444. ἄνθρωπος (anthrópos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 444. ἄνθρωπος (anthrópos) — 554 Occurrences

Matthew 4:4 N-NMS
GRK: ζήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ
NAS: It is written, MAN SHALL NOT LIVE
KJV: and said, It is written, Man shall not
INT: will live the man but by

Matthew 4:19 N-GMP
GRK: ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
NAS: you fishers of men.
KJV: you fishers of men.
INT: you fishers of men

Matthew 5:13 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
NAS: out and trampled under foot by men.
KJV: to be trodden under foot of men.
INT: by men

Matthew 5:16 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἴδωσιν
NAS: before men in such a way
KJV: shine before men, that they may see
INT: before men so that they might see

Matthew 5:19 N-AMP
GRK: οὕτως τοὺς ἀνθρώπους ἐλάχιστος κληθήσεται
NAS: and teaches others [to do] the same,
KJV: shall teach men so,
INT: so the others least he will be called

Matthew 6:1 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ
NAS: before men to be noticed
KJV: alms before men, to be seen of them:
INT: before the men in order

Matthew 6:2 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀμὴν λέγω
NAS: that they may be honored by men. Truly
KJV: of men. Verily
INT: from the men Truly I say

Matthew 6:5 N-DMP
GRK: φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω
NAS: that they may be seen by men. Truly
KJV: they may be seen of men. Verily I say
INT: they might be seen by men Truly I say

Matthew 6:14 N-DMP
GRK: ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα
NAS: you forgive others for their transgressions,
KJV: if ye forgive men their trespasses,
INT: you forgive men the trespasses

Matthew 6:15 N-DMP
GRK: ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα
NAS: you do not forgive others, then
KJV: ye forgive not men their trespasses,
INT: you forgive men the trespasses

Matthew 6:16 N-DMP
GRK: φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες ἀμὴν
NAS: that they will be noticed by men when they are fasting.
KJV: they may appear unto men to fast.
INT: they might appear to men fasting Truly

Matthew 6:18 N-DMP
GRK: φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ
NAS: will not be noticed by men, but by your Father
KJV: thou appear not unto men to fast, but
INT: you might appear to men fasting but

Matthew 7:9 N-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει
NAS: what man is there among
KJV: Or what man is there of
INT: of you a man who should ask

Matthew 7:12 N-NMP
GRK: ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ
NAS: treat people the same way
KJV: ye would that men should do to you,
INT: to you the men so also

Matthew 8:9 N-NMS
GRK: γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
NAS: For I also am a man under authority,
KJV: I am a man under authority,
INT: indeed I a man am under

Matthew 8:20 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
NAS: but the Son of Man has
KJV: but the Son of man hath not
INT: [the] Son of man nowhere has

Matthew 8:27 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες
NAS: The men were amazed, and said,
KJV: But the men marvelled, saying,
INT: and [the] men marveled saying

Matthew 9:6 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς
NAS: that the Son of Man has
KJV: that the Son of man hath power
INT: Son of man on the

Matthew 9:8 N-DMP
GRK: τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις
NAS: such authority to men.
KJV: such power unto men.
INT: such to men

Matthew 9:9 N-AMS
GRK: ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ
NAS: He saw a man called
KJV: he saw a man, named
INT: from there he saw a man sitting at

Matthew 9:32 Noun-AMS
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον
INT: they brought to him a man mute possessed by a demon

Matthew 10:17 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ
NAS: But beware of men, for they will hand
KJV: beware of men: for they will deliver
INT: of men they will deliver indeed

Matthew 10:23 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until the Son of Man comes.
KJV: till the Son of man be come.
INT: Son of man

Matthew 10:32 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ
NAS: Me before men, I will also
KJV: me before men, him
INT: before men will confess also I

Matthew 10:33 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ
NAS: denies Me before men, I will also deny
KJV: me before men, him will I also
INT: before men will deny I also

Matthew 10:35 N-AMS
GRK: γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ
NAS: to SET A MAN AGAINST
KJV: to set a man at variance
INT: for to set at variance a man against the

Matthew 10:36 N-GMS
GRK: ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ
NAS: and A MAN'S ENEMIES
KJV: And a man's foes
INT: enemies of the man the household

Matthew 11:8 N-AMS
GRK: ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς
NAS: out to see? A man dressed
KJV: for to see? A man clothed
INT: went you out to see a man in fine [clothes]

Matthew 11:19 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ
NAS: The Son of Man came eating
KJV: The Son of man came eating
INT: Son the of man eating and

Matthew 11:19 N-NMS
GRK: λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ
NAS: a gluttonous man and a drunkard,
KJV: they say, Behold a man gluttonous, and
INT: they say Behold a man a glutton and

Matthew 12:8 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man is Lord
KJV: For the Son of man is Lord
INT: son of the man

Matthew 12:10 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων
NAS: And a man [was there] whose hand
KJV: there was a man which had
INT: And behold [there was] a man hand having

Matthew 12:11 N-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει
NAS: to them, What man is there among
KJV: What man shall there be
INT: of you man who will have

Matthew 12:12 N-NMS
GRK: οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου ὥστε
NAS: then is a man than a sheep!
KJV: then is a man better than
INT: then is more valuable a man than a sheep So that

Matthew 12:13 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινόν σου
NAS: He said to the man, Stretch
KJV: saith he to the man, Stretch forth
INT: he says to man Stretch out your

Matthew 12:31 N-DMP
GRK: ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις ἡ δὲ
NAS: shall be forgiven people, but blasphemy
KJV: shall be forgiven unto men: but
INT: will be forgiven men and

