τῆς
Englishman's Concordance
τῆς (tēs) — 1306 Occurrences

Matthew 1:3 Art-GFS
GRK: Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ Φαρὲς
INT: Zerah of Tamar Perez

Matthew 1:5 Art-GFS
GRK: Βοὲς ἐκ τῆς Ῥαχάβ Βοὲς
INT: Boaz of Rahab Boaz

Matthew 1:5 Art-GFS
GRK: Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ Ἰωβὴδ
INT: Obed of Ruth Obed

Matthew 1:6 Art-GFS
GRK: Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου
INT: Solomon of the one [who had been wife] of Uriah

Matthew 1:11 Art-GFS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
INT: of him at [the time] of the deportation to Babylon

Matthew 1:17 Art-GFS
GRK: Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
INT: David until the deportation to Babylon

Matthew 1:17 Art-GFS
GRK: καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
INT: and from the deportation to Babylon

Matthew 1:18 Art-GFS
GRK: ἦν Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ
INT: came about having been betrothed the mother of him

Matthew 2:1 Art-GFS
GRK: ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν
INT: in Bethlehem of Judea in

Matthew 2:5 Art-GFS
GRK: Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας οὕτως
INT: In Bethlehem of Judea thus

Matthew 2:11 Art-GFS
GRK: μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ
INT: with Mary the mother of him

Matthew 2:15 Art-GFS
GRK: ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου
NAS: [This was] to fulfill what had been spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: there until the death of Herod

Matthew 2:22 Art-GFS
GRK: Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ
INT: Archelaus reigns over Judea in place of

Matthew 2:22 Art-GFS
GRK: τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας
INT: the district of Galilee

Matthew 3:1 Art-GFS
GRK: τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
INT: the wilderness of Judea

Matthew 3:7 Art-GFS
GRK: φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς
INT: to flee from the coming wrath

Matthew 3:8 Art-GFS
GRK: καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
INT: fruit worthy of repentance

Matthew 3:13 Art-GFS
GRK: Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ
INT: Jesus from Galilee to

Matthew 4:18 Art-GFS
GRK: τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν
INT: the sea of Galilee he saw

Matthew 4:23 Art-GFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ
INT: the gospel of the kingdom and

Matthew 4:25 Art-GFS
GRK: πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: great from Galilee and

Matthew 5:13 Art-GFS
GRK: τὸ ἅλας τῆς γῆς ἐὰν
INT: the salt of the earth if

Matthew 6:19 Art-GFS
GRK: θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς ὅπου
INT: treasures upon the earth where

Matthew 6:25 Art-GFS
GRK: πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ
INT: more is than the food and

Matthew 7:13 Art-GFS
GRK: Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης
KJV: many there be which go in thereat:
INT: Enter in through the narrow gate

Matthew 8:12 Art-GFS
GRK: δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται
INT: moreover sons of the kingdom will be cast out

Matthew 8:15 Art-GFS
GRK: καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς
INT: and he touched the hand of her

Matthew 8:28 Art-GFS
GRK: παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
INT: to pass by the way that

Matthew 9:6 Art-GFS
GRK: ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι
INT: of man on the earth to forgive

Matthew 9:22 Art-GFS
GRK: γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
INT: woman from the hour very

Matthew 9:25 Art-GFS
GRK: εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς
INT: having entered he took hold of the hand of her

Matthew 9:35 Art-GFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ
INT: the gospel of the kingdom and

Matthew 10:10 Art-GFS
GRK: ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ
INT: the workman of the provisions of him

Matthew 10:14 Art-GFS
GRK: ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ
INT: going forth away of [that] house or

Matthew 10:14 Art-GFS
GRK: οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης
INT: house or the city that

Matthew 10:30 Art-GFS
GRK: αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι
INT: the hairs of the head all

Matthew 10:35 Art-GFS
GRK: θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς
INT: a daughter against the mother of her

Matthew 10:35 Art-GFS
GRK: νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
INT: a daughter-in-law against the mother-in-law of her

Matthew 11:23 Art-GFS
GRK: ἂν μέχρι τῆς σήμερον
INT: anyhow until which this day

Matthew 11:25 Art-GFS
GRK: οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι
INT: heaven and the earth that

