4183. πολύς (polus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4183. πολύς (polus) — 361 Occurrences

Matthew 2:18 Adj-NMS
GRK: καὶ ὀδυρμὸς πολύς Ῥαχὴλ κλαίουσα
NAS: WEEPING AND GREAT MOURNING,
KJV: weeping, and great mourning, Rachel
INT: and mourning great Rachel weeping [for]

Matthew 3:7 Adj-AMP
GRK: Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων
NAS: But when he saw many of the Pharisees
KJV: when he saw many of the Pharisees
INT: having seen moreover many of the Pharisees

Matthew 4:25 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς
NAS: Large crowds followed
KJV: him great multitudes of people
INT: him crowds great from

Matthew 5:12 Adj-NMS
GRK: μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς
NAS: in heaven is great; for in the same way
KJV: for great [is] your
INT: reward of you [is] great in the

Matthew 6:30 Adj-DNS
GRK: ἀμφιέννυσιν οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς
NAS: into the furnace, [will He] not much more
KJV: [shall he] not much more
INT: clothes [will he] not much more you

Matthew 7:13 Adj-NMP
GRK: ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ
NAS: and there are many who enter
KJV: destruction, and many there be which
INT: destruction and many are they who

Matthew 7:22 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ ἐροῦσίν μοι
NAS: Many will say to Me on that day,
KJV: Many will say to me
INT: Many will say to me

Matthew 7:22 Adj-AFP
GRK: ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
NAS: perform many miracles?'
KJV: name done many wonderful works?
INT: name works of power many perform

Matthew 8:1 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
NAS: from the mountain, large crowds
KJV: the mountain, great multitudes
INT: him crowds great

Matthew 8:11 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν
NAS: I say to you that many will come
KJV: unto you, That many shall come from
INT: to you that many from east

Matthew 8:16 Adj-AMP
GRK: αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς καὶ ἐξέβαλεν
NAS: they brought to Him many who were demon-possessed;
KJV: unto him many that were possessed with devils:
INT: to him possessed with demons many and he cast out

Matthew 8:30 Adj-GMP
GRK: ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη
NAS: there was a herd of many swine
KJV: them an herd of many swine feeding.
INT: a herd of pigs many feeding

Matthew 9:10 Adj-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ
NAS: behold, many tax collectors
KJV: behold, many publicans and
INT: that behold many tax collectors and

Matthew 9:14 Adj-ANP
GRK: Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά οἱ δὲ
INT: Pharisees do fast often the however

Matthew 9:37 Adj-NMS
GRK: μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ
NAS: The harvest is plentiful, but the workers
KJV: truly [is] plenteous, but
INT: indeed harvest [is] great the however

Matthew 10:31 Adj-GNP
GRK: οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
NAS: you are more valuable than many sparrows.
KJV: are of more value than many sparrows.
INT: therefore you should fear than many sparrows are worth more

Matthew 12:15 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν
NAS: from there. Many followed
KJV: and great multitudes
INT: him multitudes many and he healed

Matthew 13:2 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε αὐτὸν
NAS: And large crowds gathered
KJV: And great multitudes
INT: him crowds great so that he

Matthew 13:3 Adj-ANP
GRK: ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς
NAS: And He spoke many things to them in parables,
KJV: And he spake many things unto them in
INT: he spoke to them many things in parables

Matthew 13:5 Adj-AFS
GRK: εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθέως
NAS: they did not have much soil;
KJV: they had not much earth: and
INT: they had soil much and immediately

Matthew 13:17 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ
NAS: I say to you that many prophets
KJV: unto you, That many prophets and
INT: to you that many prophets and

Matthew 13:58 Adj-AFP
GRK: ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν
NAS: And He did not do many miracles there
KJV: he did not many mighty works there
INT: there works of power many because the

Matthew 14:14 Adj-AMS
GRK: ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ
NAS: He saw a large crowd,
KJV: and saw a great multitude,
INT: having gone out he saw great a crowd and

Matthew 14:24 Adj-AMP
GRK: ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς
NAS: was already a long distance
INT: now distance long from the

Matthew 15:30 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ'
NAS: And large crowds came
KJV: And great multitudes came
INT: to him crowds great having with

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: καὶ ἑτέρους πολλούς καὶ ἔρριψαν
NAS: mute, and many others,
KJV: maimed, and many others, and
INT: and others many and they placed

Matthew 16:21 Adj-ANP
GRK: ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ
NAS: and suffer many things from the elders
KJV: and suffer many things of the elders
INT: to go away and many things to suffer from

Matthew 19:2 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν
NAS: and large crowds followed
KJV: And great multitudes followed
INT: him crowds great and he healed

Matthew 19:22 Adj-ANP
GRK: ἔχων κτήματα πολλά
NAS: for he was one who owned much property.
KJV: for he had great possessions.
INT: he has possessions many

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: Πολλοὶ δὲ ἔσονται
NAS: But many [who are] first
KJV: But many [that are] first shall be
INT: many moreover will be

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ γὰρ εἰσιν
KJV: last: for many be called,
INT: first last many indeed are

Matthew 20:28 Adj-GMP
GRK: λύτρον ἀντὶ πολλῶν
NAS: His life a ransom for many.
KJV: a ransom for many.
INT: [as] a ransom for many

Matthew 20:29 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: Jericho, a large crowd
KJV: Jericho, a great multitude
INT: him a crowd great

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γάρ εἰσιν
NAS: For many are called, but few
KJV: For many are called,
INT: many indeed are

Matthew 24:5 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται
NAS: For many will come in My name,
KJV: For many shall come in
INT: many indeed will come

Matthew 24:5 Adj-AMP
GRK: χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
NAS: the Christ,' and will mislead many.
KJV: and shall deceive many.
INT: Christ and many they will mislead

Matthew 24:10 Adj-NMP
GRK: τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους
NAS: At that time many will fall away
KJV: And then shall many be offended, and
INT: then will fall away many and one another

Matthew 24:11 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται
NAS: Many FALSE prophets will arise
KJV: And many false prophets shall rise,
INT: and many false prophets will arise

Matthew 24:11 Adj-AMP
GRK: καὶ πλανήσουσιν πολλούς
NAS: will arise and will mislead many.
KJV: and shall deceive many.
INT: and will mislead many

