τῇ
Englishman's Concordance
τῇ (tē) — 882 Occurrences

Matthew 2:2 Art-DFS
GRK: ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ
INT: star in the east and

Matthew 2:9 Art-DFS
GRK: εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν
INT: they saw in the east went before

Matthew 3:1 Art-DFS
GRK: κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς
INT: proclaiming in the wilderness

Matthew 3:3 Art-DFS
GRK: βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Matthew 3:12 Art-DFS
GRK: πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
INT: winnowing fork [is] in the hand of him

Matthew 4:23 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων
INT: throughout all Galilee teaching

Matthew 5:8 Art-DFS
GRK: οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι
INT: the pure in heart for

Matthew 5:15 Art-DFS
GRK: τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ
INT: who [are] in the house

Matthew 5:19 Art-DFS
GRK: κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: he will be called in the kingdom of the

Matthew 5:19 Art-DFS
GRK: κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: will be called in the kingdom of the

Matthew 5:21 Art-DFS
GRK: ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει
INT: liable will be to the judgment

Matthew 5:22 Art-DFS
GRK: ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ὃς
INT: liable will be to the judgment whoever

Matthew 5:25 Art-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ μή
INT: him on the way lest

Matthew 5:28 Art-DFS
GRK: αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
INT: her in the heart of him

Matthew 5:35 Art-DFS
GRK: μήτε ἐν τῇ γῇ ὅτι
INT: nor by the earth because

Matthew 5:36 Art-DFS
GRK: μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου
INT: Neither by the head of you

Matthew 6:7 Art-DFS
GRK: ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
INT: that in the many words of them

Matthew 6:25 Art-DFS
GRK: μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν
NAS: to you, do not be worried about your life,
INT: not be anxious about the life of you

Matthew 6:29 Art-DFS
GRK: ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
INT: in all the glory of him

Matthew 6:34 Art-DFS
GRK: ἑαυτῆς ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ
INT: itself Sufficient to the day [is] the

Matthew 7:22 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε
INT: on that the day Lord

Matthew 7:25 Art-DFS
GRK: καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ
INT: and fell house upon that

Matthew 7:27 Art-DFS
GRK: καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ
INT: and beat upon house upon that

Matthew 7:28 Art-DFS
GRK: ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
INT: crowds at the teaching of him

Matthew 8:6 Art-DFS
GRK: βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός
INT: is laid in the house paralyzed

Matthew 8:11 Art-DFS
GRK: Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: Jacob in the kingdom of the

Matthew 8:13 Art-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ
INT: of him in the hour that

Matthew 8:24 Art-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ ὥστε
INT: arose in the sea so that

Matthew 8:26 Art-DFS
GRK: ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ
INT: winds and the sea and

Matthew 9:10 Art-DFS
GRK: ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ
INT: reclining [at table] in the house that

Matthew 9:31 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ
INT: in all the land that

Matthew 10:15 Art-DFS
GRK: κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
INT: of judgment than the city for that

Matthew 10:19 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί
INT: in that hour what

Matthew 10:23 Art-DFS
GRK: ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
INT: you in the city one

Matthew 10:27 Art-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε
INT: you in the darkness speak

Matthew 11:11 Art-DFS
GRK: μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: [the] least in the kingdom of the

Matthew 11:29 Art-DFS
GRK: καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ
INT: and humble [in] the heart and

Matthew 12:40 Art-DFS
GRK: Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ
INT: Jonah in the belly of the

Matthew 12:40 Art-DFS
GRK: ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς
INT: of man in the heart of the

Matthew 12:41 Art-DFS
GRK: ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ
INT: will stand up in the judgment with

Matthew 12:42 Art-DFS
GRK: ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ
INT: will rise up in the judgment with

Matthew 12:45 Art-DFS
GRK: ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ
INT: it will be also to generation this

Matthew 12:45 Art-DFS
GRK: γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ
INT: generation this the evil