Matthew 12:4 Art-GFS
GRK: τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον
INT: the loaves of the presentation he ate

Matthew 12:34 Art-GFS
GRK: τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ
INT: the abundance of the heart the

Matthew 12:40 Art-GFS
GRK: τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς
INT: the heart of the earth three

Matthew 12:41 Art-GFS
GRK: κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: judgment with the generation this

Matthew 12:42 Art-GFS
GRK: κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: judgment with the generation this

Matthew 12:42 Art-GFS
GRK: τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι
INT: the ends of the earth to hear

Matthew 13:1 Art-GFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο
INT: Jesus [from] the house sat down

Matthew 13:11 Art-GFS
GRK: τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν
INT: the mysteries of the kingdom of the

Matthew 13:19 Art-GFS
GRK: τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ
INT: the word of the kingdom and

Matthew 13:38 Art-GFS
GRK: οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας τὰ
INT: the sons of the kingdom

Matthew 13:41 Art-GFS
GRK: συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ
INT: they will gather out of the kingdom of him

Matthew 13:44 Art-GFS
GRK: καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ
INT: and for the joy of it

Matthew 14:6 Art-GFS
GRK: ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν
INT: the daughter of the Herodias in

Matthew 14:8 Art-GFS
GRK: προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς
INT: having been urged on by the mother of her

Matthew 14:24 Art-GFS
GRK: πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν
INT: long from the land being

Matthew 14:25 Art-GFS
GRK: δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν
INT: moreover watch of the night he went

Matthew 14:26 Art-GFS
GRK: αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα
INT: him on the sea walking

Matthew 15:18 Art-GFS
GRK: στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται
INT: mouth out of the heart come forth

Matthew 15:19 Art-GFS
GRK: ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται
INT: For out of indeed the heart come forth

Matthew 15:27 Art-GFS
GRK: πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν
INT: fall from the table of the

Matthew 15:28 Art-GFS
GRK: αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
INT: of her from the hour very

Matthew 15:29 Art-GFS
GRK: τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: the sea of Galilee and

Matthew 16:6 Art-GFS
GRK: προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
INT: beware of the leaven of the

Matthew 16:11 Art-GFS
GRK: δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
INT: also of the leaven of the

Matthew 16:12 Art-GFS
GRK: προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
INT: to beware of the leaven of

Matthew 16:12 Art-GFS
GRK: ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν
INT: but of the teaching of the

Matthew 16:13 Art-GFS
GRK: μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα
INT: parts of Caesarea Philippi he questioned

Matthew 16:19 Art-GFS
GRK: τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν
INT: the keys of the kingdom of the

Matthew 16:19 Art-GFS
GRK: δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται
INT: you might bind on the earth will be

Matthew 16:19 Art-GFS
GRK: λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται
INT: you might loose on the earth will be

Matthew 16:26 Art-GFS
GRK: ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
INT: a man [as] an exchange for the soul of him

Matthew 17:5 Art-GFS
GRK: φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα
INT: a voice out of the cloud saying

Matthew 17:18 Art-GFS
GRK: παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
INT: boy from the hour once

Matthew 17:25 Art-GFS
GRK: οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ
INT: The kings of the earth from

Matthew 18:6 Art-GFS
GRK: τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης
INT: the depth of the sea

Matthew 18:17 Art-GFS
GRK: δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ
INT: moreover also the church he fail to listen to

Matthew 18:18 Art-GFS
GRK: δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται
INT: you shall bind on the earth will be

Matthew 18:18 Art-GFS
GRK: λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται
INT: you shall loose on the earth will be

Matthew 18:19 Art-GFS
GRK: ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ
KJV: my Father which is in heaven.
INT: of you on the earth concerning

Matthew 19:1 Art-GFS
GRK: μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: he withdrew from Galilee and

Matthew 19:1 Art-GFS
GRK: τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν
INT: the region of Judea beyond

Matthew 19:10 Art-GFS
GRK: ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός οὐ
INT: man with the wife not

Matthew 20:12 Art-GFS
GRK: τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ
INT: the burden of the day and

