τὰς
Englishman's Concordance
τὰς (tas) — 341 Occurrences

Matthew 3:3 Art-AFP
GRK: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
INT: straight make the paths of him

Matthew 3:6 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
INT: him confessing the sins of them

Matthew 4:8 Art-AFP
GRK: αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ
INT: to him all the kingdoms of the

Matthew 8:17 Art-AFP
GRK: λέγοντος Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν
INT: saying Himself the infirmities of us

Matthew 8:17 Art-AFP
GRK: ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν
INT: he took and our diseases bore

Matthew 9:4 Art-AFP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν
INT: Jesus the thoughts of them

Matthew 9:35 Art-AFP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας
INT: Jesus the cities all

Matthew 9:35 Art-AFP
GRK: πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων
INT: all and the villages teaching

Matthew 10:9 Art-AFP
GRK: χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν
INT: money in the belts of you

Matthew 10:23 Art-AFP
GRK: μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ
INT: not will you have completed the cities of

Matthew 11:20 Art-AFP
GRK: ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν
INT: he began to insult the cities in

Matthew 12:25 Art-AFP
GRK: Εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν
INT: having known moreover the thoughts of them

Matthew 13:7 Art-AFP
GRK: ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας καὶ
INT: fell upon the thorns and

Matthew 13:22 Art-AFP
GRK: δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς
INT: moreover among the thorns having been sown

Matthew 13:53 Art-AFP
GRK: ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας
INT: Jesus the parables these

Matthew 14:15 Art-AFP
GRK: ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
INT: having gone into the villages they might buy

Matthew 15:2 Art-AFP
GRK: γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν
INT: for they wash the hands of them

Matthew 16:19 Art-AFP
GRK: δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς
INT: I will give to you the keys of the

Matthew 19:8 Art-AFP
GRK: ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν
INT: you to divorce the wives of you

Matthew 19:13 Art-AFP
GRK: παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ
INT: little children that [his] hands he might lay

Matthew 19:15 Art-AFP
GRK: καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς
INT: And having laid [his] hands upon them

Matthew 19:17 Art-AFP
GRK: εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς
INT: to enter keep the commandments

Matthew 19:28 Art-AFP
GRK: θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς
INT: thrones judging the twelve tribes

Matthew 21:12 Art-AFP
GRK: ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν
INT: temple and the tables of the

Matthew 21:12 Art-AFP
GRK: κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν
INT: he overturned and the seats of those

Matthew 21:12 Art-AFP
GRK: τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς
INT: of those selling the doves

Matthew 21:45 Art-AFP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ
INT: the Pharisees the parables of him

Matthew 22:9 Art-AFP
GRK: οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν
INT: therefore into the thoroughfares of the

Matthew 22:10 Art-AFP
GRK: ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον
INT: those into the highways brought together

Matthew 22:29 Art-AFP
GRK: μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ
INT: not knowing the Scriptures nor

Matthew 23:6 Art-AFP
GRK: δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν
INT: banquets and the first seats in

Matthew 23:14 Art-AMP
GRK: ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν
INT: for you devour the houses

Matthew 23:37 Art-AFP
GRK: αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ
INT: of her under the wings and

Matthew 24:1 Art-AFP
GRK: ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ
INT: to point out to him the buildings of the

Matthew 25:1 Art-AFP
GRK: αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
INT: who having taken the lamps of them

Matthew 25:3 Art-AFP
GRK: μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν
INT: foolish having taken the lamps of them

Matthew 25:7 Art-AFP
GRK: καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
INT: and trimmed the lamps of them

Matthew 26:50 Art-AFP
GRK: προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ
INT: having come to [him] they laid hands on

Matthew 27:24 Art-AFP
GRK: ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι
INT: water he washed [his] hands before

Matthew 27:39 Art-AFP
GRK: αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
INT: him shaking the heads of them

Matthew 28:20 Art-AFP
GRK: εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως
INT: am all the days until

Mark 1:3 Art-AFP
GRK: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
INT: straight make the paths of him

Mark 1:5 Art-AFP
GRK: ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
INT: river confessing the sins of them

Mark 1:38 Art-AFP
GRK: ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις
INT: another way into the neighboring towns