Matthew 13:1 Art-DFS
GRK: Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
INT: And in the [same] day that

Matthew 13:15 Art-DFS
GRK: ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν
INT: they should hear and with the heart they should understand

Matthew 13:19 Art-DFS
GRK: ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
INT: was sown in the heart of him

Matthew 13:40 Art-DFS
GRK: ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ
INT: it will be in the completion of the

Matthew 13:43 Art-DFS
GRK: ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: sun in the kingdom of the

Matthew 13:49 Art-DFS
GRK: ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ
INT: will it be in the completion of the

Matthew 13:52 Art-DFS
GRK: γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: scribe having discipled into the kingdom of the

Matthew 13:54 Art-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
INT: them in the synagogue of them

Matthew 13:57 Art-DFS
GRK: μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ
INT: not in the hometown and

Matthew 13:57 Art-DFS
GRK: καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
INT: and in the household of him

Matthew 14:10 Art-DFS
GRK: Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ
INT: John in the prison

Matthew 14:11 Art-DFS
GRK: καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς
INT: and she brought [it] to [the] mother of her

Matthew 15:5 Art-DFS
GRK: πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον
INT: to father or the mother [It is] a gift

Matthew 15:32 Art-DFS
GRK: ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ
INT: they faint on the way

Matthew 16:18 Art-DFS
GRK: ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω
INT: on this the rock I will build

Matthew 16:21 Art-DFS
GRK: ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
INT: to be killed and the third day

Matthew 16:27 Art-DFS
GRK: ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ
INT: to come in the glory the

Matthew 16:28 Art-DFS
GRK: ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
INT: coming in the kingdom of him

Matthew 17:22 Art-DFS
GRK: αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν
INT: they in Galilee said

Matthew 17:23 Art-DFS
GRK: αὐτόν καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
INT: him and the third day

Matthew 18:1 Art-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον
INT: In that hour came

Matthew 18:1 Art-DFS
GRK: ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: is in the kingdom of the

Matthew 18:4 Art-DFS
GRK: μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
INT: greatest in the kingdom of the

Matthew 18:17 Art-DFS
GRK: αὐτῶν εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν
INT: them tell [it] to the church if

Matthew 19:5 Art-DFS
GRK: καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ
INT: and will be joined with the wife of him

Matthew 19:28 Art-DFS
GRK: μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν
INT: me in the regeneration when

Matthew 20:3 Art-DFS
GRK: ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς
INT: standing in the marketplace idle

Matthew 20:17 Art-DFS
GRK: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν
INT: and on the way said

Matthew 20:19 Art-DFS
GRK: σταυρῶσαι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
INT: to crucify and the third day

Matthew 20:21 Art-DFS
GRK: σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου
INT: of you in the kingdom of you

Matthew 21:5 Art-DFS
GRK: Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών
INT: Say to the daughter of Zion

Matthew 21:8 Art-DFS
GRK: ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ ἄλλοι
INT: cloaks on the road others

Matthew 21:8 Art-DFS
GRK: ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ
INT: were spreading [them] on the road

Matthew 21:22 Art-DFS
GRK: αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες
INT: you might ask in prayer believing

Matthew 22:23 Art-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον
KJV: the Sadducees, which say
INT: On that day came

Matthew 22:28 Art-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν
INT: In the resurrection therefore

Matthew 22:30 Art-DFS
GRK: ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε
INT: in indeed the resurrection neither

Matthew 22:33 Art-DFS
GRK: ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
INT: were astonished at the teaching of him

Matthew 22:37 Art-DMS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου
INT: with all the heart of you

Matthew 22:37 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου
INT: with all the soul of you

Matthew 22:37 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου
INT: with all the mind of you

Matthew 24:14 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς
INT: in all the earth for

Matthew 24:16 Art-DFS
GRK: οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
NAS: then those who are in Judea must flee
INT: those in Judea let them flee

