2309. θέλω (theló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2309. θέλω (theló) — 209 Occurrences

Matthew 1:19 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
NAS: a righteous man and not wanting to disgrace
KJV: [man], and not willing to make her
INT: and not willing her to expose publicly

Matthew 2:18 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι
KJV: children, and would not be comforted,
INT: and not would be comforted because

Matthew 5:40 V-PPA-DMS
GRK: καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι
NAS: If anyone wants to sue you and take
KJV: And if any man will sue thee
INT: and to him who would from you sue you

Matthew 5:42 V-PPA-AMS
GRK: καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ
NAS: of you, and do not turn away from him who wants to borrow
KJV: and from him that would borrow
INT: and him that wishes from you

Matthew 7:12 V-PSA-2P
GRK: ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν
NAS: the same way you want them to treat
KJV: whatsoever ye would that
INT: as many as if you desire that should do

Matthew 8:2 V-PSA-2S
GRK: Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με
NAS: if You are willing, You can
KJV: Lord, if thou wilt, thou canst make
INT: Lord if you are willing you are able me

Matthew 8:3 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ
NAS: him, saying, I am willing; be cleansed.
KJV: saying, I will; be thou clean.
INT: him saying I am willing be you cleansed And

Matthew 9:13 V-PIA-1S
GRK: ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ οὐ
NAS: this means: I DESIRE COMPASSION,
KJV: [that] meaneth, I will have mercy,
INT: is Mercy I desire and not

Matthew 11:14 V-PIA-2P
GRK: καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι αὐτός
NAS: And if you are willing to accept
KJV: And if ye will receive [it], this
INT: And if you are willing to receive [it] he

Matthew 12:7 V-PIA-1S
GRK: ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ οὐ
NAS: this means, I DESIRE COMPASSION,
KJV: [this] meaneth, I will have mercy,
INT: is Mercy I desire and not

Matthew 12:38 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ
NAS: to Him, Teacher, we want to see
KJV: saying, Master, we would see a sign
INT: saying Teacher we wish from you

Matthew 13:28 V-PIA-2S
GRK: αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες
NAS: said to him, 'Do you want us, then,
KJV: unto him, Wilt thou then
INT: to him said do you want then [that] having gone forth

Matthew 14:5 V-PPA-NMS
GRK: καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι
NAS: Although Herod wanted to put him to death,
KJV: And when he would have put him
INT: And wishing him to kill

Matthew 15:28 V-PIA-2S
GRK: σοι ὡς θέλεις καὶ ἰάθη
NAS: it shall be done for you as you wish. And her daughter
KJV: unto thee even as thou wilt. And her
INT: to you as you desire And was healed

Matthew 15:32 V-PIA-1S
GRK: νήστεις οὐ θέλω μή ποτε
NAS: to eat; and I do not want to send them away
KJV: to eat: and I will not send
INT: hungry not I am willing not lesst

Matthew 16:24 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
NAS: If anyone wishes to come after
KJV: If any [man] will come
INT: If any one desires after me

Matthew 16:25 V-PSA-3S
GRK: γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν
NAS: For whoever wishes to save his life
KJV: For whosoever will save his
INT: indeed if might desire the life

Matthew 17:4 V-PIA-2S
GRK: εἶναι εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε
NAS: if You wish, I will make
KJV: here: if thou wilt, let us make here
INT: to be If you wish let us make here

Matthew 17:12 V-AIA-3P
GRK: αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν οὕτως καὶ
NAS: to him whatever they wished. So
KJV: whatsoever they listed. Likewise
INT: him whatever they desired Thus also

Matthew 18:23 V-AIA-3S
GRK: βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον
NAS: who wished to settle
KJV: king, which would take account
INT: a king who would settle accounts accounts

Matthew 18:30 V-IIA-3S
GRK: δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν
KJV: And he would not: but
INT: moreover not he would but having gone

Matthew 19:17 V-PIA-2S
GRK: εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν
NAS: but if you wish to enter
KJV: but if thou wilt enter into
INT: if moreover you desire into

Matthew 19:21 V-PIA-2S
GRK: Ἰησοῦς Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι
NAS: to him, If you wish to be complete,
KJV: unto him, If thou wilt be perfect,
INT: Jesus If you desire perfect to be

Matthew 20:14 V-PIA-1S
GRK: καὶ ὕπαγε θέλω δὲ τούτῳ
NAS: and go, but I wish to give
KJV: go thy way: I will give unto this
INT: and go I will moreover to this

Matthew 20:15 V-PIA-1S
GRK: μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν
NAS: what I wish with what
KJV: to do what I will with mine own?
INT: for me what I will to do with

