τὸν
Englishman's Concordance
τὸν (ton) — 1588 Occurrences

Matthew 1:2 Art-AMS
GRK: Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ Ἰσαὰκ
INT: Abraham was father of Issac Isaac

Matthew 1:2 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ Ἰακὼβ
INT: moreover was father of Jacob Jacob

Matthew 1:2 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ
INT: moreover was father of Judah and

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ
INT: moreover was father of Perez and

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ
INT: Perez and Zerah of

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ Ἑσρὼμ
INT: moreover was father of Hezron Hezron

Matthew 1:3 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ
INT: moreover was father of Ram

Matthew 1:4 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ Ἀμιναδὰβ
INT: moreover was father of Amminadab Amminadab

Matthew 1:4 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών Ναασσὼν
INT: moreover was father of Nahshon Nahshon

Matthew 1:4 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών
INT: moreover was father of Salmon

Matthew 1:5 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς ἐκ
INT: moreover was father of Boaz of

Matthew 1:5 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ
INT: moreover was father of Obed of

Matthew 1:5 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί
INT: moreover was father of Jesse

Matthew 1:6 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν
KJV: of her [that had been the wife] of Urias;
INT: moreover was father of David the

Matthew 1:6 Art-AMS
GRK: τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα Δαυὶδ
INT: David the king David

Matthew 1:6 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ
INT: moreover was father of Solomon of

Matthew 1:7 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ Ῥοβοὰμ
INT: moreover was father of Rehoboam Rehoboam

Matthew 1:7 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά Ἀβιὰ
INT: moreover was father of Abijah Abijah

Matthew 1:7 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ
INT: moreover was father of Asa

Matthew 1:8 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ Ἰωσαφὰτ
INT: moreover was father of Jehoshaphat Jehoshaphat

Matthew 1:8 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ Ἰωρὰμ
INT: moreover was father of Joram Joram

Matthew 1:8 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν
INT: moreover was father of Uzziah

Matthew 1:9 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ Ἰωαθὰμ
INT: moreover was father of Jotham Jotham

Matthew 1:9 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ Ἀχὰζ
INT: moreover was father of Ahaz Ahaz

Matthew 1:9 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν
INT: moreover was father of Hezekiah

Matthew 1:10 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ Μανασσῆς
INT: moreover was father of Manasseh Manasseh

Matthew 1:10 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς Ἀμὼς
INT: moreover was father of Amos Amos

Matthew 1:10 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν
INT: moreover was father of Josiah

Matthew 1:11 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ
INT: moreover was father of Jechoniah and

Matthew 1:12 Art-AMS
GRK: Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ Σαλαθιὴλ
INT: Jechoniah was father of Shealtiel Shealtiel

Matthew 1:12 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ
INT: moreover was father of Zerubbabel

Matthew 1:13 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ Ἀβιοὺδ
INT: moreover was father of Abiud Abiud

Matthew 1:13 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ Ἐλιακὶμ
INT: moreover was father of Eliakim Eliakim

Matthew 1:13 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ
INT: moreover was father of Azor

Matthew 1:14 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ Σαδὼκ
INT: moreover was father of Zadok Zadok

Matthew 1:14 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ Ἀχὶμ
INT: moreover was father of Achim Achim

Matthew 1:14 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ
INT: moreover was father of Eliud

Matthew 1:15 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ Ἐλεάζαρ
INT: moreover was father of Eleazar Eleazar

Matthew 1:15 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν Ματθὰν
INT: moreover was father of Matthan Matthan

Matthew 1:15 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
INT: moreover was father of Jacob

Matthew 1:16 Art-AMS
GRK: δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν
KJV: was born Jesus, who is called Christ.
INT: moreover was father of Joseph the

Matthew 1:16 Art-AMS
GRK: τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας
INT: Joseph the husband of Mary

Matthew 1:21 Art-AMS
GRK: γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
INT: indeed will save the people of him

Matthew 2:2 Art-AMS
GRK: γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν
INT: indeed of him the star in

Matthew 2:6 Art-AMS
GRK: ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου
INT: who will shepherd the people of me