Mark 1:39 Art-AFP
GRK: κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν
INT: preaching in the synagogues of them

Mark 4:7 Art-AFP
GRK: ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας καὶ
INT: fell among the thorns and

Mark 4:10 Art-AFP
GRK: τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς
INT: the twelve [as to] the parable

Mark 4:13 Art-AFP
GRK: πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε
INT: how all the parables will you understand

Mark 4:18 Art-AFP
GRK: οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι
INT: they who among the thorns are sown

Mark 5:4 Art-AFP
GRK: ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ
INT: by him the chains and

Mark 5:4 Art-AFP
GRK: ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι
INT: chains and the shackles had been shattered

Mark 5:23 Art-AFP
GRK: ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ
INT: having come you would lay the hands on her

Mark 6:5 Art-AFP
GRK: ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν
INT: sick having laid the hands he healed [them]

Mark 6:6 Art-AFP
GRK: Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ
INT: And he went about the villages around

Mark 7:3 Art-AFP
GRK: πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ
INT: carefully they wash the hands not

Mark 8:23 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ
INT: of him having laid the hands upon him

Mark 8:25 Art-AFP
GRK: πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ
INT: again he laid the hands upon

Mark 8:27 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας
INT: of him into the villages of Caesarea

Mark 9:43 Art-AFP
GRK: ζωὴν ἢ τὰς δύο χεῖρας
INT: life [rather] than two hands

Mark 10:16 Art-AFP
GRK: κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ'
INT: he blessed them having laid the hands on

Mark 10:19 Art-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας
INT: The commandments you know

Mark 11:15 Art-AFP
GRK: ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν
INT: temple and the tables of the

Mark 11:15 Art-AFP
GRK: κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν
INT: money changers and the seats of those

Mark 11:15 Art-AFP
GRK: τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν
INT: of those selling the doves he overturned

Mark 12:24 Art-AFP
GRK: μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ
INT: not knowing the Scriptures nor

Mark 12:40 Art-AFP
GRK: οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν
INT: who devour the houses of the

Mark 13:2 Art-AFP
GRK: Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς
INT: See you these great buildings

Mark 13:20 Art-AFP
GRK: ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς ἡμέρας οὐκ
INT: had shortened [the] Lord the days no

Mark 13:20 Art-AFP
GRK: ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας
INT: he chose he has shortened the days

Mark 14:41 Art-AFP
GRK: ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν
INT: of man into the hands

Mark 14:46 Art-AFP
GRK: δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ
INT: and they laid the hands on him

Mark 15:29 Art-AFP
GRK: αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
INT: him shaking the heads of them

Luke 1:24 Art-AFP
GRK: δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν
INT: moreover these days conceived

Luke 2:28 Art-AFP
GRK: αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ
INT: him into the arms and

Luke 2:43 Art-AFP
GRK: καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας ἐν
INT: and having completed the days as

Luke 3:4 Art-AFP
GRK: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
INT: straight make the paths of him

Luke 4:5 Art-AFP
GRK: αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς
INT: him all the kingdoms of the

Luke 4:40 Art-AFP
GRK: ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς
INT: each of them the hands having laid

Luke 4:44 Art-AFP
GRK: κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς
INT: preaching in the synagogues

Luke 7:1 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ
INT: of him in the ears of the

Luke 8:14 Art-AFP
GRK: δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν
INT: moreover into the thorns has fallen

Luke 8:29 Art-AFP
GRK: δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους
INT: demon into the deserts

Luke 9:6 Art-AFP
GRK: διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι
INT: they passed through the villages proclaiming the gospel

Luke 9:12 Art-AFP
GRK: πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας
INT: having gone into the surrounding villages

Luke 9:51 Art-AFP
GRK: τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς
INT: the to be fulfilled the days of the

Luke 10:10 Art-AFP
GRK: ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς
INT: having gone out into the streets of it

Luke 11:4 Art-AFP
GRK: ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
INT: forgive us the sins of us

Luke 12:11 Art-AFP
GRK: ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ
INT: you before the synagogues and

Luke 12:11 Art-AFP
GRK: συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ
INT: synagogues and the rulers and

Luke 12:11 Art-AFP
GRK: ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας μὴ
INT: rulers and the authorities not