Matthew 24:26 Art-DFS
GRK: Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν
INT: Behold in the wilderness he is

Matthew 24:48 Art-DFS
GRK: ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
INT: that in the heart of him

Matthew 25:25 Art-DFS
GRK: σου ἐν τῇ γῇ ἴδε
INT: of you in the ground behold

Matthew 25:31 Art-DFS
GRK: ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ
INT: of man in the glory of him

Matthew 26:5 Art-DFS
GRK: Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ ἵνα
INT: Not during the feast that

Matthew 26:10 Art-DFS
GRK: κόπους παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον
INT: trouble do you cause to the woman a work

Matthew 26:17 Art-DFS
GRK: Τῇ δὲ πρώτῃ
INT: on the moreover first [day]

Matthew 26:29 Art-DFS
GRK: καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: new in the kingdom the

Matthew 26:31 Art-DFS
GRK: ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ
INT: me during the night this

Matthew 26:34 Art-DFS
GRK: ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν
INT: during this night before [the]

Matthew 26:55 Art-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν
INT: In that hour said

Matthew 26:69 Art-DFS
GRK: ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ καὶ
INT: outside in the court and

Matthew 27:29 Art-DFS
GRK: κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ
INT: a reed in the right hand of him

Matthew 27:60 Art-DFS
GRK: ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ
INT: he had cut in the rock and

Matthew 27:60 Art-DFS
GRK: λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ
INT: a stone great to the door of the

Matthew 27:62 Art-DFS
GRK: Τῇ δὲ ἐπαύριον
INT: and [the] next day

Matthew 28:1 Art-DFS
GRK: δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς
INT: moreover Sabbath it being dawn toward

Mark 1:3 Art-DFS
GRK: βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Mark 1:4 Art-DFS
GRK: βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ
INT: baptizing in the wilderness and

Mark 1:13 Art-DFS
GRK: ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα
INT: he was in the wilderness forty

Mark 1:16 Art-DFS
GRK: ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν
INT: casting a net into the sea they were

Mark 1:22 Art-DFS
GRK: ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
INT: they were astonished at the teaching of him

Mark 1:23 Art-DFS
GRK: ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
INT: there was in the synagogue of them

Mark 2:15 Art-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
INT: he in the house of him

Mark 2:20 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
INT: in those the days

Mark 3:5 Art-DFS
GRK: συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς
INT: being grieved at the hardness of the

Mark 4:1 Art-DFS
GRK: καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ
INT: sat in the sea and

Mark 4:2 Art-DFS
GRK: αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
INT: to them in the teaching of him

Mark 4:35 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας
INT: on that day evening

Mark 4:38 Art-DFS
GRK: ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ
INT: was in the stern on

Mark 4:39 Art-DFS
GRK: καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα
INT: and said to the sea Silence

Mark 5:13 Art-DFS
GRK: ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ
INT: they were drowned in the sea

Mark 5:20 Art-DFS
GRK: κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα
INT: to proclaim in the [the] Decapolis how much

Mark 6:2 Art-DFS
GRK: διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ
INT: to teach in the synagogue and

Mark 6:4 Art-DFS
GRK: μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ
INT: not in the hometown of him

Mark 6:4 Art-DFS
GRK: καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
INT: and in the household of him

Mark 6:11 Art-DMS
GRK: κρίσεως ἤ τῇ πόλει ἐκείνη
INT: of judgment than that town for

Mark 6:24 Art-DFS
GRK: ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς
INT: having gone out said the mother of her

Mark 6:27 Art-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ
INT: him in the prison

Mark 6:28 Art-DFS
GRK: ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς
INT: gave it the mother of her

Mark 7:11 Art-DFS
GRK: πατρὶ ἢ τῇ μητρί Κορβάν
INT: father or the mother [It is] a corban

