2980. λαλέω (laleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2980. λαλέω (laleó) — 297 Occurrences

Matthew 9:18 V-PPA-GMS
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ
NAS: While He was saying these things
KJV: While he spake these things unto them,
INT: These things of him as he is speaking to them behold

Matthew 9:33 V-AIA-3S
GRK: τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός
NAS: out, the mute man spoke; and the crowds
KJV: the dumb spake: and
INT: the demon spoke the mute [man]

Matthew 10:19 V-ASA-2P
GRK: ἢ τί λαλήσητε δοθήσεται γὰρ
NAS: what you are to say; for it will be given
KJV: what ye shall speak: for
INT: or what you should speak it will be given indeed

Matthew 10:19 V-ASA-2P
GRK: ὥρᾳ τί λαλήσητε
NAS: you in that hour what you are to say.
KJV: hour what ye shall speak.
INT: hour what you shall speak

Matthew 10:20 V-PPA-NMP
GRK: ἐστὲ οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ
NAS: For it is not you who speak, but [it is] the Spirit
KJV: not ye that speak, but the Spirit
INT: are they who speak but the

Matthew 10:20 V-PPA-NNS
GRK: ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν
NAS: of your Father who speaks in you.
KJV: Father which speaketh in you.
INT: of you which speaks through you

Matthew 12:22 V-PNA
GRK: τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν
NAS: that the mute man spoke and saw.
KJV: dumb both spake and saw.
INT: the mute spoke and saw

Matthew 12:34 V-PNA
GRK: δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες
NAS: evil, speak what is good?
KJV: being evil, speak good things? for
INT: are you able good things to speak evil being

Matthew 12:34 V-PIA-3S
GRK: τὸ στόμα λαλεῖ
NAS: For the mouth speaks out of that which fills
KJV: of the heart the mouth speaketh.
INT: the mouth speaks

Matthew 12:36 V-FIA-3P
GRK: ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι
NAS: that people speak, they shall give
KJV: men shall speak, they shall give
INT: careless that may speak men

Matthew 12:46 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις
NAS: While He was still speaking to the crowds,
KJV: he yet talked to the people, behold,
INT: But while yet he was speaking to the crowds

Matthew 12:46 V-ANA
GRK: ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
NAS: outside, seeking to speak to Him.
KJV: without, desiring to speak with him.
INT: seeking to him to speak

Matthew 12:47 V-ANA
GRK: ζητοῦντές σοι λαλῆσαι ὁ δὲ
INT: seeking to you to speak moreover

Matthew 13:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ
NAS: And He spoke many things
KJV: And he spake many things unto them
INT: And he spoke to them many things

Matthew 13:10 V-PIA-2S
GRK: ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς
NAS: to Him, Why do You speak to them in parables?
KJV: Why speakest thou unto them
INT: in parables speak you to them

Matthew 13:13 V-PIA-1S
GRK: παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ ὅτι βλέποντες
NAS: Therefore I speak to them in parables;
KJV: Therefore speak I to them in
INT: parables to them I speak because seeing

Matthew 13:33 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία
NAS: He spoke another parable
KJV: parable spake he unto them;
INT: Another parable spoke he to them Like

Matthew 13:34 V-AIA-3S
GRK: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus spoke to the crowds
KJV: these things spake Jesus
INT: These things all spoke Jesus

Matthew 13:34 V-IIA-3S
GRK: παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
NAS: in parables, and He did not speak to them without
KJV: a parable spake he not
INT: a parable not he spoke to them

Matthew 14:27 V-AIA-3S
GRK: εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus spoke to them, saying,
KJV: Jesus spake unto them,
INT: immediately moreover spoke Jesus

Matthew 15:31 V-PPA-AMP
GRK: βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς
NAS: the mute speaking, the crippled
KJV: the dumb to speak, the maimed
INT: seeing mute speaking crippled restored

Matthew 17:5 V-PPA-GMS
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη
NAS: While he was still speaking, a bright
KJV: While he yet spake, behold, a bright
INT: While yet he was speaking behold a cloud

Matthew 23:1 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις
NAS: Jesus spoke to the crowds
KJV: Then spake Jesus
INT: Jesus spoke to the crowds

Matthew 26:13 V-FIP-3S
GRK: τῷ κόσμῳ λαληθήσεται καὶ ὃ
NAS: will also be spoken of in memory
KJV: hath done, be told for
INT: the world will be spoken of also that which

Matthew 26:47 V-PPA-GMS
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας
NAS: While He was still speaking, behold,
KJV: he yet spake, lo, Judas,
INT: yet of him as he is speaking behold Judas

Matthew 28:18 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων
NAS: came up and spoke to them, saying,
KJV: came and spake unto them,
INT: Jesus spoke to them saying

Mark 1:34 V-PNA
GRK: οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια
NAS: the demons to speak, because
KJV: the devils to speak, because
INT: not he allowed to speak the demons

Mark 2:2 V-IIA-3S
GRK: θύραν καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν
NAS: the door; and He was speaking the word
KJV: and he preached the word
INT: door and he spoke to them the

Mark 2:7 V-PIA-3S
GRK: οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημεῖ τίς
NAS: does this man speak that way?
KJV: this [man] thus speak blasphemies? who
INT: this [man] thus does speak he blasphemies Who

Mark 4:33 V-IIA-3S
GRK: παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν
NAS: parables He was speaking the word
KJV: parables spake he the word
INT: parables many he spoke to them the

Mark 4:34 V-IIA-3S
GRK: παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς κατ'
NAS: and He did not speak to them without
KJV: a parable spake he not
INT: parables not spoke he to them in

Mark 5:35 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ
NAS: While He was still speaking, they came
KJV: he yet spake, there came from
INT: [While] yet of him he is speaking they come from

Mark 5:36 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ
NAS: what was being spoken, said
KJV: the word that was spoken, he saith
INT: the word spoken says to the

Mark 6:50 V-AIA-3S
GRK: δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν
NAS: But immediately He spoke with them and said
KJV: And immediately he talked with them,
INT: and immediately he spoke with them

Mark 7:35 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς
NAS: was removed, and he [began] speaking plainly.
KJV: was loosed, and he spake plain.
INT: of him and he spoke plainly

Mark 7:37 V-PNA
GRK: τοὺς ἀλάλους λαλεῖν
NAS: to hear and the mute to speak.
KJV: and the dumb to speak.
INT: the mute to speak

Mark 8:32 V-IIA-3S
GRK: τὸν λόγον ἐλάλει καὶ προσλαβόμενος
NAS: And He was stating the matter plainly.
KJV: And he spake that saying openly.
INT: the word he spoke And having taken

Mark 11:23 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται ἔσται
NAS: that what he says is going to happen,
INT: that what he says takes place it will be done

