τὸ
Englishman's Concordance
τὸ (to) — 1714 Occurrences

Matthew 1:20 Art-NNS
GRK: γυναῖκά σου τὸ γὰρ ἐν
INT: wife of you that which indeed in

Matthew 1:21 Art-ANS
GRK: καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: and you will call the name of him

Matthew 1:22 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
NAS: to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 1:23 Art-ANS
GRK: καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: and they will call the name of him

Matthew 1:25 Art-ANS
GRK: καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: and he called the name of him

Matthew 2:9 Art-NNS
GRK: οὗ ἦν τὸ παιδίον
INT: where was the child

Matthew 2:11 Art-ANS
GRK: οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ
INT: house they found the child with

Matthew 2:13 Art-ANS
GRK: Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ
INT: Having risen take with [you] the child and

Matthew 2:13 Art-ANS
GRK: Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ
INT: Herod to seek the child

Matthew 2:14 Art-ANS
GRK: ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ
INT: he having risen took with [him] the child and

Matthew 2:15 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 2:17 Art-NNS
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: Then what had been spoken through
KJV: was fulfilled that which was spoken
INT: Then was fulfilled that having been spoken by

Matthew 2:20 Art-ANS
GRK: Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ
NAS: of Israel; for those who sought
KJV: they are dead which sought
INT: Having risen take with [you] the child and

Matthew 2:21 Art-ANS
GRK: ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ
INT: he having risen took with [him] the child and

Matthew 2:23 Art-NNS
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: so that should be fulfilled that having been spoken through

Matthew 3:4 Art-ANS
GRK: Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
INT: John had the garment of him

Matthew 3:7 Art-ANS
GRK: ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ
INT: coming to the baptism of him

Matthew 3:12 Art-NNS
GRK: οὗ τὸ πτύον ἐν
INT: Of whom the winnowing fork [is] in

Matthew 3:12 Art-ANS
GRK: τὴν ἀποθήκην τὸ δὲ ἄχυρον
INT: the barn and [the] chaff

Matthew 3:16 Art-AMS
GRK: καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ
INT: and he saw the Spirit of

Matthew 4:5 Art-ANS
GRK: αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ
INT: him upon the pinnacle of the

Matthew 4:14 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 4:22 Art-ANS
GRK: εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ
INT: immediately having left the boat and

Matthew 4:23 Art-ANS
GRK: καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς
INT: and proclaiming the gospel of the

Matthew 5:1 Art-ANS
GRK: ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ
INT: he went up on the mountain and

Matthew 5:2 Art-ANS
GRK: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ
INT: And having opened the mouth of him

Matthew 5:13 Art-NNS
GRK: Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς
INT: You are the salt of the

Matthew 5:13 Art-NNS
GRK: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ
INT: if however the salt become tasteless

Matthew 5:14 Art-NNS
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ
INT: You are the light of the

Matthew 5:16 Art-NNS
GRK: οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
KJV: your Father which is in heaven.
INT: Thus let shine the light of you

Matthew 5:23 Art-ANS
GRK: οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
INT: therefore you shall offer the offering of you

Matthew 5:23 Art-ANS
GRK: σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ
INT: of you at the altar and there

Matthew 5:24 Art-ANS
GRK: ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
INT: leave there the gift of you

Matthew 5:24 Art-ANS
GRK: ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου
INT: having come offer the gift of you

Matthew 5:28 Art-ANS
GRK: γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν
INT: a woman to lust after her

Matthew 5:29 Art-NNS
GRK: μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου
INT: not all the body of you

Matthew 5:30 Art-NNS
GRK: μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου
INT: not all the body of you

Matthew 5:37 Art-NNS
GRK: οὒ οὔ τὸ δὲ περισσὸν
INT: no no [anything] moreover more

Matthew 5:40 Art-ANS
GRK: αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον
INT: to him also [your] cloak

Matthew 5:46 Art-ANS
GRK: οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
INT: the tax gatherers the same do

Matthew 5:47 Art-ANS
GRK: οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
INT: the The Gentiles the same do

Matthew 6:1 Art-ANS
GRK: ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς
INT: men in order to be seen by them

Matthew 6:6 Art-ANS
GRK: εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου
NAS: to your Father who is in secret,
KJV: to thy Father which is in secret;
INT: enter into the room of you

