5101. τίς (tis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5101. τίς (tis) — 564 Occurrences

Matthew 3:7 IPro-NMS
GRK: Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
NAS: of vipers, who warned
KJV: of vipers, who hath warned
INT: Brood of vipers who forewarned you

Matthew 5:13 IPro-DNS
GRK: μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται εἰς
INT: become tasteless with what will it be salted for

Matthew 5:46 IPro-AMS
GRK: ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε
NAS: those who love you, what reward do
KJV: love you, what reward have ye?
INT: love you what reward have you

Matthew 5:47 IPro-ANS
GRK: ὑμῶν μόνον τί περισσὸν ποιεῖτε
NAS: your brothers, what more
KJV: brethren only, what do ye more
INT: of you only what extraordinary do you

Matthew 6:3 IPro-ANS
GRK: ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
NAS: know what your right hand
KJV: left hand know what thy right hand
INT: left [hand] of you what does the

Matthew 6:25 IPro-ANS
GRK: ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ
NAS: your life, [as to] what you will eat
KJV: for your life, what ye shall eat, or
INT: life of you what you should eat nor

Matthew 6:25 IPro-ANS
GRK: φάγητε ἢ τί πίητε μηδὲ
NAS: or what you will drink;
KJV: or what ye shall drink;
INT: you should eat nor what you should drink nor

Matthew 6:25 IPro-ANS
GRK: σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε οὐχὶ
NAS: for your body, [as to] what you will put
KJV: your body, what ye shall put on. Is
INT: body of you what you should put on Is not

Matthew 6:27 IPro-NMS
GRK: τίς δὲ ἐξ
NAS: And who of you by being worried can
INT: who moreover out of

Matthew 6:28 IPro-ANS
GRK: περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε καταμάθετε
NAS: And why are you worried about
KJV: And why take ye thought for
INT: about clothing why are you anxious observe

Matthew 6:31 IPro-ANS
GRK: μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν ἤ
NAS: then, saying, 'What will we eat?' or
KJV: saying, What shall we eat?
INT: be anxious saying What shall we eat or

Matthew 6:31 IPro-ANS
GRK: φάγωμεν ἤ Τί πίωμεν ἤ
NAS: or 'What will we drink?'
KJV: or, What shall we drink?
INT: shall we eat or what shall we drink or

Matthew 6:31 IPro-ANS
GRK: πίωμεν ἤ Τί περιβαλώμεθα
NAS: or 'What will we wear for clothing?'
KJV: or, Wherewithal shall we be clothed?
INT: shall we drink or with what shall we be clothed

Matthew 7:3 IPro-ANS
GRK: τί δὲ βλέπεις
NAS: Why do you look at the speck
KJV: And why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on

Matthew 7:9 IPro-NMS
GRK: τίς ἐστιν ἐξ
NAS: Or what man is there among
KJV: Or what man is
INT: Or which is of

Matthew 7:14 Conj
GRK: τί στενὴ ἡ
INT: for small [is] the

Matthew 8:26 IPro-NNS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε
NAS: He said to them, Why are you afraid,
KJV: unto them, Why are ye
INT: he says to them Why fearful are you

Matthew 8:29 IPro-NNS
GRK: ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ
NAS: out, saying, What business do we have with each other, Son
KJV: saying, What have we
INT: they cried out saying What to us and

Matthew 9:4 IPro-ANS
GRK: εἶπεν Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ
INT: he said so that why think you evil

Matthew 9:5 IPro-NNS
GRK: τί γάρ ἐστιν
NAS: Which is easier, to say,
KJV: For whether is easier,
INT: which indeed is

Matthew 9:11 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ Διὰ τί μετὰ τῶν
INT: of him because of why with the

Matthew 9:13 IPro-NNS
GRK: δὲ μάθετε τί ἐστιν Ἔλεος
NAS: and learn what this means:
KJV: and learn what [that] meaneth,
INT: moreover learn what is Mercy

Matthew 9:14 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς καὶ
INT: saying because of why we and

Matthew 10:11 IPro-NMS
GRK: εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ
NAS: inquire who is worthy
KJV: ye shall enter, enquire who in it
INT: you enter inquire who in it

Matthew 10:19 IPro-ANS
GRK: πῶς ἢ τί λαλήσητε δοθήσεται
NAS: or what you are to say;
KJV: how or what ye shall speak: for
INT: how or what you should speak it will be given

Matthew 10:19 IPro-ANS
GRK: τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε
NAS: you in that hour what you are to say.
KJV: that same hour what ye shall speak.
INT: hour what you shall speak

Matthew 11:7 IPro-ANS
GRK: περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς
NAS: John, What did you go
KJV: concerning John, What went ye out into
INT: concerning John What went you out into

Matthew 11:8 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But what went you out to see

Matthew 11:9 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But why went you out a prophet

Matthew 11:16 IPro-DNS
GRK: Τίνι δὲ ὁμοιώσω
NAS: But to what shall I compare this
KJV: But whereunto shall I liken this
INT: to what moreover will I liken

Matthew 12:3 IPro-ANS
GRK: Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ
NAS: to them, Have you not read what David
KJV: not read what David did,
INT: Not you have read what did David

Matthew 12:7 IPro-NNS
GRK: δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν Ἔλεος
NAS: you had known what this means,
KJV: ye had known what [this] meaneth,
INT: moreover you had known what is Mercy

Matthew 12:11 IPro-NMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τίς ἔσται ἐξ
NAS: And He said to them, What man
KJV: unto them, What man
INT: he said to them What will there be of

Matthew 12:27 IPro-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ
NAS: out demons, by whom do your sons
KJV: devils, by whom do your children
INT: of you by whom do they cast out on account of

Matthew 12:48 IPro-NMS
GRK: λέγοντι αὐτῷ Τίς ἐστιν ἡ
NAS: the one who was telling Him and said, Who is My mother
KJV: unto him that told him, Who is my
INT: told him Who is the

Matthew 12:48 IPro-NMP
GRK: μου καὶ τίνες εἰσὶν οἱ
NAS: is My mother and who are My brothers?
KJV: mother? and who are my
INT: of me and who are the

Matthew 13:10 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Διὰ τί ἐν παραβολαῖς
INT: to him because of why in parables

Matthew 14:31 IPro-ANS
GRK: Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
INT: [you] of little faith of why did you doubt

Matthew 15:2 IPro-ANS
GRK: Διὰ τί οἱ μαθηταί
INT: because of why the disciples

Matthew 15:3 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Διὰ τί καὶ ὑμεῖςINT: to them because of why also you

Matthew 15:32 IPro-ANS
GRK: οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν καὶ
INT: nothing have that they might eat and