Mark 12:1 V-PNA
GRK: ἐν παραβολαῖς λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος
NAS: And He began to speak to them in parables:
INT: in parables to say A vineyard a man

Mark 13:11 V-ASA-2P
GRK: προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε ἀλλ' ὃ
NAS: about what you are to say, but say
KJV: what ye shall speak, neither
INT: be anxious beforehand what you should say but whatever

Mark 13:11 V-PMA-2P
GRK: ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε οὐ γάρ
NAS: you are to say, but say whatever
KJV: hour, that speak ye: for it is
INT: hour that speak not indeed

Mark 13:11 V-PPA-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ
NAS: you in that hour; for it is not you who speak, but [it is] the Holy
KJV: not ye that speak, but the Holy
INT: you they who speak but the

Mark 14:9 V-FIP-3S
GRK: ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον
NAS: will also be spoken of in memory
KJV: hath done shall be spoken of for
INT: has done this [woman] will be spoken of for a memorial

Mark 14:31 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει Ἐὰν δέῃ
NAS: But [Peter] kept saying insistently,
INT: moreover emphatically he said If it is needful

Mark 14:43 V-PPA-GMS
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ὁ
NAS: while He was still speaking, Judas,
KJV: while he yet spake, cometh Judas,
INT: yet of him as he is speaking comes up

Mark 16:17 V-FIA-3P
GRK: ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
NAS: out demons, they will speak with new
KJV: devils; they shall speak with new
INT: they will cast out with tongues they will speak new

Mark 16:19 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη
NAS: Jesus had spoken to them, He was received
KJV: the Lord had spoken unto them,
INT: after speaking to them was taken up

Luke 1:19 V-ANA
GRK: καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ
NAS: and I have been sent to speak to you and to bring
KJV: and am sent to speak unto thee,
INT: and I was sent to speak to you

Luke 1:20 V-ANA
GRK: μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς
NAS: and unable to speak until
KJV: not able to speak, until the day
INT: not able to speak until that

Luke 1:22 V-ANA
GRK: οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς καὶ
NAS: out, he was unable to speak to them; and they realized
KJV: he could not speak unto them: and
INT: not he was able to speak to them and

Luke 1:45 V-RPM/P-DNP
GRK: τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ
NAS: that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord.
KJV: a performance of those things which were told her
INT: a fulfillment to the things spoken to her from

Luke 1:55 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς
NAS: As He spoke to our fathers, To Abraham
KJV: As he spake to our
INT: as he spoke to the

Luke 1:64 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν
NAS: and his tongue [loosed], and he [began] to speak in praise
KJV: [loosed], and he spake, and praised
INT: of him and he spoke blessing

Luke 1:70 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος
NAS: As He spoke by the mouth of His holy
KJV: As he spake by the mouth
INT: as he spoke by mouth

Luke 2:15 V-IIA-3P
GRK: οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
NAS: the shepherds [began] saying to one another,
INT: the shepherds said to one another

Luke 2:17 V-APP-GNS
GRK: ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ
NAS: the statement which had been told them about
KJV: which was told them
INT: saying which had been told them concerning

Luke 2:18 V-APP-GNP
GRK: περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν
NAS: it wondered at the things which were told them by the shepherds.
KJV: those things which were told them
INT: concerning the things which had been spoken by the

Luke 2:20 V-AIP-3S
GRK: εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς
NAS: and seen, just as had been told them.
KJV: seen, as it was told unto them.
INT: seen as it was said to them

Luke 2:33 V-PPM/P-DNP
GRK: ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ
NAS: were amazed at the things which were being said about
KJV: at those things which were spoken of
INT: at the things which were spoken concerning him

Luke 2:38 V-IIA-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
NAS: to God, and continued to speak of Him to all
KJV: unto the Lord, and spake of him
INT: Lord and spoke concerning him

Luke 2:50 V-AIA-3S
GRK: ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: which He had made to them.
KJV: the saying which he spake unto them.
INT: word which he spoke to them

Luke 4:41 V-PNA
GRK: εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν
NAS: them, He would not allow them to speak, because
KJV: them not to speak: for they knew
INT: he allowed them to speak because they knew

Luke 5:4 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς
NAS: He had finished speaking, He said
KJV: he had left speaking, he said
INT: moreover he ceased speaking he said to

Luke 5:21 V-PIA-3S
GRK: οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας τίς
NAS: [man] who speaks blasphemies?
KJV: this which speaketh blasphemies? Who
INT: this who speaks blasphemies who

Luke 6:45 V-PIA-3S
GRK: περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα
NAS: for his mouth speaks from that which fills
KJV: his mouth speaketh.
INT: the abundance of his heart speaks the mouth

Luke 7:15 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ ἔδωκεν
NAS: up and began to speak. And [Jesus] gave
KJV: and began to speak. And he delivered
INT: and began to speak and he gave

Luke 8:49 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις
NAS: While He was still speaking, someone
KJV: While he yet spake, there cometh one
INT: still of him As yet was speaking comes one

Luke 9:11 V-IIA-3S
GRK: ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ
NAS: Him; and welcoming them, He [began] speaking to them about
KJV: them, and spake unto them
INT: having received them he spoke to them concerning

Luke 11:14 V-AIA-3S
GRK: δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός
NAS: out, the mute man spoke; and the crowds
KJV: the dumb spake; and
INT: demon having gone out spoke the mute [man]

Luke 11:37 V-ANA
GRK: δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν
NAS: when He had spoken, a Pharisee
KJV: And as he spake, a certain Pharisee
INT: moreover as he was speaking asked him

Luke 12:3 V-AIA-2P
GRK: τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς
NAS: and what you have whispered in the inner rooms
KJV: that which ye have spoken in
INT: the ear you spoke in the

Luke 22:47 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος
NAS: While He was still speaking, behold,
KJV: yet spake, behold
INT: And yet of him as he was speaking behold a crowd

Luke 22:60 V-PPA-GMS
GRK: παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν
NAS: while he was still speaking, a rooster
KJV: while he yet spake, the cock crew.
INT: immediately while he was speaking of him crowed

Luke 24:6 V-AIA-3S
GRK: μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι
NAS: how He spoke to you while He was still
KJV: how he spake unto youINT: remember how he spoke to you yet

Luke 24:25 V-AIA-3P
GRK: πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται
NAS: in all that the prophets have spoken!
KJV: that the prophets have spoken:
INT: all which spoke the prophets

Luke 24:32 V-IIA-3S
GRK: ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν
NAS: us while He was speaking to us on the road,
KJV: us, while he talked with us by
INT: us as he was speaking with us on

Luke 24:36 V-PPA-GMP
GRK: δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη
NAS: While they were telling these things,
KJV: as they thus spake, Jesus himself
INT: moreover of them as they were telling himself he stood