Matthew 20:21 V-PIA-2S
GRK: αὐτῇ Τί θέλεις λέγει αὐτῷ
NAS: to her, What do you wish? She said to Him, Command
KJV: What wilt thou? She saith
INT: to her What do you desire She says to him

Matthew 20:26 V-PSA-3S
GRK: ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν
NAS: you, but whoever wishes to become
KJV: but whosoever will be great
INT: whoever if would among you

Matthew 20:27 V-PSA-3S
GRK: ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν
NAS: and whoever wishes to be first among
KJV: And whosoever will be chief
INT: whoever anyhow would among you

Matthew 20:32 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν
NAS: What do you want Me to do
KJV: What will ye that I shall do
INT: said What do you desire I should do to you

Matthew 21:29 PPro-N1S
GRK: εἶπεν οὐ θέλω κύριε καὶ
INT: said not will I master moreover

Matthew 22:3 V-IIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
KJV: the wedding: and they would not come.
INT: and not they would come

Matthew 23:4 V-PIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά
KJV: but they [themselves] will not
INT: of them not they will move them

Matthew 23:37 V-AIA-1S
GRK: αὐτὴν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ
NAS: to her! How often I wanted to gather
KJV: how often would I have gathered
INT: her how often would I have gathered together the

Matthew 23:37 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἠθελήσατε
KJV: [her] wings, and ye would not!
INT: and not you were willing

Matthew 26:15 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν Τί θέλετέ μοι δοῦναι
NAS: What are you willing to give
KJV: [unto them], What will ye give
INT: said What are you willing me to give

Matthew 26:17 V-PIA-2S
GRK: λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι
NAS: Where do You want us to prepare
KJV: Where wilt thou that we prepare
INT: saying Where wish you [that] we should prepare for you

Matthew 26:39 V-PIA-1S
GRK: ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς
NAS: from Me; yet not as I will, but as You will.
KJV: as I will, but as
INT: as I will but as

Matthew 27:15 V-IIA-3P
GRK: δέσμιον ὃν ἤθελον
NAS: prisoner whom they wanted.
KJV: prisoner, whom they would.
INT: prisoner whom they wished

Matthew 27:17 V-PIA-2P
GRK: Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: to them, Whom do you want me to release
KJV: Whom will ye that I release
INT: Pilate Whom will you [that] I release to you

Matthew 27:21 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν
NAS: of the two do you want me to release
KJV: the twain will ye that I release
INT: to them Which will you of the

Matthew 27:34 V-AIA-3S
GRK: γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
KJV: when he had tasted [thereof], he would not
INT: having tasted not he would drink

Matthew 27:43 V-PIA-3S
GRK: νῦν εἰ θέλει αὐτόν εἶπεν
NAS: IF HE DELIGHTS IN HIM; for He said,
KJV: now, if he will have him: for
INT: now if he wants him he said

Mark 1:40 V-PSA-2S
GRK: ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με
NAS: If You are willing, You can
KJV: If thou wilt, thou canst make
INT: If you are willing you are able me

Mark 1:41 V-PIA-1S
GRK: λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
NAS: him, and said to him, I am willing; be cleansed.
KJV: saith unto him, I will; be thou clean.
INT: says to him I will be you cleansed

Mark 3:13 V-IIA-3S
GRK: προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός καὶ
NAS: He Himself wanted, and they came
KJV: he would: and
INT: calls to [him] those whom he wanted himself and

Mark 6:19 V-IIA-3S
GRK: αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι
NAS: had a grudge against him and wanted to put him to death
KJV: and would have killed
INT: against him and wished him to kill

Mark 6:22 V-PSA-2S
GRK: ὃ ἐὰν θέλῃς καὶ δώσω
NAS: me for whatever you want and I will give
KJV: whatsoever thou wilt, and
INT: whatever if you will and I will give

Mark 6:25 V-PIA-1S
GRK: ᾐτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς
NAS: saying, I want you to give
KJV: saying, I will that
INT: she asked saying I desire that at once

Mark 6:26 V-AIA-3S
GRK: ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν
KJV: sat with him, he would not
INT: reclined [at table] with [him] not would he reject her

Mark 6:48 V-IIA-3S
GRK: θαλάσσης καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς
NAS: on the sea; and He intended to pass
KJV: and would have passed by
INT: sea and would have passed by them

Mark 7:24 V-IIA-3S
GRK: οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι καὶ
NAS: a house, He wanted no one
KJV: an house, and would have no man
INT: house no one he wished to know [it] and

Mark 8:34 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
NAS: anyone wishes to come
KJV: unto them, Whosoever will come after
INT: if anyone desires after me

Mark 8:35 V-PSA-3S
GRK: γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν αὐτοῦ
NAS: For whoever wishes to save his life
KJV: For whosoever will save his
INT: indeed if might desire his

