am well-pleased; listen to Him!
KJV: whom I am well pleased; hear ye him.
INT: whom I am well pleased Listen you to him

Matthew 17:6 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ
NAS: When the disciples heard [this], they fell
KJV: when the disciples heard [it], they fell
INT: And having heard [it] the disciples

Matthew 18:15 V-ASA-3S
GRK: ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν
NAS: if he listens to you, you have won
KJV: if he shall hear thee,
INT: If you he will hear you have gained the

Matthew 18:16 V-ASA-3S
GRK: δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ
NAS: But if he does not listen [to you], take
KJV: not hear [thee, then] take
INT: however not he will hear take with

Matthew 19:22 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: But when the young man heard this
KJV: when the young man heard that saying,
INT: having heard moreover the

Matthew 19:25 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ οἱ
NAS: When the disciples heard [this], they were very
KJV: disciples heard [it], they were exceedingly
INT: having heard this moreover the

Matthew 20:24 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα
NAS: And hearing [this], the ten
KJV: when the ten heard [it], they were moved with indignation
INT: And having heard [this] the ten

Matthew 20:30 V-APA-NMP
GRK: τὴν ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς
NAS: by the road, hearing that Jesus
KJV: side, when they heard that
INT: the road having heard that Jesus

Matthew 21:16 V-PIA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι
NAS: and said to Him, Do You hear what
KJV: said unto him, Hearest thou what these
INT: said to him Hear you what these

Matthew 21:33 V-AMA-2P
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε Ἄνθρωπος ἦν
NAS: Listen to another parable.
KJV: Hear another parable:
INT: Another parable hear A man there was

Matthew 21:45 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the Pharisees heard His parables,
KJV: and Pharisees had heard his parables,
INT: And having heard the chief priests

Matthew 22:22 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν καὶ
NAS: And hearing [this], they were amazed,
KJV: When they had heard [these words], they marvelled,
INT: And having heard they marveled and

Matthew 22:33 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι
NAS: When the crowds heard [this], they were astonished
KJV: when the multitude heard [this], they were astonished
INT: And having heard the crowds

Matthew 22:34 V-APA-NMP
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν
NAS: But when the Pharisees heard that Jesus had silenced
KJV: when the Pharisees had heard that
INT: moreover [the] Pharisees having heard that he had silenced

Matthew 24:6 V-PNA
GRK: μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ
NAS: You will be hearing of wars
KJV: And ye shall hear of wars and
INT: you will be about moreover to hear of wars and

Matthew 26:65 V-AIA-2P
GRK: ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν
NAS: you have now heard the blasphemy;
KJV: now ye have heard his
INT: Behold now you have heard the blasphemy

Matthew 27:13 V-PIA-2S
GRK: Πιλᾶτος Οὐκ ἀκούεις πόσα σου
NAS: said to Him, Do You not hear how many things
KJV: unto him, Hearest thou not
INT: Pilate not Hear you how many things you

Matthew 27:47 V-APA-NMP
GRK: ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι
NAS: there, when they heard it, [began] saying,
KJV: there, when they heard [that], said,
INT: who there were standing having heard said

Matthew 28:14 V-ASP-3S
GRK: καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ
NAS: this should come to the governor's
KJV: the governor's ears, we
INT: And if be heard this by

Mark 2:1 V-AIP-3S
GRK: δι' ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν
NAS: afterward, it was heard that He was at home.
KJV: and it was noised that
INT: after [some] days it was heard that in

Mark 2:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς
NAS: And hearing [this], Jesus said
KJV: Jesus heard [it], he saith
INT: And having heard Jesus

Mark 3:8 V-PPA-NMP
GRK: πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα ἐποίει
NAS: number of people heard of all
KJV: multitude, when they had heard what great things
INT: a multitude great having heard how much he was doing

Mark 3:21 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ'
NAS: When His own people heard [of] [this], they went
KJV: friends heard [of it], they went out
INT: And having heard [of it] those belonging to

Mark 4:3 V-PMA-2P
GRK: Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν
NAS: Listen [to this]! Behold, the sower
KJV: Hearken; Behold, there went out
INT: Listen behold went out

Mark 4:9 V-PNA
GRK: ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: has ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: has ears to hear let him hear

Mark 4:9 V-PMA-3S
GRK: ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: ears to hear let him hear

Mark 4:12 V-PPA-NMP
GRK: ἴδωσιν καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ
NAS: AND NOT PERCEIVE, AND WHILE HEARING, THEY MAY HEAR
KJV: and hearing they may hear,
INT: understand and hearing they might hear and

Mark 4:12 V-PSA-3P
GRK: καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ
NAS: AND WHILE HEARING, THEY MAY HEAR AND NOT UNDERSTAND,
KJV: and hearing they may hear, and not
INT: and hearing they might hear and not

Mark 4:15 V-ASA-3P
GRK: καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται
NAS: and when they hear, immediately
KJV: but when they have heard, Satan cometh
INT: and when they hear immediately comes

Mark 4:16 V-ASA-3P
GRK: οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον
NAS: when they hear the word,
KJV: when they have heard the word,
INT: who when they hear the word

Mark 4:18 V-APA-NMP
GRK: τὸν λόγον ἀκούσαντες
NAS: these are the ones who have heard the word,
KJV: thorns; such as hear the word,
INT: the word having heard

Mark 4:20 V-PIA-3P
GRK: σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον
NAS: soil; and they hear the word
KJV: ground; such as hear the word, and
INT: having been sown such as hear the word