Matthew 21:11 Art-GFS
GRK: ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας
INT: from Nazareth of Galilee

Matthew 21:17 Art-GFS
GRK: ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς
INT: he went out of the city to

Matthew 21:19 Art-GFS
GRK: μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν
INT: one along the road he came

Matthew 21:21 Art-GFS
GRK: μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε
INT: only the [miracle] of the fig tree will you do

Matthew 22:31 Art-GFS
GRK: περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν
NAS: have you not read what was spoken
KJV: read that which was spoken
INT: concerning moreover the resurrection of the

Matthew 22:46 Art-GFS
GRK: ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι
INT: from that the day to question

Matthew 23:2 Art-GFS
GRK: λέγων Ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας
INT: saying On Moses' seat

Matthew 23:9 Art-GFS
GRK: ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς εἷς
KJV: your Father, which is in heaven.
INT: your [one] on the earth one

Matthew 23:25 Art-GFS
GRK: ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος ἔσωθεν
INT: cup and of the dish inside

Matthew 23:26 Art-GFS
GRK: ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος ἵνα
INT: cup and of the dish that

Matthew 23:33 Art-GFS
GRK: φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς
INT: shall you escape from the sentence

Matthew 23:33 Art-GFS
GRK: τῆς κρίσεως τῆς γεέννης
INT: the sentence of hell

Matthew 23:35 Art-GFS
GRK: ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ
INT: poured out upon the earth from

Matthew 24:3 Art-GFS
GRK: τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας
INT: the sign the your coming

Matthew 24:14 Art-GFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν
INT: gospel of the kingdom in

Matthew 24:15 Art-GFS
GRK: τὸ Βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ
INT: the abomination of desolation which

Matthew 24:17 Art-GFS
GRK: τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
INT: anything out of the house of him

Matthew 24:30 Art-GFS
GRK: αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ
INT: the tribes of the earth and

Matthew 24:32 Art-GFS
GRK: Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε
INT: of moreover the fig tree learn

Matthew 24:36 Art-GFS
GRK: Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης
INT: concerning moreover the day that

Matthew 24:45 Art-GFS
GRK: κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ
INT: master over the household of him

Matthew 26:7 Art-GFS
GRK: κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
INT: poured [it] on the head of him

Matthew 26:28 Art-GFS
GRK: αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ
INT: blood of me of the covenant that

Matthew 26:29 Art-GFS
GRK: τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως
INT: the fruit of the vine until

Matthew 26:29 Art-GFS
GRK: ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης
INT: vine until the day that

Matthew 26:31 Art-GFS
GRK: τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης
INT: the sheep of the flock

Matthew 26:58 Art-GFS
GRK: μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ
INT: afar even to the court of the

Matthew 26:64 Art-GFS
GRK: ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ
INT: at [the] right hand of Power and

Matthew 27:8 Art-GFS
GRK: Αἵματος ἕως τῆς σήμερον
INT: of blood to this day

Matthew 27:29 Art-GFS
GRK: ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
INT: they put [it] on the head of him

Matthew 27:37 Art-GFS
GRK: ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
INT: they put up over the head of him

Matthew 27:55 Art-GFS
GRK: Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι
INT: Jesus from Galilee ministering

Matthew 27:64 Art-GFS
GRK: τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας
INT: tomb until the third day

Matthew 27:64 Art-GFS
GRK: πλάνη χείρων τῆς πρώτης
INT: deception worse than the first

Matthew 27:66 Art-GFS
GRK: λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας
INT: stone with the guard

Matthew 28:11 Art-GFS
GRK: ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες
INT: Behold some of the guard having gone

Matthew 28:15 Art-GFS
GRK: Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
INT: Jews until the present day

Matthew 28:18 Art-GFS
GRK: καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
INT: and on the earth

Matthew 28:20 Art-GFS
GRK: ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
INT: days until the completion of the

Mark 1:9 Art-GFS
GRK: ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: from Nazareth of Galilee and

Mark 1:16 Art-GFS
GRK: τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν
INT: the sea of Galilee he saw

Mark 1:28 Art-GFS
GRK: τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας
INT: the region around Galilee