Mark 9:13 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ ὅσα ἤθελον καθὼς γέγραπται
NAS: to him whatever they wished, just
KJV: whatsoever they listed, as
INT: to him whatever they desired as it has been written

Mark 9:30 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις
NAS: Galilee, and He did not want anyone
KJV: Galilee; and he would not that
INT: and not he wanted that anyone

Mark 9:35 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι
NAS: anyone wants to be first,
KJV: If any man desire to be
INT: If anyone desires first to be

Mark 10:35 V-PIA-1P
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε θέλομεν ἵνα ὃ
NAS: Teacher, we want You to do
KJV: Master, we would that
INT: him Teacher we desire that whatever

Mark 10:36 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί θέλετε με ποιήσω
NAS: to them, What do you want Me to do
KJV: What would ye that I
INT: to them What do you desire me to do

Mark 10:43 V-PSA-3S
GRK: ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι
NAS: you, but whoever wishes to become
KJV: but whosoever will be great
INT: whoever anyhow desires great to become

Mark 10:44 V-PSA-3S
GRK: ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν
NAS: and whoever wishes to be first among
KJV: whosoever of you will be the chiefest,
INT: whoever anyhow desires among you

Mark 10:51 V-PIA-2S
GRK: Τί σοι θέλεις ποιήσω ὁ
NAS: What do you want Me to do
KJV: What wilt thou that I should do
INT: What to you do you desire I should do

Mark 12:38 V-PPA-GMP
GRK: γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς
NAS: of the scribes who like to walk around
KJV: the scribes, which love to go in
INT: scribes who like in robes

Mark 14:7 V-PSA-2P
GRK: καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς
NAS: with you, and whenever you wish you can
KJV: and whensoever ye will ye may do
INT: and whenever you desire you are able them

Mark 14:12 V-PIA-2S
GRK: αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν
NAS: to Him, Where do You want us to go
KJV: Where wilt thou that we go
INT: of him Where desire you [that] having gone we should prepare

Mark 14:36 V-PIA-1S
GRK: τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί
NAS: not what I will, but what
KJV: what I will, but what
INT: what I will but what

Mark 15:9 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: them, saying, Do you want me to release
KJV: saying, Will ye that I release
INT: them saying Wish you I should release to you

Mark 15:12 V-PIA-2P
GRK: Τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν
INT: What then want you I should do to him

Luke 1:62 V-POA-3S
GRK: τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
NAS: as to what he wanted him called.
KJV: father, how he would have him called.
INT: what anyhow he might wish to be called him

Luke 4:6 V-PSA-1S
GRK: ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν
NAS: it to whomever I wish.
KJV: to whomsoever I will I give it.
INT: to whom if I wish I give it

Luke 5:12 V-PSA-2S
GRK: Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με
NAS: if You are willing, You can
KJV: Lord, if thou wilt, thou canst make
INT: Lord if you will you are able me

Luke 5:13 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ
NAS: him, saying, I am willing; be cleansed.
KJV: saying, I will: be thou clean.
INT: him saying I will be you cleansed And

Luke 5:39 V-PIA-3S
GRK: πιὼν παλαιὸν θέλει νέον λέγει
NAS: old [wine] wishes for new;
KJV: [wine] straightway desireth new:
INT: having drunk old [wine] desires new he says

Luke 6:31 V-PIA-2P
GRK: καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν
NAS: the same way you want them to treat
KJV: And as ye would that men
INT: and as you desire that should do

Luke 8:20 V-PPA-NMP
GRK: ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε
NAS: outside, wishing to see
KJV: stand without, desiring to see thee.
INT: outside to see wishing you

Luke 9:23 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
NAS: If anyone wishes to come after
KJV: If any [man] will come
INT: If any one desires after me

Luke 9:24 V-PSA-3S
GRK: γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν
NAS: For whoever wishes to save his life
KJV: For whosoever will save his
INT: indeed anyhow might desire the life

Luke 9:54 V-PIA-2S
GRK: εἶπαν Κύριε θέλεις εἴπωμεν πῦρ
NAS: Lord, do You want us to command
KJV: Lord, wilt thou that we command
INT: said Lord will you [that] we should call fire

Luke 10:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ
NAS: and kings wished to see
KJV: kings have desired to see
INT: and kings desired to see what

Luke 10:29 V-PPA-NMS
GRK: Ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν
NAS: But wishing to justify himself,
KJV: But he, willing to justify himself,
INT: but desiring to justify himself

Luke 12:49 V-PIA-1S
GRK: καὶ τί θέλω εἰ ἤδη
NAS: and how I wish it were already
KJV: and what will I, if it be
INT: and how I wish if already