Matthew 16:8 IPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Τί διαλογίζεσθε ἐν
NAS: You men of little faith, why do you discuss
KJV: O ye of little faith, why reason ye
INT: Jesus said Why reason you among

Matthew 16:13 IPro-AMS
GRK: αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ
NAS: His disciples, Who do people
KJV: disciples, saying, Whom do men say
INT: of him saying Whom do pronounce

Matthew 16:15 IPro-AMS
GRK: Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
NAS: He said to them, But who do you say
KJV: unto them, But whom say ye
INT: you moreover whom me do you pronounce

Matthew 16:26 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ὠφεληθήσεται
NAS: For what will it profit a man
KJV: For what is a man profited,
INT: what indeed is profited

Matthew 16:26 IPro-ANS
GRK: ζημιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
NAS: his soul? Or what will a man give
KJV: soul? or what shall a man give
INT: lose or what will give a man

Matthew 17:10 IPro-NNS
GRK: μαθηταὶ λέγοντες Τί οὖν οἱ
NAS: asked Him, Why then
KJV: him, saying, Why then say
INT: disciples saying Why then the

Matthew 17:19 IPro-ANS
GRK: εἶπον Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ
INT: they said because of why we not

Matthew 17:25 IPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ
NAS: saying, What do you think,
KJV: him, saying, What thinkest thou,
INT: Jesus saying What you think

Matthew 17:25 IPro-GMP
GRK: γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη
NAS: Simon? From whom do the kings
KJV: Simon? of whom do the kings
INT: earth from whom do they receive custom

Matthew 18:1 IPro-NMS
GRK: Ἰησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα μείζων
NAS: and said, Who then
KJV: saying, Who is
INT: to Jesus saying Who then [the] greatest

Matthew 18:12 IPro-ANS
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ
NAS: What do you think? If
KJV: How think ye?
INT: What you do think

Matthew 19:7 IPro-ANS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν Μωυσῆς
NAS: They said to Him, Why then did Moses
KJV: They say unto him, Why did Moses then
INT: They say to him Why then Moses

Matthew 19:16 IPro-ANS
GRK: εἶπεν Διδάσκαλε τί ἀγαθὸν ποιήσω
NAS: Teacher, what good thing
KJV: Master, what good thing
INT: said Teacher what good [thing] shall I do

Matthew 19:17 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς
NAS: And He said to him, Why are you asking
KJV: he said unto him, Why callest thou me
INT: [he] said to him Why me ask you

Matthew 19:20 IPro-ANS
GRK: πάντα ἐφύλαξα τί ἔτι ὑστερῶ
NAS: I have kept; what am
KJV: my youth up: what lack I yet?
INT: All these I have kept what yet lack I

Matthew 19:25 IPro-NMS
GRK: σφόδρα λέγοντες Τίς ἄρα δύναται
NAS: and said, Then who can be saved?
KJV: amazed, saying, Who then can
INT: exceedingly saying Who then is able

Matthew 19:27 IPro-NNS
GRK: ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται
NAS: and followed You; what then
KJV: followed thee; what shall we have
INT: followed you what then will be

Matthew 20:6 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε ἑστήκατε
NAS: [around]; and he said to them, 'Why have you been standing
KJV: saith unto them, Why stand ye here
INT: says to them Why here stand you

Matthew 20:21 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις λέγει
NAS: And He said to her, What do you wish?
KJV: unto her, What wilt thou?
INT: he said to her What do you desire She says

Matthew 20:22 IPro-ANS
GRK: Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε
NAS: You do not know what you are asking.
KJV: Ye know not what ye ask. Are ye able
INT: not You know what you ask for Are you able

Matthew 20:32 IPro-ANS
GRK: καὶ εἶπεν Τί θέλετε ποιήσω
NAS: them, and said, What do you want
KJV: and said, What will ye that I shall do
INT: and said What do you desire I should do

Matthew 21:10 IPro-NMS
GRK: πόλις λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος
NAS: was stirred, saying, Who is this?
KJV: was moved, saying, Who is this?
INT: city saying Who is this

Matthew 21:16 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν
NAS: to Him, Do You hear what these
KJV: unto him, Hearest thou what these say?
INT: to him Hear you what these say

Matthew 21:23 IPro-NMS
GRK: ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν
NAS: these things, and who gave
KJV: these things? and who gave thee
INT: do you and who to you gave

Matthew 21:25 IPro-ANS
GRK: ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ
INT: to us because of why then not

Matthew 21:28 IPro-ANS
GRK: Τί δὲ ὑμῖν
NAS: But what do you think? A man
KJV: But what think ye?
INT: what however [do] you

Matthew 21:31 IPro-NMS
GRK: τίς ἐκ τῶν
NAS: Which of the two did
KJV: Whether of them twain
INT: Which of the

Matthew 21:40 IPro-ANS
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς
NAS: comes, what will he do
KJV: cometh, what will he do
INT: of the vineyard what will he do the

Matthew 22:17 IPro-ANS
GRK: οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ
NAS: us then, what do You think?
KJV: us therefore, What thinkest thou?
INT: therefore us what you think

Matthew 22:18 IPro-ANS
GRK: αὐτῶν εἶπεν Τί με πειράζετε
NAS: and said, Why are you testing
KJV: wickedness, and said, Why tempt ye me,
INT: of them said Why me do you tempt

Matthew 22:20 IPro-GMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν
NAS: And He said to them, Whose likeness
KJV: unto them, Whose [is] this
INT: he says to them Whose [is] the likeness

Matthew 22:28 IPro-GMS
GRK: ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ
NAS: therefore, whose wife
KJV: the resurrection whose wife
INT: resurrection therefore of which of the seven

Matthew 22:42 IPro-NNS
GRK: λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ
NAS: What do you think about
KJV: Saying, What think ye
INT: saying What you think

Matthew 22:42 IPro-GMS
GRK: τοῦ χριστοῦ τίνος υἱός ἐστιν
NAS: the Christ, whose son
KJV: of Christ? whose son is he?
INT: the Christ of whom son is he

Matthew 23:17 IPro-NMS
GRK: καὶ τυφλοί τίς γὰρ μείζων
NAS: and blind men! Which is more important,
KJV: blind: for whether is greater,
INT: and blind which indeed greater

Matthew 23:19 IPro-NNS
GRK: τυφλοί τί γὰρ μεῖζον
NAS: You blind men, which is more important,
KJV: for whether [is] greater,
INT: You blind men which indeed [is] greater

Matthew 24:3 IPro-ANS
GRK: ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
NAS: happen, and what [will be] the sign
KJV: and what [shall be] the sign
INT: will be and what [is] the sign