Matthew 2:6 Art-AMS
GRK: λαόν μου τὸν Ἰσραήλ
INT: people of me Israel

Matthew 2:7 Art-AMS
GRK: παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ
INT: of them the time of the

Matthew 2:10 Art-AMS
GRK: ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν
INT: having seen moreover the star they rejoiced [with]

Matthew 2:15 Art-AMS
GRK: Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου
INT: of Egypt have I called the Son of me

Matthew 2:16 Art-AMS
GRK: κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ὃν
INT: under according to the time which

Matthew 3:9 Art-AMS
GRK: Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ λέγω
INT: [For] father we have Abraham I say

Matthew 3:12 Art-AMS
GRK: καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ
INT: and will gather the wheat of him

Matthew 3:13 Art-AMS
GRK: Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς
INT: Galilee to the Jordan to

Matthew 3:13 Art-AMS
GRK: Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ
INT: Jordan to John

Matthew 4:6 Art-AMS
GRK: πρὸς λίθον τὸν πόδα σου
INT: against a stone the foot of you

Matthew 4:7 Art-AMS
GRK: ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν σου
INT: You will test [the] Lord the God of you

Matthew 4:10 Art-AMS
GRK: γάρ Κύριον τὸν θεόν σου
INT: indeed [The] Lord the God of you

Matthew 4:18 Art-AMS
GRK: ἀδελφούς Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον
INT: brothers Simon who is called Peter

Matthew 4:18 Art-AMS
GRK: καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
INT: and Andrew the brother of him

Matthew 4:21 Art-AMS
GRK: ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
KJV: James [the son] of Zebedee,
INT: brothers James the [son] of Zebedee

Matthew 4:21 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
INT: and John the brother of him

Matthew 4:22 Art-AMS
GRK: πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν
INT: boat and the father of them

Matthew 5:8 Art-AMS
GRK: ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
INT: for they God will see

Matthew 5:15 Art-AMS
GRK: αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ'
INT: it under a basket but

Matthew 5:16 Art-AMS
GRK: καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν
INT: and might glorify the Father of you

Matthew 5:16 Art-AMS
GRK: πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς
INT: Father of you who [is] in the

Matthew 5:17 Art-AMS
GRK: ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ
INT: I came to abolish the law or

Matthew 5:26 Art-AMS
GRK: ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην
INT: anyhow you pay the last kodranten

Matthew 5:40 Art-AMS
GRK: κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου
INT: sue you and the tunic of you

Matthew 5:42 Art-AMS
GRK: δός καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ
INT: give and him that wishes from

Matthew 5:43 Art-AMS
GRK: ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
INT: it was said You will love neighbor of you

Matthew 5:43 Art-AMS
GRK: καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου
INT: and hate enemy of you

Matthew 5:45 Art-AMS
GRK: οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ
INT: [the] heavens for the sun of him

Matthew 6:2 Art-AMS
GRK: ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
INT: to you they have the reward of them

Matthew 6:5 Art-AMS
GRK: ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
INT: to you they have the reward of them

Matthew 6:11 Art-AMS
GRK: Τὸν ἄρτον ἡμῶν
INT: the bread of us

Matthew 6:11 Art-AMS
GRK: ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς
INT: bread of us daily give

Matthew 6:16 Art-AMS
GRK: ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
INT: to you they have the reward of them

Matthew 6:24 Art-AMS
GRK: ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει
INT: either indeed the one he will hate

Matthew 6:24 Art-AMS
GRK: μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει
INT: he will hate and the other he will love

Matthew 6:30 Art-AMS
GRK: εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ
INT: if moreover the grass of the

Matthew 8:21 Art-AMS
GRK: καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου
INT: and bury the father of me

Matthew 9:6 Art-AMS
GRK: ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου
INT: go to the house of you

Matthew 9:7 Art-AMS
GRK: ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
INT: he went away to the house of him

Matthew 9:8 Art-AMS
GRK: καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν
INT: and glorified God who

Matthew 9:8 Art-AMS
GRK: τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν
INT: God who having given authority

Matthew 9:23 Art-AMS
GRK: αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον
INT: flute-players and the crowd making a commotion

Matthew 9:38 Art-AMS
GRK: ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
INT: workmen into the harvest of him