Luke 24:44 V-AIA-1S
GRK: μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
NAS: which I spoke to you while I was still
KJV: which I spake unto
INT: of me which I spoke to you

John 1:37 V-PPA-GMS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν
NAS: heard him speak, and they followed
KJV: heard him speak, and they followed
INT: disciples him speaking and followed

John 3:11 V-PIA-1P
GRK: ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ
NAS: I say to you, we speak of what
KJV: unto thee, We speak that
INT: which we know we speak and that which

John 3:31 V-PIA-3S
GRK: τῆς γῆς λαλεῖ ὁ ἐκ
NAS: is from the earth and speaks of the earth.
KJV: earthly, and speaketh of the earth:
INT: the earth speaks He who from

John 3:34 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ
NAS: God has sent speaks the words of God;
KJV: hath sent speaketh the words
INT: of God speaks not indeed

John 4:26 V-PPA-NMS
GRK: εἰμι ὁ λαλῶν σοι
NAS: said to her, I who speak to you am
KJV: unto her, I that speak unto thee am
INT: am [he] who am speaking to you

John 4:27 V-IIA-3S
GRK: μετὰ γυναικὸς ἐλάλει οὐδεὶς μέντοι
NAS: and they were amazed that He had been speaking with a woman,
KJV: that he talked with
INT: with a woman he was speaking no one however

John 4:27 V-PIA-2S
GRK: ἤ Τί λαλεῖς μετ' αὐτῆς
NAS: or, Why do You speak with her?
KJV: or, Why talkest thou with her?
INT: or Why speak you with her

John 6:63 V-RIA-1S
GRK: ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά
NAS: the words that I have spoken to you are spirit
KJV: that I speak unto you, [they] are
INT: which I speak to you spirit

John 7:13 V-IIA-3S
GRK: μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
NAS: no one was speaking openly
KJV: Howbeit no man spake openly of
INT: however publicly spoke concerning him

John 7:17 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ
NAS: or [whether] I speak from Myself.
KJV: or [whether] I speak of myself.
INT: from myself speak

John 7:18 V-PPA-NMS
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν
NAS: He who speaks from himself seeks
KJV: He that speaketh of himself
INT: from himself speaks the glory

John 7:26 V-PIA-3S
GRK: ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν
NAS: Look, He is speaking publicly,
KJV: But, lo, he speaketh boldly, and
INT: Behold publicly he speaks and nothing

John 7:46 V-AIA-3S
GRK: ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
NAS: has a man spoken the way this
INT: officers Never spoke like this [any] man

John 8:12 V-AIA-3S
GRK: οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: again spoke to them, saying,
KJV: Then spake Jesus again
INT: therefore to them spoke Jesus

John 8:20 V-AIA-3S
GRK: τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ
NAS: words He spoke in the treasury,
KJV: These words spake Jesus in
INT: words he spoke in the

John 8:25 V-PIA-1S
GRK: ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν
NAS: to them, What have I been saying to you [from] the beginning?
KJV: Even [the same] that I said unto you
INT: what also I say to you

John 8:26 V-PNA
GRK: περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν
NAS: many things to speak and to judge
KJV: I have many things to say and to judge
INT: concerning you to say and to judge

John 8:26 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν
NAS: from Him, these I speak to the world.
INT: him these things I say to the

John 8:28 V-PIA-1S
GRK: πατὴρ ταῦτα λαλῶ
NAS: on My own initiative, but I speak these things
KJV: hath taught me, I speak these things.
INT: Father these things I speak

John 8:30 V-PPA-GMS
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν
NAS: As He spoke these things, many
KJV: As he spake these words, many
INT: These things of him as he spoke many believed

John 8:38 V-PIA-1S
GRK: τῷ πατρὶ λαλῶ καὶ ὑμεῖς
NAS: I speak the things which I have seen
KJV: I speak that which I have seen
INT: the Father I speak and you

John 8:40 V-RIA-1S
GRK: ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα
NAS: who has told you the truth,
KJV: a man that hath told you the truth,
INT: truth to you has spoken which I heard

John 8:44 V-PSA-3S
GRK: αὐτῷ ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος
NAS: in him. Whenever he speaks a lie,
KJV: When he speaketh a lie,
INT: him Whenever he might speak falsehood

John 8:44 V-PIA-3S
GRK: τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης
NAS: a lie, he speaks from his own
KJV: a lie, he speaketh of
INT: the own he speaks for a liar

John 9:21 V-FIA-3S
GRK: περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει
NAS: him; he is of age, he will speak for himself.
KJV: him: he shall speak for himself.
INT: concerning himself he will speak

John 9:29 V-RIA-3S
GRK: ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ θεός
NAS: that God has spoken to Moses,
KJV: God spake unto Moses:
INT: that to Moses has spoken God

John 9:37 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ
NAS: seen Him, and He is the one who is talking with you.
KJV: it is he that talketh with thee.
INT: and he who speaks with you

John 10:6 V-IIA-3S
GRK: ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς
NAS: those things were which He had been saying to them.
KJV: they were which he spake unto them.
INT: it was which he spoke to them

John 12:29 V-RIA-3S
GRK: Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν
NAS: An angel has spoken to Him.
KJV: said, An angel spake to him.
INT: An angel to him has spoken

John 12:36 V-AIA-3S
GRK: γένησθε Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus spoke, and He went away
KJV: These things spake Jesus,
INT: you might become These things spoke Jesus and

John 12:41 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ
NAS: he saw His glory, and he spoke of Him.
KJV: glory, and spake of him.
INT: of him and spoke concerning him

John 12:48 V-AIA-1S
GRK: λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ
NAS: him; the word I spoke is what
KJV: that I have spoken, the same
INT: word which I spoke that will judge

John 12:49 V-AIA-1S
GRK: ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα ἀλλ' ὁ
NAS: For I did not speak on My own initiative,
KJV: have not spoken of myself;
INT: myself not spoke but the

John 12:49 V-ASA-1S
GRK: καὶ τί λαλήσω
NAS: to say and what to speak.
KJV: and what I should speak.
INT: and what I should speak

John 12:50 V-PIA-1S
GRK: οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν
NAS: therefore the things I speak, I speak
KJV: whatsoever I speak therefore, even as
INT: therefore I speak as has said

John 12:50 V-PIA-1S
GRK: πατήρ οὕτως λαλῶ
NAS: the things I speak, I speak just
KJV: unto me, so I speak.
INT: Father so I speak

John 14:10 V-PIA-1S
GRK: ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ ὁ δὲ
NAS: that I say to you I do not speak on My own initiative,
KJV: that I speak unto you I speak
INT: myself not I speak but

John 14:25 V-RIA-1S
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ'
NAS: These things I have spoken to you while abiding
KJV: These things have I spoken unto you,
INT: These things I have said to you with

