1 Chronicles 21:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־[thee] EitherConj
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֨וֹשׁthreeNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֜יםyearNoun
7458 [e]rā-‘āḇ,רָעָ֗בfamineNoun
518 [e]wə-’im-וְאִם־orConj
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֨הthreeNoun
2320 [e]ḥo-ḏā-šîmחֳדָשִׁ֜יםmonthsNoun
5595 [e]nis-pehנִסְפֶּ֥הto be destroyedVerb
6440 [e]mip-pə-nê-מִפְּנֵי־beforeNoun
6862 [e]ṣā-re-ḵāצָרֶיךָ֮your foesAdj
2719 [e]wə-ḥe-reḇוְחֶ֣רֶבand while that the swordNoun
341 [e]’ō-wy-ḇe-ḵāאוֹיְבֶ֣ךָ ׀of your enemiesNoun
5381 [e]lə-maś-śe-ḡeṯלְמַשֶּׂגֶת֒overtakesVerb
518 [e]wə-’im-וְאִם־or elseConj
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
3117 [e]yā-mîmיָ֠מִיםdaysNoun
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֣רֶבthe swordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הof the LORDNoun
1698 [e]wə-ḏe-ḇerוְדֶ֙בֶר֙and even the pestilenceNoun
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץin the landNoun
4397 [e]ū-mal-’aḵוּמַלְאַ֣ךְand the angelNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
7843 [e]maš-ḥîṯמַשְׁחִ֖יתdestroyingVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֣וּלthe coastsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הNowAdv
7200 [e]rə-’êh,רְאֵ֔הtherefore adviseVerb
4100 [e]māh-מָֽה־yourself whatPro
7725 [e]’ā-šîḇאָשִׁ֥יבI shall bring againVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־forPrep
7971 [e]šō-lə-ḥîשֹׁלְחִ֖יto him who sentVerb
1697 [e]dā-ḇār.דָּבָֽר׃wordNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־שָׁלֹ֨ושׁ שָׁנִ֜ים רָעָ֗ב וְאִם־שְׁלֹשָׁ֨ה חֳדָשִׁ֜ים נִסְפֶּ֥ה מִפְּנֵי־צָרֶיךָ֮ וְחֶ֣רֶב אֹויְבֶ֣ךָ ׀ לְמַשֶּׂגֶת֒ וְאִם־שְׁלֹ֣שֶׁת יָ֠מִים חֶ֣רֶב יְהוָ֤ה וְדֶ֙בֶר֙ בָּאָ֔רֶץ וּמַלְאַ֣ךְ יְהוָ֔ה מַשְׁחִ֖ית בְּכָל־גְּב֣וּל יִשְׂרָאֵ֑ל וְעַתָּ֣ה רְאֵ֔ה מָֽה־אָשִׁ֥יב אֶת־שֹׁלְחִ֖י דָּבָֽר׃ פ

דברי הימים א 21:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־שלוש שנים רעב ואם־שלשה חדשים נספה מפני־צריך וחרב אויבך ׀ למשגת ואם־שלשת ימים חרב יהוה ודבר בארץ ומלאך יהוה משחית בכל־גבול ישראל ועתה ראה מה־אשיב את־שלחי דבר׃ פ

Links
1 Chronicles 21:121 Chronicles 21:12 Text Analysis1 Chronicles 21:12 Interlinear1 Chronicles 21:12 Multilingual1 Chronicles 21:12 TSK1 Chronicles 21:12 Cross References1 Chronicles 21:12 Bible Hub1 Chronicles 21:12 Biblia Paralela1 Chronicles 21:12 Chinese Bible1 Chronicles 21:12 French Bible1 Chronicles 21:12 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:11
Top of Page
Top of Page