Matthew 10:14 Art-AMS
GRK: ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν
INT: that shake off the dust of the

Matthew 10:24 Art-AMS
GRK: μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ
INT: a disciple above the teacher nor

Matthew 10:24 Art-AMS
GRK: δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ
INT: a servant above the master of him

Matthew 10:25 Art-AMS
GRK: αὐτοῦ εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ
INT: of him If the master of the house Beelzebul

Matthew 10:28 Art-AMS
GRK: δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ
INT: moreover rather him who is able both

Matthew 10:38 Art-AMS
GRK: οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
INT: not takes the cross of him

Matthew 10:40 Art-AMS
GRK: δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με
INT: receives receives the [one] having sent me

Matthew 10:42 Art-AMS
GRK: μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
INT: not shall he lose the reward of him

Matthew 11:10 Art-AMS
GRK: ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου
INT: I send the messenger of me

Matthew 11:27 Art-AMS
GRK: οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ
INT: no one knows the Son if

Matthew 11:27 Art-AMS
GRK: πατήρ οὐδὲ τὸν πατέρα τις
INT: Father nor the Father any one

Matthew 11:29 Art-AMS
GRK: ἄρατε τὸν ζυγόν μου
INT: Take the yoke of me

Matthew 12:4 Art-AMS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
NAS: nor for those with him, but for the priests
INT: he entered into the house

Matthew 12:22 Art-AMS
GRK: αὐτόν ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν
INT: him so that the mute spoke

Matthew 12:26 Art-AMS
GRK: ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει
INT: Satan Satan casts out

Matthew 12:29 Art-AMS
GRK: πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν καὶ
INT: first he bind the strong [man] and

Matthew 12:33 Art-AMS
GRK: καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ
INT: good and the fruit of it

Matthew 12:33 Art-AMS
GRK: σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ
INT: bad and the fruit of it

Matthew 12:44 Art-AMS
GRK: λέγει Εἰς τὸν οἶκόν μου
INT: it says to the house of me

Matthew 13:2 Art-AMS
GRK: ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει
INT: crowd on the shore stood

Matthew 13:19 Art-AMS
GRK: Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς
NAS: and snatches away what has been sown
KJV: catcheth away that which was sown
INT: When any one hears the word of the

Matthew 13:20 Art-AMS
GRK: ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων
INT: is he who the word hears

Matthew 13:21 Art-AMS
GRK: διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς
INT: persecution on account of the word immediately

Matthew 13:22 Art-AMS
GRK: ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων
INT: is he who the word hears

Matthew 13:22 Art-AMS
GRK: πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον καὶ
INT: of riches choke the word and

Matthew 13:23 Art-AMS
GRK: ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων
INT: is he who the word hears

Matthew 13:29 Art-AMS
GRK: ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον
INT: with them the wheat

Matthew 13:30 Art-AMS
GRK: κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ σῖτον
INT: to burn them and [the] wheat

Matthew 13:44 Art-AMS
GRK: καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον
INT: and buys the field that

Matthew 13:48 Art-AMS
GRK: ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ
INT: having drawn up on the shore and

Matthew 14:3 Art-AMS
GRK: Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάνην ἔδησεν
INT: Herod having seized John he bound

Matthew 14:5 Art-AMS
GRK: ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον ὅτι
INT: to kill he feared the multitude because

Matthew 14:10 Art-AMS
GRK: πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν
INT: having sent he beheaded John in

Matthew 14:19 Art-AMS
GRK: ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν
INT: having looked up to heaven he blessed

Matthew 14:29 Art-AMS
GRK: ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
INT: to go to Jesus

Matthew 14:30 Art-AMS
GRK: βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν
INT: seeing moreover the wind boisterous

Matthew 15:4 Art-AMS
GRK: εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα καὶ
INT: commanded Honor the Father and

Matthew 15:6 Art-AMS
GRK: μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ
INT: not he should honor the father of himself

Matthew 15:6 Art-AMS
GRK: καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ
INT: and you made void the commandment

Matthew 15:10 Art-AMS
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν
INT: And having called to [him] the crowd he said