Matthew 24:45 IPro-NMS
GRK: Τίς ἄρα ἐστὶν
NAS: Who then is the faithful
KJV: Who then is
INT: Who then is

Matthew 26:8 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Εἰς τί ἡ ἀπώλεια
KJV: To what purpose [is] this
INT: saying For what purpose the waste

Matthew 26:10 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε
NAS: of this, said to them, Why do you bother
KJV: unto them, Why trouble ye
INT: said to them Why trouble do you cause

Matthew 26:15 IPro-ANS
GRK: εἶπεν Τί θέλετέ μοι
NAS: and said, What are you willing
KJV: And said [unto them], What will ye
INT: said What are you willing me

Matthew 26:62 IPro-ANS
GRK: Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου
NAS: to Him, Do You not answer? What is it that these men
KJV: nothing? what [is it which] these
INT: Nothing answer you What these you

Matthew 26:65 IPro-ANS
GRK: λέγων Ἐβλασφήμησεν τί ἔτι χρείαν
NAS: He has blasphemed! What further
KJV: He hath spoken blasphemy; what further
INT: saying He has blasphemed why any more need

Matthew 26:66 IPro-ANS
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ
NAS: what do you think? They answered,
KJV: What think ye?
INT: What you do think

Matthew 26:68 IPro-NMS
GRK: ἡμῖν χριστέ τίς ἐστιν ὁ
NAS: to us, You Christ; who is the one who hit
KJV: thou Christ, Who is he
INT: to us Christ Who is he that

Matthew 26:70 IPro-ANS
GRK: Οὐκ οἶδα τί λέγεις
NAS: I do not know what you are talking
KJV: I know not what thou sayest.
INT: Not I know what you say

Matthew 27:4 IPro-NNS
GRK: δὲ εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς
NAS: But they said, What is that to us? See
KJV: And they said, What [is that] to us?
INT: moreover they said What [is that] to us

Matthew 27:17 IPro-AMS
GRK: ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω
NAS: said to them, Whom do you want
KJV: unto them, Whom will ye
INT: Pilate Whom will you [that] I release

Matthew 27:21 IPro-AMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ
NAS: said to them, Which of the two
KJV: said unto them, Whether of the twain
INT: said to them Which will you of

Matthew 27:22 IPro-ANS
GRK: ὁ Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω
NAS: to them, Then what shall I do
KJV: saith unto them, What shall I do then
INT: Pilate What then should I do with

Matthew 27:23 IPro-ANS
GRK: δὲ ἔφη Τί γὰρ κακὸν
NAS: Why, what evil
KJV: said, Why, what evil hath he done?
INT: moreover he said What indeed evil

Matthew 27:46 IPro-ANS
GRK: μου ἵνα τί με ἐγκατέλιπες
INT: of me that why me have you forsaken

Mark 1:24 IPro-NNS
GRK: λέγων Τί ἡμῖν καὶ
NAS: saying, What business do we have with each other, Jesus
KJV: Let [us] alone; what have we
INT: saying What to us and

Mark 1:24 IPro-NMS
GRK: οἶδά σε τίς εἶ ὁ
NAS: us? I know who You are -- the Holy One
KJV: I know thee who thou art, the Holy One
INT: I know you who you are the

Mark 1:27 IPro-NNS
GRK: ἑαυτοὺς λέγοντας Τί ἐστιν τοῦτο
NAS: saying, What is this?
KJV: saying, What thing is
INT: themselves saying What is this

Mark 2:7 IPro-ANS
GRK: Τί οὗτος οὕτως
NAS: Why does this man speak
KJV: Why doth this
INT: Why this [man] thus

Mark 2:7 IPro-NMS
GRK: λαλεῖ βλασφημεῖ τίς δύναται ἀφιέναι
NAS: He is blaspheming; who can
KJV: speak blasphemies? who can forgive
INT: does speak he blasphemies Who is able to forgive

Mark 2:8 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε
NAS: said to them, Why are you reasoning
KJV: unto them, Why reason ye
INT: said to them Why these things reason you

Mark 2:9 IPro-NNS
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον
NAS: Which is easier, to say
KJV: Whether is it easier
INT: which is easier

Mark 2:18 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Διὰ τί οἱ μαθηταὶ
INT: to him because of why the disciples

Mark 2:24 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς
NAS: to Him, Look, why are they doing
KJV: unto him, Behold, why do they on
INT: to him Behold why do they on the

Mark 2:25 IPro-ANS
GRK: Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ
NAS: read what David
KJV: Have ye never read what David did,
INT: Never did you read what did David

Mark 3:33 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς λέγει Τίς ἐστιν ἡ
NAS: them, He said, Who are My mother
KJV: them, saying, Who is my
INT: them says Who are the

Mark 4:24 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε ἐν
NAS: to them, Take care what you listen
KJV: Take heed what ye hear:
INT: to them Take heed what you hear with

Mark 4:30 IPro-DMS
GRK: ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ
NAS: or by what parable
KJV: he said, Whereunto shall we liken
INT: or with what it parable

Mark 4:40 IPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε
NAS: And He said to them, Why are you afraid?
KJV: he said unto them, Why are ye so
INT: he said to them Why fearful are you

Mark 4:41 IPro-NMS
GRK: πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός
NAS: to one another, Who then
KJV: to another, What manner of man is
INT: to each other Who then this

Mark 5:7 IPro-NNS
GRK: μεγάλῃ λέγει Τί ἐμοὶ καὶ
NAS: he said, What business do we have with each other, Jesus,
KJV: voice, and said, What have I to do
INT: loud he said What to me and

Mark 5:9 IPro-NNS
GRK: ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά σοι
NAS: And He was asking him, What is your name?
KJV: he asked him, What [is] thy name?
INT: he asked him what [is] name your name

Mark 5:14 IPro-NNS
GRK: ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ
NAS: to see what it was that had happened.
KJV: to see what it was
INT: they went out to see what it is that

Mark 5:30 IPro-NFS
GRK: ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο
NAS: and said, Who touched
KJV: the press, and said, Who touched my
INT: crowd said Who of me touched

Mark 5:31 IPro-NFS
GRK: καὶ λέγεις Τίς μου ἥψατο
NAS: in on You, and You say, 'Who touched
KJV: and sayest thou, Who touched me?
INT: and say you Who me touched

Mark 5:35 IPro-ANS
GRK: σου ἀπέθανεν τί ἔτι σκύλλεις
NAS: has died; why trouble
KJV: is dead: why troublest thou
INT: of you is dead why still trouble you

Mark 5:39 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί θορυβεῖσθε καὶ
NAS: in, He said to them, Why make a commotion
KJV: unto them, Why make ye this ado,
INT: he says to them Why make you commotion and