Mark 1:29 Art-GFS
GRK: εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες
INT: immediately out of the synagogue having gone forth

Mark 1:31 Art-GFS
GRK: αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός καὶ
INT: her having taken of the hand And

Mark 2:10 Art-GFS
GRK: ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς λέγει
INT: sins on the earth he says

Mark 2:26 Art-GFS
GRK: τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν
INT: the bread of the presentation ate

Mark 3:5 Art-GFS
GRK: τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν
INT: the hardness of the heart of them

Mark 3:7 Art-GFS
GRK: πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησεν
INT: multitude from Galilee followed

Mark 3:7 Art-GFS
GRK: καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
INT: and from Judea

Mark 3:8 Art-GFS
GRK: καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ
INT: and from Idumea and

Mark 4:1 Art-GFS
GRK: θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν
INT: sea on the land was

Mark 4:11 Art-GFS
GRK: μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ
INT: mystery has been given of the kingdom

Mark 4:26 Art-GFS
GRK: σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς
INT: seed upon the earth

Mark 4:31 Art-GFS
GRK: σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς μικρότερον
INT: it has been sown upon the earth smallest

Mark 4:31 Art-GFS
GRK: τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
INT: which [are] upon the earth

Mark 5:1 Art-GFS
GRK: τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς
INT: the other side of the sea to

Mark 5:10 Art-GFS
GRK: ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας
INT: he would send out of the country

Mark 5:29 Art-GFS
GRK: ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος
INT: she was healed from the affliction

Mark 5:34 Art-GFS
GRK: ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου
INT: sound from the affliction of you

Mark 5:41 Art-GFS
GRK: καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ
INT: And having taken the hand of the

Mark 6:3 Art-GFS
GRK: ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ
INT: the son the of Mary and

Mark 6:21 Art-GFS
GRK: τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας
INT: to the leading [men] of Galilee

Mark 6:22 Art-GFS
GRK: καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ
INT: and having come in the daughter of herself

Mark 6:23 Art-GFS
GRK: ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου
INT: up to half of the kingdom of me

Mark 6:47 Art-GFS
GRK: ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης καὶ
INT: in the midst of the sea and

Mark 6:47 Art-GFS
GRK: μόνος ἐπὶ τῆς γῆς
INT: alone upon the land

Mark 6:48 Art-GFS
GRK: τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται
INT: [the] fourth watch of the night he comes

Mark 6:48 Art-GFS
GRK: περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ
INT: walking on the sea and

Mark 6:49 Art-GFS
GRK: αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα
INT: him on the sea walking

Mark 7:21 Art-GFS
GRK: γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν
INT: indeed out of the heart

Mark 7:26 Art-GFS
GRK: ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς
INT: he should cast forth out of the daughter of her

Mark 7:28 Art-GFS
GRK: κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν
INT: dogs under the table eat

Mark 7:29 Art-GFS
GRK: ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου
INT: has gone forth out of the daughter of you

Mark 7:31 Art-GFS
GRK: τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ
INT: the sea of Galilee through

Mark 7:33 Art-GFS
GRK: πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ
INT: having spit he touched the tongue of him

Mark 7:35 Art-GFS
GRK: ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ
INT: the band of the tongue of him

Mark 8:6 Art-GFS
GRK: ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ
INT: to recline on the ground And

Mark 8:15 Art-GFS
GRK: βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
INT: take heed of the leaven of the

Mark 8:15 Art-GFS
GRK: Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου
INT: Pharisees and of the leaven of Herod

Mark 8:23 Art-GFS
GRK: καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ
INT: And having taken hold of the hand of the

Mark 8:23 Art-GFS
GRK: αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης καὶ
INT: him out of the village and

Mark 8:27 Art-GFS
GRK: κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου καὶ
INT: villages of Caesarea Philippi And

Mark 8:37 Art-GFS
GRK: ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
INT: a man [as] an exchange for the soul of him

Mark 9:3 Art-GFS
GRK: γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ
INT: a launderer on the earth not

Mark 9:7 Art-GFS
GRK: φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης Οὗτός
INT: a voice out of the cloud This