Matthew 6:9 Art-NNS
GRK: οὐρανοῖς Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
INT: heavens hallowed be the name of you

Matthew 6:10 Art-NNS
GRK: σου γενηθήτω τὸ θέλημά σου
INT: of you let be done the will of you

Matthew 6:17 Art-ANS
GRK: κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου
INT: head and the face of you

Matthew 6:22 Art-NNS
GRK: ἁπλοῦς ὅλον τὸ σῶμά σου
INT: clear [the] whole body of you

Matthew 6:23 Art-NNS
GRK: ᾖ ὅλον τὸ σῶμά σου
INT: be all the body of you

Matthew 6:23 Art-NNS
GRK: εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ
INT: If therefore the light that [is]

Matthew 6:23 Art-NNS
GRK: τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ
INT: the light that [is] in you

Matthew 6:23 Art-NNS
GRK: σκότος ἐστίν τὸ σκότος πόσον
INT: darkness is that darkness how great

Matthew 6:25 Art-NNS
GRK: τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ
INT: food and the body than

Matthew 7:3 Art-ANS
GRK: δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ
INT: moreover look you on the speck that [is]

Matthew 7:3 Art-ANS
GRK: τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ
INT: the speck that [is] in the

Matthew 7:4 Art-ANS
GRK: Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ
INT: Allow [that] I might cast out the speck from

Matthew 7:5 Art-ANS
GRK: διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ
INT: you will see clearly to cast out the speck out of

Matthew 7:6 Art-ANS
GRK: Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς
NAS: Do not give what is holy to dogs,
KJV: not that which is holy
INT: not Give that which [is] holy to the

Matthew 7:17 Art-NNS
GRK: καλοὺς ποιεῖ τὸ δὲ σαπρὸν
INT: good produces and [the] bad

Matthew 7:21 Art-ANS
GRK: ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ
INT: he who does the will the

Matthew 8:4 Art-ANS
GRK: καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ
INT: and offer the gift which

Matthew 8:12 Art-ANS
GRK: ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ
INT: will be cast out into the darkness the

Matthew 8:12 Art-ANS
GRK: τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ
INT: the darkness the outer there

Matthew 8:17 Art-NNS
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
INT: So that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 8:18 Art-ANS
GRK: ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν
INT: to depart to the other side

matthew 8:23 Prep
GRK: αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν
INT: he into the boat followed

Matthew 8:24 Art-NNS
GRK: θαλάσσῃ ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι
INT: sea so that the boat was covered

Matthew 8:28 Art-ANS
GRK: αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς
INT: he to the other side to

Matthew 9:9 Art-ANS
GRK: καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον Μαθθαῖον
INT: sitting at the tax booth Matthew

Matthew 9:16 Art-NNS
GRK: αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ
INT: tears away indeed the patch of it

Matthew 9:24 Art-NNS
GRK: γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ
INT: indeed is dead the girl but

Matthew 9:25 Art-NNS
GRK: καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον
INT: and arose the girl

Matthew 9:35 Art-ANS
GRK: καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς
INT: and proclaiming the gospel of the

Matthew 10:20 Art-NNS
GRK: λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ
INT: speak but the Spirit of the

Matthew 10:20 Art-NNS
GRK: πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν
INT: Father of you which speaks through

Matthew 10:22 Art-ANS
GRK: πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου
INT: all on account of the name of me

Matthew 10:27 Art-ANS
GRK: ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε
INT: what in the ear you hear

Matthew 10:28 Art-ANS
GRK: τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν
KJV: fear him which is able
INT: those who kill the body those

Matthew 11:30 Art-NNS
GRK: χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου
INT: easy and the burden of me

Matthew 12:5 Art-ANS
GRK: τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν
INT: the temple the Sabbath break

Matthew 12:17 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: So that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 12:18 Art-ANS
GRK: μου θήσω τὸ πνεῦμά μου
INT: of me I will put the Spirit of me

Matthew 12:33 Art-ANS
GRK: Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν
INT: Either make the tree good

Matthew 12:33 Art-ANS
GRK: ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν
INT: or make the tree bad

Matthew 12:33 Art-NNS
GRK: τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται
INT: the fruit the tree is known