John 14:30 V-FIA-1S
GRK: οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν
NAS: I will not speak much more
KJV: I will not talk much with
INT: no longer much I will speak with you

John 15:3 V-RIA-1S
GRK: λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν
NAS: which I have spoken to you.
KJV: the word which I have spoken unto you.
INT: word which I have spoken to you

John 15:11 V-RIA-1S
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have spoken to you so
KJV: These things have I spoken unto you,
INT: These things I have spoken to you that

John 15:22 V-AIA-1S
GRK: ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν
NAS: I had not come and spoken to them, they would not have
KJV: come and spoken unto them, they had
INT: I had come and spoken to them sin

John 16:1 V-RIA-1S
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have spoken to you so
KJV: These things have I spoken unto you,
INT: These things I have spoken to you that

John 16:4 V-RIA-1S
GRK: ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: But these things I have spoken to you, so
KJV: But these things have I told you, that
INT: But these things I have said to you that

John 16:6 V-RIA-1S
GRK: ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ
NAS: But because I have said these things
KJV: because I have said these things
INT: because these things I have said to you

John 16:13 V-FIA-3S
GRK: οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ
NAS: the truth; for He will not speak on His own initiative,
KJV: he shall not speak of himself;
INT: not indeed he will speak from himself

John 16:13 V-FIA-3S
GRK: ὅσα ἀκούσει λαλήσει καὶ τὰ
NAS: He hears, He will speak; and He will disclose
KJV: he shall hear, [that] shall he speak: and
INT: whatever he may hear he will speak and the things

John 16:18 V-PIA-3S
GRK: οἴδαμεν τί λαλεῖ
NAS: what He is talking about.
KJV: tell what he saith.
INT: We do know what he speaks

John 16:25 V-RIA-1S
GRK: ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν ἔρχεται
NAS: These things I have spoken to you in figurative
KJV: These things have I spoken unto you in
INT: in allegories I have spoken to you is coming

John 16:25 V-FIA-1S
GRK: ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ
NAS: I will no longer speak to you in figurative language,
KJV: I shall no more speak unto you in
INT: in alegories I will speak to you but

John 16:29 V-PIA-2S
GRK: ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιμίαν
NAS: now You are speaking plainly
KJV: Lo, now speakest thou plainly, and
INT: in freedom you speak and allegory

John 16:33 V-RIA-1S
GRK: ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have spoken to you, so
KJV: These things I have spoken unto you,
INT: These things I have spoken to you that

John 17:1 V-AIA-3S
GRK: Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus spoke these things; and lifting
KJV: These words spake Jesus, and
INT: These things spoke Jesus and

John 17:13 V-PIA-1S
GRK: καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ
NAS: to You; and these things I speak in the world
KJV: and these things I speak in the world,
INT: and these things I speak in the

John 18:20 V-RIA-1S
GRK: Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ
NAS: answered him, I have spoken openly
KJV: him, I spake openly to the world;
INT: I openly spoke to the world

John 18:20 V-AIA-1S
GRK: ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν
NAS: come together; and I spoke nothing
KJV: in secret have I said nothing.
INT: in secret I spoke nothing

John 18:21 V-AIA-1S
GRK: ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε
NAS: what I spoke to them; they know
KJV: what I have said unto them:
INT: have heard what I spoke to them Behold

John 18:23 V-AIA-1S
GRK: Εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ
NAS: him, If I have spoken wrongly,
KJV: If I have spoken evil,
INT: If evil I spoke bear witness concerning

John 19:10 V-PIA-2S
GRK: Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς οὐκ οἶδας
NAS: said to Him, You do not speak to me? Do You not know
KJV: unto him, Speakest thou not
INT: To me not speak you not Know you

Acts 2:4 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις
NAS: and began to speak with other
KJV: and began to speak with other tongues,
INT: and began to speak with other tongues

Acts 2:6 V-PPA-GMP
GRK: ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν
NAS: of them was hearing them speak in his own
KJV: heard them speak in his own language.
INT: own language speaking them

Acts 2:7 V-PPA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι
NAS: these who are speaking Galileans?
KJV: these which speak Galilaeans?
INT: are who are speaking Galileans

Acts 2:11 V-PPA-GMP
GRK: Ἄραβες ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς
NAS: them in our [own] tongues speaking of the mighty deeds
KJV: we do hear them speak in our tongues
INT: Arabians we hear speaking them

Acts 2:31 V-AIA-3S
GRK: προιδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς
NAS: he looked ahead and spoke of the resurrection
KJV: He seeing this before spake of
INT: having foreseen he spoke concerning the

Acts 3:21 V-AIA-3S
GRK: πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς
NAS: God spoke by the mouth
KJV: which God hath spoken by the mouth
INT: of all things of which spoke God

Acts 3:22 V-ASA-3S
GRK: ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς
NAS: to everything He says to you.
KJV: whatsoever he shall say unto
INT: as many as anyhow he might say to you

Acts 3:24 V-AIA-3P
GRK: καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν
NAS: who have spoken, from Samuel
KJV: as many as have spoken, have
INT: subsequent as many as spoke also proclaimed

Acts 4:1 V-PPA-GMP
GRK: Λαλούντων δὲ αὐτῶν
NAS: As they were speaking to the people,
KJV: And as they spake unto the people,
INT: were speaking moreover they

Acts 4:17 V-PNA
GRK: αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ
NAS: let us warn them to speak no longer
KJV: them, that they speak henceforth
INT: them no longer to speak in the

Acts 4:20 V-PNA
GRK: ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν
NAS: stop speaking about what
KJV: but speak the things which
INT: heard not to speak

Acts 4:29 V-PNA
GRK: παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον
NAS: that Your bond-servants may speak Your word
KJV: all boldness they may speak thy word,
INT: boldness all to speak the word

Acts 4:31 V-IIA-3P
GRK: πνεύματος καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον
NAS: Spirit and [began] to speak the word
KJV: Ghost, and they spake the word of God
INT: Spirit and spoke the word

Acts 5:20 V-PMA-2P
GRK: καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ
NAS: stand and speak to the people
KJV: stand and speak in the temple
INT: and having stood speak in the

Acts 5:40 V-PNA
GRK: παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ
NAS: them and ordered them not to speak in the name
KJV: that they should not speak in the name
INT: they commanded [them] not to speak in the

Acts 6:10 V-IIA-3S
GRK: πνεύματι ᾧ ἐλάλει
NAS: with which he was speaking.
KJV: the spirit by which he spake.
INT: spirit by which he spoke

Acts 6:11 V-PPA-GMS
GRK: Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα
NAS: We have heard him speak blasphemous
KJV: him speak blasphemous
INT: We have heard him speaking words blasphemous