Luke 13:31 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι
NAS: here, for Herod wants to kill You.
KJV: for Herod will kill thee.
INT: for Herod desires you to kill

Luke 13:34 V-AIA-1S
GRK: αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ
NAS: to her! How often I wanted to gather
KJV: how often would I have gathered
INT: her how often would I have gathered those

Luke 13:34 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἠθελήσατε
NAS: her wings, and you would not [have it]!
KJV: [her] wings, and ye would not!
INT: and not you would

Luke 14:28 V-PPA-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι
NAS: For which one of you, when he wants to build
KJV: of you, intending to build a tower,
INT: of you desiring a tower to build

Luke 15:28 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ
NAS: But he became angry and was not willing to go
KJV: he was angry, and would not go in:
INT: and not was willing to go in

Luke 16:26 V-PPA-NMP
GRK: ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν
NAS: that those who wish to come over
KJV: so that they which would pass
INT: so that they who desire to pass from here

Luke 18:4 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον
KJV: And he would not for
INT: And not he would for a time

Luke 18:13 V-IIA-3S
GRK: ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς
KJV: standing afar off, would not lift up
INT: standing not would not even the

Luke 18:41 V-PIA-2S
GRK: Τί σοι θέλεις ποιήσω ὁ
NAS: What do you want Me to do
KJV: What wilt thou that I shall do
INT: What to you desire you I shall do

Luke 19:14 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι
NAS: him, saying, 'We do not want this man
KJV: We will not have this [man] to reign
INT: saying not We are willing [for] this [man] to reign

Luke 19:27 V-APA-AMP
GRK: τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι
NAS: of mine, who did not want me to reign
KJV: enemies, which would not that I
INT: the [ones] not having been willing [for] me to reign

Luke 20:46 V-PPA-GMP
GRK: γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν
NAS: of the scribes, who like to walk around
KJV: the scribes, which desire to walk in
INT: scribes who like to walk in

Luke 22:9 V-PIA-2S
GRK: αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν
NAS: to Him, Where do You want us to prepare
KJV: Where wilt thou that we prepare?
INT: to him Where will you we should prepare

Luke 23:8 V-PPA-NMS
GRK: ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν
NAS: for he had wanted to see
KJV: for he was desirous to see him
INT: a long time wishing to see him

Luke 23:20 V-PPA-NMS
GRK: προσεφώνησεν αὐτοῖς θέλων ἀπολῦσαι τὸν
NAS: Pilate, wanting to release Jesus,
KJV: therefore, willing to release
INT: called to them wishing to release

John 1:43 V-AIA-3S
GRK: Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς
NAS: The next day He purposed to go
KJV: Jesus would go forth
INT: On the next day he desired to go forth into

John 3:8 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ καὶ
NAS: where it wishes and you hear
KJV: where it listeth, and
INT: wind where it wills blows and

John 5:6 V-PIA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι
NAS: [in that condition], He said to him, Do you wish to get
KJV: unto him, Wilt thou be made
INT: says to him Desire you well to become

John 5:21 V-PIA-3S
GRK: υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ
NAS: gives life to whom He wishes.
KJV: quickeneth whom he will.
INT: Son to whom he will gives life

John 5:35 V-AIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς
NAS: and was shining and you were willing to rejoice
KJV: and ye were willing for a season
INT: you moreover were willing to rejoice for

John 5:40 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός
KJV: And ye will not come
INT: and not you are willing to come to

John 6:11 V-IIA-3P
GRK: ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
NAS: of the fish as much as they wanted.
KJV: the fishes as much as they would.
INT: fish as much as they wished

John 6:21 V-IIA-3P
GRK: ἤθελον οὖν λαβεῖν
NAS: So they were willing to receive
KJV: Then they willingly received him
INT: They were willing then to receive

John 6:67 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν
NAS: to the twelve, You do not want to go away
KJV: unto the twelve, Will ye also
INT: Also you are wishing to go away

John 7:1 V-IIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ
KJV: Galilee: for he would not walk
INT: not for he did desire in

John 7:17 V-PSA-3S
GRK: ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα
NAS: If anyone is willing to do His will,
KJV: If any man will do his
INT: If anyone desires the will

John 7:44 V-IIA-3P
GRK: τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν
NAS: Some of them wanted to seize
KJV: of them would have taken him;
INT: some moreover desired of them

John 8:44 V-PIA-2P
GRK: πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος
NAS: the devil, and you want to do
KJV: of your father ye will do. He
INT: father of you you desire to do He

John 9:27 V-PIA-2P
GRK: τί πάλιν θέλετε ἀκούειν μὴ
NAS: why do you want to hear
KJV: wherefore would ye hear
INT: why again do you wish to hear not