Matthew 24:12 Adj-GMP
GRK: ἀγάπη τῶν πολλῶν
NAS: is increased, most people's love
KJV: the love of many shall wax cold.
INT: love of the many

Matthew 24:30 Adj-GFS
GRK: καὶ δόξης πολλῆς
NAS: OF THE SKY with power and great glory.
KJV: power and great glory.
INT: and glory great

Matthew 25:19 Adj-AMS
GRK: μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται
NAS: Now after a long time the master
KJV: After a long time the lord
INT: after moreover much time comes

Matthew 25:21 Adj-GNP
GRK: πιστός ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
NAS: I will put you in charge of many things; enter
KJV: over many things: enter thou
INT: faithful over many things you will I set

Matthew 25:23 Adj-GNP
GRK: πιστός ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
NAS: I will put you in charge of many things; enter
KJV: over many things: enter thou
INT: faithful over many things you will I set

Matthew 26:9 Adj-GNS
GRK: τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι
NAS: have been sold for a high price and [the money] given
KJV: have been sold for much, and
INT: this have been sold for much and have been given

Matthew 26:28 Adj-GMP
GRK: τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς
NAS: which is poured out for many for forgiveness
KJV: is shed for many for the remission
INT: that for many is poured out for

Matthew 26:47 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν
NAS: up accompanied by a large crowd
KJV: with him a great multitude with
INT: him a crowd great with swords

Matthew 26:60 Adj-GMP
GRK: οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων
NAS: They did not find [any], even though many FALSE witnesses
KJV: yea, though many false witnesses
INT: not any they found many having come forward as false witnesses

Matthew 27:19 Adj-ANP
GRK: δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον
NAS: I suffered greatly in a dream
KJV: I have suffered many things this day
INT: righteous that [man] many things indeed I suffered

Matthew 27:52 Adj-NNP
GRK: ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν
NAS: were opened, and many bodies
KJV: and many bodies
INT: were opened and many bodies of the

Matthew 27:53 Adj-DMP
GRK: καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς
NAS: city and appeared to many.
KJV: and appeared unto many.
INT: and appeared to many

Matthew 27:55 Adj-NFP
GRK: ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν
NAS: Many women were there
KJV: And many women were
INT: there women many from afar off

Mark 1:34 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας
NAS: And He healed many who were ill
KJV: And he healed many that were sick
INT: And he healed many [who] sick were

Mark 1:34 Adj-ANP
GRK: καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ
NAS: and cast out many demons;
KJV: and cast out many devils; and
INT: and demons many he cast out and

Mark 1:45 Adj-ANP
GRK: ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν
NAS: to proclaim it freely and to spread
KJV: to publish [it] much, and
INT: the began to proclaim much and to spread abroad

Mark 2:2 Adj-NMP
GRK: καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι
NAS: And many were gathered together, so
KJV: straightway many were gathered together,
INT: and were gathered together many so that no more

Mark 2:15 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ
NAS: [at the table] in his house, and many tax collectors
KJV: his house, many publicans and
INT: of him that many tax collectors and

Mark 2:15 Adj-NMP
GRK: ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν
NAS: and His disciples; for there were many of them, and they were following
KJV: for there were many, and they followed
INT: they having been indeed many and they followed

Mark 3:7 Adj-NNS
GRK: θάλασσαν καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ
NAS: with His disciples; and a great multitude
KJV: the sea: and a great multitude from
INT: sea and great multitude from

Mark 3:8 Adj-NNS
GRK: Σιδῶνα πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα
NAS: and Sidon, a great number of people
KJV: Sidon, a great multitude,
INT: Sidon a multitude great having heard how much

Mark 3:10 Adj-AMP
GRK: πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν
NAS: for He had healed many, with the result
KJV: he had healed many; insomuch that
INT: many indeed he healed

Mark 3:12 Adj-ANP
GRK: καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς
NAS: And He earnestly warned
KJV: And he straitly charged them
INT: And much he rebuked them

Mark 4:2 Adj-ANP
GRK: ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν
NAS: And He was teaching them many things in parables,
KJV: them many things by
INT: in parables many things and said

Mark 4:5 Adj-AFS
GRK: εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὺς
NAS: it did not have much soil;
KJV: it had not much earth; and
INT: it had soil much and immediately

Mark 4:33 Adj-DFP
GRK: τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς
NAS: With many such parables
KJV: And with many such parables
INT: with such parables many he spoke to them

Mark 5:9 Adj-NMP
GRK: μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν
NAS: is Legion; for we are many.
KJV: for we are many.
INT: to me because many we are

Mark 5:10 Adj-ANP
GRK: παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ
NAS: And he [began] to implore Him earnestly not to send
KJV: he besought him much that he would
INT: he begged him much that not

Mark 5:21 Adj-NMS
GRK: συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν
NAS: to the other side, a large crowd
KJV: the other side, much people
INT: was gathered a crowd great to him

Mark 5:23 Adj-ANP
GRK: παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι
NAS: and implored Him earnestly, saying,
KJV: besought him greatly, saying,
INT: he begged him much saying

Mark 5:24 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ συνέθλιβον
NAS: And He went off with him; and a large crowd
KJV: him; and much people followed
INT: him a crowd great and pressed on

Mark 5:26 Adj-ANP
GRK: καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ
NAS: and had endured much at the hands
KJV: And had suffered many things of many
INT: and much having suffered under

Mark 5:26 Adj-GMP
GRK: παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ
NAS: at the hands of many physicians,
KJV: many things of many physicians, and
INT: having suffered under many physicians and

Mark 5:38 Adj-ANP
GRK: καὶ ἀλαλάζοντας πολλά
NAS: a commotion, and [people] loudly weeping
KJV: and wailed greatly.
INT: and wailing greatly

Mark 5:43 Adj-ANP
GRK: διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς
NAS: And He gave them strict orders
KJV: he charged them straitly that no man
INT: he instructed them much that no one

Mark 6:2 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο
NAS: in the synagogue; and the many listeners
KJV: and many hearing
INT: and many hearing were astonished

Mark 6:13 Adj-ANP
GRK: καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον καὶ
NAS: And they were casting out many demons
KJV: And they cast out many devils, and
INT: And demons many they cast out and

Mark 6:13 Adj-AMP
GRK: ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ
NAS: with oil many sick people
KJV: with oil many that were sick,
INT: anointed with oil many sick and