Mark 9:20 Art-GFS
GRK: πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο
INT: having fallen upon the ground he rolled

Mark 9:27 Art-GFS
GRK: Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ
INT: Jesus having taken by the hand him

Mark 9:30 Art-GFS
GRK: παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: they passed through Galilee and

Mark 10:1 Art-GFS
GRK: τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ
INT: the region of Judea and

Mark 10:25 Art-GMS
GRK: κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς
INT: [for] a camel through the eye [of] a

Mark 10:25 Art-GMS
GRK: τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν
INT: the eye [of] a needle to pass

Mark 11:11 Art-GFS
GRK: ἤδη οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν
INT: already being the hour he went out

Mark 11:19 Art-GFS
GRK: ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως
INT: he went forth out of the city

Mark 12:30 Art-GMS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
INT: with all the heart of you

Mark 12:30 Art-GFS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
INT: with all the soul of you

Mark 12:30 Art-GFS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου
INT: with all the mind of you

Mark 12:30 Art-GFS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου
INT: with all the strength of you

Mark 12:33 Art-GMS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ
INT: with all the heart and

Mark 12:33 Art-GFS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ
INT: with all the understanding and

Mark 12:33 Art-GFS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ
INT: with all the strength and

Mark 12:34 Art-GFS
GRK: εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ
INT: are you from the kingdom

Mark 12:44 Art-GFS
GRK: δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς
INT: however out of the poverty of her

Mark 13:14 Art-GFS
GRK: τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ
NAS: then those who are in Judea must flee
INT: the abomination of the desolation which

Mark 13:15 Art-GFS
GRK: ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
INT: to take out of the house of him

Mark 13:28 Art-GFS
GRK: Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε
INT: of moreover the fig tree learn

Mark 13:32 Art-GFS
GRK: Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης
KJV: the angels which are in
INT: concerning moreover the day that

Mark 13:32 Art-GFS
GRK: ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς
INT: that or the hour no one

Mark 13:35 Art-GFS
GRK: ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται
INT: the master of the house comes

Mark 14:3 Art-GFS
GRK: κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς
INT: she poured [it] on his the head

Mark 14:24 Art-GFS
GRK: αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ
INT: blood of me of the covenant that

Mark 14:25 Art-GFS
GRK: τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως
INT: the fruit of the vine until

Mark 14:25 Art-GFS
GRK: ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης
INT: vine until the day that

Mark 14:35 Art-GFS
GRK: ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ
INT: he fell upon the earth and

Mark 14:62 Art-GFS
GRK: δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ
INT: right hand sitting of the Power and

Mark 14:64 Art-GFS
GRK: ἠκούσατε τῆς βλασφημίας τί
INT: You heard the blasphemy what

Mark 15:16 Art-GFS
GRK: αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ
INT: him within the palace that

Mark 15:26 Art-GFS
GRK: ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ
INT: the inscription of the accusation against him

Mark 16:3 Art-GFS
GRK: λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ
INT: stone out of the door of the

Mark 16:20 Art-GFS
GRK: ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας
INT: imperishable preaching of eternal salvation

Luke 1:5 Art-GFS
GRK: Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς
INT: of Herod king of Judea a priest

Luke 1:8 Art-GFS
GRK: τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ
INT: the order of the division of him

Luke 1:9 Art-GFS
GRK: τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε
INT: the custom of the priesthood it fell to him by lot

Luke 1:23 Art-GFS
GRK: αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ
INT: the days the service of his

Luke 1:26 Art-GFS
GRK: εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ
INT: to a city of Galilee whose

Luke 1:27 Art-GFS
GRK: τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ
INT: the name of the virgin [was] Mary

Luke 1:33 Art-GFS
GRK: αἰῶνας καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ
INT: ages and of the kingdom of him

Luke 1:41 Art-GFS
GRK: τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ
INT: the greeting of Mary

Luke 1:42 Art-GFS
GRK: ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου
INT: the fruit of the womb of you

Luke 1:48 Art-GFS
GRK: τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ
INT: the humiliation of the handmaiden of him

Luke 1:61 Art-GFS
GRK: ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου
INT: is among the relatives of you

Luke 1:65 Art-GFS
GRK: τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο
INT: the hill country of Judea were being talked of