Acts 6:13 V-PPA-NMS
GRK: οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ
NAS: man incessantly speaks against this
KJV: ceaseth not to speak blasphemous words
INT: not does cease speaking words against

Acts 7:6 V-AIA-3S
GRK: ἐλάλησεν δὲ οὕτως
NAS: But God spoke to this effect,
KJV: And God spake on this wise, That
INT: spoke moreover thus

Acts 7:38 V-PPA-GMS
GRK: ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν
NAS: with the angel who was speaking to him on Mount
KJV: the angel which spake to him in
INT: angel who spoke to him in

Acts 7:44 V-PPA-NMS
GRK: διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωυσῇ
NAS: just as He who spoke to Moses
KJV: he had appointed, speaking unto Moses,
INT: commanded he who spoke to Moses

Acts 8:25 V-APA-NMP
GRK: διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον
NAS: when they had solemnly testified and spoken the word
KJV: and preached the word
INT: having earnestly testified and having spoken the word

Acts 8:26 V-AIA-3S
GRK: δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον
NAS: of the Lord spoke to Philip
KJV: of the Lord spake unto
INT: moreover of [the] Lord spoke to Philip

Acts 9:6 V-FIP-3S
GRK: πόλιν καὶ λαληθήσεταί σοι ὅτι
NAS: the city, and it will be told you what
KJV: and it shall be told thee
INT: city And it will be told you what

Acts 9:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ
NAS: on the road, and that He had talked to him, and how
KJV: and that he had spoken to him, and
INT: and that he spoke to him and

Acts 9:29 V-IIA-3S
GRK: ἐλάλει τε καὶ
NAS: And he was talking and arguing
KJV: And he spake boldly in
INT: he spoke also and

Acts 10:6 V-FIA-3S
GRK: θάλασσαν οὗτος λαλήσει σοι τί
KJV: he shall tell thee
INT: [the] sea he shall tell you what

Acts 10:7 V-PPA-NMS
GRK: ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ φωνήσας
NAS: the angel who was speaking to him had left,
KJV: which spake unto Cornelius
INT: angel who spoke to him having called

Acts 10:44 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου
NAS: was still speaking these
KJV: While Peter yet spake these words,
INT: Yet as is speaking Peter

Acts 10:46 V-PPA-GMP
GRK: γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ
NAS: For they were hearing them speaking with tongues
KJV: them speak with tongues,
INT: indeed them speaking with tongues and

Acts 11:14 V-FIA-3S
GRK: ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς
NAS: and he will speak words
KJV: Who shall tell thee words,
INT: who will speak words to

Acts 11:15 V-PNA
GRK: ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ
NAS: And as I began to speak, the Holy
KJV: I began to speak, the Holy Ghost
INT: beginning I to speak fell the

Acts 11:19 V-PPA-NMP
GRK: Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον
NAS: and Antioch, speaking the word
KJV: Antioch, preaching the word
INT: Antioch to no one speaking the word

Acts 11:20 V-IIA-3P
GRK: εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς
NAS: to Antioch and [began] speaking to the Greeks
KJV: to Antioch, spake unto the Grecians,
INT: into Antioch spoke also to

Acts 13:42 V-ANP
GRK: μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ
NAS: things might be spoken to them the next
KJV: words might be preached to them
INT: next Sabbath to be spoken to them the

Acts 13:45 V-PPM/P-DNP
GRK: ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες
NAS: and [began] contradicting the things spoken by Paul,
INT: by Paul spoken blaspheming

Acts 13:46 V-ANP
GRK: ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον
NAS: of God be spoken to you first;
KJV: first have been spoken to you:
INT: necessary first to be spoken the word

Acts 14:1 V-ANA
GRK: Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε
NAS: together, and spoke in such a manner
KJV: and so spake, that a great
INT: Jews and spoke so that

Acts 14:9 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ Παύλου λαλοῦντος ὃς ἀτενίσας
NAS: to Paul as he spoke, who,
KJV: Paul speak: who
INT: Paul speaking who having looked intently

Acts 14:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ
NAS: When they had spoken the word
KJV: And when they had preached the word in
INT: and having spoken in Perga

Acts 16:6 V-ANA
GRK: ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον
NAS: Spirit to speak the word
KJV: the Holy Ghost to preach the word in
INT: Holy Spirit to speak the word

Acts 16:13 V-IIA-1P
GRK: καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις
NAS: and we sat down and began speaking to the women
KJV: we sat down, and spake unto the women
INT: and having sat down we spoke to those having gathered

Acts 16:14 V-PPM/P-DNP
GRK: προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ
NAS: to respond to the things spoken by Paul.
KJV: that she attended unto the things which were spoken of
INT: to attend to the things spoken by

Acts 16:32 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν
NAS: And they spoke the word of the Lord
KJV: And they spake unto him the word
INT: And they spoke to him the

Acts 17:19 V-PPM/P-NFS
GRK: ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή
NAS: teaching is which you are proclaiming?
KJV: whereof thou speakest, [is]?
INT: by you is spoken teaching

Acts 18:9 V-PMA-2S
GRK: φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ
NAS: Do not be afraid [any longer], but go on speaking and do not be silent;
KJV: afraid, but speak, and hold
INT: Fear but speak and not

Acts 18:25 V-IIA-3S
GRK: τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν
NAS: in spirit, he was speaking and teaching
KJV: in the spirit, he spake and
INT: in spirit he spoke and taught

Acts 19:6 V-IIA-3P
GRK: ἐπ' αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις
NAS: came on them, and they [began] speaking with tongues
KJV: them; and they spake with tongues, and
INT: upon them they were speaking moreover with tongues

Acts 20:30 V-PPA-NMP
GRK: ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ
NAS: will arise, speaking perverse things,
KJV: arise, speaking perverse things,
INT: will rise up men speaking perverse things

Acts 21:39 V-ANA
GRK: ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν
NAS: you, allow me to speak to the people.
KJV: suffer me to speak unto the people.
INT: allow me to speak to the

Acts 22:9 V-PPA-GMS
GRK: ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι
NAS: the voice of the One who was speaking to me.
KJV: not the voice of him that spake to me.
INT: did hear of him speaking to me

Acts 22:10 V-FIP-3S
GRK: κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων
NAS: and there you will be told of all
KJV: and there it shall be told thee
INT: and there you it will be told concerning all things

Acts 23:9 V-AIA-3S
GRK: δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ
NAS: or an angel has spoken to him?
KJV: or an angel hath spoken to him, let us
INT: moreover a spirit spoke to him or

Acts 23:18 V-ANA
GRK: ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι
NAS: something to tell you.
KJV: who hath something to say unto thee.
INT: having something to say to you

Acts 26:22 V-AIA-3P
GRK: οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι
NAS: and Moses said was going
KJV: and Moses did say should come:
INT: the prophets said was about to happen