Mark 6:20 Adj-ANP
GRK: ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει καὶ
NAS: And when he heard him, he was very perplexed;
KJV: him, he did many things, and heard
INT: having heard him many things did and

Mark 6:23 Adj-ANP
GRK: ὤμοσεν αὐτῇ πολλά ὅ ἐάν
INT: he swore to her whatever that if

Mark 6:31 Adj-NMP
GRK: οἱ ὑπάγοντες πολλοί καὶ οὐδὲ
NAS: a while. (For there were many [people] coming
KJV: for there were many coming and
INT: those going many and not even

Mark 6:33 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί καὶ πεζῇ
NAS: them going, and many recognized
KJV: departing, and many knew him,
INT: and recognized many and on foot

Mark 6:34 Adj-AMS
GRK: ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ
NAS: He saw a large crowd,
KJV: when he came out, saw much people, and
INT: having gone out he saw great crowd and

Mark 6:34 Adj-ANP
GRK: διδάσκειν αὐτοὺς πολλά
NAS: to teach them many things.
KJV: to teach them many things.
INT: to teach them many things

Mark 6:35 Adj-GFS
GRK: ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες
NAS: When it was already quite late,
KJV: was now far spent, his disciples
INT: already an hour late [it] being having come

Mark 6:35 Adj-NFS
GRK: ἤδη ὥρα πολλή
KJV: now the time [is] far passed:
INT: already [it is] an hour late

Mark 7:4 Adj-NNP
GRK: καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ
NAS: they cleanse themselves; and there are many other
KJV: not. And many other things there be,
INT: and other things many there are which

Mark 7:8 Adj-ANP
GRK: παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: cups: and many other such
INT: like [things] such much you do

Mark 7:13 Adj-ANP
GRK: παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
NAS: and you do many things such
KJV: and many such
INT: like [things] such many you do

Mark 8:1 Adj-GMS
GRK: ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος
NAS: when there was again a large crowd
INT: days again great [the] crowd being

Mark 8:31 Adj-ANP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ
NAS: suffer many things and be rejected
KJV: suffer many things, and
INT: of man many things to suffer and

Mark 9:12 Adj-ANP
GRK: ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ
NAS: that He will suffer many things and be treated with contempt?
KJV: he must suffer many things, and
INT: of man that many things he should suffer and

Mark 9:14 Adj-AMS
GRK: εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς
NAS: they saw a large crowd
KJV: he saw a great multitude
INT: he saw a crowd great around them

Mark 9:26 Adj-NNP
GRK: κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν
NAS: out and throwing him into terrible convulsions,
KJV: him sore, and came out of him:
INT: having cried out and many having thrown him into convulsions it came out

Mark 9:26 Adj-AMP
GRK: ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι
NAS: a corpse that most [of them] said,
KJV: insomuch that many said, He is dead.
INT: so that many said that

Mark 10:22 Adj-ANP
GRK: ἔχων κτήματα πολλά
NAS: for he was one who owned much property.
KJV: for he had great possessions.
INT: he has possessions many

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ ἔσονται
NAS: But many [who are] first
KJV: But many [that are] first shall be
INT: Many however will be

Mark 10:45 Adj-GMP
GRK: λύτρον ἀντὶ πολλῶν
NAS: His life a ransom for many.
KJV: a ransom for many.
INT: [as] a ransom for many

Mark 10:48 Adj-NMP
GRK: ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ
NAS: Many were sternly telling
KJV: And many charged him
INT: rebuked him many that he should be silent

Mark 10:48 Adj-DNS
GRK: ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
NAS: but he kept crying out all the more,
KJV: the more a great deal, [Thou] Son
INT: but much more cried out

Mark 11:8 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια
NAS: And many spread their coats
KJV: And many spread their
INT: and many the cloaks

Mark 12:5 Adj-AMP
GRK: ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς ἄλλους οὓς
NAS: they killed; and [so with] many others,
KJV: they killed, and many others;
INT: they killed also many others some

Mark 12:27 Adj-ANS
GRK: ἀλλὰ ζώντων πολὺ πλανᾶσθε
NAS: but of the living; you are greatly mistaken.
KJV: therefore do greatly err.
INT: but of [the] living greatly you err

Mark 12:37 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν
NAS: is He his son? And the large crowd
KJV: son? And the common people heard
INT: And the great crowd heard

Mark 12:41 Adj-NMP
GRK: γαζοφυλάκιον καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον
NAS: into the treasury; and many rich people
KJV: and many that were rich
INT: treasury and many rich were casting [in]

Mark 12:41 Adj-ANP
GRK: πλούσιοι ἔβαλλον πολλά
NAS: were putting in large sums.
KJV: that were rich cast in much.
INT: rich were casting [in] much

Mark 13:6 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ
NAS: Many will come in My name,
KJV: For many shall come in
INT: many will come in

Mark 13:6 Adj-AMP
GRK: εἰμι καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
NAS: I am [He!]' and will mislead many.
KJV: [Christ]; and shall deceive many.
INT: am [he] and many they will mislead

Mark 13:26 Adj-GFS
GRK: μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης
NAS: IN CLOUDS with great power
KJV: the clouds with great power and
INT: with power great and glory

Mark 14:24 Adj-GMP
GRK: ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν
NAS: which is poured out for many.
KJV: is shed for many.
INT: is poured out for many

Mark 14:56 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν
NAS: For many were giving FALSE testimony
KJV: For many bare false witness against
INT: many indeed bore false testimony

Mark 15:3 Adj-ANP
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς πολλά
NAS: [began] to accuse Him harshly.
KJV: accused him of many things: but he
INT: the chief priests harshly

Mark 15:41 Adj-NFP
GRK: καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι
NAS: Him and minister to Him; and [there were] many other women
KJV: unto him;) and many other women which
INT: and other many the [ones] having come up with

Luke 1:1 Adj-NMP
GRK: ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι
NAS: Inasmuch as many have undertaken
KJV: Forasmuch as many have taken in hand
INT: FORASMUCH AS many have undertaken to draw up

Luke 1:14 Adj-NMP
GRK: ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ
NAS: and gladness, and many will rejoice
KJV: gladness; and many shall rejoice at
INT: gladness and many at the