John 9:27 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ
NAS: [it] again? You do not want to become
INT: also you do wish his disciples

John 12:21 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Κύριε θέλομεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: Sir, we wish to see
KJV: saying, Sir, we would see Jesus.
INT: saying Sir we desire Jesus

John 15:7 V-PSA-2P
GRK: ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ
NAS: whatever you wish, and it will be done
KJV: what ye will, and
INT: whatever if you will you shall ask and

John 16:19 V-IIA-3P
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν
NAS: knew that they wished to question
KJV: that they were desirous to ask
INT: Jesus that they desired him to ask

John 17:24 V-PIA-1S
GRK: δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου
NAS: Father, I desire that they also, whom
KJV: Father, I will that they also,
INT: you have given me I desire that where

John 21:18 V-IIA-2S
GRK: περιεπάτεις ὅπου ἤθελες ὅταν δὲ
NAS: wherever you wished; but when
KJV: whither thou wouldest: but
INT: walked where you did desire when however

John 21:18 V-PIA-2S
GRK: ὅπου οὐ θέλεις
NAS: you where you do not wish to [go].
KJV: [thee] whither thou wouldest not.
INT: where not you do desire

John 21:22 V-PSA-1S
GRK: Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως
NAS: to him, If I want him to remain
KJV: unto him, If I will that he tarry
INT: If him I desire to remain until

John 21:23 V-PSA-1S
GRK: Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως
NAS: but [only], If I want him to remain
KJV: but, If I will that he tarry
INT: If him I desire to remain until

Acts 2:12 V-PIA-3S
GRK: λέγοντες Τί θέλει τοῦτο εἶναι
NAS: What does this mean?
KJV: another, What meaneth this?
INT: saying What would this be

Acts 7:28 V-PIA-2S
GRK: με σὺ θέλεις ὃν τρόπον
NAS: YOU DO NOT MEAN TO KILL
INT: me you wish as way

Acts 7:39 V-AIA-3P
GRK: ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι
KJV: our fathers would not obey,
INT: to whom not would subject be

Acts 10:10 V-IIA-3S
GRK: πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων
NAS: hungry and was desiring to eat;
KJV: very hungry, and would have eaten: but
INT: very hungry and wished to eat [as] were preparing

Acts 14:13 V-IIA-3S
GRK: τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
NAS: to the gates, and wanted to offer sacrifice
KJV: the gates, and would have done sacrifice
INT: the crowds wished to sacrifice

Acts 16:3 V-AIA-3S
GRK: τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος
NAS: Paul wanted this man to go
KJV: Him would Paul have to go forth
INT: This one wished Paul

Acts 17:18 V-POA-3S
GRK: Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος
NAS: idle babbler wish to say?
INT: What anyhow may desire of the babbler

Acts 17:20 V-PIA-3S
GRK: γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι
NAS: what these things mean.
INT: to know what mean these things to be

Acts 18:21 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ θεοῦ θέλοντος ἀνήχθη ἀπὸ
NAS: if God wills, he set sail
KJV: you, if God will. And he sailed
INT: God willing he sailed from

Acts 19:33 V-IIA-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ
NAS: Alexander was intending to make a defense
KJV: with the hand, and would have made his defence
INT: the hand wished to make a defense to the

Acts 24:6 V-AIA-1P
GRK: ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
KJV: and would have judged
INT: our law wished to judge

Acts 24:27 V-PPA-NMS
GRK: Πόρκιον Φῆστον θέλων τε χάριτα
NAS: Festus, and wishing to do
KJV: and Felix, willing to shew the Jews
INT: Porcius Festus wishing moreover favors

Acts 25:9 V-PPA-NMS
GRK: Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: But Festus, wishing to do the Jews
KJV: But Festus, willing to do the Jews
INT: Festus moreover wishing with the Jews

Acts 25:9 V-PIA-2S
GRK: Παύλῳ εἶπεν Θέλεις εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and said, Are you willing to go
KJV: Paul, and said, Wilt thou go up to
INT: Paul said Are you willing to Jeruslaem

Acts 26:5 V-PSA-3P
GRK: ἄνωθεν ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν ὅτι
NAS: if they are willing to testify,
KJV: if they would testify,
INT: from the first if they would bear witness that

Romans 1:13 V-PIA-1S
GRK: οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: I do not want you to be unaware,
KJV: Now I would not have
INT: not I do wish moreover you

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω
NAS: what I [would] like to [do], but I am doing
KJV: for what I would, that do I
INT: indeed what I want this I do

Romans 7:16 V-PIA-1S
GRK: ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
NAS: the very thing I do not want [to do], I agree
KJV: that which I would not, I consent
INT: what not I do want this I practice