Mark 6:2 IPro-NFS
GRK: ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία
NAS: did this man [get] these things, and what is [this] wisdom
KJV: and what wisdom
INT: these things and what the wisdom

Mark 6:24 IPro-ANS
GRK: μητρὶ αὐτῆς Τί αἰτήσωμαι ἡ
NAS: to her mother, What shall I ask
KJV: unto her mother, What shall I ask? And
INT: mother of her What shall I ask

Mark 6:36 IPro-ANS
GRK: ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
NAS: and buy themselves something to eat.
KJV: for they have nothing to eat.
INT: they might buy for themselves something to eat

Mark 7:5 IPro-ANS
GRK: γραμματεῖς Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν
INT: scribes because of why not walk

Mark 8:1 IPro-ANS
GRK: μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν προσκαλεσάμενος
INT: not having what they might eat having called to [him]

Mark 8:2 IPro-ANS
GRK: οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
INT: nothing have nothing that they might eat

Mark 8:12 IPro-NNS
GRK: αὐτοῦ λέγει Τί ἡ γενεὰ
NAS: He said, Why does this
KJV: spirit, and saith, Why doth this
INT: of him he says Why the generation

Mark 8:17 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί διαλογίζεσθε ὅτι
NAS: of this, said to them, Why do you discuss
KJV: unto them, Why reason ye,
INT: he says to them Why reason you because

Mark 8:27 IPro-AMS
GRK: λέγων αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν
NAS: saying to them, Who do people
KJV: saying unto them, Whom do men
INT: saying to them Whom me do pronounce

Mark 8:29 IPro-AMS
GRK: Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
NAS: And He [continued] by questioning them, But who do you say
KJV: unto them, But whom say ye
INT: you however whom me do you pronounce

Mark 8:36 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖ
NAS: For what does it profit a man
KJV: For what shall it profit a man,
INT: what indeed shall it profit

Mark 8:37 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ δοῖ
NAS: For what will a man give
KJV: Or what shall a man
INT: what indeed shall give

Mark 9:6 IPro-ANS
GRK: γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ ἔκφοβοι
NAS: For he did not know what to answer;
KJV: he wist not what to say; for
INT: indeed he knew what he should say terrified

Mark 9:10 IPro-NNS
GRK: ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ
NAS: with one another what rising
KJV: questioning one with another what the rising
INT: themselves questioning what is the

Mark 9:16 IPro-ANS
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτούς Τί συζητεῖτε πρὸς
NAS: And He asked them, What are you discussing
KJV: the scribes, What question ye
INT: he asked them What are you disputing with

Mark 9:33 IPro-ANS
GRK: ἐπηρώτα αὐτούς Τί ἐν τῇ
NAS: He [began] to question them, What were you discussing
KJV: them, What was it that ye disputed
INT: he asked them What on the

Mark 9:34 IPro-NMS
GRK: τῇ ὁδῷ τίς μείζων
NAS: with one another which [of them was] the greatest.
KJV: themselves, who [should be] the greatest.
INT: the road who [was] greatest

Mark 9:50 IPro-DNS
GRK: γένηται ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε
NAS: unsalty, with what will you make it salty
INT: is become with what it will you season

Mark 10:3 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν ἐνετείλατο
NAS: and said to them, What did Moses
KJV: unto them, What did Moses
INT: said to them What you did commmand

Mark 10:17 IPro-ANS
GRK: Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα
NAS: Teacher, what shall I do
KJV: Good Master, what shall I do that
INT: Teacher good what shall I do that

Mark 10:18 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τί με λέγεις
NAS: said to him, Why do you call
KJV: said unto him, Why callest thou me
INT: said to him Why me call you

Mark 10:26 IPro-NMS
GRK: ἑαυτούς Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: to Him, Then who can
KJV: themselves, Who then can be saved?
INT: themselves And who is able to be saved

Mark 10:36 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετε με
NAS: And He said to them, What do you want
KJV: unto them, What would
INT: he said to them What do you desire me

Mark 10:38 IPro-ANS
GRK: Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε
NAS: to them, You do not know what you are asking.
KJV: Ye know not what ye ask: can ye
INT: not You know what you ask Are you able

Mark 10:51 IPro-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι θέλεις
NAS: said, What do you want
KJV: unto him, What wilt
INT: Jesus says What to you do you desire

Mark 11:3 IPro-ANS
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο
NAS: says to you, 'Why are you doing
KJV: say unto you, Why do ye this?
INT: to you say Why do you this

Mark 11:5 IPro-ANS
GRK: ἔλεγον αὐτοῖς Τί ποιεῖτε λύοντες
NAS: were saying to them, What are you doing,
KJV: said unto them, What do ye, loosing
INT: said to them What are you doing untying

Mark 11:28 IPro-NMS
GRK: ποιεῖς ἢ τίς σοι ἔδωκεν
NAS: these things, or who gave You this
KJV: these things? and who gave thee
INT: do you or who you gave

Mark 11:31 IPro-ANS
GRK: ἐρεῖ Διὰ τί οὖν οὐκ
INT: he will say because of why then not

Mark 12:9 IPro-ANS
GRK: τί οὖν ποιήσει
NAS: What will the owner of the vineyard
KJV: What shall therefore
INT: What therefore will do

Mark 12:15 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί με πειράζετε
NAS: said to them, Why are you testing
KJV: said unto them, Why tempt ye me?
INT: he said to them Why me do you tempt

Mark 12:16 IPro-GMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν
NAS: [one]. And He said to them, Whose likeness
KJV: unto them, Whose [is] this
INT: he says to them Whose [is] the likeness

Mark 12:23 IPro-GMS
GRK: ὅταν ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν ἔσται
NAS: when they rise again, which one's wife
KJV: they shall rise, whose wife
INT: when they rise of which of them will she be

Mark 13:4 IPro-NNS
GRK: ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
NAS: will these things be, and what [will be] the sign
KJV: be? and what [shall be] the sign when
INT: will be and what [will be] the sign

Mark 13:11 IPro-ANS
GRK: μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε ἀλλ'
NAS: you over, do not worry beforehand about what you are to say,
KJV: thought beforehand what ye shall speak,
INT: not be anxious beforehand what you should say but

Mark 14:4 IPro-ANS
GRK: ἑαυτούς Εἰς τί ἡ ἀπώλεια
INT: themselves to what the waste

Mark 14:6 IPro-ANS
GRK: Ἄφετε αὐτήν τί αὐτῇ κόπους
NAS: Let her alone; why do you bother
KJV: her alone; why trouble ye her?
INT: Let alone her why to her trouble