Luke 1:16 Adj-AMP
GRK: καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν
NAS: And he will turn many of the sons
KJV: And many of the children of Israel
INT: And many of the sons

Luke 2:34 Adj-GMP
GRK: καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ
NAS: and rise of many in Israel,
KJV: and rising again of many in Israel;
INT: and rising up of many in

Luke 2:35 Adj-GFP
GRK: ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί
NAS: that thoughts from many hearts
KJV: of many hearts
INT: might be revealed of many hearts [the] thoughts

Luke 2:36 Adj-DFP
GRK: ἐν ἡμέραις πολλαῖς ζήσασα μετὰ
KJV: she was of a great age,
INT: in years great having lived with

Luke 3:18 Adj-ANP
GRK: Πολλὰ μὲν οὖν
NAS: So with many other exhortations
KJV: And many other things
INT: Many indeed therefore

Luke 4:25 Adj-NFP
GRK: λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν
NAS: to you in truth, there were many widows
KJV: of a truth, many widows were
INT: I say to you many widows were

Luke 4:27 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν
NAS: And there were many lepers in Israel
KJV: And many lepers were
INT: And many lepers were

Luke 4:41 Adj-GMP
GRK: δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ
NAS: were coming out of many, shouting,
KJV: came out of many, crying out, and
INT: demons from many crying out and

Luke 5:6 Adj-ANS
GRK: πλῆθος ἰχθύων πολύ διερρήσσετο δὲ
NAS: they enclosed a great quantity
KJV: they inclosed a great multitude
INT: a multitude of fishes great was breaking moreover

Luke 5:15 Adj-NMP
GRK: συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ
NAS: even farther, and large crowds
KJV: and great multitudes
INT: were coming crowds great to hear and

Luke 5:29 Adj-NMS
GRK: ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ
NAS: for Him in his house; and there was a great crowd
KJV: there was a great company
INT: there was a multitude great of tax collectors and

Luke 6:17 Adj-NMS
GRK: καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ
NAS: place; and [there was] a large crowd
KJV: and a great multitude
INT: and crowd large of disciples of him

Luke 6:17 Adj-NNS
GRK: καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ
NAS: of His disciples, and a great throng
INT: and a multitude great of the people

Luke 6:23 Adj-NMS
GRK: μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ
NAS: your reward is great in heaven.
KJV: your reward [is] great in heaven:
INT: reward of you [is] great in

Luke 6:35 Adj-NMS
GRK: μισθὸς ὑμῶν πολύς καὶ ἔσεσθε
NAS: and your reward will be great, and you will be sons
KJV: reward shall be great, and ye shall be
INT: reward of you great and you will be

Luke 7:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὄχλος πολύς
NAS: with Him, accompanied by a large crowd.
KJV: him, and much people.
INT: and a crowd great

Luke 7:21 Adj-AMP
GRK: ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων
NAS: He cured many [people] of diseases
KJV: he cured many of
INT: hour he healed many of diseases

Luke 7:21 Adj-DMP
GRK: καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
NAS: sight to many [who were] blind.
KJV: and unto many [that were] blind
INT: and to blind many he granted to see

Luke 7:47 Adj-NFP
GRK: αὐτῆς αἱ πολλαί ὅτι ἠγάπησεν
NAS: to you, her sins, which are many, have been forgiven,
KJV: which are many, are forgiven;
INT: of her many for she loved

Luke 7:47 Adj-ANS
GRK: ὅτι ἠγάπησεν πολύ ᾧ δὲ
NAS: for she loved much; but he who
KJV: for she loved much: but to whom
INT: for she loved much to whom however

Luke 8:3 Adj-NFP
GRK: καὶ ἕτεραι πολλαί αἵτινες διηκόνουν
NAS: and Susanna, and many others
KJV: Susanna, and many others, which
INT: and others many who were ministering

Luke 8:4 Adj-GMS
GRK: δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν
NAS: When a large crowd
KJV: And when much people
INT: moreover a crowd great and those who

Luke 8:29 Adj-DMP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ χρόνοις
NAS: For it had seized him many times;
KJV: For oftentimes it had caught
INT: the man many indeed times

Luke 8:30 Adj-NNP
GRK: εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν
NAS: Legion; for many demons
KJV: because many devils
INT: were entered demons many into him

Luke 9:22 Adj-ANP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ
NAS: suffer many things and be rejected
KJV: suffer many things, and
INT: of man many things to suffer and

Luke 9:37 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: from the mountain, a large crowd
KJV: from the hill, much people met
INT: him a crowd great

Luke 10:2 Adj-NMS
GRK: μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ
NAS: to them, The harvest is plentiful, but the laborers
KJV: truly [is] great, but
INT: indeed [the] harvest [is] plentiful moreover

Luke 10:24 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ
NAS: for I say to you, that many prophets
KJV: you, that many prophets and
INT: to you that many prophets and

Luke 10:40 Adj-AFS
GRK: περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα
NAS: was distracted with all her preparations;
KJV: was cumbered about much serving, and
INT: was distracted about much service having come up

Luke 10:41 Adj-ANP
GRK: θορυβάζῃ περὶ πολλά
NAS: and bothered about so many things;
KJV: troubled about many things:
INT: troubled about many things

Luke 12:7 Adj-GNP
GRK: μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
NAS: you are more valuable than many sparrows.
KJV: ye are of more value than many sparrows.
INT: Not fear than many sparrows you are more valuable

Luke 12:19 Adj-ANP
GRK: Ψυχή ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα
NAS: Soul, you have many goods laid
KJV: Soul, thou hast much goods laid up
INT: Soul you have many good things laid up

Luke 12:19 Adj-ANP
GRK: εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου φάγε
NAS: laid up for many years
KJV: for many years;
INT: for years many take your rest eat

Luke 12:47 Adj-AFP
GRK: αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς
NAS: receive many lashes,
KJV: shall be beaten with many [stripes].
INT: of him will be beaten with many [blows]

Luke 12:48 Adj-ANS
GRK: ᾧ ἐδόθη πολύ πολὺ ζητηθήσεται
NAS: has been given much, much
KJV: unto whomsoever much is given,
INT: to whom was given much much will be required

Luke 12:48 Adj-NNS
GRK: ἐδόθη πολύ πολὺ ζητηθήσεται παρ'
NAS: much, much will be required;
KJV: of him shall be much required: and
INT: was given much much will be required from