Romans 7:18 V-PNA
GRK: τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι
NAS: in me, that is, in my flesh; for the willing is present
KJV: for to will is present
INT: the indeed to will is present with me

Romans 7:19 V-PIA-1S
GRK: γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν
NAS: For the good that I want, I do not do,
KJV: For the good that I would I do not:
INT: indeed what I wish do I practice good

Romans 7:19 V-PIA-1S
GRK: ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο
NAS: the very evil that I do not want.
KJV: the evil which I would not, that
INT: the not I do want evil this

Romans 7:20 V-PIA-1S
GRK: ὃ οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο
NAS: the very thing I do not want, I am no longer
KJV: that I would not, it is no more
INT: what not I do want I this

Romans 7:21 V-PPA-DMS
GRK: νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν
NAS: is present in me, the one who wants to do
KJV: that, when I would do good,
INT: law that will to me to practice

Romans 9:16 V-PPA-GMS
GRK: οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ
NAS: So then it [does] not [depend] on the man who wills or
KJV: [it is] not of him that willeth, nor
INT: [it is] not of him that wills nor of him that

Romans 9:18 V-PIA-3S
GRK: οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ ὃν
NAS: on whom He desires, and He hardens
KJV: on whom he will [have mercy], and
INT: then to whom he wants he shows mercy whom

Romans 9:18 V-PIA-3S
GRK: ὃν δὲ θέλει σκληρύνει
NAS: and He hardens whom He desires.
KJV: whom he will he hardeneth.
INT: whom however he wants he hardens

Romans 9:22 V-PPA-NMS
GRK: εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς
NAS: God, although willing to demonstrate
KJV: God, willing to shew
INT: if moreover desiring God

Romans 11:25 V-PIA-1S
GRK: Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: For I do not want you, brethren,
KJV: For I would not, brethren,
INT: not indeed do I wish you to be ignorant

Romans 13:3 V-PIA-2S
GRK: τῷ κακῷ θέλεις δὲ μὴ
NAS: but for evil. Do you want to have
KJV: but to the evil. Wilt thou then not
INT: to evil Do you desire moreover not

Romans 16:19 V-PIA-1S
GRK: οὖν χαίρω θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: over you, but I want you to be wise
KJV: behalf: but yet I would have you wise
INT: therefore I rejoice I wish however you

1 Corinthians 4:19 V-ASA-3S
GRK: ὁ κύριος θελήσῃ καὶ γνώσομαι
NAS: the Lord wills, and I shall find
KJV: if the Lord will, and will know,
INT: the Lord wills and I will know

1 Corinthians 4:21 V-PIA-2P
GRK: τί θέλετε ἐν ῥάβδῳ
NAS: What do you desire? Shall I come
KJV: What will ye? shall I come unto
INT: What desire you with a rod

1 Corinthians 7:7 V-PIA-1S
GRK: θέλω δὲ πάντας
NAS: Yet I wish that all men
KJV: For I would that all men
INT: Yet I wish moreover all

1 Corinthians 7:32 V-PIA-1S
GRK: θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: But I want you to be free from concern.
INT: I wish moreover you

1 Corinthians 7:36 V-PIA-3S
GRK: γίνεσθαι ὃ θέλει ποιείτω οὐχ
NAS: what he wishes, he does not sin;
KJV: what he will, he sinneth
INT: to be what he wills let him do not

1 Corinthians 7:39 V-PIA-3S
GRK: ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον
NAS: to whom she wishes, only
KJV: to whom she will; only
INT: she is to whom she wills to be married only

1 Corinthians 10:1 V-PIA-1S
GRK: Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I do not want you to be unaware,
KJV: brethren, I would not
INT: not I wish now you

1 Corinthians 10:20 V-PIA-1S
GRK: θύουσιν οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: and not to God; and I do not want you to become
KJV: to God: and I would not that ye
INT: they sacrifice not I do wish moreover you

1 Corinthians 10:27 V-PIA-2P
GRK: ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι πᾶν
NAS: invites you and you want to go,
KJV: [to a feast], and ye be disposed to go;
INT: unbelieving and you wish to go all

1 Corinthians 11:3 V-PIA-1S
GRK: Θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: But I want you to understand
KJV: But I would have you know,
INT: I wish moreover you

1 Corinthians 12:1 V-PIA-1S
GRK: ἀδελφοί οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: [gifts], brethren, I do not want you to be unaware.
KJV: I would not have you ignorant.
INT: brothers not I do wish you to be ignorant

1 Corinthians 12:18 V-AIA-3S
GRK: σώματι καθὼς ἠθέλησεν
NAS: just as He desired.
KJV: the body, as it hath pleased him.
INT: body as he desired