Luke 12:18 Art-AFP
GRK: καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ
INT: I will take away my the barns and

Luke 12:45 Art-AFP
GRK: παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας ἐσθίειν
INT: men-servants and the maid-servants to eat

Luke 13:13 Art-AFP
GRK: ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ
INT: he laid upon her the hands and

Luke 13:34 Art-AFP
GRK: νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ
INT: brood under [her] the wings and

Luke 14:7 Art-AFP
GRK: ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο
INT: remarking how the first places they were choosing out

Luke 14:21 Art-AFP
GRK: ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ
INT: quickly into the streets and

Luke 14:23 Art-AFP
GRK: Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ
INT: Go out into the highways and

Luke 14:26 Art-AFP
GRK: ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς ἔτι
INT: brothers and the sisters yes

Luke 15:9 Art-AFP
GRK: εὑροῦσα συνκαλεῖ τὰς φίλας καὶ
INT: having found [it] she calls together the friends and

Luke 16:9 Art-AFP
GRK: ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς
INT: you into the eternal dwellings

Luke 16:15 Art-AFP
GRK: θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: God knows the hearts of you

Luke 18:20 Art-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας
INT: The commandments you know

Luke 19:24 Art-AFP
GRK: δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς
INT: give [it] to him who the ten minas

Luke 20:19 Art-AFP
GRK: ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν
INT: on him the hands in

Luke 20:47 Art-AFP
GRK: οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν
INT: who devour the houses of the

Luke 21:12 Art-AFP
GRK: ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν
INT: upon you the hands of them

Luke 21:12 Art-AFP
GRK: παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ
INT: delivering [you] to the synagogues and

Luke 21:19 Art-AFP
GRK: ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν
INT: of you gain the lives of you

Luke 21:28 Art-AFP
GRK: καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν
INT: and lift up the heads of you

Luke 21:37 Art-AFP
GRK: Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν
INT: he was moreover the day in

Luke 21:37 Art-AFP
GRK: ἱερῷ διδάσκων τὰς δὲ νύκτας
INT: temple teaching and [the] evening

Luke 22:30 Art-AFP
GRK: ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς
INT: on thrones the twelve tribes

Luke 22:53 Art-AFP
GRK: οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ'
INT: not you stretched out the hands against

Luke 24:32 Art-AFP
GRK: διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς
INT: he was opening to us the Scriptures

Luke 24:39 Art-AFP
GRK: ἴδετε τὰς χεῖράς μου
INT: see the hands of me

Luke 24:40 Art-AFP
GRK: ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ
INT: he showed to them the hands and

Luke 24:45 Art-AFP
GRK: τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς
INT: to understand the Scriptures

Luke 24:50 Art-AFP
GRK: καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ
INT: and having lifted up the hands of him

John 2:7 Art-AFP
GRK: Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος
INT: Jesus Fill the water vessels with water

John 2:15 Art-AFP
GRK: κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν
INT: coins and the tables overthrew

John 2:16 Art-AFP
GRK: καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν
INT: And to those who doves sold

John 4:35 Art-AFP
GRK: καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι
INT: and see the fields for

John 4:43 Art-AFP
GRK: Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας
INT: with moreover the two days

John 5:39 Art-AFP
GRK: ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς ὅτι
INT: You search the Scriptures for

John 7:44 Art-AFP
GRK: ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας
INT: on him the hands

John 8:5 Art-AFP
GRK: Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν
INT: Moses commanded such to be stoned

John 8:44 Art-AFP
GRK: ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ
INT: are and the desires of

John 11:44 Art-AFP
GRK: πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις
INT: feet and the hands with linen strips

John 13:3 Art-AFP
GRK: πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ
INT: Father into [his] the hands and

John 13:9 Art-AFP
GRK: ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ
INT: but also the hands and

John 14:15 Art-AFP
GRK: ἀγαπᾶτέ με τὰς ἐντολὰς τὰς
INT: you love me commandments

John 14:15 Art-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε
INT: commandments my keep

John 14:21 Art-AFP
GRK: ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου
INT: He that has the commandments of me

John 15:10 Art-AFP
GRK: ἐὰν τὰς ἐντολάς μου
INT: If the commandments of me

John 15:10 Art-AFP
GRK: πατρὸς μου τὰς ἐντολὰς τετήρηκα
INT: father of me the commandments have kept