Matthew 12:32 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ
NAS: the Son of Man, it shall be forgiven
KJV: the Son of man, it shall be forgiven
INT: Son the of man it will be forgiven him

Matthew 12:35 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
NAS: The good man brings out of [his] good
KJV: A good man out of the good
INT: The good man out of his

Matthew 12:35 N-NMS
GRK: ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
NAS: and the evil man brings
KJV: and an evil man out of the evil
INT: the evil man out of his

Matthew 12:36 N-NMP
GRK: λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ
NAS: word that people speak,
KJV: that men shall speak,
INT: may speak men they will give of

Matthew 12:40 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
NAS: so will the Son of Man be three days
KJV: so shall the Son of man be three
INT: Son the of man in the

Matthew 12:43 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι'
NAS: goes out of a man, it passes
KJV: out of a man, he walketh
INT: from the man it goes through

Matthew 12:45 N-GMS
GRK: ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα
NAS: and the last state of that man becomes
KJV: [state] of that man is
INT: last the man of that worse

Matthew 13:24 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν
NAS: may be compared to a man who sowed
KJV: is likened unto a man which sowed
INT: of the heavens a man having sown good

Matthew 13:25 N-AMP
GRK: καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ
NAS: But while his men were sleeping,
KJV: But while men slept, his
INT: while slept the men came his

Matthew 13:28 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν
INT: to them an enemy a man this did

Matthew 13:31 N-NMS
GRK: ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν
NAS: seed, which a man took and sowed
KJV: which a man took,
INT: which having taken a man sowed in

Matthew 13:37 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: seed is the Son of Man,
KJV: is the Son of man;
INT: Son of man

Matthew 13:41 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους
NAS: The Son of Man will send forth
KJV: The Son of man shall send forth his
INT: Son the of man the angels

Matthew 13:44 N-NMS
GRK: ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν καὶ
NAS: which a man found
KJV: the which when a man hath found,
INT: which having found a man hid and

Matthew 13:45 Noun-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι
INT: of the heavens a man a merchant seeking

Matthew 13:52 N-DMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις
KJV: like unto a man [that is] an householder,
INT: like is to a man a master of a house who

Matthew 15:9 N-GMP
GRK: διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.'
KJV: the commandments of men.
INT: teachings [the] precepts of men

Matthew 15:11 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ
NAS: [that] defiles the man, but what
KJV: defileth a man; but
INT: defiles the man but that which

Matthew 15:11 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: this defiles the man.
KJV: this defileth a man.
INT: defiles the man

Matthew 15:18 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: and those defile the man.
KJV: and they defile the man.
INT: defile the man

Matthew 15:20 N-AMS
GRK: κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ
NAS: are the things which defile the man; but to eat
KJV: defile a man: but
INT: defile the man moreover

Matthew 15:20 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: hands does not defile the man.
KJV: defileth not a man.
INT: defiles the man

Matthew 16:13 N-NMP
GRK: λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν
NAS: Who do people say
KJV: saying, Whom do men say that I
INT: do pronounce men to be the

Matthew 16:13 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: say that the Son of Man is?
KJV: that I the Son of man am?
INT: Son of man

Matthew 16:23 N-GMP
GRK: τὰ τῶν ἀνθρώπων
NAS: on God's interests, but man's.
KJV: but those that be of men.
INT: the things of men

Matthew 16:26 N-NMS
GRK: γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν
NAS: will it profit a man if
KJV: For what is a man profited, if
INT: indeed is profited a man if the

Matthew 16:26 N-NMS
GRK: τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς
NAS: Or what will a man give in exchange
KJV: or what shall a man give in exchange
INT: what will give a man [as] an exchange for the

Matthew 16:27 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν
NAS: For the Son of Man is going to come
KJV: For the Son of man shall come
INT: Son of the man to come in

Matthew 16:28 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
NAS: the Son of Man coming
KJV: they see the Son of man coming in
INT: Son the of man coming in

Matthew 17:9 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
NAS: the Son of Man has risen
KJV: the Son of man be risen again
INT: Son of man from among [the] dead

Matthew 17:12 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν
NAS: also the Son of Man is going to suffer
KJV: also the Son of man suffer of
INT: Son of man is about to suffer

Matthew 17:14 N-NMS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
NAS: to the crowd, a man came
KJV: to him a [certain] man, kneeling down
INT: came to him a man kneeling down to him

Matthew 17:22 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς
NAS: to them, The Son of Man is going
KJV: The Son of man shall be
INT: Son the of man to be betrayed into

Matthew 17:22 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: to be delivered into the hands of men;
KJV: into the hands of men:
INT: into [the] hands of men

Matthew 18:7 N-DMS
GRK: οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι' οὗ
NAS: come; but woe to that man through whom
KJV: but woe to that man by whom
INT: woe the man by whom

Matthew 18:11 Noun-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ
KJV: For the Son of man is come to save
INT: Son of man to save that which

Matthew 18:12 N-DMS
GRK: γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
NAS: If any man has a hundred
KJV: ye? if a man have an hundred
INT: there should be to any man a hundred sheep

Matthew 18:23 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς
KJV: likened unto a certain king,
INT: of the heavens to a man a king who

Matthew 19:3 Noun-DMS
GRK: Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν
INT: if Is it lawful a man to divorce the

Matthew 19:5 N-NMS
GRK: τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα
NAS: REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: cause shall a man leave
INT: this will leave a man the father

Matthew 19:6 N-NMS
GRK: θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: let no man separate.
KJV: let not man put asunder.
INT: God united together man not let separate