Matthew 12:34 Art-NNS
GRK: τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
INT: of the heart the mouth speaks

Matthew 12:39 Art-ANS
GRK: εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ
INT: if not the sign of Jonah

Matthew 12:41 Art-ANS
GRK: μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ
INT: they repented at the preaching of Jonah

Matthew 12:43 Art-NNS
GRK: Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα
INT: when moreover the unclean spirit

Matthew 12:50 Art-ANS
GRK: ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ
KJV: of my Father which is in heaven,
INT: anyhow shall do the will the

Matthew 13:5 Art-ANS
GRK: ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν
INT: they sprang up because of not having

Matthew 13:6 Art-ANS
GRK: καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν
INT: and because of the not having

Matthew 13:19 Art-ANS
GRK: καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν
INT: and snaches away that which was sown in

Matthew 13:30 Art-ANS
GRK: δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά
INT: bundles in order the to burn them

Matthew 13:35 Art-NNS
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: so that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 13:35 Art-ANS
GRK: ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου
INT: in parables the mouth of me

Matthew 13:37 Art-ANS
GRK: Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα
INT: He who sows the good seed

Matthew 13:38 Art-NNS
GRK: ὁ κόσμος τὸ δὲ καλὸν
INT: the world and [the] good

Matthew 14:12 Art-ANS
GRK: αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ
INT: of him took the body and

Matthew 14:20 Art-ANS
GRK: καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν
NAS: They picked up what was left over
INT: and they took up that which was over and above of the

Matthew 14:22 Art-AMS
GRK: ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ
INT: to enter into the boat and

Matthew 14:22 Art-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως
INT: him to the other side until

Matthew 14:23 Art-ANS
GRK: ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ'
INT: he went up on the mountain apart

Matthew 14:24 Art-NNS
GRK: Τὸ δὲ πλοῖον
INT: and [the] boat

Matthew 14:32 Art-ANS
GRK: αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν
INT: they into the boat ceased

Matthew 15:11 Art-NNS
GRK: οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς
NAS: [It is] not what enters
INT: not that which enters into

Matthew 15:11 Art-ANS
GRK: εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ
NAS: the man, but what proceeds
INT: enters into the mouth defiles

Matthew 15:11 Art-NNS
GRK: ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ
INT: man but that which goes forth out of

Matthew 15:17 Art-NNS
GRK: ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς
INT: that everything which enters into

Matthew 15:17 Art-ANS
GRK: εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς
INT: enters into the mouth into

Matthew 15:20 Art-NNS
GRK: τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις
INT: the man moreover with unwashed

Matthew 15:29 Art-ANS
GRK: ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο
INT: having gone up on the mountain he was sitting

Matthew 15:37 Art-ANS
GRK: ἐχορτάσθησαν καὶ τὸ περισσεῦον τῶν
NAS: and they picked up what was left over
INT: were satisfied and that which was over and above of the

Matthew 15:39 Art-ANS
GRK: ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ
INT: he entered into the boat and

Matthew 16:3 Art-ANS
GRK: ὁ οὐρανός τὸ μὲν πρόσωπον
INT: the sky the indeed appearance

Matthew 16:4 Art-NNS
GRK: εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ
INT: if not the sign of Jonah

Matthew 16:5 Art-ANS
GRK: μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο
INT: disciples to the other side they forgot

Matthew 17:2 Art-NNS
GRK: καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
INT: and shone the face of him

Matthew 17:2 Art-NNS
GRK: λευκὰ ὡς τὸ φῶς
INT: white as the light

Matthew 17:9 Art-ANS
GRK: Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως
INT: To no one tell the vision until

Matthew 17:15 Art-ANS
GRK: πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ
INT: he falls into the fire and

Matthew 17:15 Art-ANS
GRK: πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ
INT: often into the water

Matthew 17:18 Art-NNS
GRK: ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ
INT: from him the demon and

Matthew 17:21 Art-NMS
GRK: τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ
INT: this however kind not

Matthew 17:27 Art-ANS
GRK: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ
INT: and having opened the mouth of it

Matthew 18:4 Art-NNS
GRK: ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο
INT: himself as the child this

Matthew 18:7 Art-NNS
GRK: δι' οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
INT: by whom the offense comes

Matthew 18:8 Art-ANS
GRK: βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ
INT: to be cast into the fire

