2 Samuel 14:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
3027 [e]hă-yaḏהֲיַ֥ד[Is not] the handNoun
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָ֛בof JoabNoun
854 [e]’it-tāḵאִתָּ֖ךְwith youPrep
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
2063 [e]zōṯ;זֹ֑אתthisPro
6030 [e]wat-ta-‘anוַתַּ֣עַןAnd answeredVerb
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֣הthe womenNoun
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֡אמֶרand saidVerb
2416 [e]ḥê-חֵֽי־livesAdj
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֩[As] your soulNoun
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֨יmy lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
518 [e]’im-אִם־none can turnConj
786 [e]’išאִ֣שׁ ׀.. .. ..Adv
3231 [e]lə-hê-mînלְהֵמִ֣יןto the rightVerb
8041 [e]ū-lə-haś-mîl,וּלְהַשְׂמִ֗ילor to the leftVerb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֤לfrom anythingNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּר֙has spokenVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֣יmy lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֤your servantNoun
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָב֙JoabNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
6680 [e]ṣiw-wā-nî,צִוָּ֔נִיcommanded meVerb
1931 [e]wə-hū,וְה֗וּאand hePro
7760 [e]mשָׂ֚םputVerb
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֣יin the mouthNoun
8198 [e]šip̄-ḥā-ṯə-ḵā,שִׁפְחָֽתְךָ֔of your handmaidNoun
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֖יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-leh.הָאֵֽלֶּה׃thesePro
Hebrew Texts
שמואל ב 14:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֔לֶךְ הֲיַ֥ד יֹואָ֛ב אִתָּ֖ךְ בְּכָל־זֹ֑את וַתַּ֣עַן הָאִשָּׁ֣ה וַתֹּ֡אמֶר חֵֽי־נַפְשְׁךָ֩ אֲדֹנִ֨י הַמֶּ֜לֶךְ אִם־אִ֣שׁ ׀ לְהֵמִ֣ין וּלְהַשְׂמִ֗יל מִכֹּ֤ל אֲשֶׁר־דִּבֶּר֙ אֲדֹנִ֣י הַמֶּ֔לֶךְ כִּֽי־עַבְדְּךָ֤ יֹואָב֙ ה֣וּא צִוָּ֔נִי וְה֗וּא ם בְּפִ֣י שִׁפְחָֽתְךָ֔ אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

שמואל ב 14:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר המלך היד יואב אתך בכל־זאת ותען האשה ותאמר חי־נפשך אדני המלך אם־אש ׀ להמין ולהשמיל מכל אשר־דבר אדני המלך כי־עבדך יואב הוא צוני והוא ם בפי שפחתך את כל־הדברים האלה׃

Links
2 Samuel 14:192 Samuel 14:19 Text Analysis2 Samuel 14:19 Interlinear2 Samuel 14:19 Multilingual2 Samuel 14:19 TSK2 Samuel 14:19 Cross References2 Samuel 14:19 Bible Hub2 Samuel 14:19 Biblia Paralela2 Samuel 14:19 Chinese Bible2 Samuel 14:19 French Bible2 Samuel 14:19 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 14:18
Top of Page
Top of Page