John 20:20 Art-AFP
GRK: ἔδειξεν καὶ τὰς χεῖρας καὶ
INT: he showed both his hands and

John 20:23 Art-AFP
GRK: τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται
INT: of any you might forgive the sins they are forgiven

John 20:27 Art-AFP
GRK: καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου
INT: and see the hands of me

John 21:18 Art-AFP
GRK: γηράσῃς ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου
INT: you shall be old you will stretch forth the hands of you

Acts 2:18 Art-AFP
GRK: καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου
INT: and upon the handmaidens of me

Acts 2:24 Art-AFP
GRK: ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ
INT: raised up having loosed the agony of the

Acts 2:45 Art-AFP
GRK: κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον
INT: possessions and the goods they sold

Acts 3:19 Art-AFP
GRK: ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας
INT: blotting out of your sins

Acts 3:24 Art-AFP
GRK: καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας
INT: also proclaimed the days these

Acts 4:3 Art-AFP
GRK: ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ
INT: they laid on them the hands and

Acts 4:29 Art-AFP
GRK: ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν
INT: look upon the threats of them

Acts 4:34 Art-AFP
GRK: πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν
INT: selling [them] brought the values of those

Acts 5:15 Art-AFP
GRK: καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν
INT: even into the streets to bring out

Acts 5:18 Art-AFP
GRK: καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ
INT: and laid the hands on

Acts 5:19 Art-AFP
GRK: νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς
INT: the night having opened the doors of the

Acts 6:6 Art-AFP
GRK: ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας
INT: they laid on them the hands

Acts 8:1 Art-AFP
GRK: διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς
INT: were scattered throughout the countries

Acts 8:17 Art-AFP
GRK: τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ'
INT: Then they laid the hands upon

Acts 8:19 Art-AFP
GRK: ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ
INT: if I might lay the hands he might receive

Acts 8:40 Art-AFP
GRK: διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας
INT: passing through he proclaimed the gospel to the towns all

Acts 9:2 Art-AFP
GRK: Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς ὅπως
INT: Damascus to the synagogues so that

Acts 9:12 Art-AFP
GRK: ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως
INT: having put on him the hands so that

Acts 9:17 Art-AFP
GRK: ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν
INT: upon him the hands he said

Acts 9:24 Art-AFP
GRK: δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας
INT: moreover also the gates day

Acts 9:41 Art-AFP
GRK: ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν
INT: saints and the widows he presented

Acts 12:1 Art-AFP
GRK: ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί
INT: the king [his] hands to ill-treat

Acts 13:3 Art-AFP
GRK: καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς
INT: and having laid the hands on them

Acts 13:10 Art-AFP
GRK: παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ
INT: will you cease perverting the ways the

Acts 13:10 Art-AFP
GRK: τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας
INT: the of Lord straight

Acts 13:27 Art-AFP
GRK: ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν
INT: not having known and the voices of the

Acts 13:27 Art-AFP
GRK: τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν
INT: of the prophets who on every

Acts 13:50 Art-AFP
GRK: Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας
INT: Jews incited the worshipping women

Acts 13:50 Art-AFP
GRK: σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ
INT: worshipping women honorable and

Acts 14:2 Art-AFP
GRK: καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν
INT: and poisoned the minds of the

Acts 14:6 Art-AFP
GRK: κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς
INT: they fled to the cities

Acts 14:17 Art-AFP
GRK: καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: and gladness the hearts of us

Acts 14:22 Art-AFP
GRK: ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν
INT: strengthening the souls of the

Acts 15:9 Art-AFP
GRK: πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν
INT: faith having purified the hearts of them

Acts 15:24 Art-AFP
GRK: λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν
INT: by words upsetting the minds of you

Acts 15:26 Art-AFP
GRK: ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν
INT: men who have given up the lives of them

Acts 15:41 Art-AFP
GRK: Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας
INT: Cilicia strengthening the churches

Acts 16:4 Art-AFP
GRK: δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις παρεδίδοσαν
NAS: and elders who were in Jerusalem,
KJV: and elders which were at Jerusalem.
INT: moreover they passed through the cities they delivered