Mark 4:23 V-PNA
GRK: ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: has ears to hear, let him hear.
KJV: have ears to hear, let him hear.
INT: has ears to hear let him hear

Mark 4:23 V-PMA-3S
GRK: ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: ears to hear let him hear

Mark 4:24 V-PIA-2P
GRK: Βλέπετε τί ἀκούετε ἐν ᾧ
NAS: what you listen to. By your standard
KJV: Take heed what ye hear: with what
INT: Take heed what you hear with what

Mark 4:33 V-PNA
GRK: καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
NAS: far as they were able to hear it;
KJV: as they were able to hear [it].
INT: as they were able to hear

Mark 5:27 V-APA-NFS
GRK: ἀκούσασα τὰ περὶ
NAS: after hearing about Jesus,
KJV: When she had heard of Jesus,
INT: having heard concerning

Mark 6:2 V-PPA-NMP
GRK: οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
NAS: and the many listeners were astonished,
KJV: many hearing [him] were astonished,
INT: many hearing were astonished saying

Mark 6:11 V-ASA-3P
GRK: ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι
NAS: you or listen to you, as you go
KJV: you, nor hear you, when ye depart
INT: you nor hear you departing

Mark 6:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς
NAS: Herod heard [of it], for His name
KJV: king Herod heard [of him]; (for his
INT: And heard the king

Mark 6:16 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: But when Herod heard [of it], he kept saying,
KJV: when Herod heard [thereof], he said,
INT: having heard moreover

Mark 6:20 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ
NAS: and he kept him safe. And when he heard him, he was very
KJV: him; and when he heard him, he did
INT: him and having heard him many things

Mark 6:20 V-IIA-3S
GRK: ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν
NAS: but he used to enjoy listening to him.
KJV: many things, and heard him gladly.
INT: gladly him heard

Mark 6:29 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ
NAS: When his disciples heard [about this], they came
KJV: disciples heard [of it], they came
INT: And having heard [it] the disciples

Mark 6:55 V-IIA-3P
GRK: περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἔστιν
NAS: to the place they heard He was.
KJV: sick, where they heard he was.
INT: to carry about where they were hearing that he is

Mark 7:14 V-AMA-2P
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀκούσατέ μου πάντες
NAS: He [began] saying to them, Listen to Me, all
KJV: unto them, Hearken unto me
INT: he said to them Hear you me all

Mark 7:16 V-PNA
GRK: ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: have ears to hear let him hear

Mark 7:16 V-PMA-3S
GRK: ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
KJV: to hear, let him hear.
INT: ears to hear let him hear

Mark 7:25 V-APA-NFS
GRK: ἀλλ' εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ
NAS: But after hearing of Him, a woman
KJV: an unclean spirit, heard of him,
INT: but immediately Having heard a woman about

Mark 7:37 V-PNA
GRK: κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ τοὺς
NAS: the deaf to hear and the mute
KJV: both the deaf to hear, and the dumb
INT: deaf he makes to hear and the

Mark 8:18 V-PIA-2P
GRK: ἔχοντες οὐκ ἀκούετε καὶ οὐ
NAS: EARS, DO YOU NOT HEAR? And do you not remember,
KJV: having ears, hear ye not? and
INT: having not do you hear and not

Mark 9:7 V-PMA-2P
GRK: ὁ ἀγαπητός ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: is My beloved Son, listen to Him!
KJV: beloved Son: hear him.
INT: the beloved listen you to him

Mark 10:41 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα
NAS: Hearing [this], the ten began
KJV: when the ten heard [it], they began
INT: And having heard [this] the ten

Mark 10:47 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς
NAS: When he heard that it was Jesus
KJV: And when he heard that it was
INT: And having heard that Jesus

Mark 11:14 V-IIA-3P
GRK: φάγοι καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ
NAS: And His disciples were listening.
KJV: his disciples heard [it].
INT: to eat And heard the disciples

Mark 11:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the scribes heard [this], and [began] seeking
KJV: chief priests heard [it], and
INT: And heard [it] the chief priests

Mark 12:28 V-APA-NMS
GRK: τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων
NAS: came and heard them arguing,
KJV: came, and having heard them
INT: of the scribes having heard them reasoning together

Mark 12:29 V-PMA-2S
GRK: Πρώτη ἐστίν Ἄκουε Ἰσραήλ Κύριος
NAS: The foremost is, 'HEAR, O ISRAEL!
KJV: the commandments [is], Hear, O Israel;
INT: foremost is Hear this O Israel [the] Lord

Mark 12:37 V-IIA-3S
GRK: πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως
NAS: crowd enjoyed listening to Him.
KJV: the common people heard him gladly.
INT: great crowd heard him gladly

Mark 13:7 V-ASA-2P
GRK: ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ
NAS: When you hear of wars and rumors
KJV: And when ye shall hear of wars and
INT: when moreover you shall hear of wars and

Mark 14:11 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ
NAS: They were glad when they heard [this], and promised
KJV: And when they heard [it], they were glad,
INT: moreover having heard they rejoiced and

Mark 14:58 V-AIA-1P
GRK: ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος
NAS: We heard Him say, I will destroy
KJV: We heard him say,
INT: We heard him saying

Mark 14:64 V-AIA-2P
GRK: ἠκούσατε τῆς βλασφημίας
NAS: You have heard the blasphemy; how
KJV: Ye have heard the blasphemy: what
INT: You heard the blasphemy

Mark 15:35 V-APA-NMP
GRK: τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε
NAS: of the bystanders heard it, they [began] saying,
KJV: that stood by, when they heard [it], said,
INT: of those standing by having heard said Behold