Acts 26:26 V-PIA-1S
GRK: καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν γὰρ
NAS: these matters, and I speak to him also
KJV: whom also I speak freely: for
INT: also using boldness I speak hidden from indeed

Acts 26:31 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
NAS: and when they had gone aside, they [began] talking to one another,
KJV: when they were gone aside, they talked between
INT: and having withdrawn they spoke to one another

Acts 27:25 V-RIM/P-3S
GRK: ὃν τρόπον λελάληταί μοι
NAS: out exactly as I have been told.
KJV: even as it was told me.
INT: the way it has been said to me

Acts 28:21 V-AIA-3S
GRK: ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ
NAS: and reported or spoken anything bad
KJV: shewed or spake any harm
INT: reported or said anything concerning

Acts 28:25 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαίου
NAS: Spirit rightly spoke through Isaiah
KJV: Well spake the Holy Ghost
INT: Holy spoke by Isaiah

Romans 3:19 V-PIA-3S
GRK: τῷ νόμῳ λαλεῖ ἵνα πᾶν
NAS: says, it speaks to those
KJV: saith, it saith to them who are under
INT: the law it speaks that every

Romans 7:1 V-PIA-1S
GRK: γὰρ νόμον λαλῶ ὅτι ὁ
NAS: brethren (for I am speaking to those who know
KJV: (for I speak to them that know
INT: indeed law I speak that the

Romans 15:18 V-PNA
GRK: τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ
NAS: For I will not presume to speak of anything
KJV: dare to speak of any
INT: will I dare anything to speak of what not

1 Corinthians 2:6 V-PIA-1P
GRK: Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς
NAS: Yet we do speak wisdom among
KJV: Howbeit we speak wisdom among
INT: wisdom moreover we speak among the

1 Corinthians 2:7 V-PIA-1P
GRK: ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν
NAS: but we speak God's wisdom
KJV: But we speak the wisdom of God
INT: But we speak of God wisdom

1 Corinthians 2:13 V-PIA-1P
GRK: ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν
NAS: things we also speak, not in words
KJV: Which things also we speak, not in
INT: which also we speak not in

1 Corinthians 3:1 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς
NAS: could not speak to you as to spiritual men,
KJV: could not speak unto you as
INT: not was able to speak to you as

1 Corinthians 9:8 V-PIA-1S
GRK: ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ἢ καὶ
NAS: I am not speaking these things
KJV: Say I these things as
INT: a man these things do I speak or also

1 Corinthians 12:3 V-PPA-NMS
GRK: πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ
NAS: one speaking by the Spirit
KJV: that no man speaking by the Spirit
INT: [the] Spirit of God speaking says accursed [is]

1 Corinthians 12:30 V-PIA-3P
GRK: πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν μὴ πάντες
NAS: do they? All do not speak with tongues,
INT: all do speak with tongues not all

1 Corinthians 13:1 V-PSA-1S
GRK: τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν
NAS: If I speak with the tongues of men
KJV: Though I speak with the tongues of men
INT: the of men I speak and

1 Corinthians 13:11 V-IIA-1S
GRK: ἤμην νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος
NAS: I was a child, I used to speak like
KJV: I was a child, I spake as a child,
INT: I was a child I spoke as a child

1 Corinthians 14:2 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ
NAS: For one who speaks in a tongue
KJV: For he that speaketh in an [unknown] tongue
INT: the [one who] indeed speaks with a tongue not

1 Corinthians 14:2 V-PIA-3S
GRK: οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ
NAS: in a tongue does not speak to men
KJV: in an [unknown] tongue speaketh not
INT: not to men speaks but to God

1 Corinthians 14:2 V-PIA-3S
GRK: πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια
NAS: but in [his] spirit he speaks mysteries.
KJV: in the spirit he speaketh mysteries.
INT: in spirit however he speaks mysteries

1 Corinthians 14:3 V-PIA-3S
GRK: προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ
NAS: But one who prophesies speaks to men
KJV: he that prophesieth speaketh unto men
INT: prophesies to men speaks [for] building up and

1 Corinthians 14:4 V-PPA-NMS
GRK: λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν
NAS: One who speaks in a tongue edifies
KJV: He that speaketh in an [unknown] tongue
INT: He that speaks with a tongue himself

1 Corinthians 14:5 V-PNA
GRK: πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον
NAS: that you all spoke in tongues,
KJV: that ye all spake with tongues, but
INT: all you to speak with tongues rather

1 Corinthians 14:5 V-PPA-NMS
GRK: ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς
NAS: than one who speaks in tongues,
KJV: than he that speaketh with tongues,
INT: than he that speaks with tongues except

1 Corinthians 14:6 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί ὑμᾶς
NAS: I come to you speaking in tongues,
KJV: unto you speaking with tongues, what
INT: you with tongues speaking what you

1 Corinthians 14:6 V-ASA-1S
GRK: μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν
NAS: you unless I speak to you either
KJV: except I shall speak to you
INT: not to you I shall speak either in

1 Corinthians 14:9 V-PPM/P-NNS
GRK: γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ἔσεσθε γὰρ
NAS: will it be known what is spoken? For you will be speaking
KJV: shall it be known what is spoken? for
INT: will be known that being spoken you will be indeed

1 Corinthians 14:9 V-PPA-NMP
GRK: εἰς ἀέρα λαλοῦντες
NAS: what is spoken? For you will be speaking into the air.
KJV: for ye shall speak into the air.
INT: into [the] air speaking

1 Corinthians 14:11 V-PPA-DMS
GRK: ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ
NAS: of the language, I will be to the one who speaks a barbarian,
KJV: I shall be unto him that speaketh a barbarian,
INT: I will be to him that speaks a barbarian and

1 Corinthians 14:11 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ
NAS: a barbarian, and the one who speaks will be a barbarian
KJV: and he that speaketh [shall be] a barbarian
INT: and he that speaks for me

1 Corinthians 14:13 V-PPA-NMS
GRK: Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω
NAS: Therefore let one who speaks in a tongue
KJV: Wherefore let him that speaketh in an [unknown] tongue
INT: Therefore he that speaks with a tongue let him pray

1 Corinthians 14:18 V-PIA-1S
GRK: μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
NAS: I thank God, I speak in tongues more
KJV: my God, I speak with tongues more than
INT: more with tongues speaking

1 Corinthians 14:19 V-ANA
GRK: νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ
NAS: I desire to speak five
KJV: I had rather speak five
INT: mind of me to speak that also

1 Corinthians 14:21 V-FIA-1S
GRK: χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ
NAS: OF STRANGERS I WILL SPEAK TO THIS
KJV: lips will I speak unto this
INT: lips other I will speak to the people

1 Corinthians 14:23 V-PSA-3P
GRK: καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις εἰσέλθωσιν
NAS: and all speak in tongues,
KJV: and all speak with tongues, and
INT: and all should speak with tongues come in