1 Corinthians 14:5 V-PIA-1S
GRK: θέλω δὲ πάντας
NAS: Now I wish that you all spoke
KJV: I would that ye all
INT: I desire moreover all

1 Corinthians 14:19 V-PIA-1S
GRK: ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους
NAS: in the church I desire to speak
KJV: in the church I had rather speak five
INT: in [the] church I desire five words

1 Corinthians 14:35 V-PIA-3P
GRK: τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν οἴκῳ
NAS: If they desire to learn anything,
KJV: And if they will learn any thing,
INT: anything to learn they wish at home

1 Corinthians 15:38 V-AIA-3S
GRK: σῶμα καθὼς ἠθέλησεν καὶ ἑκάστῳ
NAS: just as He wished, and to each
KJV: as it hath pleased him, and
INT: a body as he willed and to each

1 Corinthians 16:7 V-PIA-1S
GRK: οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I do not wish to see you now
KJV: For I will not see
INT: not I want indeed you

2 Corinthians 1:8 V-PIA-1P
GRK: Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: For we do not want you to be unaware,
KJV: For we would not, brethren,
INT: not indeed do we wish you to be ignorant

2 Corinthians 5:4 V-PIA-1P
GRK: ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ'
NAS: because we do not want to be unclothed
KJV: for that we would be unclothed,
INT: that not we do wish to be unclothed but

2 Corinthians 8:10 V-PNA
GRK: καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ
NAS: [this], but also to desire [to do it].
KJV: but also to be forward a year ago.
INT: also the being willing began before from

2 Corinthians 8:11 V-PNA
GRK: προθυμία τοῦ θέλειν οὕτως καὶ
NAS: as [there was] the readiness to desire it, so
KJV: [there was] a readiness to will, so
INT: readiness of the being willing so also

2 Corinthians 11:12 V-PPA-GMP
GRK: ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν ἵνα
NAS: from those who desire an opportunity
KJV: occasion from them which desire occasion;
INT: occasion of those wishing an occasion that

2 Corinthians 12:6 V-ASA-1S
GRK: ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι οὐκ
NAS: For if I do wish to boast
KJV: though I would desire to glory,
INT: if indeed I should desire to boast not

2 Corinthians 12:20 V-PIA-1S
GRK: οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς
NAS: you to be not what I wish and may be found
KJV: such as I would, and [that] I
INT: not such as I wish I should find you

2 Corinthians 12:20 V-PIA-2P
GRK: οἷον οὐ θέλετε μή πως
NAS: by you to be not what you wish; that perhaps
KJV: unto you such as ye would not: lest
INT: such as not you do wish lest perhaps

Galatians 1:7 V-PPA-NMP
GRK: ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ
NAS: who are disturbing you and want to distort
KJV: you, and would pervert the gospel
INT: you and desire to pervert the

Galatians 3:2 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ'
NAS: is the only thing I want to find
KJV: This only would I learn of
INT: This only I wish to learn from

Galatians 4:9 V-PIA-2P
GRK: ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε
NAS: to which you desire to be enslaved
KJV: whereunto ye desire again
INT: anew to be in bondage you desire

Galatians 4:17 V-PIA-3P
GRK: ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς
NAS: you, not commendably, but they wish to shut
KJV: well; yea, they would exclude you,
INT: to exclude you [from us] they desire that them

Galatians 4:20 V-IIA-1S
GRK: ἤθελον δὲ παρεῖναι
NAS: but I could wish to be present
KJV: I desire to be present with
INT: I was wishing moreover to be present

Galatians 4:21 V-PPA-NMP
GRK: ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι τὸν
NAS: Tell me, you who want to be under law,
KJV: Tell me, ye that desire to be under
INT: under law wish to be the

Galatians 5:17 V-PSA-2P
GRK: ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε
NAS: that you may not do the things that you please.
KJV: the things that ye would.
INT: that if you might wish those things you should do

Galatians 6:12 V-PIA-3P
GRK: Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν
NAS: Those who desire to make a good showing
KJV: As many as desire to make a fair shew
INT: As many as wish to have a fair appearance in

Galatians 6:13 V-PIA-3P
GRK: φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι
NAS: themselves, but they desire to have you circumcised
KJV: the law; but desire to have you
INT: keep but they wish you to be circumcised

Philippians 2:13 V-PNA
GRK: καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ
NAS: in you, both to will and to work
KJV: you both to will and to do
INT: both to will and

Colossians 1:27 V-AIA-3S
GRK: οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς
NAS: to whom God willed to make known what
KJV: To whom God would make known what
INT: to whom did choose God