Luke 12:48 Adj-ANS
GRK: ᾧ παρέθεντο πολύ περισσότερον αἰτήσουσιν
NAS: they entrusted much, of him they will ask
KJV: have committed much, of him
INT: to whom was committed much the more will they ask of

Luke 13:24 Adj-NMP
GRK: θύρας ὅτι πολλοί λέγω ὑμῖν
NAS: door; for many, I tell
KJV: gate: for many, I say unto you,
INT: door for many I say to you

Luke 14:16 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐκάλεσεν πολλούς
NAS: dinner, and he invited many;
KJV: and bade many:
INT: and invited many

Luke 14:25 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ στραφεὶς
NAS: Now large crowds were going along
KJV: there went great multitudes
INT: him crowds great and having turned

Luke 15:13 Adj-AFP
GRK: μετ' οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν
NAS: And not many days later,
KJV: And not many days after
INT: after not many days having gathered together

Luke 16:10 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν
NAS: also in much; and he who is unrighteous
KJV: also in much: and he that is unjust
INT: also with much faithful is

Luke 16:10 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν
NAS: is unrighteous also in much.
KJV: also in much.
INT: also in much unrighteous is

Luke 17:25 Adj-ANP
GRK: δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ
NAS: suffer many things and be rejected
KJV: he suffer many things, and be rejected
INT: it behoves him many things to suffer and

Luke 18:39 Adj-DNS
GRK: αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
NAS: but he kept crying out all the more,
KJV: he cried so much the more, [Thou] Son
INT: he however much more cried out

Luke 21:8 Adj-NMP
GRK: μὴ πλανηθῆτε πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται
NAS: to it that you are not misled; for many will come
KJV: deceived: for many shall come in
INT: lest you be led astray many indeed will come

Luke 21:27 Adj-GFS
GRK: καὶ δόξης πολλῆς
NAS: IN A CLOUD with power and great glory.
KJV: power and great glory.
INT: and glory great

Luke 22:65 Adj-ANP
GRK: καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον
NAS: And they were saying many other things
KJV: And many other things blasphemously
INT: And other things many blaspheming they said

Luke 23:27 Adj-NNS
GRK: δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ
NAS: And following Him was a large crowd
KJV: him a great company
INT: and him a great multitude of the

John 2:12 Adj-AFP
GRK: ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας
KJV: there not many days.
INT: they abode not many days

John 2:23 Adj-NMP
GRK: τῇ ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: the feast, many believed
KJV: in the feast [day], many believed in
INT: the Feast many believed on

John 3:23 Adj-NNP
GRK: ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ
NAS: because there was much water
KJV: because there was much water there:
INT: because waters many were there

John 4:39 Adj-NMP
GRK: πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: From that city many of the Samaritans
KJV: And many of the Samaritans of
INT: city that many believed on

John 4:41 Adj-DMS
GRK: καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν
NAS: Many more believed because
KJV: And many more believed
INT: And many more believed

John 5:6 Adj-AMS
GRK: γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον
NAS: been a long time
KJV: now a long time
INT: having known that a long already time

John 6:2 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ ὄχλος πολύς ὅτι ἐθεώρουν
NAS: A large crowd followed
KJV: And a great multitude followed
INT: him a crowd great because they saw

John 6:5 Adj-NMS
GRK: θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται
NAS: and seeing that a large crowd
KJV: and saw a great company come
INT: having seen that a great crowd is coming

John 6:10 Adj-NMS
GRK: δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ
NAS: Now there was much grass
KJV: Now there was much grass in
INT: moreover grass much in the

John 6:60 Adj-NMP
GRK: Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες
NAS: Therefore many of His disciples,
KJV: Many therefore of
INT: Many therefore having heard

John 6:66 Adj-NMP
GRK: Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν
NAS: of this many of His disciples
KJV: From that [time] many of his disciples
INT: from that [time] many out of of the

John 7:12 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς
NAS: There was much grumbling among
KJV: And there was much murmuring among
INT: him there was much among the

John 7:31 Adj-NMP
GRK: ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: But many of the crowd believed
KJV: And many of the people
INT: crowd moreover many believed on

John 8:26 Adj-ANP
GRK: πολλὰ ἔχω περὶ
NAS: I have many things to speak
KJV: I have many things to say and
INT: Many things I have concerning

John 8:30 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: these things, many came to believe
KJV: spake these words, many believed on
INT: of him as he spoke many believed on

John 10:20 Adj-NMP
GRK: ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
NAS: Many of them were saying, He has
KJV: And many of them
INT: said moreover many of them

John 10:32 Adj-ANP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πολλὰ ἔργα ἔδειξα
NAS: them, I showed you many good
KJV: answered them, Many good works
INT: Jesus Many works I showed

John 10:41 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς
NAS: Many came to Him and were saying,
KJV: And many resorted unto
INT: And many came to

John 10:42 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: Many believed in Him there.
KJV: And many believed on
INT: And many believed on

John 11:19 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ ἐκ
NAS: and many of the Jews had come
KJV: And many of the Jews
INT: many moreover of

John 11:45 Adj-NMP
GRK: Πολλοὶ οὖν ἐκ
NAS: Therefore many of the Jews who came
KJV: Then many of the Jews
INT: Many therefore of

John 11:47 Adj-ANP
GRK: ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
NAS: man is performing many signs.
KJV: man doeth many miracles.
INT: man many does signs

John 11:55 Adj-NMP
GRK: καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: was near, and many went
KJV: nigh at hand: and many went out of
INT: and went up many to Jerusalem

John 12:9 Adj-NMS
GRK: ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν
NAS: The large crowd of the Jews
KJV: Much people of
INT: a crowd great of the

John 12:11 Adj-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν
NAS: on account of him many of the Jews
KJV: of him many of the Jews
INT: because many by reason of him

John 12:12 Adj-NMS
GRK: ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν
NAS: On the next day the large crowd
KJV: On the next day much people
INT: the crowd great having come

John 12:24 Adj-AMS
GRK: δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
NAS: it dies, it bears much fruit.
KJV: it die, it bringeth forth much fruit.
INT: however it should die much fruit it bears

John 12:42 Adj-NMP
GRK: τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς
NAS: Nevertheless many even of the rulers
KJV: the chief rulers also many believed on
INT: the rulers many believed on