Acts 16:27 Art-AFP
GRK: ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς
INT: having seen opened the doors of the

Acts 17:11 Art-AFP
GRK: ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ
INT: day examining the Scriptures if

Acts 17:20 Art-AFP
GRK: εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν
INT: you bring to the ears of us

Acts 17:26 Art-AFP
GRK: καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς
INT: times and the boundaries the

Acts 19:6 Art-AMP
GRK: τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε
INT: Paul the hands came

Acts 19:11 Art-AFP
GRK: τε οὐ τὰς τυχούσας ὁ
INT: moreover not being ordinary

Acts 19:12 Art-AFP
GRK: ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους τά
INT: from them the diseases the

Acts 19:18 Art-AFP
GRK: καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν
INT: and declaring the deeds of them

Acts 19:19 Art-AFP
GRK: πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον
INT: had practiced having brought the books burnt [them]

Acts 19:19 Art-AFP
GRK: καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν
INT: And they reckoned up the prices of them

Acts 20:6 Art-AFP
GRK: ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν
INT: sailed away after the days of the

Acts 21:5 Art-AFP
GRK: ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας ἐξελθόντες
INT: completed we the days having set out

Acts 21:11 Art-AFP
GRK: πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν
INT: feet and the hands said

Acts 21:15 Art-AFP
GRK: Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας
INT: with moreover the days these

Acts 21:27 Art-AFP
GRK: ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας
INT: upon him the hands

Acts 22:16 Art-AFP
GRK: καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου
INT: and wash away the sins of you

Acts 22:19 Art-AFP
GRK: δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς
NAS: and beat those who believed
INT: beating in every of those synagogues those

Acts 25:27 Art-AFP
GRK: μὴ καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ
INT: not also the against him

Acts 26:11 Art-AFP
GRK: κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις
INT: in all the synagogues often

Acts 26:11 Art-AFP
GRK: καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις
INT: even to foreign cities

Acts 27:40 Art-AFP
GRK: καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες
INT: and the anchors having cut away

Acts 27:40 Art-AFP
GRK: ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν
INT: at the same time having loosened the ropes of the

Acts 28:8 Art-AFP
GRK: προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ
INT: having prayed having laid on the hands of him

Acts 28:10 Art-AFP
GRK: τὰ πρὸς τὰς χρείας
INT: the things for the need

Acts 28:17 Art-AFP
GRK: παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν
INT: was delivered into the hands of the

Romans 8:13 Art-AFP
GRK: δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ
INT: however by [the] Spirit the deeds of the

Romans 8:27 Art-AFP
GRK: δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν
INT: moreover searches the hearts knows

Romans 10:21 Art-AFP
GRK: ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου
INT: day I stretched out the hands of me

Romans 11:27 Art-AFP
GRK: ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
INT: when I might have taken away the sins of them

Romans 13:7 Art-AFP
GRK: ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς τῷ
NAS: them: tax to whom tax
KJV: tribute to whom tribute
INT: give to all their dues to whom

Romans 15:8 Art-AFP
GRK: τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν
INT: to confirm the promises of the

Romans 16:12 Art-AFP
GRK: καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν
INT: and Tryphosa who toil in [the]

Romans 16:17 Art-AFP
GRK: σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ
INT: to consider those who divisions and

Romans 16:18 Art-AFP
GRK: εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν
INT: praise deceive the hearts of the

1 Corinthians 4:5 Art-AFP
GRK: καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν
INT: and will make manifest the motives of the

1 Corinthians 4:17 Art-AFP
GRK: ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου
KJV: of my ways which be in Christ,
INT: you will remind of the ways of me

1 Corinthians 4:17 Art-AFP
GRK: ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ
INT: ways of me that [are] in Christ

1 Corinthians 7:2 Art-AFP
GRK: διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος
INT: because of however sexual immorality each

1 Corinthians 10:18 Art-AFP
GRK: οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ
INT: those eating the sacrifices fellow-partakers

1 Corinthians 11:2 Art-AFP
GRK: παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε
INT: I delivered to you the traditions you keep

1 Corinthians 15:3 Art-AFP
GRK: ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς
INT: of us according to the Scriptures