Matthew 19:10 N-GMS
GRK: αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς
NAS: the relationship of the man with his wife
KJV: If the case of the man be so
INT: case of the man with the

Matthew 19:12 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν
NAS: eunuchs by men; and there are [also] eunuchs
KJV: were made eunuchs of men: and there be
INT: by men and there are

Matthew 19:26 N-DMP
GRK: αὐτοῖς Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν
NAS: said to them, With people this
KJV: unto them, With men this is
INT: to them With men this impossible

Matthew 19:28 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου
NAS: the Son of Man will sit
KJV: when the Son of man shall sit in
INT: Son the of man upon [the] throne

Matthew 20:1 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις
KJV: like unto a man [that is] an householder,
INT: of the heavens to a man a master of a house who

Matthew 20:18 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς
NAS: and the Son of Man will be delivered
KJV: the Son of man shall be betrayed
INT: Son the of man will be betrayed to the

Matthew 20:28 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
NAS: as the Son of Man did not come
KJV: Even as the Son of man came not
INT: Son the of man not came

Matthew 21:25 N-GMP
GRK: ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ δὲ
NAS: or from men? And they [began] reasoning
KJV: or of men? And they reasoned
INT: or from men and

Matthew 21:26 N-GMP
GRK: εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων φοβούμεθα τὸν
NAS: we say, 'From men,' we fear
KJV: Of men; we fear
INT: we should say From men we fear the

Matthew 21:28 N-NMS
GRK: ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα
NAS: But what do you think? A man had two
KJV: think ye? A [certain] man had two
INT: [do] you think a man had sons

Matthew 21:33 N-NMS
GRK: παραβολὴν ἀκούσατε Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης
KJV: There was a certain householder,
INT: parable hear A man there was a master of a house

Matthew 22:2 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις
NAS: may be compared to a king who
KJV: is like unto a certain king,
INT: of the heavens to a man a king who

Matthew 22:11 N-AMS
GRK: εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον
NAS: he saw a man there
KJV: he saw there a man which had not
INT: beheld there a man not clothed with

Matthew 22:16 N-GMP
GRK: εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
KJV: not the person of men.
INT: on [the] appearance of men

Matthew 23:4 N-GMP
GRK: ὤμους τῶν ἀνθρώπων αὐτοὶ δὲ
NAS: and lay them on men's shoulders,
KJV: lay [them] on men's shoulders; but
INT: shoulders of men themselves however

Matthew 23:5 N-DMP
GRK: θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις πλατύνουσιν γὰρ
NAS: to be noticed by men; for they broaden
KJV: for to be seen of men: they make broad
INT: be seen by men They make broad moreover

Matthew 23:7 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί
NAS: and being called Rabbi by men.
KJV: to be called of men, Rabbi, Rabbi.
INT: by men Rabbi

Matthew 23:13 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑμεῖς γὰρ
NAS: of heaven from people; for you do not enter
KJV: of heaven against men: for ye
INT: before men you indeed

Matthew 23:28 N-DMP
GRK: φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν
NAS: righteous to men, but inwardly
KJV: appear righteous unto men, but within
INT: appear to men righteous inwardly

Matthew 24:27 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man be.
KJV: the coming of the Son of man be.
INT: Son of man

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ
NAS: of the Son of Man will appear
KJV: the sign of the Son of man in heaven:
INT: Son the of man in heaven

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ
NAS: the SON OF MAN COMING
KJV: the Son of man coming
INT: Son of man coming on

Matthew 24:37 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of the Son of Man will be just like
KJV: the coming of the Son of man be.
INT: Son of man

Matthew 24:39 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man be.
KJV: the coming of the Son of man be.
INT: Son of man

Matthew 24:44 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: for the Son of Man is coming
KJV: not the Son of man cometh.
INT: Son the of man comes

Matthew 25:13 Noun-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
KJV: wherein the Son of man cometh.
INT: Son of man comes

Matthew 25:14 N-NMS
GRK: Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν
NAS: For [it is] just like a man [about] to go on a journey,
KJV: [the kingdom of heaven is] as a man travelling into a far country,
INT: as indeed indeed a man going on a journey called

Matthew 25:24 N-NMS
GRK: σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος θερίζων ὅπου
NAS: you to be a hard man, reaping
KJV: thou art an hard man, reaping where
INT: hard you are a man reaping where

Matthew 25:31 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
NAS: the Son of Man comes
KJV: When the Son of man shall come in
INT: Son of man in the

Matthew 26:2 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
NAS: and the Son of Man is [to be] handed
KJV: and the Son of man is betrayed to
INT: Son of man is betrayed over

Matthew 26:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς
NAS: The Son of Man [is to] go, just
KJV: The Son of man goeth as
INT: [the] Son of man goes as

Matthew 26:24 N-DMS
GRK: δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι'
NAS: of Him; but woe to that man by whom
KJV: woe unto that man by whom
INT: moreover the man to that by

Matthew 26:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν
NAS: the Son of Man is betrayed!
KJV: the Son of man is betrayed!
INT: Son of man is betrayed good

Matthew 26:24 N-NMS
GRK: ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
NAS: good for that man if
KJV: man if he had not
INT: had been born the man that

Matthew 26:45 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
NAS: and the Son of Man is being betrayed
KJV: and the Son of man is betrayed into
INT: Son of man is betrayed into

Matthew 26:64 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ
NAS: THE SON OF MAN SITTING
KJV: shall ye see the Son of man sitting on
INT: Son of man sitting at