Mark 7:12 Art-DFS
GRK: πατρὶ ἢ τῇ μητρί
INT: father or the mother

Mark 7:13 Art-DFS
GRK: τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν
INT: of God for the tradition of you

Mark 8:3 Art-DFS
GRK: ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ καί
INT: they will faint on the way For

Mark 8:12 Art-DFS
GRK: εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ
INT: if There will be given to the generation this

Mark 8:26 Art-DMS
GRK: τινὶ ἐν τῇ κώμῃ
INT: to any one in the village

Mark 8:27 Art-DFS
GRK: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα
INT: And on the way he was questioning

Mark 8:38 Art-DFS
GRK: λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ
INT: words in the generation this

Mark 8:38 Art-DFS
GRK: γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ
INT: generation this adulterous and

Mark 8:38 Art-DFS
GRK: ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ
INT: he shall come in the glory of the

Mark 9:24 Art-DFS
GRK: βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
INT: help of me the unbelief

Mark 9:33 Art-DFS
GRK: Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος
INT: and in the house having been

Mark 9:33 Art-DFS
GRK: Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε
INT: What on the way were you discussing

Mark 9:34 Art-DFS
GRK: διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς
INT: they had been discussing along the road who [was]

Mark 10:32 Art-DFS
GRK: δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες
NAS: of them; and they were amazed, and those who followed
INT: moreover on the way going up

Mark 10:37 Art-DFS
GRK: καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου
INT: we might sit in the glory of you

Mark 10:52 Art-DFS
GRK: αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ
INT: him on the way

Mark 11:12 Art-DFS
GRK: Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων
INT: And on the next day having gone out

Mark 11:18 Art-DFS
GRK: ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
INT: were astonished at the teaching of him

Mark 11:23 Art-DFS
GRK: διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
INT: shall doubt in the heart of him

Mark 12:23 Art-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀναστάσει ὅταν
NAS: wife will she be? For all seven
INT: in the resurrection when

Mark 12:26 Art-DFS
GRK: ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως
INT: have you read in the book of Moses

Mark 12:38 Art-DFS
GRK: Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
KJV: of the scribes, which love to go
INT: And in the teaching of him

Mark 13:11 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο
INT: in that hour that

Mark 13:14 Art-DFS
GRK: οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
INT: those in Judea let them flee

Mark 14:2 Art-DFS
GRK: Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ μή
INT: Not during the feast lest

Mark 14:3 Art-DFS
GRK: Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος
INT: Bethany in the house of Simon

Mark 14:12 Art-DFS
GRK: Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ
INT: And on the first day

Mark 14:25 Art-DFS
GRK: καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: new in the kingdom

Mark 14:27 Art-DMS
GRK: ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη
INT: me on the night this

Mark 14:30 Art-DFS
GRK: σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν
INT: today this night before

Mark 14:66 Art-DFS
GRK: κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται
INT: below in the courtyard comes

Mark 15:7 Art-DFS
GRK: οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον
INT: who in the insurrection murder

Mark 15:34 Art-DFS
GRK: καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ
INT: and at the ninth hour

Mark 15:41 Art-DFS
GRK: ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν
KJV: other women which came up
INT: he was in Galilee followed

Mark 15:46 Art-DFS
GRK: αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ
INT: him he wrapped [him] in the linen cloth and

Mark 16:2 Art-DFS
GRK: λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν
INT: very early on the first [day] the

Mark 16:9 Art-DFS
GRK: πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ παρ'
INT: first to Mary Magdalene from

Mark 16:15 Art-DFS
GRK: εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
INT: gospel to all the creation

Luke 1:8 Art-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς
INT: of him in the order of the

Luke 1:10 Art-DFS
GRK: προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ
INT: praying outside at the hour of the

Luke 1:14 Art-DFS
GRK: πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ
INT: many at the birth of him

Luke 1:36 Art-DFS
GRK: ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ
INT: is to her who [was] called barren

Luke 1:41 Art-DFS
GRK: βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς
INT: baby in the womb of her