Mark 14:36 IPro-ANS
GRK: ἀλλ' οὐ τί ἐγὼ θέλω
NAS: from Me; yet not what I will,
KJV: nevertheless not what I will,
INT: but not what I will

Mark 14:36 IPro-ANS
GRK: θέλω ἀλλὰ τί σύ
NAS: not what I will, but what You will.
KJV: will, but what thou wilt.
INT: will but what you

Mark 14:40 IPro-ANS
GRK: οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
NAS: and they did not know what to answer
KJV: neither wist they what to answer him.
INT: not they knew what they should answer him

Mark 14:60 IPro-ANS
GRK: ἀποκρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί σου
NAS: Do You not answer? What is it that these men
KJV: nothing? what [is it which] these
INT: Answer you nothing What [is it] these you

Mark 14:63 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν
NAS: said, What further
KJV: clothes, and saith, What need we
INT: of him says What any more need

Mark 14:64 IPro-ANS
GRK: τῆς βλασφημίας τί ὑμῖν φαίνεται
NAS: the blasphemy; how does it seem
KJV: the blasphemy: what think
INT: the blasphemy what to you appears

Mark 14:68 IPro-ANS
GRK: ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις καὶ
NAS: understand what you are talking
KJV: neither understand I what thou sayest.
INT: understand you what say And

Mark 15:12 IPro-ANS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν θέλετε
NAS: to them, Then what shall I do
KJV: again unto them, What will ye then
INT: said to them What then want you

Mark 15:14 IPro-ANS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν
NAS: to them, Why, what evil
KJV: Why, what evil
INT: said to them What then did he commit

Mark 15:24 IPro-NMS
GRK: ἐπ' αὐτὰ τίς τί ἄρῃ
NAS: lots for them [to decide] what each
KJV: upon them, what every man should take.
INT: for them who [and] what [each] should take

Mark 15:24 IPro-ANS
GRK: αὐτὰ τίς τί ἄρῃ
NAS: for them [to decide] what each man
KJV: them, what every man should take.
INT: them who [and] what [each] should take

Mark 15:34 IPro-ANS
GRK: μου εἰς τί ἐγκατέλιπές με
KJV: my God, why hast thou forsaken
INT: of me to why have you forsaken me

Mark 16:3 IPro-NMS
GRK: πρὸς ἑαυτάς Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν
NAS: to one another, Who will roll away
KJV: among themselves, Who shall roll us
INT: among themselves Who will roll away for us

Luke 1:18 IPro-ANS
GRK: ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο
INT: angel By what will I know this

Luke 1:62 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι
NAS: to his father, as to what he wanted
KJV: to his father, how he would have him
INT: of him the what anyhow he might wish

Luke 1:66 IPro-NNS
GRK: αὐτῶν λέγοντες Τί ἄρα τὸ
NAS: saying, What then
KJV: hearts, saying, What manner of child
INT: of them saying What then the

Luke 2:48 IPro-ANS
GRK: αὐτοῦ Τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν
NAS: to Him, Son, why have You treated
KJV: him, Son, why hast thou thus
INT: of him Child why have you done to us

Luke 2:49 IPro-NNS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ
NAS: And He said to them, Why is it that you were looking
KJV: unto them, How is it that ye sought
INT: to them Why [is it] that you were seeking

Luke 3:7 IPro-NMS
GRK: Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
NAS: of vipers, who warned
KJV: of vipers, who hath warned
INT: Offspring of vipers who forwarned you

Luke 3:10 IPro-ANS
GRK: ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν ποιήσωμεν
NAS: him, saying, Then what shall we do?
KJV: him, saying, What shall we do then?
INT: crowds saying What then shall we do

Luke 3:12 IPro-ANS
GRK: αὐτόν Διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
NAS: to him, Teacher, what shall we do?
KJV: him, Master, what shall we do?
INT: him Teacher what shall we do

Luke 3:14 IPro-ANS
GRK: στρατευόμενοι λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ
NAS: him, saying, And [what about] us, what shall we do?
KJV: saying, And what shall we do?
INT: those who were soldiers saying what shall do also

Luke 4:34 IPro-NNS
GRK: Ἔα τί ἡμῖν καὶ
NAS: Let us alone! What business do we have with each other, Jesus
KJV: Let [us] alone; what have we to do
INT: Ha what to us and

Luke 4:34 IPro-NMS
GRK: οἶδά σε τίς εἶ ὁ
NAS: us? I know who You are -- the Holy One
KJV: I know thee who thou art; the Holy One
INT: I know you who you are the

Luke 4:36 IPro-NMS
GRK: ἀλλήλους λέγοντες Τίς ὁ λόγος
NAS: saying, What is this
KJV: saying, What a word
INT: one another saying What word

Luke 5:21 IPro-NMS
GRK: Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος
NAS: saying, Who is this
KJV: to reason, saying, Who is this
INT: Pharisees saying Who is this

Luke 5:21 IPro-NMS
GRK: λαλεῖ βλασφημίας τίς δύναται ἁμαρτίας
NAS: speaks blasphemies? Who can forgive
KJV: speaketh blasphemies? Who can forgive
INT: speaks blasphemies who is able sins

Luke 5:22 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν
NAS: and said to them, Why are you reasoning
KJV: unto them, What reason ye in
INT: to them Why reason you in

Luke 5:23 IPro-NNS
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον
NAS: Which is easier, to say,
KJV: Whether is easier,
INT: which is easier

Luke 5:30 IPro-ANS
GRK: λέγοντες Διὰ τί μετὰ τῶν
INT: saying because of why with the

Luke 6:2 IPro-ANS
GRK: Φαρισαίων εἶπαν Τί ποιεῖτε ὃ
NAS: said, Why do you do
KJV: said unto them, Why do ye that which
INT: Pharisees said Why do you that which

Luke 6:11 IPro-ANS
GRK: πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν
NAS: together what they might do
KJV: one with another what they might do
INT: with one another [as to] what what they should do

Luke 6:41 IPro-ANS
GRK: Τί δὲ βλέπεις
NAS: Why do you look at the speck
KJV: And why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on

Luke 6:46 IPro-NNS
GRK: Τί δέ με
NAS: Why do you call Me, 'Lord,
KJV: And why call ye me,
INT: why moreover me

Luke 6:47 IPro-DMS
GRK: ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος
NAS: on them, I will show you whom he is like:
KJV: I will shew you to whom he is like:
INT: I will show you whom he is like

Luke 7:24 IPro-ANS
GRK: περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς
NAS: John, What did you go
KJV: concerning John, What went ye out into
INT: concerning John What have you gone out into

Luke 7:25 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But what have you gone out to see