Colossians 2:1 V-PIA-1S
GRK: Θέλω γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I want you to know how great
KJV: For I would that ye knew
INT: I wish indeed you

Colossians 2:18 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ
NAS: keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement
KJV: in a voluntary humility
INT: you let defraud of the prize doing [his] will in humility

1 Thessalonians 2:18 V-AIA-1P
GRK: διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς
NAS: For we wanted to come
KJV: Wherefore we would have come unto
INT: therefore we wished to come to

1 Thessalonians 4:13 V-PIA-1P
GRK: Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς
NAS: But we do not want you to be uninformed,
KJV: I would not have you to be ignorant,
INT: Not I do wish but you

2 Thessalonians 3:10 V-PIA-3S
GRK: τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ
NAS: if anyone is not willing to work, then
KJV: that if any would not work,
INT: anyone not does wish to work neither

1 Timothy 1:7 V-PPA-NMP
GRK: θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι
NAS: wanting to be teachers of the Law,
KJV: Desiring to be teachers of the law;
INT: wishing to be law-teachers

1 Timothy 2:4 V-PIA-3S
GRK: πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ
NAS: who desires all men
KJV: Who will have all men
INT: all men wishes to be saved and

1 Timothy 5:11 V-PIA-3P
GRK: χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
NAS: of Christ, they want to get married,
KJV: Christ, they will marry;
INT: Christ to marry they wish

2 Timothy 3:12 V-PPA-NMP
GRK: δὲ οἱ θέλοντες ζῇν εὐσεβῶς
NAS: Indeed, all who desire to live godly
KJV: and all that will live godly
INT: indeed who wish to live godly

Philemon 1:14 V-AIA-1S
GRK: γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα
NAS: your consent I did not want to do
KJV: thy mind would I do nothing;
INT: consent nothing I wished to do that

Hebrews 10:5 V-AIA-2S
GRK: προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας σῶμα δὲ
NAS: AND OFFERING YOU HAVE NOT DESIRED, BUT A BODY
KJV: and offering thou wouldest not, but
INT: offering not you desired a body however

Hebrews 10:8 V-AIA-2S
GRK: ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας
NAS: AND [sacrifices] FOR SIN YOU HAVE NOT DESIRED, NOR
KJV: sin thou wouldest not,
INT: sin not you desired nor delighted in

Hebrews 12:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν
NAS: afterwards, when he desired to inherit
KJV: that afterward, when he would have inherited
INT: also afterward wishing to inherit the

Hebrews 13:18 V-PPA-NMP
GRK: πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
NAS: conscience, desiring to conduct
KJV: all things willing to live
INT: all things well wishing to conduct ourselves

James 2:20 V-PIA-2S
GRK: θέλεις δὲ γνῶναι
NAS: But are you willing to recognize,
KJV: But wilt thou know, O
INT: Want you moreover to know

James 4:15 V-PSA-3S
GRK: ὁ κύριος θελήσῃ καὶ ζήσομεν
NAS: the Lord wills, we will live
KJV: If the Lord will, we shall live,
INT: the Lord should will and we should live

1 Peter 3:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν
NAS: For, THE ONE WHO DESIRES LIFE,
KJV: For he that will love life,
INT: one indeed desires life to love

1 Peter 3:17 V-POA-3S
GRK: ἀγαθοποιοῦντας εἰ θέλοι τὸ θέλημα
NAS: God should will it so, that you suffer
KJV: of God be so, that ye suffer
INT: [for you] doing good if wills [it] the will

2 Peter 3:5 V-PPA-AMP
GRK: αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ
NAS: For when they maintain this,
KJV: they willingly are ignorant of,
INT: them this [they] willing [it] that heavens

3 John 1:13 V-PIA-1S
GRK: ἀλλ' οὐ θέλω διὰ μέλανος
NAS: to write to you, but I am not willing to write
KJV: to write, but I will not with
INT: but not I desire with ink

Revelation 2:21 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ
NAS: to repent, and she does not want to repent
INT: and not she wanted she might repent of

Revelation 11:5 V-PIA-3S
GRK: τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι πῦρ
NAS: And if anyone wants to harm them, fire
KJV: And if any man will hurt them,
INT: anyone them should will to harm fire

Revelation 11:5 V-ASA-3S
GRK: εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι
NAS: if anyone wants to harm them, he must
KJV: and if any man will hurt them,
INT: if anyone should will them to harm

Revelation 11:6 V-ASA-3P
GRK: ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν
NAS: plague, as often as they desire.
KJV: as often as they will.
INT: as often as if they might will

Revelation 22:17 V-PPA-NMS
GRK: ἐρχέσθω ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ
NAS: come; let the one who wishes take
KJV: And whosoever will, let him take
INT: let him come he that wills let him take water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page