1 Corinthians 15:4 Art-AFP
GRK: τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς
INT: third according to the Scriptures

2 Corinthians 7:1 Art-AFP
GRK: οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί
INT: Therefore having the promises beloved

2 Corinthians 11:33 Art-AFP
GRK: καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ
INT: and escaped the hands of him

2 Corinthians 12:13 Art-AFP
GRK: ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας
INT: you were inferior beyond the rest [of the] churches

Galatians 4:6 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν
INT: of him into the hearts of us

Ephesians 3:21 Art-AFP
GRK: εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ
INT: to all the generations of the

Ephesians 4:22 Art-AFP
GRK: φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς
INT: is being corrupted according to the desires

Ephesians 5:25 Art-AFP
GRK: ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καθὼς
INT: Husbands love the wives even as

Ephesians 5:28 Art-AFP
GRK: ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας
INT: husbands to love the of themselves wives

Ephesians 6:11 Art-AFP
GRK: στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ
INT: to stand against the schemes of the

Ephesians 6:12 Art-AFP
GRK: ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς πρὸς
INT: but against the principalities against

Ephesians 6:12 Art-AFP
GRK: ἀρχάς πρὸς τὰς ἐξουσίας πρὸς
INT: principalities against the authorities against

Ephesians 6:22 Art-AFP
GRK: καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: and he might encourage the hearts of you

Philippians 4:7 Art-AFP
GRK: νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: understanding will guard the hearts of you

Colossians 2:15 Art-AFP
GRK: ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ
INT: having disarmed the principalities and

Colossians 2:15 Art-AFP
GRK: ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν
INT: principalities and the authorities he made a show [of them]

Colossians 3:19 Art-AFP
GRK: ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ
INT: Husbands love the wives and

Colossians 4:8 Art-AFP
GRK: καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: and he might encourage the hearts of you

1 Thessalonians 2:4 Art-AFP
GRK: τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν
INT: who examines the hearts of us

1 Thessalonians 2:8 Art-AFP
GRK: ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς
INT: but also our own lives

1 Thessalonians 2:16 Art-AFP
GRK: ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε
INT: to fill up their sins always

1 Thessalonians 3:13 Art-AFP
GRK: στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους
INT: to strengthen your hearts blameless

2 Thessalonians 2:15 Art-AFP
GRK: καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς
INT: and hold fast to the traditions which

2 Thessalonians 2:17 Art-AFP
GRK: παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ
INT: may he encourage your hearts and

2 Thessalonians 3:5 Art-AFP
GRK: κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς
INT: may direct your hearts into

1 Timothy 1:18 Art-AFP
GRK: Τιμόθεε κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ
INT: Timothy according to the going before as to

1 Timothy 5:3 Art-AFP
GRK: Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας
INT: Widows highly value that [are] indeed widows

1 Timothy 5:13 Art-AFP
GRK: μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας οὐ
KJV: speaking things which they ought
INT: they learn going about to the houses not

1 Timothy 5:23 Art-AFP
GRK: στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου
INT: stomach and the frequent of you

1 Timothy 6:20 Art-AFP
GRK: φύλαξον ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας
INT: keep avoiding profane empty babblings

2 Timothy 2:16 Art-AFP
GRK: τὰς δὲ βεβήλους
INT: and [the] worldly

2 Timothy 2:22 Art-AFP
GRK: τὰς δὲ νεωτερικὰς
NAS: [and] peace, with those who call
INT: those moreover youthful

2 Timothy 2:23 Art-AFP
GRK: τὰς δὲ μωρὰς
INT: and [the] foolish

2 Timothy 3:6 Art-AFP
GRK: ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ
INT: [are] entering into the houses and

2 Timothy 4:3 Art-AFP
GRK: ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας
INT: but according to the own desires

2 Timothy 4:13 Art-AFP
GRK: βιβλία μάλιστα τὰς μεμβράνας
INT: books especially the parchments

Titus 2:4 Art-AFP
GRK: ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους
INT: that they might train the young [women] lovers of [their] husbands

Titus 2:12 Art-AFP
GRK: ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας
INT: ungodliness and the worldly desires

Titus 3:14 Art-AFP
GRK: προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας
INT: to be forward in for necessary needs