Mark 16:11 V-APA-NMP
GRK: κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ
NAS: When they heard that He was alive
KJV: And they, when they had heard that
INT: And they having heard that he is alive

Luke 1:41 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν
NAS: When Elizabeth heard Mary's greeting,
KJV: Elisabeth heard the salutation
INT: it came to pass as heard the greeting

Luke 1:58 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι
NAS: and her relatives heard that the Lord
KJV: her cousins heard how the Lord
INT: And heard the neighbors

Luke 1:66 V-APA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ
NAS: All who heard them kept them in mind,
KJV: all they that heard [them] laid [them] up
INT: all having heard in the

Luke 2:18 V-APA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ
NAS: And all who heard it wondered
KJV: all they that heard [it] wondered
INT: all the [ones] having heard marveled concerning

Luke 2:20 V-AIA-3P
GRK: πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον
NAS: for all that they had heard and seen,
KJV: that they had heard and
INT: all things which they had heard and seen

Luke 2:46 V-PPA-AMS
GRK: διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ
NAS: both listening to them and asking them questions.
KJV: of the doctors, both hearing them, and
INT: teachers both hearing them and

Luke 2:47 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: And all who heard Him were amazed
KJV: And all that heard him were astonished
INT: all those hearing him at

Luke 4:23 V-AIA-1P
GRK: σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς
NAS: Whatever we heard was done
KJV: whatsoever we have heard done
INT: yourself whatsoever we have heard has been done in

Luke 4:28 V-PPA-NMP
GRK: τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
NAS: with rage as they heard these things;
KJV: the synagogue, when they heard these things,
INT: the synagogue hearing these things

Luke 5:1 V-PNA
GRK: αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον
NAS: was pressing around Him and listening to the word
KJV: him to hear the word
INT: him also to hear the word

Luke 5:15 V-PNA
GRK: ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι
NAS: were gathering to hear [Him] and to be healed
KJV: came together to hear, and
INT: crowds great to hear and to be healed

Luke 6:18 V-ANA
GRK: οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ
NAS: had come to hear Him and to be healed
INT: who came to hear him and

Luke 6:27 V-PPA-DMP
GRK: λέγω τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε τοὺς
NAS: But I say to you who hear, love
KJV: unto you which hear, Love your
INT: I say who hear Love the

Luke 6:47 V-PPA-NMS
GRK: με καὶ ἀκούων μου τῶν
NAS: who comes to Me and hears My words
KJV: me, and heareth my sayings,
INT: me and hearing of me the

Luke 6:49 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ
NAS: But the one who has heard and has not acted
KJV: But he that heareth, and doeth
INT: the [one] moreover having heard and not

Luke 7:3 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ περὶ
NAS: When he heard about Jesus,
KJV: And when he heard of Jesus,
INT: having heard moreover about

Luke 7:9 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ταῦτα
NAS: Now when Jesus heard this, He marveled
KJV: Jesus heard these things,
INT: having heard moreover these things

Luke 7:22 V-AIA-2P
GRK: εἴδετε καὶ ἠκούσατε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν
NAS: you have seen and heard: [the] BLIND
KJV: and heard; how
INT: you have seen and heard blind receive sight

Luke 7:22 V-PIA-3P
GRK: καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται
NAS: and [the] deaf hear, [the] dead
KJV: the deaf hear, the dead
INT: and deaf hear dead are raised

Luke 7:29 V-APA-NMS
GRK: ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ
NAS: and the tax collectors heard [this], they acknowledged
KJV: the people that heard [him], and
INT: the people having heard and the

Luke 8:8 V-PNA
GRK: ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: that has ears to hear let him hear

Luke 8:8 V-PMA-3S
GRK: ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: ears to hear let him hear

Luke 8:10 V-PPA-NMP
GRK: βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες μὴ συνίωσιν
NAS: THEY MAY NOT SEE, AND HEARING THEY MAY NOT UNDERSTAND.
KJV: see, and hearing they might not
INT: they might see and hearing not understand

Luke 8:12 V-APA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ ἀκούσαντες εἶτα ἔρχεται
NAS: are those who have heard; then
KJV: are they that hear; then
INT: are the [ones] having heard then comes

Luke 8:13 V-ASA-3P
GRK: οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς
NAS: when they hear, receive
KJV: when they hear, receive
INT: those who when they hear with joy

Luke 8:14 V-APA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ
NAS: these are the ones who have heard, and as they go on their way
KJV: they, which, when they have heard, go forth,
INT: are they who having heard and under

Luke 8:15 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον
NAS: are the ones who have heard the word
KJV: heart, having heard the word,
INT: and good having heard the word

Luke 8:18 V-PIA-2P
GRK: οὖν πῶς ἀκούετε ὃς ἂν
NAS: how you listen; for whoever
KJV: therefore how ye hear: for whosoever
INT: therefore how you hear whoever anyhow

Luke 8:21 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες
NAS: are these who hear the word
KJV: these which hear the word of God,
INT: of God are hearing and doing

Luke 8:50 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ
NAS: But when Jesus heard [this], He answered
KJV: when Jesus heard [it], he answered
INT: but Jesus having heard answered him

Luke 9:7 V-AIA-3S
GRK: Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης
NAS: the tetrarch heard of all
KJV: the tetrarch heard of all
INT: heard of moreover Herod

Luke 9:9 V-PIA-1S
GRK: περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα καὶ
NAS: whom I hear such things?
KJV: whom I hear such things? And
INT: concerning whom I hear such things And