1 Corinthians 14:27 V-PIA-3S
GRK: γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο
NAS: anyone speaks in a tongue,
KJV: any man speak in an [unknown] tongue,
INT: with a tongue anyone speak [let it be] by two

1 Corinthians 14:28 V-PMA-3S
GRK: ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ
NAS: in the church; and let him speak to himself
KJV: and let him speak to himself,
INT: to himself moreover let him speak and

1 Corinthians 14:29 V-PMA-3P
GRK: ἢ τρεῖς λαλείτωσαν καὶ οἱ
NAS: prophets speak, and let the others
KJV: Let the prophets speak two or
INT: or three let speak and the

1 Corinthians 14:34 V-PNA
GRK: ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν
NAS: for they are not permitted to speak, but are to subject
KJV: unto them to speak; but
INT: it is allowed to them to speak but to be in submission

1 Corinthians 14:35 V-PNA
GRK: ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ
NAS: for a woman to speak in church.
KJV: for women to speak in
INT: it is for women to speak in church

1 Corinthians 14:39 V-PNA
GRK: καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε
NAS: and do not forbid to speak in tongues.
KJV: forbid not to speak with tongues.
INT: and to speak not do forbid

1 Corinthians 15:34 V-PIA-1S
GRK: ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ
NAS: of God. I speak [this] to your shame.
INT: shame your I speak

2 Corinthians 2:17 V-PIA-1P
GRK: ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
NAS: but as from God, we speak in Christ
KJV: of God speak we in
INT: in Christ we speak

2 Corinthians 4:13 V-AIA-1S
GRK: Ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα καὶ ἡμεῖς
NAS: THEREFORE I SPOKE, we also
KJV: and therefore have I spoken; we
INT: I believed therefore I spoke also we

2 Corinthians 4:13 V-PIA-1P
GRK: διὸ καὶ λαλοῦμεν
NAS: therefore we also speak,
KJV: and therefore speak;
INT: therefore also we speak

2 Corinthians 7:14 V-AIA-1P
GRK: ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν οὕτως
NAS: you, I was not put to shame; but as we spoke all things
KJV: but as we spake all things to you
INT: in truth we spoke to you so

2 Corinthians 11:17 V-PIA-1S
GRK: λαλῶ οὐ κατὰ
NAS: What I am saying, I am not saying
KJV: That which I speak, I speak [it] not
INT: What I speak not according to

2 Corinthians 11:17 V-PIA-1S
GRK: κατὰ κύριον λαλῶ ἀλλ' ὡς
NAS: I am saying, I am not saying as the Lord
KJV: I speak, I speak [it] not
INT: according to [the] Lord do I speak but as

2 Corinthians 11:23 V-PIA-1S
GRK: εἰσίν παραφρονῶν λαλῶ ὕπερ ἐγώ
NAS: of Christ?-- I speak as if insane--
KJV: of Christ? (I speak as a fool)
INT: are they as being beside myself I speak above [measure] I [too]

2 Corinthians 12:4 V-ANA
GRK: ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι
NAS: a man is not permitted to speak.
KJV: lawful for a man to utter.
INT: it is permitted to man to speak

2 Corinthians 12:19 V-PIA-1P
GRK: ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν τὰ δὲ
NAS: of God that we have been speaking in Christ;
KJV: unto you? we speak before
INT: in Christ we speak of the things moreover

2 Corinthians 13:3 V-PPA-GMS
GRK: ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χριστοῦ ὃς
NAS: of the Christ who speaks in me, and who
KJV: a proof of Christ speaking in me,
INT: in me speaking of Christ who

Ephesians 4:25 V-PMA-2P
GRK: τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος
NAS: falsehood, SPEAK TRUTH
KJV: lying, speak every man
INT: falsehood speak truth each

Ephesians 5:19 V-PPA-NMP
GRK: λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν
NAS: speaking to one another in psalms
KJV: Speaking to yourselves in psalms
INT: speaking to each other in

Ephesians 6:20 V-ANA
GRK: δεῖ με λαλῆσαι
NAS: as I ought to speak.
KJV: I ought to speak.
INT: it behoves me to speak

Philippians 1:14 V-PNA
GRK: τοῦ θεοῦ λαλεῖν
NAS: courage to speak the word
KJV: bold to speak the word
INT: of God to speak

Colossians 4:3 V-ANA
GRK: τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον
NAS: for the word, so that we may speak forth the mystery
KJV: of utterance, to speak the mystery
INT: of the word to speak the mystery

Colossians 4:4 V-ANA
GRK: δεῖ με λαλῆσαι
NAS: in the way I ought to speak.
KJV: I ought to speak.
INT: it behoves me to speak

1 Thessalonians 1:8 V-PNA
GRK: ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
NAS: no need to say anything.
KJV: need not to speak any thing.
INT: to have for us to have to say anything

1 Thessalonians 2:2 V-ANA
GRK: θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: in our God to speak to you the gospel
KJV: our God to speak unto you
INT: God of us to speak to you

1 Thessalonians 2:4 V-PIA-1P
GRK: εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς
NAS: so we speak, not as pleasing
KJV: even so we speak; not
INT: gospel so we speak not as

1 Thessalonians 2:16 V-ANA
GRK: τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν
NAS: hindering us from speaking to the Gentiles
KJV: us to speak to the Gentiles
INT: to the Gentiles to speak that they might be saved

1 Timothy 5:13 V-PPA-NFP
GRK: καὶ περίεργοι λαλοῦσαι τὰ μὴ
NAS: and busybodies, talking about things not proper
KJV: busybodies, speaking things which
INT: and busy-bodies speaking things [they] not

Titus 2:1 V-PMA-2S
GRK: Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει
NAS: But as for you, speak the things which
KJV: But speak thou the things which
INT: you moreover speak the things that become

Titus 2:15 V-PMA-2S
GRK: Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει
NAS: These things speak and exhort
KJV: These things speak, and exhort,
INT: These things speak and exhort

Hebrews 1:1 V-APA-NMS
GRK: ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν
NAS: God, after He spoke long ago
KJV: in divers manners spake in time past
INT: God having spoken to the fathers

Hebrews 1:2 V-AIA-3S
GRK: ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν
NAS: days has spoken to us in His Son,
KJV: last days spoken unto us by
INT: days these he spoke to us in

Hebrews 2:2 V-APP-NMS
GRK: δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο
NAS: For if the word spoken through angels
KJV: if the word spoken by angels
INT: by angels having been spoken word was

Hebrews 2:3 V-PNM/P
GRK: ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ
NAS: it was at the first spoken through
KJV: began to be spoken by
INT: a commencement having received to be spoken [of] by the