Matthew 18:8 Art-ANS
GRK: τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
INT: the fire eternal

Matthew 18:10 Art-ANS
GRK: παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ
INT: all behold the face of the

Matthew 18:11 Art-AMS
GRK: ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός
INT: of man to save that which has been lost

Matthew 18:12 Art-ANS
GRK: πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
INT: having gone seek that which is gone astray

Matthew 18:20 Art-ANS
GRK: συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα
INT: gathered together unto my name

Matthew 18:27 Art-ANS
GRK: αὐτόν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν
INT: him and the loan forgave

Matthew 18:30 Art-ANS
GRK: ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
INT: until he should pay that which was owing

Matthew 18:34 Art-ANS
GRK: ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον
INT: he should pay all that was owing

Matthew 19:18 Art-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Τό Οὐ φονεύσεις
INT: Jesus said not You will murder

Matthew 20:10 Art-ANS
GRK: καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον
INT: but they received those each a denarius

Matthew 20:12 Art-ANS
GRK: τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς
INT: the [ones] having borne the burden of the

Matthew 20:14 Art-ANS
GRK: ἆρον τὸ σὸν καὶ
NAS: Take what is yours and go,
INT: Take what [is] yours and

Matthew 20:19 Art-ANS
GRK: ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ
INT: Gentiles to mock and

Matthew 20:22 Art-ANS
GRK: δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ
INT: Are you able to drink the cup which

Matthew 20:22 Art-AMS
GRK: πίνειν καὶ τὸ βάπτισμα ὁ
INT: to drink and the baptism which

Matthew 20:23 Art-ANS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν
INT: He says to them Indeed [the] cup

Matthew 20:23 Art-ANS
GRK: βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι
INT: am baptized you shall be baptized [with] but to sit

Matthew 21:1 Art-ANS
GRK: Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν
INT: Bethphage on the mount

Matthew 21:4 Art-NNS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
NAS: to fulfill what was spoken
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: that might be fulfilled that having been spoken by

Matthew 21:12 Art-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν καὶ
NAS: out all those who were buying
INT: Jesus into the temple and

Matthew 21:21 Art-ANS
GRK: οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς
INT: not only the [miracle] of the fig tree

Matthew 21:23 Art-ANS
GRK: αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον
INT: with him into the temple came

Matthew 21:25 Art-NNS
GRK: τὸ βάπτισμα τὸ
INT: The baptism of

Matthew 21:25 Art-NNS
GRK: τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν
INT: The baptism of John from where

Matthew 21:31 Art-ANS
GRK: δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ
INT: two did the will of the

Matthew 22:4 Art-NNS
GRK: κεκλημένοις Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου
INT: having been invited Behold the dinner of me

Matthew 22:13 Art-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ
INT: him into the darkness

Matthew 22:13 Art-ANS
GRK: τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ
INT: the darkness outer there

Matthew 22:19 Art-ANS
GRK: ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ
INT: Show me the coin of the

Matthew 22:31 Art-ANS
GRK: οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν
INT: not have you read that having been spoken to you

Matthew 22:34 Art-ANS
GRK: συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό
INT: were gathered together the same

Matthew 23:5 Art-ANS
GRK: ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς
INT: they do to be seen

Matthew 23:19 Art-NNS
GRK: γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον ἢ
INT: indeed [is] greater the gift or

Matthew 23:19 Art-NNS
GRK: δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ
INT: gift or the altar which

Matthew 23:19 Art-NNS
GRK: τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ
INT: the altar which sanctifies the

Matthew 23:19 Art-ANS
GRK: τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον
INT: which sanctifies the gift

Matthew 23:23 Art-ANS
GRK: ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ
INT: for you pay tithes of mint and

Matthew 23:23 Art-ANS
GRK: ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ
INT: mint and dill and

Matthew 23:23 Art-ANS
GRK: ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ
INT: dill and cummin and

Matthew 23:23 Art-ANS
GRK: κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ
INT: justice and mercy and

Matthew 23:25 Art-ANS
GRK: ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ
INT: for you cleanse the outside of the

Matthew 23:26 Art-ANS
GRK: καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ
INT: cleanse first the inside of the

Matthew 23:26 Art-NNS
GRK: γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ
INT: might become also the outside of them