Luke 9:35 V-PMA-2P
GRK: ἐκλελεγμένος αὐτοῦ ἀκούετε
NAS: [My] Chosen One; listen to Him!
KJV: beloved Son: hear him.
INT: whom I have chosen him Listen to

Luke 10:16 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ
NAS: The one who listens to you listens
KJV: He that heareth you heareth
INT: He that hears you me

Luke 10:16 V-PIA-3S
GRK: ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καὶ ὁ
NAS: The one who listens to you listens to Me, and the one who rejects
KJV: He that heareth you heareth me; and
INT: you me hears and he that

Luke 10:24 V-ANA
GRK: εἶδαν καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε
NAS: and did not see [them], and to hear the things which
KJV: [them]; and to hear those things which
INT: saw and to hear what you hear

Luke 10:24 V-PIA-2P
GRK: ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ
NAS: the things which you hear, and did not hear
KJV: those things which ye hear, and
INT: to hear what you hear and not

Luke 10:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἤκουσαν
NAS: you hear, and did not hear [them].
KJV: have not heard [them].
INT: and not heard

Luke 10:39 V-IIA-3S
GRK: τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον
NAS: feet, listening to His word.
KJV: Jesus' feet, and heard his word.
INT: of the Lord was listening to the word

Luke 11:28 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον
NAS: are those who hear the word
KJV: blessed [are] they that hear the word
INT: blessed they who hear the word

Luke 11:31 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
NAS: of the earth to hear the wisdom
KJV: of the earth to hear the wisdom
INT: of the earth to hear the wisdom

Luke 12:3 V-FIP-3S
GRK: τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται καὶ ὃ
NAS: in the dark will be heard in the light,
KJV: darkness shall be heard in
INT: the light will be heard and what

Luke 14:15 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δέ τις
NAS: who were reclining [at the table] with Him heard this,
KJV: of them that sat at meat with him heard these things,
INT: having heard moreover one

Luke 14:35 V-PNA
GRK: ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: has ears to hear let him hear

Luke 14:35 V-PMA-3S
GRK: ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: ears to hear let him hear

Luke 15:1 V-PNA
GRK: οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ
NAS: were coming near Him to listen to Him.
KJV: and sinners for to hear him.
INT: the sinners to hear him

Luke 15:25 V-AIA-3S
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν συμφωνίας καὶ
NAS: the house, he heard music
KJV: to the house, he heard musick
INT: to the house he heard music and

Luke 16:2 V-PIA-1S
GRK: Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ
NAS: is this I hear about
KJV: How is it that I hear this
INT: What [is] this I hear concerning you

Luke 16:14 V-IIA-3P
GRK: Ἤκουον δὲ ταῦτα
NAS: who were lovers of money, were listening to all
KJV: covetous, heard all
INT: heard moreover these things

Luke 16:29 V-AMA-3P
GRK: τοὺς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν
NAS: and the Prophets; let them hear them.'
KJV: and the prophets; let them hear them.
INT: the prophets let them hear them

Luke 16:31 V-PIA-3P
GRK: προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν οὐδ' ἐάν
NAS: to him, 'If they do not listen to Moses
KJV: unto him, If they hear not Moses
INT: prophets not they hear not even if

Luke 18:6 V-AMA-2P
GRK: ὁ κύριος Ἀκούσατε τί ὁ
NAS: said, Hear what
KJV: the Lord said, Hear what the unjust
INT: the Lord Hear what the

Luke 18:22 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: When Jesus heard [this], He said
KJV: when Jesus heard these things,
INT: having heard moreover

Luke 18:23 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος
NAS: But when he had heard these things,
KJV: And when he heard this, he was
INT: moreover having heard these things very sorrowful

Luke 18:26 V-APA-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀκούσαντες Καὶ τίς
NAS: They who heard it said, Then
KJV: And they that heard [it] said, Who
INT: moreover the [ones] having heard then who

Luke 18:36 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὄχλου
NAS: Now hearing a crowd going
KJV: And hearing the multitude pass by,
INT: Having heard moreover a crowd

Luke 19:11 V-PPA-GMP
GRK: Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν
NAS: While they were listening to these things,
KJV: as they heard these things,
INT: were hearing moreover they

Luke 19:48 V-PPA-NMS
GRK: ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων
NAS: were hanging on to every word He said.
KJV: were very attentive to hear him.
INT: were hanging on him listening

Luke 20:16 V-APA-NMP
GRK: ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαντες δὲ εἶπαν
NAS: When they heard it, they said,
KJV: And when they heard [it], they said,
INT: vineyard to others having heard [it] moreover they said

Luke 20:45 V-PPA-GMS
GRK: Ἀκούοντος δὲ παντὸς
NAS: the people were listening, He said
KJV: Then in the audience of all the people
INT: were listening moreover all

Luke 21:9 V-ASA-2P
GRK: ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ
NAS: When you hear of wars
KJV: But when ye shall hear of wars and
INT: when moreover you shall hear of wars and

Luke 21:38 V-PNA
GRK: τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ
NAS: [to come] to Him in the temple to listen to Him.
KJV: in the temple, for to hear him.
INT: the temple to hear him

Luke 22:71 V-AIA-1P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ
NAS: of testimony? For we have heard it ourselves
KJV: for we ourselves have heard of his own
INT: ourselves indeed have heard from the

Luke 23:6 V-APA-NMS
GRK: Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ
NAS: When Pilate heard it, he asked whether
KJV: When Pilate heard of Galilee, he asked
INT: Pilate moreover having heard asked whether