Matthew 15:11 Art-AMS
GRK: στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ
INT: mouth defiles the man but

Matthew 15:11 Art-AMS
GRK: τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
INT: this defiles the man

Matthew 15:12 Art-AMS
GRK: Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
INT: Pharisees having heard the saying were offended

Matthew 15:18 Art-AMS
GRK: κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
INT: and these defile the man

Matthew 15:20 Art-AMS
GRK: τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ
INT: they which defile the man

Matthew 15:20 Art-AMS
GRK: οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
INT: not defiles the man

Matthew 15:26 Art-AMS
GRK: καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν
INT: good to take the bread of the

Matthew 15:31 Art-AMS
GRK: ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι
INT: so that the crowds marveled

Matthew 15:31 Art-AMS
GRK: καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ
INT: and they glorified the God of Israel

Matthew 15:32 Art-AMS
GRK: Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι
INT: I am moved with compassion toward the crowd because

Matthew 16:13 Art-AMS
GRK: ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ
INT: men to be the Son of

Matthew 16:14 Art-AMS
GRK: μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν ἄλλοι
INT: indeed John the Baptist others

Matthew 16:24 Art-AMS
GRK: καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
INT: and let him take up the cross of him

Matthew 16:26 Art-AMS
GRK: ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον
INT: a man if the world whole

Matthew 16:28 Art-AMS
GRK: ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ
INT: anyhow they have seen the Son the

Matthew 17:1 Art-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ
INT: Jesus Peter and

Matthew 17:1 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
INT: and John the brother of him

Matthew 17:14 Art-AMS
GRK: ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν
INT: when they came to the crowd came

Matthew 17:15 Art-AMS
GRK: ἐλέησόν μου τὸν υἱόν ὅτι
INT: Have mercy on my son for

Matthew 17:27 Art-AMS
GRK: ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον
INT: a hook and the having come up first

Matthew 18:6 Art-AMS
GRK: ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
INT: heavy upon the neck of him

Matthew 18:15 Art-AMS
GRK: ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου
INT: he will hear you have gained the brother of you

Matthew 18:33 Art-AMS
GRK: σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου
INT: you to have pitied the fellow servant of you

Matthew 19:5 Art-AMS
GRK: καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ
INT: will leave a man the father and

Matthew 19:11 Art-AMS
GRK: πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον
INT: all receive the statement this

Matthew 19:19 Art-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα καὶ
INT: Honor the Father and

Matthew 19:19 Art-AMS
GRK: καί Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
INT: and You will love neighbor of you

Matthew 19:22 Art-AMS
GRK: ὁ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον
INT: the young man the statement this

Matthew 20:1 Art-AMS
GRK: ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
INT: workmen for the vineyard of him

Matthew 20:2 Art-AMS
GRK: αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
INT: them into the vineyard of him

Matthew 20:4 Art-AMS
GRK: ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ
INT: you into the vineyard and

Matthew 20:7 Art-AMS
GRK: ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ
INT: you into the vineyard and

Matthew 20:8 Art-AMS
GRK: ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος
INT: pay them the wages having begun

Matthew 20:12 Art-AMS
GRK: ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα
INT: day and the heat

Matthew 21:7 Art-AMS
GRK: ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ
INT: donkey and the colt and

Matthew 21:19 Art-AMS
GRK: γένηται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ
INT: let there be for the age And

Matthew 21:26 Art-AMS
GRK: ἀνθρώπων φοβούμεθα τὸν ὄχλον πάντες
INT: men we fear the multitude all

Matthew 21:26 Art-AMS
GRK: προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην
INT: a prophet hold John

Matthew 21:37 Art-AMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ
INT: to them the son of him

Matthew 21:37 Art-AMS
GRK: λέγων Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου
INT: saying They will have respect for the son of me

Matthew 21:38 Art-AMS
GRK: γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον
INT: [the] tenants having seen the son said

Matthew 21:41 Art-AMS
GRK: αὐτούς καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται
INT: them and the vineyard he will rent out

Matthew 21:44 Art-AMS
GRK: πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον
INT: having fallen on the stone this

Matthew 22:5 Art-AMS
GRK: μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν
INT: indeed to his own field