John 14:2 Adj-NFP
GRK: μου μοναὶ πολλαί εἰσιν εἰ
NAS: house are many dwelling places;
KJV: are many mansions:
INT: of me rooms many there are if

John 14:30 Adj-ANP
GRK: οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ'
NAS: I will not speak much more
KJV: not talk much with you:
INT: no longer much I will speak with

John 15:5 Adj-AMS
GRK: φέρει καρπὸν πολύν ὅτι χωρὶς
NAS: in Me and I in him, he bears much fruit,
KJV: bringeth forth much fruit:
INT: bears fruit much for apart from

John 15:8 Adj-AMS
GRK: ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ
NAS: that you bear much fruit,
KJV: that ye bear much fruit; so
INT: that fruit much you should bear and

John 16:12 Adj-ANP
GRK: Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν
NAS: I have many more things
KJV: yet many things to say
INT: Yet many things I have to you

John 19:20 Adj-NMP
GRK: τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν
NAS: Therefore many of the Jews read
KJV: then read many of the Jews: for
INT: the title many read of the

John 20:30 Adj-ANP
GRK: Πολλὰ μὲν οὖν
NAS: Therefore many other signs
KJV: And many other signs
INT: Many indeed therefore

John 21:25 Adj-NNP
GRK: καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν
NAS: And there are also many other things
KJV: there are also many other things which
INT: also other things many whatever did

Acts 1:3 Adj-DNP
GRK: αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις δι'
NAS: His suffering, by many convincing proofs,
KJV: by many infallible proofs,
INT: he with many proofs during

Acts 1:5 Adj-AFP
GRK: οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας
NAS: Spirit not many days
INT: not after many these days

Acts 2:43 Adj-NNP
GRK: ψυχῇ φόβος πολλὰ τε τέρατα
NAS: a sense of awe; and many wonders
KJV: soul: and many wonders and
INT: soul awe many and with wonders

Acts 4:4 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ δὲ τῶν
NAS: But many of those who had heard
KJV: Howbeit many of them which heard
INT: many moreover

Acts 5:12 Adj-NNP
GRK: καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ
NAS: of the apostles many signs
KJV: of the apostles were many signs and
INT: and wonders many among the

Acts 6:7 Adj-NMS
GRK: Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς τε ὄχλος
NAS: in Jerusalem, and a great many
KJV: and a great company
INT: Jerusalem exceedingly a great moreover multitude

Acts 8:7 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ γὰρ τῶν
NAS: For [in the case of] many who had
KJV: came out of many that were possessed
INT: many indeed of those who

Acts 8:7 Adj-NMP
GRK: μεγάλῃ ἐξήρχοντο πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι
NAS: voice; and many who had been paralyzed
KJV: [with them]: and many taken with palsies,
INT: with a loud they went out many moreover having been paralyzed

Acts 8:8 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν
NAS: So there was much rejoicing
INT: there was moreover great joy in

Acts 8:25 Adj-AFP
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα πολλάς τε κώμας
NAS: and were preaching the gospel to many villages
KJV: preached the gospel in many villages
INT: to Jerusalem to many moreover villages

Acts 9:13 Adj-GMP
GRK: ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ
NAS: I have heard from many about
KJV: I have heard by many of this
INT: I have heard from many concerning the

Acts 9:42 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν
NAS: Joppa, and many believed
KJV: Joppa; and many believed in
INT: and believed many on the

Acts 10:2 Adj-AFP
GRK: ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ
NAS: and gave many alms
KJV: which gave much alms to the people,
INT: both doing alms much to the people

Acts 10:27 Adj-AMP
GRK: εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
NAS: and found many people assembled.
KJV: found many that were come together.
INT: finds gathered together many

Acts 11:21 Adj-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν πολύς τε ἀριθμὸς
NAS: of the Lord was with them, and a large number
KJV: them: and a great number believed,
INT: with them [a] great moreover number

Acts 13:43 Adj-NMP
GRK: συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων
NAS: had broken up, many of the Jews
KJV: was broken up, many of the Jews
INT: synagogue followed many of the Jews

Acts 14:1 Adj-ANS
GRK: καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος
NAS: in such a manner that a large number of people
KJV: spake, that a great multitude both
INT: and Hellenists a great number

Acts 14:22 Adj-GFP
GRK: ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ
NAS: and [saying], Through many tribulations
KJV: must through much tribulation enter
INT: that through many tribulations must

Acts 15:7 Adj-GFS
GRK: Πολλῆς δὲ ζητήσεως
NAS: After there had been much debate,
KJV: when there had been much disputing,
INT: of much moreover discussion

Acts 15:32 Adj-GMS
GRK: διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς
NAS: the brethren with a lengthy message.
KJV: the brethren with many words, and
INT: by talk much exhorted the

Acts 15:35 Adj-GMP
GRK: καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον
NAS: and preaching with many others
KJV: of the Lord, with many others also.
INT: also others many the word

Acts 16:16 Adj-AFS
GRK: ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς
NAS: her masters much profit
KJV: her masters much gain by soothsaying:
INT: who gain much brought the

Acts 16:18 Adj-AFP
GRK: ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς
NAS: this for many days.
KJV: this did she many days. But
INT: she did for many days having been distressed

Acts 16:23 Adj-AFP
GRK: πολλὰς τε ἐπιθέντες
NAS: When they had struck them with many blows,
KJV: when they had laid many stripes
INT: many moreover having laid

Acts 17:4 Adj-NNS
GRK: Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε
NAS: along with a large number
KJV: Greeks a great multitude,
INT: Greeks a multitude great women moreover

Acts 17:12 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ μὲν οὖν
NAS: Therefore many of them believed, along
KJV: Therefore many of them
INT: Many indeed therefore

Acts 18:8 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων
NAS: his household, and many of the Corinthians
KJV: and many of the Corinthians
INT: of him and many of the Corinthians

Acts 18:10 Adj-NMS
GRK: ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ
NAS: you in order to harm you, for I have many people
KJV: I have much people in
INT: there is to me much in the

Acts 18:27 Adj-ANS
GRK: παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν
NAS: him; and when he had arrived, he greatly helped
KJV: helped them much which had believed
INT: having arrived helped much those who believed

Acts 19:18 Adj-NMP
GRK: πολλοί τε τῶν
NAS: Many also of those
KJV: And many that believed came,
INT: many moreover of those who