Luke 23:8 V-PNA
GRK: διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ
NAS: because he had been hearing about
KJV: [season], because he had heard many things
INT: because of hearing concerning him

John 1:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν οἱ δύο
NAS: disciples heard him speak,
KJV: the two disciples heard him speak,
INT: And heard the two

John 1:40 V-APA-GMP
GRK: δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
NAS: of the two who heard John
KJV: the two which heard John [speak], and
INT: two having heard [this] from John

John 3:8 V-PIA-2S
GRK: φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις ἀλλ' οὐκ
NAS: it wishes and you hear the sound
KJV: and thou hearest the sound
INT: sound of it you hear but not

John 3:29 V-PPA-NMS
GRK: ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ
NAS: who stands and hears him, rejoices
KJV: standeth and heareth him, rejoiceth
INT: stands and hears him with joy

John 3:32 V-AIA-3S
GRK: ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ
NAS: He has seen and heard, of that He testifies;
KJV: and heard, that
INT: he has seen and heard this he testifies

John 4:1 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι
NAS: that the Pharisees had heard that Jesus
KJV: how the Pharisees had heard that Jesus
INT: Jesus that heard the Pharisees

John 4:42 V-RIA-1P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν
NAS: that we believe, for we have heard for ourselves
KJV: for we have heard [him] ourselves,
INT: ourselves indeed have heard and we know

John 4:47 V-APA-NMS
GRK: οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς
NAS: When he heard that Jesus had come
KJV: When he heard that Jesus
INT: He having heard that Jesus

John 5:24 V-PPA-NMS
GRK: λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων
NAS: I say to you, he who hears My word,
KJV: unto you, He that heareth my word,
INT: word of me hears and believes

John 5:25 V-FIA-3P
GRK: οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς
NAS: the dead will hear the voice
KJV: the dead shall hear the voice
INT: the dead will hear the voice

John 5:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν
NAS: of God, and those who hear will live.
KJV: of God: and they that hear shall live.
INT: and those having heard will live

John 5:28 V-FIA-3P
GRK: τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς
NAS: are in the tombs will hear His voice,
KJV: the graves shall hear his
INT: the tombs will hear the voice

John 5:30 V-PIA-1S
GRK: οὐδέν καθὼς ἀκούω κρίνω καὶ
NAS: on My own initiative. As I hear, I judge;
KJV: nothing: as I hear, I judge: and
INT: nothing even as I hear I judge and

John 5:37 V-RIA-2P
GRK: αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος
NAS: of Me. You have neither heard His voice
KJV: Ye have neither heard his voice
INT: of him at any time have you heard nor form

John 6:45 V-APA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ
NAS: Everyone who has heard and learned
KJV: therefore that hath heard, and
INT: Everyone that having heard from the

John 6:60 V-APA-NMP
GRK: Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν
NAS: of His disciples, when they heard [this] said,
KJV: disciples, when they had heard [this], said,
INT: Many therefore having heard of the

John 6:60 V-PNA
GRK: δύναται αὐτοῦ ἀκούειν
NAS: who can listen to it?
KJV: who can hear it?
INT: is able it to hear

John 7:32 V-AIA-3P
GRK: Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The Pharisees heard the crowd
KJV: The Pharisees heard that the people
INT: Heard the Pharisees

John 7:40 V-APA-NMP
GRK: ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων
NAS: therefore, when they heard these
KJV: therefore, when they heard this saying,
INT: people therefore having heard the words

John 7:51 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ'
NAS: it first hears from him and knows
KJV: [any] man, before it hear him, and
INT: if not it have heard first from

John 8:9 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς
NAS: When they heard it, they [began] to go
KJV: And they which heard [it],
INT: moreover having heard they went out one

John 8:26 V-AIA-1S
GRK: κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ
NAS: and the things which I heard from Him, these
KJV: which I have heard of
INT: and I what I heard from him

John 8:38 V-AIA-2P
GRK: οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ
NAS: the things which you heard from [your] father.
INT: therefore what you have seen with the

John 8:40 V-AIA-1S
GRK: λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ
NAS: which I heard from God;
KJV: the truth, which I have heard of God:
INT: has spoken which I heard from

John 8:43 V-PNA
GRK: οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον
NAS: you cannot hear My word.
KJV: [even] because ye cannot hear my word.
INT: not you are able to hear word

John 8:47 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο
NAS: He who is of God hears the words
KJV: of God heareth God's words:
INT: of God hears because of this

John 8:47 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ
NAS: reason you do not hear [them], because
KJV: ye therefore hear [them] not, because
INT: you not hear because of

John 9:27 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἠκούσατε τί πάλιν
NAS: you already and you did not listen; why
KJV: ye did not hear: wherefore would
INT: and not you did hear why again

John 9:27 V-PNA
GRK: πάλιν θέλετε ἀκούειν μὴ καὶ
NAS: do you want to hear [it] again?
KJV: would ye hear [it] again?
INT: again do you wish to hear not also

John 9:31 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει ἀλλ' ἐάν
NAS: that God does not hear sinners;
KJV: that God heareth not sinners:
INT: sinners not does hear but if

John 9:31 V-PIA-3S
GRK: ποιῇ τούτου ἀκούει
NAS: and does His will, He hears him.
KJV: will, him he heareth.
INT: does him he hears

John 9:32 V-AIP-3S
GRK: αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν
NAS: it has never been heard that anyone
KJV: was it not heard that any man
INT: age never it was heard that opened