Matthew 26:72 N-AMS
GRK: οἶδα τὸν ἄνθρωπον
NAS: I do not know the man.
KJV: not know the man.
INT: I know the man

Matthew 26:74 N-AMS
GRK: οἶδα τὸν ἄνθρωπον καὶ εὐθέως
NAS: I do not know the man! And immediately
KJV: I know not the man. And immediately
INT: I know the man And immediately

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι
NAS: out, they found a man of Cyrene
KJV: they found a man of Cyrene,
INT: moreover they found a man of Cyrene by name

Matthew 27:57 N-NMS
GRK: γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ
NAS: a rich man from Arimathea,
KJV: there came a rich man of Arimathaea,
INT: having arrived came a man rich from

Mark 1:17 N-GMP
GRK: γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων
NAS: you become fishers of men.
KJV: to become fishers of men.
INT: to become fishers of men

Mark 1:23 N-NMS
GRK: συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι
NAS: Just then there was a man in their synagogue
KJV: their synagogue a man with an unclean
INT: synagogue of them a man with spirit

Mark 2:10 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας
NAS: that the Son of Man has
KJV: that the Son of man hath power
INT: Son of man to forgive sins

Mark 2:27 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ
NAS: was made for man, and not man
KJV: was made for man, and not man
INT: on account of the man was made and

Mark 2:27 N-NMS
GRK: οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ
NAS: for man, and not man for the Sabbath.
KJV: man, and not man for the sabbath:
INT: not the man on account of the

Mark 2:28 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
NAS: So the Son of Man is Lord even
KJV: Therefore the Son of man is Lord
INT: Son of man also even of the

Mark 3:1 N-NMS
GRK: ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων
NAS: into a synagogue; and a man was there
KJV: and there was a man there which had
INT: there was there a man withered having

Mark 3:3 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν
NAS: He said to the man with the withered
KJV: he saith unto the man which had
INT: he says to the man who the

Mark 3:5 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον τὴν
NAS: He said to the man, Stretch
KJV: he saith unto the man, Stretch forth
INT: he says to the man Stretch out the

Mark 3:28 N-GMP
GRK: υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα
NAS: the sons of men, and whatever
KJV: unto the sons of men, and
INT: sons the of men the sins

Mark 4:26 N-NMS
GRK: θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν
NAS: of God is like a man who casts seed
KJV: as if a man should cast seed
INT: of God as a man should cast the

Mark 5:2 N-NMS
GRK: τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι
NAS: immediately a man from the tombs
KJV: out of the tombs a man with an unclean
INT: the tombs a man with a spirit

Mark 5:8 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to him, Come out of the man, you unclean
KJV: out of the man, [thou] unclean
INT: out of the man

Mark 7:7 N-GMP
GRK: διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.'
KJV: the commandments of men.
INT: [as] teachings precepts of men

Mark 7:8 N-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων βαπτισμοὺς ξεστῶν
NAS: you hold to the tradition of men.
KJV: the tradition of men, [as] the washing
INT: tradition of men the washings of vessels

Mark 7:11 N-NMS
GRK: Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ
NAS: If a man says
KJV: say, If a man shall say to his father
INT: If say a man to the father

Mark 7:15 N-GMS
GRK: ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς
NAS: outside the man which can
KJV: from without a man, that
INT: from outside the man entering into

Mark 7:15 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν
NAS: into him; but the things which proceed out of the man are what defile
KJV: are they that defile the man.
INT: out of the man proceed are

Mark 7:15 N-AMS
GRK: κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον
NAS: are what defile the man.
INT: defile the man

Mark 7:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται
NAS: goes into the man from outside
KJV: into the man, [it] cannot
INT: into the man not is able

Mark 7:20 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο
NAS: That which proceeds out of the man, that is what defiles
KJV: out of the man, that
INT: out of the man goes forth that

Mark 7:20 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: that is what defiles the man.
KJV: that defileth the man.
INT: defiles the man

Mark 7:21 N-GMP
GRK: καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ
NAS: out of the heart of men, proceed
KJV: out of the heart of men, proceed evil
INT: heart of men the thoughts

Mark 7:23 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: from within and defile the man.
KJV: and defile the man.
INT: defile the man

Mark 8:24 N-AMP
GRK: Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς
NAS: I see men, for I see
KJV: I see men as trees,
INT: I see the men for as

Mark 8:27 N-NMP
GRK: λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
NAS: to them, Who do people say
KJV: Whom do men say that I
INT: do pronounce men to be

Mark 8:31 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
NAS: them that the Son of Man must
KJV: that the Son of man must suffer
INT: Son of man many things to suffer

Mark 8:33 N-GMP
GRK: τὰ τῶν ἀνθρώπων
NAS: on God's interests, but man's.
KJV: but the things that be of men.
INT: the things of men

Mark 8:36 N-AMS
GRK: γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν
NAS: does it profit a man to gain
KJV: shall it profit a man, if
INT: indeed shall it profit a man if he gain the

Mark 8:37 N-NMS
GRK: γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς
NAS: For what will a man give in exchange
KJV: what shall a man give in exchange
INT: indeed shall give a man [as] an exchange for the

Mark 8:38 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν
NAS: the Son of Man will also
KJV: shall the Son of man be ashamed, when
INT: Son of man will be ashamed of him

Mark 9:9 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
NAS: the Son of Man rose
KJV: till the Son of man were risen from
INT: Son of man from among [the] dead

Mark 9:12 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ
NAS: of the Son of Man that He will suffer
KJV: of the Son of man, that he must suffer
INT: Son of man that many things