Matthew 22:37 Art-AMS
GRK: Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν σου
INT: You will love [the] Lord the God of you

Matthew 22:39 Art-AMS
GRK: αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
INT: it You will love the neighbor of you

Matthew 23:17 Art-AMS
GRK: ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν
INT: which having sanctified the gold

Matthew 23:24 Art-AMS
GRK: οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν
INT: those who filter out the gnat

Matthew 24:30 Art-AMS
GRK: καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ
INT: and they will see the Son

Matthew 25:30 Art-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον
INT: And the worthless servant

Matthew 26:4 Art-AMS
GRK: συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ
INT: they plotted together in order that Jesus by trickery

Matthew 26:18 Art-AMS
GRK: πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ
INT: city unto a certain man and

Matthew 26:31 Art-AMS
GRK: γάρ Πατάξω τὸν ποιμένα καὶ
INT: indeed I will strike the shepherd and

Matthew 26:37 Art-AMS
GRK: καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ
INT: And having taken with [him] Peter and

Matthew 26:44 Art-AMS
GRK: ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον
INT: for [the] third time the same thing

Matthew 26:50 Art-AMS
GRK: χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ
INT: hands on Jesus and

Matthew 26:51 Art-AMS
GRK: καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ
INT: and having struck the servant of the

Matthew 26:52 Art-AMS
GRK: σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς
INT: of you into the place of it

Matthew 26:53 Art-AMS
GRK: δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου
INT: I am able to call upon the Father of me

Matthew 26:57 Art-AMS
GRK: δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον
INT: moreover having seized Jesus led [him] away

Matthew 26:57 Art-AMS
GRK: πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα ὅπου
INT: to Caiaphas the high priest where

Matthew 26:61 Art-AMS
GRK: Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ
INT: I am able to destroy the temple

Matthew 26:64 Art-AMS
GRK: ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ
INT: now you will see the Son

Matthew 26:71 Art-AMS
GRK: δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν
NAS: him and said to those who
INT: moreover to the porch saw

Matthew 26:72 Art-AMS
GRK: Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
INT: not I know the man

Matthew 26:74 Art-AMS
GRK: Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον καὶ
INT: not I know the man And

Matthew 27:5 Art-AMS
GRK: ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν
INT: pieces of silver into the temple he withdrew

Matthew 27:6 Art-AMS
GRK: αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ
INT: them into the treasury since [the]

Matthew 27:7 Art-AMS
GRK: ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ
INT: with them the field of the

Matthew 27:10 Art-AMS
GRK: αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ
INT: them for the field of the

Matthew 27:14 Art-AMS
GRK: ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν
INT: so that marveled the governor exceedingly

Matthew 27:17 Art-AMS
GRK: ὑμῖν Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν ἢ
INT: to you Barabbas or

Matthew 27:17 Art-AMS
GRK: ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν
INT: or Jesus who is called Christ

Matthew 27:20 Art-AMS
GRK: ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν
INT: that they should ask for Barabbas

Matthew 27:20 Art-AMS
GRK: τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν
INT: Barabbas moreover Jesus

Matthew 27:21 Art-AMS
GRK: δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν
INT: And they said Barabbas

Matthew 27:22 Art-AMS
GRK: ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν
INT: should I do with Jesus who is called Christ

Matthew 27:26 Art-AMS
GRK: ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν τὸν
INT: he released to them Barabbas

Matthew 27:26 Art-AMS
GRK: τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν
INT: Barabbas moreover Jesus

Matthew 27:27 Art-AMS
GRK: ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς
INT: governor having taken with [them] Jesus to

Matthew 27:30 Art-AMS
GRK: αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ
INT: him they took the reed and

Matthew 27:32 Art-AMS
GRK: ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
INT: that he might carry the cross of him

Matthew 27:35 Art-AMS
GRK: καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου
INT: and for the clothing of me

Matthew 27:40 Art-AMS
GRK: Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ
INT: You who destroy the temple and

Matthew 27:43 Art-AMS
GRK: πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν ῥυσάσθω
INT: He trusted on God let him deliver

Matthew 27:54 Art-AMS
GRK: αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες
INT: him kept guard over Jesus having seen