John 9:35 V-AIA-3S
GRK: Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι
NAS: Jesus heard that they had put
KJV: Jesus heard that they had cast
INT: Heard Jesus that

John 9:40 V-AIA-3P
GRK: Ἤκουσαν ἐκ τῶν
NAS: of the Pharisees who were with Him heard these things
KJV: with him heard these words, and
INT: heard of the

John 10:3 V-PIA-3S
GRK: φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ
NAS: and the sheep hear his voice,
KJV: and the sheep hear his voice:
INT: voice of him hear and the

John 10:8 V-AIA-3P
GRK: ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ
NAS: but the sheep did not hear them.
KJV: did not hear them.
INT: but not did hear them the

John 10:16 V-FIA-3P
GRK: φωνῆς μου ἀκούσουσιν καὶ γενήσονται
NAS: them also, and they will hear My voice;
KJV: bring, and they shall hear my voice;
INT: voice of me they will hear and there will be

John 10:20 V-PIA-2P
GRK: τί αὐτοῦ ἀκούετε
NAS: Why do you listen to Him?
KJV: is mad; why hear ye him?
INT: why him do you hear

John 10:27 V-PIA-3P
GRK: φωνῆς μου ἀκούουσιν κἀγὼ γινώσκω
NAS: My sheep hear My voice, and I know
KJV: My sheep hear my voice,
INT: voice of me hear and I know

John 11:4 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: But when Jesus heard [this], He said,
KJV: When Jesus heard [that], he said, This
INT: having heard moreover

John 11:6 V-AIA-3S
GRK: ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ
NAS: when He heard that he was sick,
KJV: When he had heard therefore that
INT: When therefore he heard that he is sick

John 11:20 V-AIA-3S
GRK: Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς
NAS: when she heard that Jesus
KJV: as soon as she heard that
INT: Martha when she heard that Jesus

John 11:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ
NAS: And when she heard it, she got
KJV: she heard [that], she arose
INT: also when she heard rises up quickly

John 11:41 V-AIA-2S
GRK: σοι ὅτι ἤκουσάς μου
NAS: I thank You that You have heard Me.
KJV: thee that thou hast heard me.
INT: you that you heard me

John 11:42 V-PIA-2S
GRK: πάντοτέ μου ἀκούεις ἀλλὰ διὰ
NAS: that You always hear Me; but because
KJV: knew that thou hearest me always:
INT: always me you hear but on account of

John 12:12 V-APA-NMP
GRK: τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται
NAS: to the feast, when they heard that Jesus
KJV: the feast, when they heard that
INT: the feast having heard that is coming

John 12:18 V-AIA-3P
GRK: ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν
NAS: Him, because they heard that He had performed
KJV: for that they heard that
INT: crowd because it heard this him

John 12:29 V-APA-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν
NAS: [of people] who stood by and heard it were saying
KJV: and heard [it], said
INT: stood [there] and having heard said thunder

John 12:34 V-AIA-1P
GRK: ὄχλος Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ
NAS: answered Him, We have heard out of the Law
KJV: him, We have heard out of the law
INT: crowd We heard out of the

John 12:47 V-ASA-3S
GRK: τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων
NAS: anyone hears My sayings
KJV: if any man hear my words,
INT: anyone of me hear the words

John 14:24 V-PIA-2P
GRK: λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν
NAS: which you hear is not Mine,
KJV: the word which ye hear is not
INT: word which you hear not is

John 14:28 V-AIA-2P
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ
NAS: You heard that I said
KJV: Ye have heard how I
INT: You heard that I

John 15:15 V-AIA-1S
GRK: πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ
NAS: for all things that I have heard from My Father
KJV: all things that I have heard of my
INT: all things which I heard from the

John 16:13 V-PIA-3S
GRK: ἀλλ' ὅσα ἀκούσει λαλήσει καὶ
NAS: but whatever He hears, He will speak;
KJV: whatsoever he shall hear, [that] shall he speak:
INT: but whatever he may hear he will speak and

John 18:21 V-RPA-AMP
GRK: ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα
NAS: those who have heard what
KJV: ask them which heard me, what
INT: question those who have heard what I spoke

John 18:37 V-PIA-3S
GRK: τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς
NAS: who is of the truth hears My voice.
KJV: of the truth heareth my voice.
INT: the truth hears of me the

John 19:8 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος
NAS: when Pilate heard this statement,
KJV: Pilate therefore heard that saying,
INT: When therefore heard Pilate

John 19:13 V-APA-NMS
GRK: οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων
NAS: when Pilate heard these
KJV: therefore heard that
INT: Therefore Pilate having heard the words

John 21:7 V-APA-NMS
GRK: οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ
NAS: Peter heard that it was the Lord,
KJV: when Simon Peter heard that it was
INT: Therefore Peter having heard that the

Acts 1:4 V-AIA-2P
GRK: πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου
NAS: Which, [He said], you heard of from Me;
KJV: which, [saith he], ye have heard of me.
INT: Father which [said he] you heard of me

Acts 2:6 V-AIA-3S
GRK: συνεχύθη ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος
NAS: one of them was hearing them speak
KJV: that every man heard them speak
INT: were confounded because heard one each

Acts 2:8 V-PIA-1P
GRK: πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ
NAS: is it that we each hear [them] in our own
KJV: And how hear we every
INT: how we hear each the

Acts 2:11 V-PIA-1P
GRK: καὶ Ἄραβες ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν
NAS: and Arabs-- we hear them in our [own] tongues
KJV: and Arabians, we do hear them speak
INT: and Arabians we hear speaking them