Mark 9:31 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
NAS: them, The Son of Man is to be delivered
KJV: The Son of man is delivered into
INT: Son of man is delivered into [the]

Mark 9:31 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν
NAS: into the hands of men, and they will kill
KJV: the hands of men, and
INT: into [the] hands of men and they will kill

Mark 10:7 N-NMS
GRK: τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα
NAS: REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: For this cause shall a man leave his
INT: this will leave a man the Father

Mark 10:9 N-NMS
GRK: θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: let no man separate.
KJV: let not man put asunder.
INT: God united together man not let separate

Mark 10:27 N-DMP
GRK: λέγει Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ'
NAS: said, With people it is impossible,
KJV: With men [it is] impossible,
INT: says With men [it is] impossible but

Mark 10:33 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς
NAS: and the Son of Man will be delivered
KJV: the Son of man shall be delivered
INT: Son of man will be betrayed to the

Mark 10:45 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
NAS: the Son of Man did not come
KJV: even the Son of man came not
INT: Son of man not came

Mark 11:2 N-GMP
GRK: οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε
NAS: no one yet has ever
KJV: whereon never man sat; loose
INT: no one not yet of men has sat having untied

Mark 11:30 N-GMP
GRK: ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ μοι
NAS: from heaven, or from men? Answer Me.
KJV: or of men? answer me.
INT: or from men Answer me

Mark 11:32 N-GMP
GRK: εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο τὸν
NAS: But shall we say, 'From men? -- they were afraid
KJV: Of men; they feared
INT: should we say From men they feared the

Mark 12:1 N-NMS
GRK: λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν καὶ
NAS: to them in parables: A man PLANTED
KJV: parables. A [certain] man planted
INT: to say A vineyard a man planted and

Mark 12:14 N-GMP
GRK: εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ' ἐπ'
NAS: for You are not partial to any, but teach
KJV: not the person of men, but teachest
INT: on [the] appearance of men but with

Mark 13:26 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
NAS: THE SON OF MAN COMING
KJV: the Son of man coming
INT: Son of man coming in

Mark 13:34 N-NMS
GRK: ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς
NAS: [It is] like a man away on a journey,
KJV: [For the Son of man is] as a man taking a far journey,
INT: [it is] like a man going out of the region having left

Mark 14:13 N-NMS
GRK: ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
NAS: into the city, and a man will meet
KJV: you a man bearing
INT: will meet you a man a pitcher of water

Mark 14:21 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς
NAS: For the Son of Man [is to] go just
KJV: The Son of man indeed goeth,
INT: [the] Son of man goes as

Mark 14:21 N-DMS
GRK: δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι'
NAS: of Him; but woe to that man by whom
KJV: woe to that man by whom
INT: however to the man that by

Mark 14:21 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν
NAS: the Son of Man is betrayed!
KJV: whom the Son of man is betrayed! good
INT: Son of man is betrayed better

Mark 14:21 N-NMS
GRK: ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
NAS: [It would have been] good for that man if
KJV: were it for that man if he
INT: had been born the man that

Mark 14:41 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς
NAS: the Son of Man is being betrayed
KJV: the Son of man is betrayed
INT: Son of man into the

Mark 14:62 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
NAS: THE SON OF MAN SITTING
KJV: ye shall see the Son of man sitting on
INT: Son of man at [the] right hand

Mark 14:71 N-AMS
GRK: οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν
NAS: this man you are talking
KJV: not this man of whom ye speak.
INT: I know the man this whom

Mark 15:39 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ
NAS: Truly this man was the Son of God!
KJV: Truly this man was the Son
INT: this man Son of God

Luke 1:25 N-DMP
GRK: μου ἐν ἀνθρώποις
NAS: my disgrace among men.
KJV: reproach among men.
INT: of me among men

Luke 2:14 N-DMP
GRK: εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας
NAS: among men with whom He is pleased.
KJV: good will toward men.
INT: peace among men with whom he is pleased

Luke 2:25 N-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν
NAS: And there was a man in Jerusalem whose
KJV: behold, there was a man in Jerusalem,
INT: And behold a man there was in

Luke 2:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος
NAS: and this man was righteous
KJV: and the same man [was] just and
INT: and the man this [was] righteous

Luke 2:52 N-DMP
GRK: θεῷ καὶ ἀνθρώποις
NAS: and in favor with God and men.
KJV: God and man.
INT: God and men

Luke 4:4 N-NMS
GRK: ζήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ
NAS: him, It is written, MAN SHALL NOT LIVE
KJV: It is written, That man shall not
INT: will live the man but by

Luke 4:33 N-NMS
GRK: συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα
NAS: In the synagogue there was a man possessed
KJV: there was a man, which had
INT: synagogue was a man having a spirit

Luke 5:10 N-AMP
GRK: τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
NAS: from now on you will be catching men.
KJV: thou shalt catch men.
INT: now on men you will be catching

Luke 5:18 N-AMS
GRK: ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν
NAS: on a bed a man who
KJV: in a bed a man which was
INT: upon a mat a man who was

Luke 5:20 N-VMS
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι
NAS: He said, Friend, your sins
KJV: he said unto him, Man, thy sins
INT: of them he said Man have been forgiven you

Luke 5:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει
NAS: that the Son of Man has
KJV: that the Son of man hath power
INT: Son of man authority has

Luke 6:5 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to them, The Son of Man is Lord
KJV: That the Son of man is Lord
INT: Son of man

Luke 6:6 N-NMS
GRK: καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ
NAS: and was teaching; and there was a man there
KJV: there was a man whose right
INT: and there was a man there and