Luke 7:26 IPro-ANS
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: But what went ye out for to see?
INT: But what have you gone out to see

Luke 7:31 IPro-DNS
GRK: Τίνι οὖν ὁμοιώσω
NAS: To what then shall I compare
KJV: said, Whereunto then
INT: To what therefore will I liken

Luke 7:31 IPro-DNS
GRK: ταύτης καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι
NAS: generation, and what are they like?
KJV: generation? and to what are they like?
INT: of this and to what are they like

Luke 7:39 IPro-NMS
GRK: ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ
NAS: He would know who and what sort of person
KJV: would have known who and what manner
INT: would have known anyhow who and what

Luke 7:42 IPro-NMS
GRK: ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς οὖν αὐτῶν
NAS: So which of them will love
KJV: therefore, which of them
INT: both he forgave which therefore of them

Luke 7:49 IPro-NMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν
NAS: to themselves, Who is this
KJV: within themselves, Who is this
INT: within themselves Who this is

Luke 8:9 IPro-NFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη
NAS: [began] questioning Him as to what this
KJV: him, saying, What might this
INT: disciples of him What this means

Luke 8:25 IPro-NMS
GRK: πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός
NAS: to one another, Who then
KJV: one to another, What manner of man is
INT: to one another Who then this

Luke 8:28 IPro-NNS
GRK: μεγάλῃ εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ
NAS: voice, What business do we have with each other, Jesus,
KJV: voice said, What have I to do with
INT: loud said What to me and

Luke 8:30 IPro-NNS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τί σοὶ ὄνομά
NAS: asked him, What is your name?
KJV: him, saying, What is thy
INT: Jesus What your name

Luke 8:45 IPro-NFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός
NAS: said, Who is the one who touched
KJV: Jesus said, Who touched me?
INT: Jesus Who [is] the [one] having touched

Luke 8:45 Ipro-NMS
GRK: καὶ λέγεις Τίς ὁ ἁψάμενός
KJV: sayest thou, Who touched
INT: and say you Who [is it] that was touching

Luke 9:9 IPro-NMS
GRK: ἐγὼ ἀπεκεφάλισα τίς δέ ἐστιν
NAS: beheaded; but who is this man
KJV: beheaded: but who is this,
INT: I beheaded who moreover is

Luke 9:18 IPro-AMS
GRK: αὐτοὺς λέγων Τίνα με οἱ
NAS: them, saying, Who do the people
KJV: them, saying, Whom say the people
INT: them saying Whom me the

Luke 9:20 IPro-AMS
GRK: Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
NAS: And He said to them, But who do you say
KJV: unto them, But whom say ye
INT: you however whom me do you pronounce

Luke 9:25 IPro-ANS
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖται
NAS: For what is a man profited
KJV: For what is a man
INT: what indeed is profited

Luke 9:46 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς τὸ τίς ἂν εἴη
NAS: among them as to which of them might be the greatest.
KJV: among them, which of them should be
INT: them this who anyhow might be

Luke 10:22 IPro-NMS
GRK: οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ
NAS: and no one knows who the Son is except
KJV: no man knoweth who the Son is,
INT: no one knows who is the

Luke 10:22 IPro-NMS
GRK: πατήρ καὶ τίς ἐστιν ὁ
NAS: the Father, and who the Father
KJV: the Father; and who the Father is,
INT: Father and who is the

Luke 10:25 IPro-ANS
GRK: λέγων Διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν
NAS: Teacher, what shall I do
KJV: Master, what shall I do
INT: saying Teacher what having done life

Luke 10:26 IPro-ANS
GRK: τῷ νόμῳ τί γέγραπται πῶς
NAS: And He said to him, What is written
KJV: unto him, What is written in
INT: the law what has been written how

Luke 10:29 IPro-NMS
GRK: Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν μου
NAS: to Jesus, And who is my neighbor?
KJV: Jesus, And who is my
INT: Jesus And who is my

Luke 10:36 IPro-NMS
GRK: τίς τούτων τῶν
NAS: Which of these three
KJV: Which now of these
INT: Which of these

Luke 11:5 IPro-NMS
GRK: πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν
NAS: He said to them, Suppose one of you has
KJV: unto them, Which of you
INT: to them Who among you

Luke 11:11 IPro-AMS
GRK: τίνα δὲ ἐξ
NAS: Now suppose one of you fathers
INT: which moreover of

Luke 11:19 IPro-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ
NAS: out demons, by whom do your sons
KJV: devils, by whom do your
INT: of you by whom do they cast out on acccount of

Luke 12:5 IPro-AMS
GRK: δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε
NAS: But I will warn you whom to fear:
KJV: you whom ye shall fear:
INT: moreover you whom you should fear Fear

Luke 12:11 IPro-ANS
GRK: πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ
NAS: or what you are to speak in your defense,
KJV: how or what thing ye shall answer, or
INT: how or what you shall reply in defense or

Luke 12:11 IPro-ANS
GRK: ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε
NAS: or what you are to say;
KJV: ye shall answer, or what ye shall say:
INT: you shall reply in defense or what you should say

Luke 12:14 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Ἄνθρωπε τίς με κατέστησεν
NAS: to him, Man, who appointed
KJV: unto him, Man, who made me
INT: to him Man who me appointed

Luke 12:17 IPro-ANS
GRK: ἑαυτῷ λέγων Τί ποιήσω ὅτι
NAS: saying, 'What shall I do,
KJV: saying, What shall I do,
INT: himself saying What shall I do for

Luke 12:20 IPro-DMS
GRK: δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται
NAS: is required of you; and [now] who will own what
KJV: then whose shall those things be,
INT: moreover you did prepare to whom will be

Luke 12:22 IPro-ANS
GRK: τῇ ψυχῇ τί φάγητε μηδὲ
NAS: [your] life, [as to] what you will eat;
KJV: life, what ye shall eat;
INT: life what you should eat nor

Luke 12:22 IPro-ANS
GRK: σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε
NAS: for your body, [as to] what you will put
KJV: for the body, what ye shall put on.
INT: body of you what you should put on

Luke 12:25 IPro-NMS
GRK: τίς δὲ ἐξ
NAS: And which of you by worrying can
KJV: And which of you
INT: which moreover of

Luke 12:26 IPro-ANS
GRK: ἐλάχιστον δύνασθε τί περὶ τῶν
NAS: a very little thing, why do you worry
KJV: that thing which is least, why take ye thought
INT: [the] least you are able [to do] why about the

Luke 12:29 IPro-ANS
GRK: μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ
NAS: And do not seek what you will eat
KJV: not ye what ye shall eat, or
INT: not seek you what you might eat and