Acts 2:22 V-AMA-2P
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε τοὺς λόγους
NAS: Men of Israel, listen to these words:
KJV: Ye men of Israel, hear these words;
INT: Men Israelites hear the words

Acts 2:33 V-PIA-2P
GRK: βλέπετε καὶ ἀκούετε
NAS: you both see and hear.
KJV: see and hear.
INT: behold and hear

Acts 2:37 V-APA-NMP
GRK: Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν
NAS: Now when they heard [this], they were pierced
KJV: Now when they heard [this], they were pricked
INT: having heard moreover they were pierced

Acts 3:22 V-FIM-2P
GRK: ἐμέ αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα
NAS: ME FROM YOUR BRETHREN; TO HIM YOU SHALL GIVE HEED to everything
KJV: him shall ye hear in
INT: me him will you hear in all things

Acts 3:23 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου
NAS: soul that does not heed that prophet
KJV: will not hear that prophet,
INT: if not might hear the prophet

Acts 4:4 V-APA-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον
NAS: of those who had heard the message
KJV: many of them which heard the word
INT: moreover having heard the word

Acts 4:19 V-PNA
GRK: θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ
NAS: of God to give heed to you rather
KJV: of God to hearken unto you
INT: God of you to listen rather than

Acts 4:20 V-AIA-1P
GRK: εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν
NAS: about what we have seen and heard.
KJV: we have seen and heard.
INT: we saw and heard not to speak

Acts 4:24 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν
NAS: And when they heard [this], they lifted
KJV: And when they heard that, they lifted up
INT: which moreover having heard with one accord they lifted up

Acts 5:5 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων δὲ ὁ
NAS: And as he heard these words,
KJV: And Ananias hearing these words
INT: hearing moreover

Acts 5:5 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀκούοντας
NAS: over all who heard of it.
KJV: on all them that heard these things.
INT: all who heard

Acts 5:11 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα
NAS: all who heard of these things.
KJV: upon as many as heard these things.
INT: all who heard these things

Acts 5:21 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον
NAS: Upon hearing [this], they entered
KJV: And when they heard [that], they entered
INT: having heard moreover they entered

Acts 5:24 V-AIA-3P
GRK: ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους
NAS: [guard] and the chief priests heard these
KJV: the chief priests heard these
INT: when moreover they heard the words

Acts 5:33 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ
NAS: But when they heard this, they were cut to the quick
KJV: When they heard [that], they were cut
INT: and having heard they were cut [to the heart] and

Acts 6:11 V-RIA-1P
GRK: λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: to say, We have heard him speak
KJV: which said, We have heard him speak
INT: saying We have heard him speaking

Acts 6:14 V-RIA-1P
GRK: ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ
NAS: for we have heard him say that this
KJV: For we have heard him say,
INT: we have heard indeed him

Acts 7:2 V-AMA-2P
GRK: καὶ πατέρες ἀκούσατε Ὁ θεὸς
NAS: And he said, Hear me, brethren
KJV: and fathers, hearken; The God of glory
INT: and fathers listen The God

Acts 7:12 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ
NAS: But when Jacob heard that there was grain
KJV: when Jacob heard that there was
INT: having heard moreover Jacob

Acts 7:34 V-AIA-1S
GRK: στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην
NAS: IN EGYPT AND HAVE HEARD THEIR GROANS,
KJV: and I have heard their
INT: groans of them heard and came down

Acts 7:54 V-PPA-NMP
GRK: Ἀκούοντες δὲ ταῦτα
NAS: Now when they heard this,
KJV: When they heard these things,
INT: hearing moreover these things

Acts 8:6 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ
NAS: by Philip, as they heard and saw
INT: in the [time] when they hear them and

Acts 8:14 V-APA-NMP
GRK: Ἀκούσαντες δὲ οἱ
NAS: in Jerusalem heard that Samaria
KJV: were at Jerusalem heard that Samaria
INT: having heard moreover the

Acts 8:30 V-AIA-3S
GRK: ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος
NAS: ran up and heard him reading
KJV: ran thither to [him], and heard him
INT: Philip heard him reading

Acts 9:4 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν
NAS: to the ground and heard a voice
KJV: to the earth, and heard a voice saying
INT: the ground he heard a voice saying

Acts 9:7 V-PPA-NMP
GRK: εἱστήκεισαν ἐνεοί ἀκούοντες μὲν τῆς
NAS: speechless, hearing the voice
KJV: stood speechless, hearing a voice, but
INT: stood speechless hearing indeed the

Acts 9:13 V-AIA-1S
GRK: Ἁνανίας Κύριε ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν
NAS: Lord, I have heard from many
KJV: answered, Lord, I have heard by many
INT: Ananias Lord I have heard from many

Acts 9:21 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον
NAS: those hearing him continued to be amazed,
KJV: all that heard [him] were amazed,
INT: all who heard and said

Acts 9:38 V-APA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος
NAS: the disciples, having heard that Peter
KJV: and the disciples had heard that
INT: the disciples having heard that Peter

Acts 10:22 V-ANA
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ
NAS: for you [to come] to his house and hear a message
KJV: house, and to hear words of
INT: of him and to hear words from

Acts 10:33 V-ANA
GRK: θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ
NAS: God to hear all
KJV: God, to hear all things
INT: God are present to hear all things that

Acts 10:44 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον
NAS: those who were listening to the message.
KJV: on all them which heard the word.
INT: all those hearing the word

Acts 10:46 V-IIA-3P
GRK: ἤκουον γὰρ αὐτῶν
NAS: For they were hearing them speaking
KJV: For they heard them speak with
INT: they heard indeed them