Acts 20:2 Adj-DMS
GRK: αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς
NAS: and had given them much exhortation,
KJV: them much exhortation,
INT: them with talk much he came to

Acts 21:40 Adj-GFS
GRK: τῷ λαῷ πολλῆς δὲ σιγῆς
NAS: with his hand; and when there was a great hush,
KJV: when there was made a great silence,
INT: to the people great moreover silence

Acts 22:28 Adj-GNS
GRK: χιλίαρχος Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν
NAS: citizenship with a large sum of money.
KJV: answered, With a great sum
INT: chief captain I with a great sum the

Acts 23:10 Adj-GFS
GRK: Πολλῆς δὲ γινομένης
NAS: And as a great dissension
KJV: when there arose a great dissension,
INT: great moreover arising

Acts 24:2 Adj-GFS
GRK: Τέρτυλλος λέγων Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες
NAS: you attained much peace,
KJV: thee we enjoy great quietness, and
INT: Tertullus saying Great peace obtaining

Acts 24:7 Adj-GFS
GRK: χιλιαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ
KJV: [upon us], and with great violence
INT: chief captain with great force out of

Acts 24:10 Adj-GNP
GRK: λέγειν Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα
NAS: Knowing that for many years
KJV: hast been of many years a judge
INT: to speak For many years as being

Acts 25:7 Adj-ANP
GRK: καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ βαρέα
NAS: him, bringing many and serious
KJV: and laid many and grievous complaints
INT: who had come down Jews many and weighty

Acts 25:23 Adj-GFS
GRK: Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ
NAS: amid great pomp,
KJV: Bernice, with great pomp, and
INT: Bernice with great pomp and

Acts 26:9 Adj-ANP
GRK: Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι
NAS: to do many things hostile
KJV: to do many things contrary
INT: Nazarene I ought many things contrary to do

Acts 26:10 Adj-AMP
GRK: Ἰεροσολύμοις καὶ πολλούς τε τῶν
NAS: did I lock up many of the saints
KJV: Jerusalem: and many of the saints did
INT: Jerusalem and many also of the

Acts 26:24 Adj-NNP
GRK: Παῦλε τὰ πολλά σε γράμματα
NAS: you are out of your mind! [Your] great learning
KJV: thou art beside thyself; much learning
INT: Paul the much you learning

Acts 27:10 Adj-GFS
GRK: ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ
NAS: be with damage and great loss,
KJV: hurt and much damage, not
INT: disaster and much loss not

Acts 27:14 Adj-ANS
GRK: μετ' οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν
NAS: But before very long there rushed down
KJV: But not long after there arose
INT: After not long however there came

Acts 27:21 Adj-GFS
GRK: Πολλῆς τε ἀσιτίας
NAS: When they had gone a long time without food,
KJV: But after long abstinence Paul
INT: much also abstinence [from food]

Acts 28:6 Adj-ANS
GRK: νεκρόν ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν
NAS: But after they had waited a long time and had seen
INT: dead after a while great however they

Acts 28:10 Adj-DFP
GRK: οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν
NAS: They also honored us with many marks of respect;
KJV: honoured us with many honours; and
INT: who also with many honors honored

Acts 28:29 Adj-AFS
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι πολλὴν ἔχοντες ἐν
KJV: and had great reasoning
INT: the Jews much having among

Romans 3:2 Adj-NNS
GRK: πολὺ κατὰ πάντα
NAS: Great in every respect.
KJV: Much every way:
INT: Much in every

Romans 4:17 Adj-GNP
GRK: ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά
NAS: A FATHER OF MANY NATIONS
KJV: thee a father of many nations,) before
INT: A father of many nations I have made

Romans 4:18 Adj-GNP
GRK: αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ
NAS: a father of many nations
KJV: the father of many nations,
INT: him father of many nations according to

Romans 5:9 Adj-DMS
GRK: πολλῷ οὖν μᾶλλον
NAS: Much more then,
KJV: Much more then,
INT: Much therefore more

Romans 5:10 Adj-DMS
GRK: υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες
NAS: of His Son, much more,
KJV: Son, much more,
INT: Son of him much more having been reconciled

Romans 5:15 Adj-NMP
GRK: παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ
NAS: of the one the many died,
KJV: of one many be dead,
INT: trespass the many died much

Romans 5:15 Adj-DMS
GRK: πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον ἡ
NAS: the many died, much more did the grace
KJV: many be dead, much more the grace
INT: many died much more the

Romans 5:15 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν
NAS: Christ, abound to the many.
KJV: hath abounded unto many.
INT: to the many did abound

Romans 5:16 Adj-GNP
GRK: χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς
NAS: the free gift [arose] from many transgressions
KJV: [is] of many offences
INT: [the] gift [is] of many trespasses to

Romans 5:17 Adj-DMS
GRK: τοῦ ἑνός πολλῷ μᾶλλον οἱ
NAS: through the one, much more those
KJV: by one; much more they which receive
INT: the one much more those

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: κατεστάθησαν οἱ πολλοί οὕτως καὶ
NAS: disobedience the many were made
KJV: disobedience many were made
INT: were appointed the many so also

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: κατασταθήσονται οἱ πολλοί
NAS: of the One the many will be made
KJV: of one shall many be made righteous.
INT: will be appointed the many

Romans 8:29 Adj-DMP
GRK: πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς
NAS: among many brethren;
KJV: the firstborn among many brethren.
INT: firstborn among many brothers

Romans 9:22 Adj-DFS
GRK: ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη
NAS: endured with much patience
KJV: with much longsuffering
INT: bore in much patience vessels

Romans 12:4 Adj-ANP
GRK: ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν
NAS: as we have many members
KJV: as we have many members in
INT: one body many members we have

Romans 12:5 Adj-NMP
GRK: οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά
NAS: so we, who are many, are one body
KJV: So we, [being] many, are one
INT: so the many one body

Romans 15:22 Adj-ANP
GRK: ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν
NAS: For this reason I have often been prevented
KJV: I have been much hindered
INT: I was hindered the many [times] from coming

Romans 15:23 Adj-GMP
GRK: ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν
INT: you for many years

Romans 16:2 Adj-GMP
GRK: αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ
NAS: a helper of many, and of myself
KJV: a succourer of many, and
INT: she a helper of many has been and