Matthew 23:32 Art-ANS
GRK: ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν
INT: you fill you up the measure of the

Matthew 24:3 Art-NNS
GRK: καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς
INT: and what [is] the sign the

Matthew 24:6 Art-NNS
GRK: οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος
INT: not yet is the end

Matthew 24:9 Art-ANS
GRK: ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου
INT: nations on account of the name of me

Matthew 24:12 Art-ANS
GRK: καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν
INT: and because shall have been multiplied

Matthew 24:14 Art-NNS
GRK: κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς
INT: there will be proclaimed this gospel of the

Matthew 24:14 Art-NNS
GRK: τότε ἥξει τὸ τέλος
INT: then will come the end

Matthew 24:15 Art-ANS
GRK: οὖν ἴδητε τὸ Βδέλυγμα τῆς
INT: therefore you shall see the abomination

Matthew 24:15 Art-ANS
GRK: τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ
INT: of desolation which having been spoken of by

Matthew 24:18 Art-ANS
GRK: ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
INT: back to take the cloak of him

Matthew 24:28 Art-NNS
GRK: ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα ἐκεῖ
INT: if might be the carcass there

Matthew 24:29 Art-ANS
GRK: οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς
INT: not will give the light of it

Matthew 24:30 Art-NNS
GRK: τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ
INT: then will appear the sign of the

Matthew 24:32 Art-NNS
GRK: ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος
INT: that near [is] the summer

Matthew 24:51 Art-ANS
GRK: αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ
INT: him and the place of him

Matthew 25:18 Art-ANS
GRK: ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν
INT: moreover [he who] one having received

Matthew 25:18 Art-ANS
GRK: καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ
INT: and hid the money of the

Matthew 25:24 Art-ANS
GRK: καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον
INT: also he who the one talent

Matthew 25:25 Art-ANS
GRK: ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου
NAS: See, you have what is yours.'
INT: having gone away I hid the talent of you

Matthew 25:25 Art-ANS
GRK: ἴδε ἔχεις τὸ σόν
INT: behold you have what [is] yours

Matthew 25:27 Art-ANS
GRK: ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν
INT: should have received anyhow my own with

Matthew 25:28 Art-ANS
GRK: ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ
INT: from him the talent and

Matthew 25:30 Art-ANS
GRK: ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ
INT: cast you out into the darkness

Matthew 25:30 Art-ANS
GRK: τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ
INT: the darkness outer there

Matthew 25:41 Art-ANS
GRK: κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ
INT: cursed into the fire

Matthew 25:41 Art-ANS
GRK: τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ
INT: the fire eternal which

Matthew 25:41 Art-ANS
GRK: τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ
INT: eternal which has been prepared for the

Matthew 26:2 Art-NNS
GRK: δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
INT: two days the passover takes place

Matthew 26:2 Art-ANS
GRK: παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι
INT: is betrayed over to be crucified

Matthew 26:12 Art-ANS
GRK: γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο
INT: indeed this [woman] the perfume this

Matthew 26:12 Art-ANS
GRK: μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με
INT: of me for the burying of me

Matthew 26:13 Art-NNS
GRK: ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο
INT: if shall be proclaimed the gospel this

Matthew 26:17 Art-ANS
GRK: σοι φαγεῖν τὸ πάσχα
INT: for you to eat the passover

Matthew 26:18 Art-ANS
GRK: σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ
INT: you I will keep the passover with

Matthew 26:19 Art-ANS
GRK: καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
INT: and prepared the passover

Matthew 26:26 Art-NNS
GRK: τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
INT: this is the body of me

Matthew 26:28 Art-NNS
GRK: γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου
KJV: testament, which is shed
INT: indeed is the blood of me

Matthew 26:28 Art-NNS
GRK: τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν
INT: of the covenant that for many

Matthew 26:30 Art-ANS
GRK: ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν
INT: they went out to the mount

Matthew 26:32 Art-ANS
GRK: μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με
INT: after moreover being raised I

Matthew 26:39 Art-ANS
GRK: ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο
INT: from me the cup this

Matthew 26:41 Art-NNS
GRK: εἰς πειρασμόν τὸ μὲν πνεῦμα
INT: into temptation the indeed spirit