Acts 11:1 V-AIA-3P
GRK: Ἤκουσαν δὲ οἱ
NAS: Judea heard that the Gentiles
KJV: in Judaea heard that the Gentiles
INT: heard moreover the

Acts 11:7 V-AIA-1S
GRK: ἤκουσα δὲ καὶ
NAS: I also heard a voice saying
KJV: And I heard a voice saying
INT: I heard moreover also

Acts 11:18 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ταῦτα
NAS: When they heard this,
KJV: When they heard these things,
INT: having heard moreover these things

Acts 11:22 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσθη δὲ ὁ
NAS: about them reached the ears
KJV: of these things came unto the ears
INT: Was heard moreover the

Acts 13:7 V-ANA
GRK: Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον
NAS: and sought to hear the word
KJV: and desired to hear the word
INT: Saul desired to hear the word

Acts 13:16 V-AMA-2P
GRK: τὸν θεόν ἀκούσατε
NAS: and you who fear God, listen:
KJV: ye that fear God, give audience.
INT: God listen

Acts 13:44 V-ANA
GRK: πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον
NAS: assembled to hear the word
KJV: city together to hear the word of God.
INT: city was gathered together to hear the word

Acts 13:48 V-PPA-NNP
GRK: ἀκούοντα δὲ τὰ
NAS: When the Gentiles heard this, they [began] rejoicing
KJV: when the Gentiles heard this, they were glad,
INT: hearing [it] moreover the

Acts 14:9 V-IIA-3S
GRK: οὗτος ἤκουσεν τοῦ Παύλου
NAS: This man was listening to Paul
KJV: The same heard Paul speak:
INT: This [man] heard Paul

Acts 14:14 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ οἱ
NAS: and Paul heard of it, they tore
KJV: and Paul, heard [of], they rent their
INT: Having heard however the

Acts 15:7 V-ANA
GRK: στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη
NAS: the Gentiles would hear the word
KJV: mouth should hear the word
INT: mouth of me [for] to hear the Gentiles

Acts 15:12 V-IIA-3P
GRK: πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ
NAS: kept silent, and they were listening to Barnabas
KJV: and gave audience to Barnabas
INT: multitude and heard Barnabas and

Acts 15:13 V-AMA-2P
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ μου
NAS: saying, Brethren, listen to me.
KJV: Men [and] brethren, hearken unto me:
INT: Men brothers hear me

Acts 15:24 V-AIA-1P
GRK: Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς
NAS: Since we have heard that some
KJV: Forasmuch as we have heard, that
INT: Inasmuch as we have heard that certain

Acts 16:14 V-IIA-3S
GRK: τὸν θεόν ἤκουεν ἧς ὁ
NAS: of God, was listening; and the Lord
KJV: God, heard [us]: whose
INT: God was hearing of whom the

Acts 16:38 V-APA-NMP
GRK: ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί
NAS: They were afraid when they heard that they were Romans,
KJV: they feared, when they heard that
INT: they were afraid moreover having heard that Romans

Acts 17:8 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα
NAS: and the city authorities who heard these things.
KJV: the rulers of the city, when they heard these things.
INT: the city authorities hearing these things

Acts 17:21 V-PNA
GRK: τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
NAS: telling or hearing something new.)
KJV: to tell, or to hear some new thing.)
INT: something and to hear something newer

Acts 17:32 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν
NAS: Now when they heard of the resurrection
KJV: And when they heard of the resurrection
INT: having heard of moreover a resurrection

Acts 17:32 V-FIM-1P
GRK: δὲ εἶπαν Ἀκουσόμεθά σου περὶ
NAS: said, We shall hear you again
KJV: others said, We will hear thee
INT: however said We will hear you concerning

Acts 18:8 V-PPA-NMP
GRK: τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ
NAS: of the Corinthians when they heard were believing
KJV: of the Corinthians hearing believed,
INT: of the Corinthians hearing believed and

Acts 18:26 V-APA-NMP
GRK: τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ
NAS: and Aquila heard him, they took him aside
KJV: and Priscilla had heard, they took him
INT: the synagogue having heard moreover him

Acts 19:2 V-AIA-1P
GRK: ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν
NAS: And they [said] to him, No, we have not even heard whether
KJV: not so much as heard whether
INT: Holy there is did we hear

Acts 19:5 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν
NAS: When they heard this, they were baptized
KJV: When they heard [this], they were baptized
INT: having heard moreover they were baptized

Acts 19:10 V-ANA
GRK: τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον
NAS: in Asia heard the word
KJV: Asia heard the word
INT: Asia heard the word

Acts 19:26 V-PIA-2P
GRK: θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ
NAS: You see and hear that not only
KJV: ye see and hear, that not
INT: you see and hear that not

Acts 19:28 V-APA-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ καὶ
NAS: When they heard [this] and were filled
KJV: And when they heard [these sayings], they were
INT: having heard moreover and

Acts 21:12 V-AIA-1P
GRK: ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα παρεκαλοῦμεν
NAS: When we had heard this, we as well
KJV: And when we heard these things, both
INT: when moreover we heard these things begged

Acts 21:20 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν
NAS: And when they heard it they [began] glorifying
KJV: And when they heard [it], they glorified
INT: those moreover having heard glorified

Acts 21:22 V-FIM-3P
GRK: ἐστίν πάντως ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας
NAS: is [to be done]? They will certainly hear that you have come.
KJV: for they will hear that
INT: is it certainly they will hear that you have come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191

ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page