Hebrews 2:5 V-PIA-1P
GRK: περὶ ἧς λαλοῦμεν
NAS: concerning which we are speaking.
KJV: to come, whereof we speak.
INT: of which we speak

Hebrews 3:5 V-FPP-GNP
GRK: μαρτύριον τῶν λαληθησομένων
NAS: of those things which were to be spoken later;
KJV: a testimony of those things which were to be spoken after;
INT: a testimony of the things going to be spoken

Hebrews 4:8 V-IIA-3S
GRK: περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα
NAS: had given them rest, He would not have spoken of another
KJV: not afterward have spoken of another
INT: concerning another [day] would he have spoken after this

Hebrews 5:5 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν
NAS: but He who said to Him, YOU ARE MY SON,
KJV: but he that said unto
INT: but the [one] having said to him

Hebrews 6:9 V-PIA-1P
GRK: καὶ οὕτως λαλοῦμεν
NAS: though we are speaking in this way.
KJV: we thus speak.
INT: even thus we speak

Hebrews 7:14 V-AIA-3S
GRK: οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν
NAS: Moses spoke nothing
KJV: tribe Moses spake nothing concerning
INT: nothing Moses spoke

Hebrews 9:19 V-APP-GFS
GRK: λαληθείσης γὰρ πάσης
NAS: commandment had been spoken by Moses
KJV: when Moses had spoken every precept
INT: Having been spoken for every

Hebrews 11:4 V-PIA-3S
GRK: ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
NAS: he still speaks.
KJV: he being dead yet speaketh.
INT: having died yet he speaks

Hebrews 11:18 V-AIP-3S
GRK: πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι Ἐν
NAS: [it was he] to whom it was said, IN ISAAC
KJV: Of whom it was said, That in
INT: as to whom it was said In

Hebrews 12:24 V-PPA-DMS
GRK: ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν
NAS: blood, which speaks better
KJV: of sprinkling, that speaketh better things
INT: of sprinkling better things speaking than that of

Hebrews 12:25 V-PPA-AMS
GRK: παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα εἰ γὰρ
NAS: to it that you do not refuse Him who is speaking. For if
KJV: not him that speaketh. For
INT: you refuse him who speaks if indeed

Hebrews 13:7 V-AIA-3P
GRK: ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν
NAS: who led you, who spoke the word of God
KJV: who have spoken unto you
INT: of you who spoke to you the

James 1:19 V-ANA
GRK: εἰς τὸ λαλῆσαι βραδὺς εἰς
NAS: slow to speak [and] slow
KJV: slow to speak, slow to
INT: for to speak slow to

James 2:12 V-PMA-2P
GRK: οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως
NAS: So speak and so act
KJV: So speak ye, and so
INT: So speak you and so

James 5:10 V-AIA-3P
GRK: προφήτας οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ
NAS: who spoke in the name
KJV: who have spoken in the name
INT: prophets who spoke in the

1 Peter 3:10 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον
NAS: AND HIS LIPS FROM SPEAKING DECEIT.
KJV: his lips that they speak no guile:
INT: not to speak deceit

1 Peter 4:11 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια
NAS: Whoever speaks, [is to do so] as one
KJV: If any man speak, [let him speak] as
INT: If anyone speaks as oracles

2 Peter 1:21 V-AIA-3P
GRK: ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ
NAS: by the Holy Spirit spoke from God.
KJV: of God spake [as they were] moved
INT: Holy being carried spoke hereafter of God

2 Peter 3:16 V-PPA-NMS
GRK: πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς
NAS: [his] letters, speaking in them of these things,
KJV: all [his] epistles, speaking in them
INT: all [his] letters speaking in them

1 John 4:5 V-PIA-3P
GRK: τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ
NAS: therefore they speak [as] from the world,
KJV: therefore speak they of
INT: the world they speak and the

2 John 1:12 V-ANA
GRK: πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα ἡ
NAS: to come to you and speak face
KJV: you, and speak face to
INT: to mouth to speak that the

3 John 1:14 V-FIA-1P
GRK: πρὸς στόμα λαλήσομεν Εἰρήνη σοι
NAS: you shortly, and we will speak face
KJV: thee, and we shall speak face to
INT: to mouth we will speak Peace to you

Jude 1:15 V-AIA-3P
GRK: σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ' αὐτοῦ
NAS: sinners have spoken against
KJV: sinners have spoken against
INT: hard [things] which spoke against him

Jude 1:16 V-PIA-3S
GRK: στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα θαυμάζοντες
NAS: their [own] lusts; they speak arrogantly,
KJV: mouth speaketh great swelling
INT: mouth of them speaks great swelling [words] admiring

Revelation 1:12 V-IIA-3S
GRK: φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ
NAS: the voice that was speaking with me. And having turned
KJV: the voice that spake with me.
INT: voice which spoke with me

Revelation 4:1 V-PPA-GFS
GRK: ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ
NAS: [the sound] of a trumpet speaking with me, said,
KJV: a trumpet talking with
INT: as of a trumpet speaking with me

Revelation 10:3 V-AIA-3P
GRK: ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
NAS: peals of thunder uttered their voices.
KJV: seven thunders uttered their voices.
INT: when he cried spoke the seven

Revelation 10:4 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
NAS: of thunder had spoken, I was about
KJV: thunders had uttered their
INT: And when spoke the seven

Revelation 10:4 V-AIA-3P
GRK: Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
NAS: peals of thunder have spoken and do not write
KJV: the seven thunders uttered, and write
INT: Seal what [things] spoke the seven

Revelation 10:8 V-PPA-AFS
GRK: οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν μετ' ἐμοῦ
NAS: [I heard] again speaking with me, and saying,
KJV: from heaven spake unto me
INT: heaven [was] again speaking with me

Revelation 13:5 V-PPA-NNS
GRK: αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ
NAS: to him a mouth speaking arrogant
KJV: a mouth speaking great things
INT: to it a mouth speaking great things and

Revelation 13:11 V-IIA-3S
GRK: ἀρνίῳ καὶ ἐλάλει ὡς δράκων
NAS: like a lamb and he spoke as a dragon.
KJV: a lamb, and he spake as a dragon.
INT: a lamb and spoke as a dragon

Revelation 13:15 V-ASA-3S
GRK: ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν
NAS: would even speak and cause
KJV: should both speak, and cause
INT: that also should speak the image

Revelation 17:1 V-AIA-3S
GRK: φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ
NAS: came and spoke with me, saying,
KJV: vials, and talked with me,
INT: bowls and spoke with me

Revelation 21:9 V-AIA-3S
GRK: ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ
NAS: came and spoke with me, saying,
KJV: plagues, and talked with me,
INT: last and spoke with me

Revelation 21:15 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ
NAS: The one who spoke with me had a gold
KJV: And he that talked with me
INT: And the [one] speaking with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980

ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page