Luke 2:2 Art-GFS
GRK: ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου
INT: took place when was governor of Syria Cyrenius

Luke 2:4 Art-GFS
GRK: Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ
INT: Joseph from Galilee out of

Luke 2:8 Art-GFS
GRK: φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ
INT: keeping watch by night over

Luke 2:36 Art-GFS
GRK: ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς
INT: seven from the marriage of herself

Luke 2:42 Art-GFS
GRK: τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς
INT: the custom of the Feast

Luke 3:1 Art-GFS
GRK: δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου
INT: moreover fifteenth of the reign of Tiberius

Luke 3:1 Art-GFS
GRK: Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας καὶ
INT: Pontius Pilate of Judea and

Luke 3:1 Art-GFS
GRK: καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου
INT: and being tetrarch of Galilee Herod

Luke 3:1 Art-GFS
GRK: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ
INT: of him being tetrarch of Ituraea and

Luke 3:1 Art-GFS
GRK: καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
INT: and Lysanias of Abilene being tetrarch

Luke 3:7 Art-GFS
GRK: φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς
INT: to flee from the coming wrath

Luke 3:8 Art-GFS
GRK: καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας καὶ
INT: fruits worthy of repentance and

Luke 3:19 Art-GFS
GRK: περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ
INT: concerning Herodias the wife of the

Luke 4:5 Art-GFS
GRK: τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν
INT: the kingdoms of the world in

Luke 4:14 Art-GFS
GRK: καθ' ὅλης τῆς περιχώρου περὶ
INT: into all the region around concerning

Luke 4:22 Art-GFS
GRK: τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς
INT: the words of the grace which

Luke 4:26 Art-GFS
GRK: εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς
INT: to Zarephath of Sidon to

Luke 4:29 Art-GFS
GRK: αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ
INT: him out of [the] city and

Luke 4:31 Art-GFS
GRK: Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας Καὶ
INT: Capernaum a city of Galilee and

Luke 4:37 Art-GFS
GRK: πάντα τόπον τῆς περιχώρου
INT: every place of the surrounding region

Luke 4:38 Art-GFS
GRK: δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν
INT: moreover out of the synagogue he entered

Luke 4:44 Art-GFS
GRK: τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας
INT: the synagogues of Galilee

Luke 5:3 Art-GFS
GRK: αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν
INT: him from the land to put off

Luke 5:17 Art-GFS
GRK: πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ
INT: every village of Galilee and

Luke 5:24 Art-GFS
GRK: ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι
INT: has on the earth to forgive

Luke 6:4 Art-GFS
GRK: τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν
INT: the bread of the presence having taken

Luke 6:17 Art-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ
INT: from all Judea and

Luke 6:17 Art-GFS
GRK: Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου
INT: Jerusalem and the sea coast of Tyre

Luke 6:45 Art-GFS
GRK: ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει
INT: good treasure of the heart brings forth

Luke 6:49 Art-GFS
GRK: τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης
INT: the ruin of the house that

Luke 7:6 Art-GFS
GRK: ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν
INT: being distant from the house sent

Luke 7:12 Art-GFS
GRK: τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ
INT: to the gate of the town also

Luke 7:12 Art-GFS
GRK: καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς
INT: and a crowd of the town considerable

Luke 7:14 Art-GFS
GRK: προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ οἱ
INT: having come up he touched the coffin those

Luke 7:31 Art-GFS
GRK: τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: the men the generation of this

Luke 7:38 Art-GFS
GRK: ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς
INT: with the hairs of the head of her

Luke 8:10 Art-GFS
GRK: τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ
INT: the mysteries of the kingdom

Luke 8:12 Art-GFS
GRK: λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν
INT: word from the heart of them

Luke 8:13 Art-GFS
GRK: δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ
INT: moreover upon the rock those who

Luke 8:22 Art-GFS
GRK: τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ
INT: the other side of the lake and

Luke 8:26 Art-GFS
GRK: ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας
INT: is opposite Galilee

Luke 8:27 Art-GFS
GRK: τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων
INT: certain out of the city having