Luke 6:22 N-NMP
GRK: ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν
NAS: are you when men hate
KJV: are ye, when men shall hate you,
INT: you men and when

Luke 6:22 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: for the sake of the Son of Man.
KJV: evil, for the Son of man's sake.
INT: Son of man

Luke 6:26 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὰ
NAS: [to you] when all men speak well
KJV: when all men shall speak well
INT: all men according to these things

Luke 6:31 N-NMP
GRK: ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς
NAS: Treat others the same way you want
KJV: ye would that men should do to you,
INT: to you men do to them

Luke 6:45 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
NAS: The good man out of the good treasure
KJV: A good man out of the good
INT: The good man out of the

Luke 6:48 N-DMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν
NAS: he is like a man building a house,
KJV: He is like a man which built
INT: Like he is to a man building a house

Luke 6:49 N-DMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
NAS: [accordingly], is like a man who built
KJV: like a man that without
INT: like is to a man having built a house

Luke 7:8 N-NMS
GRK: γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
NAS: am a man placed under
KJV: also am a man set under
INT: indeed I a man am under

Luke 7:25 N-AMS
GRK: ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς
NAS: out to see? A man dressed
KJV: for to see? A man clothed
INT: have you gone out to see a man in fine

Luke 7:31 N-AMP
GRK: ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς
NAS: shall I compare the men of this
KJV: shall I liken the men of this
INT: will I liken the men the generation

Luke 7:34 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ
NAS: The Son of Man has come eating
KJV: The Son of man is come eating
INT: Son of man eating and

Luke 7:34 N-NMS
GRK: λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ
NAS: a gluttonous man and a drunkard,
KJV: a gluttonous man, and
INT: you say Behold a man a glutton and

Luke 8:29 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ
NAS: to come out of the man. For it had seized
KJV: to come out of the man. For oftentimes
INT: from the man many indeed

Luke 8:33 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς
NAS: came out of the man and entered
KJV: out of the man, and entered
INT: from the man they entered into

Luke 8:35 N-AMS
GRK: καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ
NAS: and found the man from whom
KJV: and found the man, out of whom
INT: seated the man from whom

Luke 9:22 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
NAS: saying, The Son of Man must suffer
KJV: The Son of man must suffer
INT: Son of man many things to suffer

Luke 9:25 N-NMS
GRK: γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν
NAS: For what is a man profited
KJV: what is a man advantaged, if he gain
INT: indeed is profited a man having gained the

Luke 9:26 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν
NAS: the Son of Man will be ashamed
KJV: shall the Son of man be ashamed, when
INT: Son of man will be ashamed of when

Luke 9:44 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι
NAS: for the Son of Man is going
KJV: for the Son of man shall be delivered
INT: [the] Son of man is about to be betrayed

Luke 9:44 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: into the hands of men.
KJV: into the hands of men.
INT: into [the] hands of men

Luke 9:56 Noun-GMS
GRK: ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
KJV: For the Son of man is not
INT: [thr] Son of man not did come

Luke 9:56 Noun-GMP
GRK: ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα
KJV: come to destroy men's lives, but
INT: did come [the] lives of men to destroy but

Luke 9:58 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
NAS: but the Son of Man has
KJV: but the Son of man hath not
INT: [the] Son the of man not has

Luke 10:30 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν
NAS: and said, A man was going down
KJV: said, A certain [man] went down from
INT: Jesus said A man certain was going down

Luke 11:24 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι'
NAS: goes out of a man, it passes
KJV: out of a man, he walketh
INT: from the man it goes through

Luke 11:26 N-GMS
GRK: ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα
NAS: and the last state of that man becomes
KJV: the last [state] of that man is worse
INT: last of the man of that worse

Luke 11:30 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ
NAS: will the Son of Man be to this
KJV: also the Son of man be to this
INT: Son of man to the generation

Luke 11:44 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες
NAS: tombs, and the people who walk
KJV: appear not, and the men that walk over
INT: and the men who walk

Luke 11:46 N-AMP
GRK: φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα
NAS: For you weigh men down
KJV: ye lade men with burdens
INT: you burden the men [with] burdens heavy to bear

Luke 12:8 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ
NAS: Me before men, the Son
KJV: me before men, him
INT: before the men also the

Luke 12:8 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν
NAS: the Son of Man will confess
KJV: shall the Son of man also confess
INT: Son of man will confess in

Luke 12:9 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον
NAS: Me before men will be denied
KJV: me before men shall be denied before
INT: before men will be denied before

Luke 12:10 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ
NAS: the Son of Man, it will be forgiven
KJV: the Son of man, it shall be forgiven
INT: Son of man it will be forgiven him

Luke 12:14 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπε τίς με
NAS: But He said to him, Man, who
KJV: he said unto him, Man, who made
INT: he said to him Man who me

Luke 12:16 N-GMS
GRK: αὐτοὺς λέγων Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου
NAS: of a rich man was very productive.
KJV: rich man brought forth plentifully:
INT: them saying Of a man certain rich

Luke 12:36 N-DMP
GRK: ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν
NAS: Be like men who are waiting
KJV: like unto men that wait
INT: you like to men waiting for the

Luke 12:40 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: for the Son of Man is coming
KJV: for the Son of man cometh at an hour
INT: Son of man comes

Luke 13:4 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας
NAS: all the men who live
KJV: above all men that dwelt in
INT: all the men who dwelt in

Luke 13:19 N-NMS
GRK: ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς
NAS: seed, which a man took and threw
KJV: which a man took,
INT: which having taken a man cast into