Luke 1:44 Art-DFS
GRK: βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου
INT: baby in the womb of me

Luke 1:57 Art-DFS
GRK: Τῇ δὲ Ἐλισάβετ
INT: moreover Elizabeth

Luke 1:59 Art-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
INT: it came to pass on the day the

Luke 1:59 Art-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον
INT: the day the eighth they came

Luke 1:65 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς
INT: in all the hill country

Luke 1:66 Art-DFS
GRK: ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν
INT: having heard in the heart of them

Luke 2:5 Art-DFS
GRK: σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ
INT: with Mary who was betrothed to him

Luke 2:8 Art-DFS
GRK: ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ
INT: were in the region

Luke 2:8 Art-DFS
GRK: τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες
INT: the region same lodging in the fields

Luke 2:16 Art-DFS
GRK: κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ
INT: lying in the manger

Luke 2:19 Art-DFS
GRK: συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
INT: pondering [them] in the heart of her

Luke 2:21 Art-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ
INT: he in the womb

Luke 2:38 Art-DFS
GRK: καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα
NAS: of Him to all those who were looking
INT: and she at that hour having come up

Luke 2:41 Art-DFS
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ
INT: to Jerusalem at the feast of the

Luke 2:44 Art-DFS
GRK: εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον
INT: to be in their company they went

Luke 2:47 Art-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ
INT: him at the understanding and

Luke 2:51 Art-DFS
GRK: ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
INT: words in the heart of her

Luke 2:52 Art-DFS
GRK: προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ
INT: advanced in wisdom and

Luke 3:2 Art-DFS
GRK: υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ
INT: son in the wilderness

Luke 3:4 Art-DFS
GRK: βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Luke 3:17 Art-DFS
GRK: πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
INT: winnowing fork [is] in the hand of him

Luke 4:1 Art-DFS
GRK: πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ
INT: Spirit into the wilderness

Luke 4:14 Art-DFS
GRK: Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ
INT: Jesus in the power of the

Luke 4:16 Art-DFS
GRK: αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν
INT: to him on the day of the

Luke 4:20 Art-DFS
GRK: ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν
INT: eyes in the synagogue were

Luke 4:23 Art-DFS
GRK: ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου
INT: here in the hometown of you

Luke 4:24 Art-DFS
GRK: ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ
INT: is in the hometown of him

Luke 4:28 Art-DFS
GRK: θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες
INT: with anger in the synagogue hearing

Luke 4:32 Art-DFS
GRK: ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
INT: they were astonished at the teaching of him

Luke 4:33 Art-DFS
GRK: καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν
INT: And in the synagogue was

Luke 5:9 Art-DFS
GRK: αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν
INT: him at the catch of the

Luke 5:29 Art-DFS
GRK: αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
INT: for him in the house of him

Luke 6:12 Art-DFS
GRK: διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ
INT: spending the night in prayer

Luke 6:23 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ
INT: in that the day and

Luke 6:48 Art-DFS
GRK: ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ
INT: the stream the house that

Luke 7:12 Art-DFS
GRK: δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς
INT: moreover he drew near to the gate of the

Luke 7:12 Art-DFS
GRK: μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ
INT: only begotten son of the mother of him

Luke 7:15 Art-DFS
GRK: ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ
INT: he gave him to the mother of him

Luke 7:17 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ
INT: in all Judea concerning

Luke 7:17 Art-DFS
GRK: καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ
INT: and all the region around

Luke 7:21 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν
INT: at that very hour he healed

Luke 7:28 Art-DFS
GRK: μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: [the] least in the kingdom of

Luke 7:37 Art-DFS
GRK: ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός
INT: was in the city a sinner

Luke 7:37 Art-DFS
GRK: κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ
INT: he had reclined [at table] in the house of the

Luke 8:15 Art-DFS
GRK: δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ
INT: moreover in the good soil