Luke 8:37 Art-GFS
GRK: τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν
INT: the multitude of the region around of the

Luke 8:41 Art-GFS
GRK: οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν
INT: he a ruler of the synagogue was

Luke 8:51 Art-GFS
GRK: τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ
INT: the father of the child and

Luke 8:54 Art-GFS
GRK: δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς
INT: moreover having taken hold of the hand of her

Luke 9:5 Art-GFS
GRK: ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης
INT: going forth from the city that

Luke 9:11 Art-GFS
GRK: αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ
INT: to them concerning the kingdom

Luke 9:35 Art-GFS
GRK: ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα
INT: came out of the cloud saying

Luke 9:47 Art-GFS
GRK: τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν
INT: the reasoning of the heart of them

Luke 9:51 Art-GFS
GRK: τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ
INT: the days of the ascension of him

Luke 10:11 Art-GFS
GRK: ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν
INT: to us out of the city of you

Luke 10:21 Art-GFS
GRK: οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι
INT: heaven and of the earth that

Luke 10:27 Art-GMS
GRK: ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
INT: with all the heart of you

Luke 11:2 Art-GMS
GRK: καὶ ἐπὶ τὴς γὴς
INT: [so] also upon the earth

Luke 11:31 Art-GFS
GRK: τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: the men the generation of this

Luke 11:31 Art-GFS
GRK: τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι
INT: the ends of the earth to hear

Luke 11:32 Art-GFS
GRK: κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: judgment with the generation this

Luke 11:50 Art-GFS
GRK: κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: of [the] world of the generation this

Luke 11:51 Art-GFS
GRK: ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: it will be required of the generation this

Luke 11:52 Art-GFS
GRK: τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως αὐτοὶ
INT: the key of the knowledge you yourselves

Luke 12:1 Art-GFS
GRK: ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης ἥτις
INT: to yourselves of the leaven which

Luke 12:7 Art-GFS
GRK: αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν
INT: the hairs of the head of you

Luke 12:23 Art-GFS
GRK: πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ
INT: more than is the food and

Luke 12:42 Art-GFS
GRK: κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ
INT: Lord over the servants of him

Luke 12:56 Art-GFS
GRK: τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ
INT: the appearance of the earth and

Luke 13:12 Art-GFS
GRK: Γύναι ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου
INT: Woman you have been freed from the sickness of you

Luke 13:15 Art-GFS
GRK: ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ
INT: donkey from the stall and

Luke 13:24 Art-GFS
GRK: εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας
INT: to enter in through the narrow door

Luke 14:21 Art-GFS
GRK: καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ
INT: and lanes of the city and

Luke 15:12 Art-GFS
GRK: ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας ὁ
INT: falling [to me] portion of the property

Luke 15:15 Art-GFS
GRK: τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης
INT: of the citizens the country of that

Luke 16:2 Art-GFS
GRK: τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου
INT: the account of the stewardship of you

Luke 16:4 Art-GFS
GRK: μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί
INT: I shall have been removed from the management they might receive

Luke 16:8 Art-GFS
GRK: τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι
INT: the manager unrighteous because

Luke 16:9 Art-GFS
GRK: τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας ἵνα
INT: the money of unrighteousness that

Luke 16:21 Art-GFS
GRK: πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ
INT: fell from the table of the

Luke 16:28 Art-GFS
GRK: τόπον τοῦτον τῆς βασάνου
INT: place this of torment

Luke 17:4 Art-GFS
GRK: ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ
INT: if seven times in the day he should sin

Luke 17:24 Art-GFS
GRK: ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν
INT: flashes from the [one end] of the

Luke 17:25 Art-GFS
GRK: ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
INT: to be rejected by the generation this

Luke 17:32 Art-GFS
GRK: μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ
INT: Remember the wife of Lot

Luke 18:6 Art-GFS
GRK: ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει
INT: the judge unrighteous says

Luke 18:8 Art-GFS
GRK: πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς
INT: faith on the earth

Luke 18:29 Art-GFS
GRK: τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ
INT: children for the sake of the kingdom

Luke 19:44 Art-GFS
GRK: τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου
INT: the season the of visitation of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page