Luke 12:29 IPro-ANS
GRK: φάγητε καὶ τί πίητε καὶ
NAS: you will eat and what you will drink,
KJV: ye shall eat, or what ye shall drink,
INT: you might eat and what you might drink and

Luke 12:42 IPro-NMS
GRK: ὁ κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν
NAS: said, Who then
KJV: the Lord said, Who then is
INT: the Lord Who then is

Luke 12:49 IPro-ANS
GRK: γῆν καὶ τί θέλω εἰ
NAS: upon the earth; and how I wish
KJV: the earth; and what will I, if
INT: earth and how I wish if

Luke 12:57 IPro-ANS
GRK: Τί δὲ καὶ
NAS: And why do you not even on your own
KJV: Yea, and why even of
INT: why moreover even

Luke 13:7 IPro-ANS
GRK: αὐτήν ἵνα τί καὶ τὴν
INT: it that why even the

Luke 13:18 IPro-DMS
GRK: Ἔλεγεν οὖν Τίνι ὁμοία ἐστὶν
NAS: He was saying, What is the kingdom
KJV: Then said he, Unto what is the kingdom
INT: He said moreover To what like is

Luke 13:18 IPro-DMS
GRK: θεοῦ καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν
NAS: like, and to what shall I compare
KJV: and whereunto shall I resemble
INT: of God and to what will I liken it

Luke 13:20 IPro-DNS
GRK: πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω τὴν
NAS: He said, To what shall I compare
KJV: he said, Whereunto shall I liken
INT: again he said To what will I liken the

Luke 14:5 IPro-GMS
GRK: αὐτοὺς εἶπεν Τίνος ὑμῶν υἱὸς
NAS: And He said to them, Which one of you will have a son
KJV: saying, Which of you
INT: them he said Of which of you son

Luke 14:28 IPro-NMS
GRK: τίς γὰρ ἐξ
NAS: For which one of you, when he wants
KJV: For which of you,
INT: which indeed of

Luke 14:31 IPro-NMS
GRK: τίς βασιλεὺς πορευόμενος
NAS: Or what king, when he sets
KJV: Or what king, going
INT: Or what king proceeding

Luke 14:34 IPro-DNS
GRK: μωρανθῇ ἐν τίνι ἀρτυθήσεται
NAS: has become tasteless, with what will it be seasoned?
INT: become tasteless with what will it be seasoned

Luke 15:4 IPro-NMS
GRK: Τίς ἄνθρωπος ἐξ
NAS: What man among
KJV: What man of
INT: What man of

Luke 15:8 IPro-NFS
GRK: τίς γυνὴ δραχμὰς
NAS: Or what woman, if
KJV: Either what woman having
INT: Or what woman drachmas

Luke 15:26 IPro-NNS
GRK: παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη
NAS: and [began] inquiring what these things
KJV: and asked what these things
INT: servants he inquired what anyhow might be

Luke 16:2 IPro-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω
NAS: him and said to him, 'What is this
KJV: unto him, How is it that I hear
INT: he said to him What [is] this I hear

Luke 16:3 IPro-ANS
GRK: ὁ οἰκονόμος Τί ποιήσω ὅτι
NAS: to himself, 'What shall I do,
KJV: within himself, What shall I do? for
INT: the manager What shall I do for

Luke 16:4 IPro-ANS
GRK: ἔγνων τί ποιήσω ἵνα
NAS: I know what I shall do, so
KJV: I am resolved what to do, that,
INT: I know what I will do that

Luke 16:11 IPro-NMS
GRK: τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει
NAS: wealth, who will entrust
KJV: mammon, who will commit
INT: the true [riches] who to you will entrust

Luke 16:12 IPro-NMS
GRK: τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν
NAS: in [the use of] that which is another's, who will give
KJV: that which is another man's, who shall give
INT: that which [is] yours who will give to you

Luke 17:7 IPro-NMS
GRK: Τίς δὲ ἐξ
NAS: Which of you, having a slave
KJV: But which of you,
INT: which moreover of

Luke 17:8 IPro-ANS
GRK: αὐτῷ Ἑτοίμασον τί δειπνήσω καὶ
NAS: to him, 'Prepare something for me to eat,
KJV: Make ready wherewith I may sup,
INT: to him Prepare what I might sup on and

Luke 18:6 IPro-ANS
GRK: κύριος Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς
NAS: said, Hear what the unrighteous judge
KJV: said, Hear what the unjust judge
INT: Lord Hear what the judge

Luke 18:18 IPro-ANS
GRK: Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσας ζωὴν
NAS: Teacher, what shall I do
KJV: Master, what shall I do
INT: Teacher good what having done life

Luke 18:19 IPro-ANS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τί με λέγεις
NAS: said to him, Why do you call
KJV: said unto him, Why callest thou me
INT: Jesus Why me call you

Luke 18:26 IPro-NMS
GRK: ἀκούσαντες Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: it said, Then who can be saved?
KJV: [it] said, Who then
INT: having heard then who is able to be saved

Luke 18:36 IPro-NNS
GRK: διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο
NAS: by, he [began] to inquire what this
KJV: pass by, he asked what it meant.
INT: passing along he asked what might be this

Luke 18:41 IPro-ANS
GRK: Τί σοι θέλεις
NAS: What do you want Me to do
KJV: Saying, What wilt thou that I shall do
INT: What to you desire you

Luke 19:3 IPro-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν καὶ
NAS: to see who Jesus
KJV: to see Jesus who he was; and
INT: Jesus who he is and

Luke 19:15 IPro-ANS
GRK: ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
NAS: that he might know what business they had done.
KJV: he might know how much every man
INT: in order that he might know what each had gained by trading

Luke 19:23 IPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς
INT: and because of why not did you give

Luke 19:31 IPro-ANS
GRK: ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε οὕτως
INT: asks because of why do you untie [it] thus

Luke 19:33 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί λύετε τὸν
NAS: said to them, Why are you untying
KJV: unto them, Why loose ye the colt?
INT: to them Why untie you the

Luke 19:48 IPro-ANS
GRK: εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν ὁ
NAS: and they could not find anything that they might do,
KJV: not find what they might do: for
INT: they found what they might do the

Luke 20:2 IPro-NMS
GRK: ποιεῖς ἢ τίς ἐστιν ὁ
NAS: or who is the one who gave
KJV: these things? or who is he that gave
INT: you do or who is the [one]

Luke 20:5 IPro-ANS
GRK: ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε
INT: he will say because of why not did you believe

Luke 20:13 IPro-ANS
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος Τί ποιήσω πέμψω
NAS: said, 'What shall I do?
KJV: of the vineyard, What shall I do?
INT: of the vineyard What shall I do I will send