Matthew 27:54 Art-AMS
GRK: Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ
INT: Jesus having seen the earthquake and

Matthew 27:64 Art-AMS
GRK: οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως
INT: therefore to be secured the tomb until

Matthew 27:66 Art-AMS
GRK: πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες
INT: having gone they made secure the tomb having sealed

Matthew 27:66 Art-AMS
GRK: τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ
INT: tomb having sealed the stone with

Matthew 28:1 Art-AMS
GRK: Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον
INT: Mary to see the tomb

Matthew 28:2 Art-AMS
GRK: προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ
INT: having come rolled away the stone and

Matthew 28:5 Art-AMS
GRK: ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε
INT: that Jesus who has been crucified you seek

Matthew 28:6 Art-AMS
GRK: δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου
INT: Come see the place where

Mark 1:2 Art-AMS
GRK: Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου
INT: Behold I send the messenger of me

Mark 1:7 Art-AMS
GRK: κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν
INT: having stooped down to untie the strap of the

Mark 1:9 Art-AMS
GRK: ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ
INT: was baptized in the Jordan by

Mark 1:14 Art-AMS
GRK: τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν
INT: was delivered up John came

Mark 1:16 Art-AMS
GRK: καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος
INT: and Andrew the brother of Simon

Mark 1:19 Art-AMS
GRK: εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
KJV: he saw James the [son] of Zebedee, and
INT: he saw James the [son] of Zebedee

Mark 1:19 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
INT: and John the brother of him

Mark 1:20 Art-AMS
GRK: καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν
INT: and having left the father of them

Mark 1:45 Art-AMS
GRK: καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον ὥστε
INT: and to spread abroad the matter so that

Mark 2:2 Art-AMS
GRK: ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
INT: he spoke to them the word

Mark 2:4 Art-AMS
GRK: αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν
INT: to him on account of the crowd they removed

Mark 2:4 Art-AMS
GRK: ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου
INT: having broken up [it] they let down the pallet on which

Mark 2:9 Art-AMS
GRK: καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου
INT: and take up the mat of you

Mark 2:11 Art-AMS
GRK: ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου
INT: arise take up the mat of you

Mark 2:11 Art-AMS
GRK: ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου
INT: go to the home of you

Mark 2:12 Art-AMS
GRK: εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν
INT: immediately having taken up the mat went forth

Mark 2:12 Art-AMS
GRK: καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας
INT: and glorified God saying

Mark 2:14 Art-AMS
GRK: εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου
INT: he saw Levi the [son] of Alphaeus

Mark 2:19 Art-AMS
GRK: χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ'
INT: time they have the bridegrooom with

Mark 2:26 Art-AMS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
NAS: gave it to those who were with him?
INT: he entered into the house

Mark 2:27 Art-AMS
GRK: σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο
INT: Sabbath on account of the man was made

Mark 3:9 Art-AMS
GRK: αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα
INT: him on account of the crowd that

Mark 3:17 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
KJV: And James the [son] of Zebedee, and
INT: and James the [son] of Zebedee

Mark 3:17 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ
INT: and John the brother

Mark 3:18 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου
KJV: and James the [son] of Alphaeus, and
INT: and James the [son] of Alphaeus

Mark 3:18 Art-AMS
GRK: καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον
INT: and Simon the Zealot

Mark 3:27 Art-AMS
GRK: μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ
INT: not first the strong man he binds

Mark 3:29 Art-AMS
GRK: ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ
INT: forgiveness to the eternity but

Mark 4:14 Art-AMS
GRK: Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει
INT: The sower the word sows

Mark 4:15 Art-AMS
GRK: καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν
INT: and takes away the word that

Mark 4:15 Art-AMS
GRK: τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς
INT: the word that has been sown in

Mark 4:16 Art-AMS
GRK: ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς
INT: when they hear the word immediately

Mark 4:17 Art-AMS
GRK: διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς
INT: persecution on account of the word immediately

Mark 4:18 Art-AMS
GRK: εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες
INT: are the [ones] the word having heard