Luke 9:22 Art-DFS
GRK: ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
INT: to be killed and the third day

Luke 9:26 Art-DFS
GRK: ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ
INT: he shall come in the glory of himself

Luke 9:37 Art-DFS
GRK: Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ
INT: it came to pass moreover the next day

Luke 9:43 Art-DFS
GRK: πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ
INT: all at the majesty

Luke 9:57 Art-DFS
GRK: αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν
INT: of them along the road said

Luke 9:62 Art-DFS
GRK: εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: fit is for the kingdom

Luke 10:7 Art-DFS
GRK: αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε
INT: the same moreover house abide

Luke 10:12 Art-DFS
GRK: Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
INT: for Sodom in the day that

Luke 10:12 Art-DFS
GRK: ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
INT: it will be than the city for that

Luke 10:14 Art-DFS
GRK: ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ
INT: will it be in the judgment than

Luke 10:21 Art-DFS
GRK: Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο
INT: In the same hour he rejoiced

Luke 10:27 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου
INT: with all the soul of you

Luke 10:27 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου
INT: with all the strength of you

Luke 10:27 Art-DFS
GRK: ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου
INT: with all the mind of you

Luke 10:31 Art-DFS
GRK: κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ
INT: went down on the road that

Luke 11:30 Art-DFS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ
INT: of man to the generation this

Luke 11:31 Art-DFS
GRK: ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ
INT: will rise up in the judgment with

Luke 11:32 Art-DFS
GRK: ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ
INT: will stand up in the judgment with

Luke 11:36 Art-DFS
GRK: ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ
INT: the lamp shining might light

Luke 12:3 Art-DFS
GRK: ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε
INT: whatever in the darkness you said

Luke 12:12 Art-DFS
GRK: ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ
INT: in same the hour what

Luke 12:19 Art-DFS
GRK: καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου
INT: and I will say to the soul of me

Luke 12:20 Art-DFS
GRK: Ἄφρων ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν
INT: Fool this the night the

Luke 12:22 Art-DFS
GRK: μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί
INT: not Be anxious life what

Luke 12:27 Art-DFS
GRK: ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
INT: in all the glory of him

Luke 12:38 Art-DFS
GRK: κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν
INT: And if in the second or if

Luke 12:38 Art-DFS
GRK: κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ
INT: or if in the third watch

Luke 12:45 Art-DFS
GRK: ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
INT: that in the heart of him

Luke 12:51 Art-DFS
GRK: δοῦναι ἐν τῇ γῇ οὐχί
INT: to give on the earth No

Luke 12:58 Art-DFS
GRK: ἄρχοντα ἐν τῇ ὁδῷ δὸς
INT: a magistrate in the way give

Luke 13:7 Art-DFS
GRK: καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ
INT: fruit on the fig tree this

Luke 13:14 Art-DFS
GRK: καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ
INT: and not on the day of the

Luke 13:16 Art-DFS
GRK: δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ
INT: bond this on the day of the

Luke 13:28 Art-DFS
GRK: προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: prophets in the kingdom

Luke 13:29 Art-DFS
GRK: ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: will recline in the kingdom

Luke 13:31 Art-DFS
GRK: Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν
INT: on same the day came to [him]

Luke 13:32 Art-DFS
GRK: Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ
INT: Having gone say to the fox that

Luke 13:32 Art-DFS
GRK: αὔριον καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι
INT: tomorrow and the third [day] I am perfected

Luke 13:33 Art-DFS
GRK: αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι
INT: tomorrow and the [day] following to proceed

Luke 14:14 Art-DFS
GRK: σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν
INT: you in the resurrection of the

Luke 14:15 Art-DFS
GRK: ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: bread in the kingdom

Luke 14:17 Art-DFS
GRK: δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ
INT: servant of him at the hour of the

Luke 15:4 Art-DFS
GRK: ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ
INT: nine in the wilderness and