Luke 20:15 IPro-ANS
GRK: ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί οὖν ποιήσει
NAS: and killed him. What, then,
KJV: and killed [him]. What therefore
INT: vineyard they killed [him] What therefore will do

Luke 20:17 IPro-NNS
GRK: αὐτοῖς εἶπεν Τί οὖν ἐστὶν
NAS: at them and said, What then
KJV: them, and said, What is this
INT: them he said What then is

Luke 20:24 IPro-GMS
GRK: μοι δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα
NAS: Me a denarius. Whose likeness
KJV: me a penny. Whose image and
INT: me a denarius whose has it image

Luke 20:33 IPro-GMS
GRK: τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται
NAS: therefore, which one's
KJV: in the resurrection whose wife of them
INT: the resurrection of which of them does she become

Luke 21:7 IPro-NNS
GRK: ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
NAS: happen? And what [will be] the sign
KJV: be? and what sign [will there be] when
INT: will be and what the sign

Luke 22:23 IPro-NMS
GRK: ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη
NAS: themselves which one of them it might be who was going
KJV: among themselves, which of them
INT: themselves this who then it might be

Luke 22:24 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ
NAS: among them [as to] which one of them was regarded
KJV: them, which of them
INT: them this which of them is thought

Luke 22:27 IPro-NMS
GRK: τίς γὰρ μείζων
NAS: For who is greater,
KJV: For whether [is] greater,
INT: who indeed [is] greater

Luke 22:46 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε ἀναστάντες
NAS: and said to them, Why are you sleeping?
KJV: said unto them, Why sleep ye? rise
INT: he said to them Why sleep you Having risen up

Luke 22:64 IPro-NMS
GRK: λέγοντες Προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ
NAS: Prophesy, who is the one who hit
KJV: saying, Prophesy, who is it that smote
INT: saying Prophesy who is the [one]

Luke 22:71 IPro-ANS
GRK: δὲ εἶπαν Τί ἔτι ἔχομεν
NAS: Then they said, What further need
KJV: And they said, What need we
INT: and they said What any more have we

Luke 23:22 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Τί γὰρ κακὸν
NAS: Why, what evil
KJV: the third time, Why, what evil hath
INT: to them What indeed evil

Luke 23:31 IPro-NNS
GRK: τῷ ξηρῷ τί γένηται
NAS: is green, what will happen
KJV: a green tree, what shall be done in
INT: the dry what might take place

Luke 23:34 IPro-ANS
GRK: γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν διαμεριζόμενοι
NAS: them; for they do not know what they are doing.
KJV: they know not what they do. And
INT: indeed they know what they do dividing

Luke 24:5 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν
NAS: [the men] said to them, Why do you seek
KJV: unto them, Why seek ye the living
INT: to them Why seek you the

Luke 24:17 IPro-NMP
GRK: πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ λόγοι
NAS: And He said to them, What are these
KJV: them, What manner of communications
INT: to them What words [are]

Luke 24:38 IPro-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι ἐστέ
NAS: And He said to them, Why are you troubled,
KJV: unto them, Why are ye
INT: he said to them Why troubled are you

Luke 24:38 IPro-ANS
GRK: καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν
INT: and therefore why doubts do come up

John 1:19 IPro-NMS
GRK: αὐτόν Σὺ τίς εἶ
NAS: to ask him, Who are you?
KJV: ask him, Who art thou?
INT: him you who are

John 1:21 IPro-NNS
GRK: ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν σὺ
NAS: They asked him, What then?
KJV: they asked him, What then? Art
INT: they asked him What then you

John 1:22 IPro-NMS
GRK: οὖν αὐτῷ Τίς εἶ ἵνα
NAS: they said to him, Who are you, so
KJV: said they unto him, Who art thou? that
INT: therefore to him Who are you that

John 1:22 IPro-NNS
GRK: πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις περὶ
NAS: who sent us? What do you say
KJV: us. What sayest thou
INT: having sent us what say you about

John 1:25 IPro-NNS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις
NAS: him, and said to him, Why then
KJV: unto him, Why baptizest thou
INT: said to him Why then baptize you

John 1:38 IPro-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε οἱ
NAS: and said to them, What do you seek?
KJV: and saith unto them, What seek ye?
INT: says to them What seek you

John 2:4 IPro-NNS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ
NAS: to her, Woman, what does that have to do with us? My hour
KJV: Woman, what have I
INT: Jesus What to me with

John 2:18 IPro-ANS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Τί σημεῖον δεικνύεις
NAS: said to Him, What sign
KJV: said unto him, What sign shewest thou
INT: said to him What sign show you

John 2:25 IPro-NNS
GRK: γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν
NAS: for He Himself knew what was in man.
KJV: he knew what was in
INT: indeed knew what was in

John 4:10 IPro-NMS
GRK: θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ
NAS: of God, and who it is who says
KJV: of God, and who it is that saith
INT: of God and who it is that

John 4:27 IPro-ANS
GRK: μέντοι εἶπεν Τί ζητεῖς ἤ
NAS: no one said, What do You seek? or,
KJV: no man said, What seekest thou? or,
INT: however said What seek you or

John 4:27 IPro-ANS
GRK: ζητεῖς ἤ Τί λαλεῖς μετ'
NAS: or, Why do You speak
KJV: or, Why talkest thou
INT: seek you or Why speak you with

John 5:12 IPro-NMS
GRK: ἠρώτησαν αὐτόν Τίς ἐστιν ὁ
NAS: They asked him, Who is the man
KJV: asked they him, What man is
INT: They asked him Who is the

John 5:13 IPro-NMS
GRK: οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν ὁ
NAS: did not know who it was, for Jesus
KJV: wist not who it was: for
INT: not knew who it is

John 6:6 IPro-ANS
GRK: γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
NAS: knew what He was intending
KJV: he himself knew what he would do.
INT: indeed knew what he was about to do

John 6:9 IPro-NNS
GRK: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς
NAS: fish, but what are these
KJV: small fishes: but what are they
INT: but these what are for

John 6:28 IPro-ANS
GRK: πρὸς αὐτόν Τί ποιῶμεν ἵνα
NAS: they said to Him, What shall we do,
KJV: unto him, What shall we do, that
INT: to him What do we that

John 6:30 IPro-ANS
GRK: οὖν αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς
NAS: they said to Him, What then
KJV: therefore unto him, What sign shewest
INT: therefore to him What then do

John 6:30 IPro-ANS
GRK: πιστεύσωμέν σοι τί ἐργάζῃ
NAS: and believe You? What work do You perform?
KJV: believe thee? what dost thou work?
INT: might believe you what do you work

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page