Mark 4:19 Art-AMS
GRK: εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον καὶ
INT: entering in choke the word and

Mark 4:20 Art-AMS
GRK: οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ
INT: such as hear the word and

Mark 4:21 Art-AMS
GRK: ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ
INT: so that under the basket it might be put

Mark 4:26 Art-AMS
GRK: ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ
INT: a man should cast the seed upon

Mark 4:33 Art-AMS
GRK: ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς
INT: he spoke to them the word as

Mark 4:36 Art-AMS
GRK: καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν
INT: And having dismissed the crowd they take with

Mark 5:6 Art-AMS
GRK: καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ
INT: and having seen Jesus from

Mark 5:7 Art-AMS
GRK: ὁρκίζω σε τὸν θεόν μή
INT: I adjure you by God not

Mark 5:15 Art-AMS
GRK: ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ
INT: they come to Jesus and

Mark 5:15 Art-AMS
GRK: καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον
INT: and see the [man] possessed by demons sitting

Mark 5:15 Art-AMS
GRK: καὶ σωφρονοῦντα τὸν ἐσχηκότα τὸν
INT: and of sound mind him who had the

Mark 5:15 Art-AMS
GRK: τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα καὶ
INT: him who had the legion and

Mark 5:19 Art-AMS
GRK: Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου
INT: Go to the home of you

Mark 5:31 Art-AMS
GRK: αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά
INT: of him You see the crowd pressing on

Mark 5:35 Art-AMS
GRK: ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον
INT: still trouble you the teacher

Mark 5:36 Art-AMS
GRK: Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον
INT: Jesus having heard the word spoken

Mark 5:37 Art-AMS
GRK: εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ
INT: if not Peter and

Mark 5:37 Art-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου
INT: and John the brother of James

Mark 5:38 Art-AMS
GRK: ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ
INT: he comes to the house of the

Mark 5:40 Art-AMS
GRK: πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ
NAS: and mother and His own companions, and entered
INT: all takes with [him] the father of the

Mark 6:11 Art-AMS
GRK: ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν
INT: from there shake off the dust which [is]

Mark 6:11 Art-AMS
GRK: τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν
INT: the dust which [is] under the

Mark 6:17 Art-AMS
GRK: ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ
INT: having sent seized John and

Mark 6:20 Art-AMS
GRK: Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην εἰδὼς
INT: Herod feared John knowing

Mark 6:25 Art-AMS
GRK: σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο
INT: haste to the king she asked

Mark 6:30 Art-AMS
GRK: ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ
INT: apostles to Jesus and

Mark 6:41 Art-AMS
GRK: ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν
INT: having looked up to the heaven he blessed

Mark 6:45 Art-AMS
GRK: αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον
INT: he should dismiss the crowd

Mark 7:5 Art-AMS
GRK: χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον
INT: hands eat the bread

Mark 7:10 Art-AMS
GRK: εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα σου
INT: said Honor the Father of you

Mark 7:13 Art-AMS
GRK: ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ
INT: making void the word

Mark 7:14 Art-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν
INT: having called to [him] again the crowd he said

Mark 7:15 Art-AMS
GRK: τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον
INT: the things which defile the man

Mark 7:18 Art-AMS
GRK: εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ
INT: enters into the man not

Mark 7:19 Art-AMS
GRK: καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται
INT: and into the draught goes out

Mark 7:20 Art-AMS
GRK: ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
INT: that defiles the man

Mark 7:23 Art-AMS
GRK: καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
INT: and defile the man

Mark 7:27 Art-AMS
GRK: καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν
INT: good to take the bread of the

Mark 7:29 Art-AMS
GRK: Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε
INT: Because of this word go

Mark 7:30 Art-AMS
GRK: ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς
INT: having gone away to the home of her

Mark 7:34 Art-AMS
GRK: ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν
INT: having looked up to heaven he groaned

Mark 8:2 Art-AMS
GRK: Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι
INT: I am moved with compassion on the crowd because

Mark 8:28 Art-AMS
GRK: ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν καὶ
INT: John the Baptist and

Mark 8:31 Art-AMS
GRK: ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ
INT: that it is necessary for the Son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page