Matthew 26:42 Art-NNS
GRK: πίω γενηθήτω τὸ θέλημά σου
INT: I drink be done the will of you

Matthew 26:45 Art-AMS
GRK: αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ
INT: to them Sleep later on and

Matthew 26:51 Art-ANS
GRK: ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον
INT: cut off of him the ear

Matthew 26:58 Art-ANS
GRK: ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος
INT: guards to see the outcome

Matthew 26:59 Art-NNS
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον
INT: [the] chief priests and the Council whole

Matthew 26:67 Art-ANS
GRK: ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
NAS: and beat Him with their fists; and others slapped
INT: they spat in the face of him

Matthew 27:9 Art-NNS
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ
KJV: was fulfilled that which was spoken
INT: Then was fulfilled that having been spoken by

Matthew 27:25 Art-NNS
GRK: λαὸς εἶπεν Τὸ αἷμα αὐτοῦ
INT: people said the blood of him

Matthew 27:27 Art-ANS
GRK: Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον
INT: Jesus to the praetorium gathered

Matthew 27:31 Art-ANS
GRK: αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι
INT: him to crucify him

Matthew 27:35 Art-NMS
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
INT: that might be fulfilled that which was spoken by

Matthew 27:44 Art-ANS
GRK: τὸ δ' αὐτὸ
KJV: also, which were crucified
INT: and likewise

Matthew 27:50 Art-ANS
GRK: μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
INT: loud yielded up [his] spirit

Matthew 27:51 Art-NNS
GRK: Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ
INT: And behold the veil of the

Matthew 27:58 Art-ANS
GRK: Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ
INT: to Pilate asked for the body

Matthew 27:59 Art-ANS
GRK: καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ
INT: And having taken the body

Matthew 28:3 Art-NNS
GRK: ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
INT: lightning and the clothing of him

Matthew 28:16 Art-ANS
GRK: Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ
INT: Galilee to the mountain where

Matthew 28:19 Art-ANS
GRK: αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
INT: them in the name of the

Mark 1:10 Art-ANS
GRK: οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς
INT: heavens and the Spirit as

Mark 1:12 Art-NNS
GRK: Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν
INT: And immediately the Spirit him

Mark 1:14 Art-ANS
GRK: μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν
INT: after Now was delivered up

Mark 1:14 Art-ANS
GRK: Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ
INT: Galilee proclaiming the gospel

Mark 1:26 Art-NNS
GRK: σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ
INT: having thrown into convulsions him the spirit

Mark 1:26 Art-NNS
GRK: τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ
INT: the spirit unclean and

Mark 2:14 Art-ANS
GRK: καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ
INT: sitting at the tax booth and

Mark 2:21 Art-NNS
GRK: μή αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ'
INT: not tears away the filling up [piece] hereafter

Mark 2:21 Art-ANS
GRK: ἀπ' αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ
INT: hereafter of it new from the

Mark 2:27 Art-NNS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ
INT: he said to them The Sabbath on account of

Mark 2:27 Art-ANS
GRK: ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον
INT: man on account of the Sabbath

Mark 3:3 Art-ANS
GRK: Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον
INT: Arise [and come] into the midst

Mark 3:13 Art-ANS
GRK: ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ
INT: he goes up on the mountain and

Mark 3:29 Art-ANS
GRK: βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ
INT: shall blaspheme against the Spirit

Mark 3:29 Art-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ
INT: the Spirit Holy never

Mark 3:35 Art-ANS
GRK: ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ
INT: anyhow shall do the will

Mark 4:5 Art-ANS
GRK: ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες καὶ
INT: fell upon the rocky place and

Mark 4:5 Art-ANS
GRK: ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν
INT: it sprang up because of the not having

Mark 4:6 Art-ANS
GRK: καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν
INT: and because of the no having

Mark 4:11 Art-ANS
GRK: αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται
INT: to them To you the mystery has been given

Mark 4:29 Art-ANS
GRK: εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι
INT: immediately he sends the sickle for

Mark 4:35 Art-ANS
GRK: Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν
INT: Let us pass over to the other side

Mark 4:37 Art-ANS
GRK: ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον ὥστε
INT: beat into the boat so that

Mark 4:37 Art-ANS
GRK: ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
INT: already was filled the boat