Romans 16:6 Adj-ANP
GRK: Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς
NAS: who has worked hard for you.
KJV: who bestowed much labour on
INT: Mary who much toiled for

Romans 16:12 Adj-ANP
GRK: ἀγαπητήν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν
NAS: who has worked hard in the Lord.
KJV: which laboured much in the Lord.
INT: beloved who much toiled in [the]

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ
NAS: brethren, that there were not many wise
KJV: how that not many wise men after
INT: that not many wise according to

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: σάρκα οὐ πολλοὶ δυνατοί οὐ
NAS: to the flesh, not many mighty,
KJV: the flesh, not many mighty, not
INT: flesh [there are] not many powerful not

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: δυνατοί οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς
NAS: not many mighty, not many noble;
KJV: mighty, not many noble, [are called]:
INT: powerful not many high-born

1 Corinthians 2:3 Adj-DMS
GRK: ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς
NAS: and in fear and in much trembling,
KJV: and in much trembling.
INT: in trembling much was with

1 Corinthians 4:15 Adj-AMP
GRK: ἀλλ' οὐ πολλοὺς πατέρας ἐν
NAS: yet [you would] not [have] many fathers,
KJV: yet [have ye] not many fathers: for
INT: yet not many fathers in

1 Corinthians 8:5 Adj-NMP
GRK: εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι
NAS: as indeed there are many gods
KJV: there be gods many, and lords
INT: there are gods many and lords

1 Corinthians 8:5 Adj-NMP
GRK: καὶ κύριοι πολλοί
NAS: there are many gods and many lords,
KJV: and lords many,)
INT: and lords many

1 Corinthians 10:17 Adj-NMP
GRK: σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν οἱ
NAS: bread, we who are many are one
KJV: For we [being] many are one
INT: body the many we are

1 Corinthians 10:33 Adj-GMP
GRK: τὸ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσιν
NAS: profit but the [profit] of the many, so
KJV: the [profit] of many, that
INT: that of the many that they might be saved

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ
NAS: reason many among
KJV: this cause many [are] weak and
INT: among you many [are] weak and

1 Corinthians 12:12 Adj-ANP
GRK: καὶ μέλη πολλὰ ἔχει πάντα
NAS: and [yet] has many members,
KJV: and hath many members, and
INT: and members many has all

1 Corinthians 12:12 Adj-NNP
GRK: τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν
NAS: of the body, though they are many, are one
KJV: body, being many, are one
INT: of the body many being one

1 Corinthians 12:14 Adj-NNP
GRK: μέλος ἀλλὰ πολλά
NAS: is not one member, but many.
KJV: member, but many.
INT: member but many

1 Corinthians 12:20 Adj-NNP
GRK: νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη
NAS: But now there are many members,
KJV: now [are they] many members,
INT: now however many even [are the] members

1 Corinthians 12:22 Adj-DNS
GRK: ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ
NAS: On the contrary, it is much truer
KJV: Nay, much more those members
INT: But much rather the

1 Corinthians 16:9 Adj-NMP
GRK: καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
NAS: [service] has opened to me, and there are many adversaries.
KJV: and [there are] many adversaries.
INT: and opposers [are] many

1 Corinthians 16:12 Adj-ANP
GRK: τοῦ ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν
NAS: I encouraged him greatly to come
KJV: Apollos, I greatly desired him
INT: the brother much I exhorted him

1 Corinthians 16:19 Adj-ANP
GRK: ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ
NAS: greet you heartily in the Lord,
KJV: salute you much in the Lord,
INT: in [the] Lord much Aquila and

2 Corinthians 1:11 Adj-GNP
GRK: ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ
NAS: that thanks may be given by many persons
KJV: by the means of many persons
INT: that by many persons the

2 Corinthians 1:11 Adj-GNP
GRK: χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ
NAS: on us through [the prayers] [of] many.
KJV: given by many on our behalf.
INT: gift through many might be subject of thanksgiving for

2 Corinthians 2:4 Adj-GFS
GRK: ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ
NAS: For out of much affliction and anguish
KJV: For out of much affliction and
INT: out of indeed much tribulation and

2 Corinthians 2:4 Adj-GNP
GRK: ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων οὐχ
NAS: I wrote to you with many tears;
KJV: unto you with many tears; not
INT: to you through many tears not

2 Corinthians 2:17 Adj-NMP
GRK: ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν
NAS: For we are not like many, peddling
KJV: not as many, which corrupt the word
INT: as the many are peddling the

2 Corinthians 3:9 Adj-DMS
GRK: κατακρίσεως δόξα πολλῷ μᾶλλον περισσεύει
NAS: has glory, much more
KJV: [be] glory, much more
INT: of condemnation [be] glory much rather abounds

2 Corinthians 3:11 Adj-DMS
GRK: διὰ δόξης πολλῷ μᾶλλον τὸ
NAS: [was] with glory, much more
KJV: [was] glorious, much more
INT: [was] through glory much rather that which

2 Corinthians 3:12 Adj-DFS
GRK: τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
NAS: we use great boldness in [our] speech,
KJV: we use great plainness of speech:
INT: such hope much boldness we use

2 Corinthians 6:4 Adj-DFS
GRK: ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν θλίψεσιν
NAS: of God, in much endurance,
KJV: of God, in much patience, in
INT: in endurance much in tribulations

2 Corinthians 6:10 Adj-AMP
GRK: ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες
NAS: yet making many rich, as having
KJV: yet making many rich; as
INT: as poor many moreover enriching

2 Corinthians 7:4 Adj-NFS
GRK: πολλή μοι παρρησία
NAS: Great is my confidence in you; great
KJV: Great [is] my boldness of speech
INT: Great [is] to me boldness

2 Corinthians 7:4 Adj-NFS
GRK: πρὸς ὑμᾶς πολλή μοι καύχησις
NAS: is my confidence in you; great is my boasting
KJV: toward you, great [is] my glorying
INT: toward you great to me boasting

2 Corinthians 8:2 Adj-DFS
GRK: ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως
NAS: that in a great ordeal of affliction
KJV: in a great trial
INT: that in much proof of tribulation

2 Corinthians 8:4 Adj-GFS
GRK: μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι
NAS: begging us with much urging
KJV: us with much intreaty that we
INT: with much entreaty imploring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page