Luke 14:2 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν
NAS: in front of Him was a man suffering from dropsy.
KJV: there was a certain man before him
INT: And behold a man certain there was

Luke 14:16 N-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπός τις ἐποίει
NAS: But He said to him, A man was giving
KJV: unto him, A certain man made a great
INT: he said to him A man certain make

Luke 14:30 N-NMS
GRK: Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν
NAS: saying, 'This man began to build
KJV: Saying, This man began to build,
INT: This the man began to build

Luke 15:4 N-NMS
GRK: Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν
NAS: What man among you, if he has
KJV: What man of you,
INT: What man of you

Luke 15:11 N-NMS
GRK: Εἶπεν δέ Ἄνθρωπός τις εἶχεν
NAS: And He said, A man had two
KJV: he said, A certain man had two
INT: he said moreover A man certain had

Luke 16:1 N-NMS
GRK: τοὺς μαθητάς Ἄνθρωπός τις ἦν
NAS: There was a rich man who
KJV: a certain rich man, which had
INT: the disciples A man certain there was

Luke 16:15 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ὁ δὲ
NAS: in the sight of men, but God
KJV: yourselves before men; but God
INT: before men but

Luke 16:15 N-DMP
GRK: τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα
NAS: among men is detestable
KJV: among men is
INT: that which among men [is] exalted [is] an abomination

Luke 16:19 N-NMS
GRK: Ἄνθρωπος δέ τις
NAS: there was a rich man, and he habitually dressed
KJV: a certain rich man, which was clothed
INT: a man moreover certain

Luke 17:22 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ
NAS: of the Son of Man, and you will not see
KJV: of the Son of man, and
INT: Son of man to see and

Luke 17:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
NAS: so will the Son of Man be in His day.
KJV: shall also the Son of man be in
INT: Son of man in the

Luke 17:26 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: in the days of the Son of Man:
KJV: the days of the Son of man.
INT: Son of man

Luke 17:30 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
NAS: that the Son of Man is revealed.
KJV: when the Son of man is revealed.
INT: Son of man is revealed

Luke 18:2 N-AMS
GRK: φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
NAS: God and did not respect man.
KJV: neither regarded man:
INT: fearing and man not respecting

Luke 18:4 N-AMS
GRK: φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι
NAS: nor respect man,
KJV: nor regard man;
INT: I fear nor man respect

Luke 18:8 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα
NAS: when the Son of Man comes,
KJV: the Son of man cometh,
INT: Son of man having come indeed

Luke 18:10 N-NMP
GRK: Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν
NAS: Two men went up into the temple
KJV: Two men went up into
INT: Two men two went up

Luke 18:11 N-GMP
GRK: λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι
KJV: other men [are], extortioners,
INT: rest of the men swindlers unrighteous

Luke 18:27 N-DMP
GRK: ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
NAS: The things that are impossible with people are possible
KJV: with men are
INT: impossible with men possible with

Luke 18:31 N-GMS
GRK: υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: about the Son of Man will be accomplished.
KJV: concerning the Son of man shall be accomplished.
INT: Son of man

Luke 19:10 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ
NAS: For the Son of Man has come to seek
KJV: For the Son of man is come to seek
INT: Son of man to seek and

Luke 19:12 N-NMS
GRK: εἶπεν οὖν Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς
KJV: A certain nobleman went
INT: He said therefore A man certain of noble birth

Luke 19:21 N-NMS
GRK: σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ
NAS: you are an exacting man; you take
KJV: an austere man: thou takest up
INT: you because a man harsh you are

Luke 19:22 N-NMS
GRK: ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι
NAS: an exacting man, taking
KJV: was an austere man, taking up that
INT: that I a man harsh am

Luke 19:30 N-GMP
GRK: οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν καὶ
NAS: on which no one yet has ever sat;
KJV: whereon yet never man sat: loose
INT: no one ever yet of men sat and

Luke 20:4 N-GMP
GRK: ἢ ἐξ ἀνθρώπων
NAS: from heaven or from men?
KJV: or of men?
INT: or from men

Luke 20:6 N-GMP
GRK: εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ὁ λαὸς
NAS: we say, 'From men,' all
KJV: we say, Of men; all the people
INT: we should say From men the people

Luke 20:9 N-NMS
GRK: παραβολὴν ταύτην Ἄνθρωπος τις ἐφύτευσεν
NAS: parable: A man planted
KJV: A certain man planted
INT: parable this A certain man certain planted

Luke 21:26 N-GMP
GRK: ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
NAS: men fainting from fear
KJV: Men's hearts failing them for
INT: fainting at heart men from fear

Luke 21:27 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
NAS: THE SON OF MAN COMING
KJV: the Son of man coming
INT: Son of man coming in

Luke 21:36 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: before the Son of Man.
KJV: before the Son of man.
INT: Son of man

Luke 22:10 N-NMS
GRK: συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
NAS: the city, a man will meet
KJV: the city, there shall a man meet you,
INT: will meet you a man a pitcher of water

Luke 22:22 N-GMS
GRK: μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ
NAS: the Son of Man is going
KJV: truly the Son of man goeth, as
INT: indeed of man according to what

Luke 22:22 N-DMS
GRK: οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι'
NAS: but woe to that man by whom
KJV: woe unto that man by whom
INT: woe the man to that by

Luke 22:48 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως
NAS: the Son of Man with a kiss?
KJV: the Son of man with a kiss?
INT: Son of man you betray

Luke 22:58 N-VMS
GRK: Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε οὐκ εἰμί
NAS: But Peter said, Man, I am not!
KJV: Peter said, Man, I am not.
INT: Peter said Man not I am