Luke 15:25 Art-DFS
GRK: ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν
INT: coming [up] he drew near to the house he heard

Luke 16:24 Art-DFS
GRK: ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ
INT: I am suffering in the flame this

Luke 16:25 Art-DFS
GRK: σου ἐν τῇ ζωῇ σου
INT: of you in the life of you

Luke 17:6 Art-DFS
GRK: ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ
INT: you might say anyhow to the mulberry tree this

Luke 17:6 Art-DFS
GRK: φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ
INT: be you planted in the sea and

Luke 17:24 Art-DMS
GRK: ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ
INT: of man in the day of him

Luke 17:31 Art-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς
INT: In that day [he] who

Luke 17:31 Art-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ μὴ
INT: of him in the house not

Luke 17:34 Art-DFS
GRK: ὑμῖν ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται
INT: to you In that night there will be

Luke 18:3 Art-DFS
GRK: ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ
INT: there was in the city that

Luke 18:33 Art-DFS
GRK: αὐτόν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ
INT: him and on the day

Luke 18:33 Art-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται
INT: on the day third he will rise again

Luke 19:3 Art-DFS
GRK: ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς
INT: crowd because in stature small

Luke 19:36 Art-DFS
GRK: αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ
INT: of them on the road

Luke 19:37 Art-DFS
GRK: ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ
INT: already at the descent of the

Luke 19:42 Art-DFS
GRK: ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
KJV: day, the things [which belong] unto
INT: you had known in the day this

Luke 20:19 Art-DFS
GRK: ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ καὶ
INT: in same hour and

Luke 20:20 Art-DFS
GRK: παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ
INT: to betray him to the rule and

Luke 20:20 Art-DFS
GRK: ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ
INT: rule and to the authority of the

Luke 20:26 Art-DFS
GRK: θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ
INT: having marveled at the answer of him

Luke 20:33 Art-DFS
GRK: οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος
INT: therefore in the resurrection of which

Luke 21:19 Art-DFS
GRK: ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν
INT: By the endurance of you

Luke 21:21 Art-DFS
GRK: οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
NAS: Then those who are in Judea must flee
INT: those in Judea let them flee

Luke 21:26 Art-DFS
GRK: τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ αἱ
INT: of that which is coming on the earth

Luke 22:16 Art-DFS
GRK: πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
INT: it be fulfilled in the kingdom

Luke 22:30 Art-DFS
GRK: μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου
INT: of me in the kingdom of me

Luke 23:12 Art-DFS
GRK: ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ'
INT: on same the day with

Luke 23:19 Art-DFS
GRK: γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ
INT: having been made in the city and

Luke 23:19 Art-DFS
GRK: βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ
INT: having been cast into the prison

Luke 23:51 Art-DFS
GRK: ἦν συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ
INT: was having consented to the counsel and

Luke 23:51 Art-DFS
GRK: βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν
INT: counsel and the deed of them

Luke 24:1 Art-DFS
GRK: τῇ δὲ μιᾷ
INT: but [the] first [day]

Luke 24:6 Art-DFS
GRK: ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
INT: being in Galilee

Luke 24:7 Art-DFS
GRK: σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
INT: to be crucified and the third day

Luke 24:13 Art-DFS
GRK: ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν
INT: on same the day were

Luke 24:25 Art-DFS
GRK: καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ
INT: and slow of heart

Luke 24:32 Art-DFS
GRK: ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ ὡς
INT: with us on the road as

Luke 24:33 Art-DFS
GRK: ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν
NAS: the eleven and those who
INT: having risen up [that] same hour they returned

Luke 24:35 Art-DFS
GRK: τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ
INT: the things on the road and

Luke 24:35 Art-DFS
GRK: αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ
INT: to them in the breaking of the

Luke 24:38 Art-DFS
GRK: ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν
INT: do come up in the hearts of you

Luke 24:46 Art-DFS
GRK: ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
INT: from among [the] dead the third day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page