Hebrews 2:17 Art-AFP
GRK: τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ
INT: to make propitiation for the sins of the

Hebrews 3:8 Art-AFP
GRK: μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: [do] not harden the hearts of you

Hebrews 3:10 Art-AFP
GRK: οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου
INT: not did know the ways of me

Hebrews 3:15 Art-AFP
GRK: Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: [do] not harden the hearts of you

Hebrews 4:7 Art-AFP
GRK: μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: not harden the hearts of you

Hebrews 6:12 Art-AFP
GRK: μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
INT: patience inherit the promises

Hebrews 7:6 Art-AFP
GRK: τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
INT: him who had the promises has blessed

Hebrews 8:10 Art-AFP
GRK: Ἰσραήλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας
INT: of Israel after the days those

Hebrews 9:6 Art-AFP
GRK: οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες
INT: the priests the services accomplishing

Hebrews 10:11 Art-AFP
GRK: λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις
INT: ministering and the same often

Hebrews 10:16 Art-AFP
GRK: αὐτούς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας
INT: them after the days those

Hebrews 10:22 Art-AFP
GRK: πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ
INT: of faith having been sprinkled [as to] the hearts from

Hebrews 10:32 Art-AFP
GRK: Ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας
INT: remember moreover the former days

Hebrews 11:13 Art-AFP
GRK: μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας ἀλλὰ
INT: not having received the promises but

Hebrews 11:17 Art-AFP
GRK: προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος
INT: was offering up the [one] the promises having received

Hebrews 12:12 Art-AFP
GRK: Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας
INT: Therefore the hanging down hands

James 1:21 Art-AFP
GRK: δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν
INT: able to save the souls of you

James 5:3 Art-AFP
GRK: καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν
INT: and will eat the flesh of you

James 5:4 Art-AFP
GRK: τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν
INT: having harvested the fields of you

James 5:5 Art-AFP
GRK: ἐσπαταλήσατε ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: lived in self-indulgence you nourished the hearts of you

James 5:8 Art-AFP
GRK: ὑμεῖς στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν
INT: you strengthen the hearts of you

James 5:16 Art-AFP
GRK: οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ
INT: therefore to one another the sins and

1 Peter 1:11 Art-AFP
GRK: παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα
INT: sufferings and the after these

1 Peter 1:13 Art-AFP
GRK: Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς
INT: Therefore having girded up the waist of the

1 Peter 1:22 Art-AFP
GRK: Τὰς ψυχὰς ὑμῶν
INT: the souls of you

1 Peter 2:9 Art-AFP
GRK: περιποίησιν ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε
INT: a possession that the virtues you might set forth

1 Peter 2:24 Art-AFP
GRK: ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
INT: who the sins of us

1 Peter 3:7 Art-AFP
GRK: μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν
INT: not to be hindered the prayers of you

1 Peter 4:19 Art-AFP
GRK: κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν
INT: Creator let them commit the souls of them

2 Peter 3:3 Art-AFP
GRK: ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας
INT: mockers according to the own lusts

2 Peter 3:16 Art-AFP
GRK: ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς
INT: as also the other Scriptures

1 John 1:9 Art-AFP
GRK: ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
INT: If we should confess the sins of us

1 John 1:9 Art-AFP
GRK: ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ
INT: he might forgive us the sins and

1 John 2:3 Art-AFP
GRK: αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: him if the commandments of him

1 John 2:4 Art-AFP
GRK: αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: him and the commandments of him

1 John 3:5 Art-AFP
GRK: ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ
INT: was revealed that sins he might take away

1 John 3:16 Art-AFP
GRK: τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι
INT: the brothers the lives to lay down

1 John 3:22 Art-AFP
GRK: αὐτοῦ ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: him because the commandments of him

1 John 3:24 Art-AFP
GRK: ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: he that keeps the commandments of him

1 John 5:2 Art-AFP
GRK: ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: we love and the commandments of him

1 John 5:3 Art-AFP
GRK: θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: of God that the commandments of him

2 John 1:6 Art-AFP
GRK: περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
INT: we should walk according to the commandments of him

Jude 1:13 Art-AFP
GRK: θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας
INT: of [the] sea foaming out of themselves shames

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page