Luke 22:60 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Ἄνθρωπε οὐκ οἶδα
NAS: said, Man, I do not know
KJV: Peter said, Man, I know not
INT: Peter Man not I know

Luke 22:69 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ
NAS: on THE SON OF MAN WILL BE SEATED
KJV: shall the Son of man sit on
INT: Son of man sitting at

Luke 23:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
NAS: guilt in this man.
KJV: in this man.
INT: in the man this

Luke 23:6 N-NMS
GRK: εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν
NAS: whether the man was a Galilean.
KJV: whether the man were
INT: whether the man a Galilean is

Luke 23:14 N-AMS
GRK: μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς
NAS: this man to me as one who incites
KJV: Ye have brought this man unto me, as
INT: to me the man this as

Luke 23:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον
NAS: in this man regarding the charges
KJV: this man touching those things
INT: in the man this faulty [as to the things]

Luke 23:47 N-NMS
GRK: Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος
NAS: Certainly this man was innocent.
KJV: was a righteous man.
INT: Indeed the man this righteous

Luke 24:7 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ
NAS: that the Son of Man must
KJV: The Son of man must be delivered
INT: Son of man must

Luke 24:7 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ
NAS: of sinful men, and be crucified,
KJV: of sinful men, and
INT: into hands of men sinful and

John 1:4 N-GMP
GRK: φῶς τῶν ἀνθρώπων
NAS: and the life was the Light of men.
KJV: was the light of men.
INT: light of men

John 1:6 N-NMS
GRK: Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ
NAS: There came a man sent from God,
KJV: There was a man sent from
INT: There was a man sent from

John 1:9 N-AMS
GRK: φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς
NAS: enlightens every man.
INT: enlightens every man coming into

John 1:51 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and descending on the Son of Man.
KJV: upon the Son of man.
INT: Son of man

John 2:10 N-NMS
GRK: αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν
NAS: to him, Every man serves
KJV: Every man at the beginning
INT: to him Every man first the

John 2:25 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ
NAS: concerning man, for He Himself
KJV: should testify of man: for he
INT: concerning the man he indeed

John 2:25 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: knew what was in man.
KJV: was in man.
INT: in the man

John 3:1 N-NMS
GRK: Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν
NAS: Now there was a man of the Pharisees,
KJV: There was a man of the Pharisees,
INT: there was moreover a man of the

John 3:4 N-NMS
GRK: Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων
NAS: can a man be born
KJV: How can a man be born when he is
INT: How can a man be born old

John 3:13 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν
NAS: from heaven: the Son of Man.
KJV: heaven, [even] the Son of man which is
INT: Son of man who is

John 3:14 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: must the Son of Man be lifted up;
KJV: must the Son of man be lifted up:
INT: Son of man

John 3:19 N-NMP
GRK: ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ
NAS: into the world, and men loved
KJV: the world, and men loved darkness
INT: loved men rather the

John 3:27 N-NMS
GRK: Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ
NAS: answered and said, A man can receive
KJV: and said, A man can receive
INT: nothing Is able a man to receive nothing

John 4:28 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς ἀνθρώποις
NAS: into the city and said to the men,
KJV: and saith to the men,
INT: says to the men

John 4:29 N-AMS
GRK: Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν
NAS: Come, see a man who told
KJV: Come, see a man, which told
INT: Come see a man who told

John 4:50 N-NMS
GRK: ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ
NAS: lives. The man believed
KJV: liveth. And the man believed the word
INT: believed the man the word

John 5:5 N-NMS
GRK: δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα
NAS: A man was there who had been
KJV: And a certain man was there,
INT: moreover a certain man there thirty eight

John 5:7 N-AMS
GRK: ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω
NAS: I have no man to put me into the pool
KJV: I have no man, when the water
INT: sick [man] Sir a man not I have

John 5:9 N-NMS
GRK: ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἦρεν
NAS: Immediately the man became well,
KJV: immediately the man was made
INT: well the man and took up

John 5:12 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών
NAS: him, Who is the man who said
KJV: him, What man is that which
INT: is the man the [one] having said

John 5:15 N-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν
NAS: The man went away, and told
KJV: The man departed, and
INT: Went away the man and told

John 5:27 N-GMS
GRK: ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
NAS: because He is [the] Son of Man.
KJV: he is the Son of man.
INT: because Son of man he is

John 5:34 N-GMS
GRK: οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν
NAS: which I receive is not from man, but I say
KJV: testimony from man: but these things
INT: not from man the witness

John 5:41 N-GMP
GRK: Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
NAS: I do not receive glory from men;
KJV: honour from men.
INT: Glory from men not I take

John 6:10 N-AMP
GRK: Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν
NAS: said, Have the people sit down.
KJV: said, Make the men sit down. Now
INT: Make the men to recline was

John 6:14 N-NMP
GRK: Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ
NAS: Therefore when the people saw the sign
KJV: Then those men, when they had seen
INT: Therefore people having seen what

John 6:27 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει
NAS: the Son of Man will give
KJV: the Son of man shall give
INT: Son of man to you will give

John 6:53 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε
NAS: of the Son of Man and drink
KJV: the flesh of the Son of man, and drink
INT: Son of man and shall have drunk

John 6:62 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου
NAS: the Son of Man ascending
KJV: the Son of man ascend up
INT: Son of man ascending up where

John 7:22 N-AMS
GRK: σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
NAS: you circumcise a man.
KJV: the sabbath day circumcise a man.
INT: Sabbath you circumcise a man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page