Mark 4:38 Art-ANS
GRK: πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων
INT: stern on the cushion sleeping

Mark 5:1 Art-ANS
GRK: ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς
INT: they came to the other side of the

Mark 5:4 Art-ANS
GRK: διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις
INT: because that he often

Mark 5:8 Art-NNS
GRK: αὐτῷ Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ
INT: to him You come forth the spirit

Mark 5:8 Art-NNS
GRK: τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ
INT: the spirit unclean out of

Mark 5:14 Art-NNS
GRK: τί ἐστιν τὸ γεγονός
INT: what it is that has been done

Mark 5:18 Art-ANS
GRK: αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει
INT: he into the boat begged

Mark 5:21 Art-ANS
GRK: πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη
INT: again to the other side was gathered

Mark 5:23 Art-NNS
GRK: λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου
INT: saying the little daughter of me

Mark 5:26 Art-ANS
GRK: μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
INT: rather to the worse having come

Mark 5:39 Art-NNS
GRK: καὶ κλαίετε τὸ παιδίον οὐκ
INT: and weep the child not

Mark 5:40 Art-NNS
GRK: ὅπου ἦν τὸ παιδίον
INT: where was the child

Mark 5:41 Art-NNS
GRK: ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον σοὶ
INT: is translated little girl to you

Mark 5:42 Art-NNS
GRK: εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ
INT: immediately arose the girl and

Mark 6:14 Art-NNS
GRK: γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ
INT: indeed became these name of him

Mark 6:28 Art-NNS
GRK: κορασίῳ καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν
INT: girl and the girl gave

Mark 6:29 Art-ANS
GRK: καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ
INT: and took up the body of him

Mark 6:45 Art-ANS
GRK: ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ
INT: to enter into the boat and

Mark 6:45 Art-ANS
GRK: προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς
INT: to go before to the other side to

Mark 6:46 Art-ANS
GRK: ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
INT: he departed into the moutain to pray

Mark 6:47 Art-NNS
GRK: γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν
INT: having come was the boat in

Mark 6:51 Art-ANS
GRK: αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον καὶ
INT: them into the boat and

Mark 7:18 Art-NNS
GRK: ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον
INT: that everything which from outside enters

Mark 7:20 Art-NNS
GRK: δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ
INT: moreover That which out of the

Mark 7:25 Art-NNS
GRK: ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς
INT: of whom had the little daughter of her

Mark 7:26 Art-ANS
GRK: αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ
INT: him that the demon he should cast forth

Mark 7:29 Art-NNS
GRK: θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον
INT: daughter of you the demon

Mark 7:30 Art-ANS
GRK: αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον
INT: of her she found the child lying

Mark 7:30 Art-NNS
GRK: κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
INT: bed also the demon having gone out

Mark 8:10 Art-ANS
GRK: ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ
INT: having entered into the boat with

Mark 8:13 Art-ANS
GRK: ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν
INT: he went away into the other side

Mark 9:10 Art-NNS
GRK: τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν
INT: what is the from among [the] dead

Mark 9:20 Art-NNS
GRK: ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς
INT: having seen him the spirit immediately

Mark 9:23 Art-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τό Εἰ δύνῃ
INT: said to him If you are able

Mark 9:25 Art-NNS
GRK: λέγων αὐτῷ Τὸ ἄλαλον καὶ
INT: saying to it mute and

Mark 9:29 Art-NNS
GRK: αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος ἐν
INT: to them This the kind by

Mark 9:32 Art-ANS
GRK: δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα καὶ
INT: and they understood not the saying and

Mark 9:43 Art-ANS
GRK: γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ
INT: hell into the fire

Mark 9:43 Art-ANS
GRK: τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
INT: the fire unquenchable

Mark 9:44 Art-NMS
GRK: τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ
INT: dies and the fire not

Mark 9:45 Art-AMS
GRK: γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ
INT: hell into the fire

Mark 9:45 Art-AMS
GRK: τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
INT: the fire unquenchable

Mark 9:46 Art-NMS
GRK: τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ
INT: dies and the fire not

Mark 9:48 Art-NNS
GRK: τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ
INT: dies and the fire not

Mark 9:50 Art-NNS
GRK: Καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν
INT: Good [is] the salt if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page