ὑμῖν
Englishman's Concordance
ὑμῖν (hymin) — 610 Occurrences

Matthew 3:7 PPro-D2P
GRK: τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ
INT: who forewarned you to flee from

Matthew 3:9 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται
INT: I say indeed to you that able is

Matthew 5:18 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν ἕως ἂν
INT: indeed I say to you until anyhow

Matthew 5:20 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν
INT: I say indeed to you That if

Matthew 5:22 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: moreover say to you that every one

Matthew 5:28 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: moreover say to you that every one

Matthew 5:32 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: moreover say to you that everyone

Matthew 5:34 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι
INT: moreover say to you not to swear

Matthew 5:39 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι
INT: moreover say to you not to resist

Matthew 5:44 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς
INT: moreover say to you Love

Matthew 6:2 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν
INT: Truly I say to you they have the

Matthew 6:5 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν
INT: Truly I say to you they have the

Matthew 6:14 PPro-D2P
GRK: ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ
INT: will forgive also you the Father

Matthew 6:16 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν
INT: Truly I say to you they have the

Matthew 6:19 PPro-D2P
GRK: Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ
INT: not store up up for yourselves treasures upon

Matthew 6:20 PPro-D2P
GRK: θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν
INT: store up however for youselves treasures in

Matthew 6:25 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε
INT: this I say to you not be anxious about

Matthew 6:29 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ
INT: I say moreover to you that not even

Matthew 6:33 PPro-D2P
GRK: πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
INT: all will be added to you

Matthew 7:2 PPro-D2P
GRK: μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
INT: you measure it will be measured again to you

Matthew 7:7 PPro-D2P
GRK: καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ
INT: and it will be given to you seek and

Matthew 7:7 PPro-D2P
GRK: καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
INT: and it will be opened to you

Matthew 7:12 PPro-D2P
GRK: ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι
INT: that should do to you the men

Matthew 8:10 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ' οὐδενὶ
INT: Truly I say to you except no one

Matthew 8:11 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
INT: I say moreover to you that many

Matthew 9:29 PPro-D2P
GRK: ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
INT: of you be it to you

Matthew 10:15 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται
INT: Truly I say to you More tolerable it will be

Matthew 10:19 PPro-D2P
GRK: δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ
INT: it will be given indeed you in that

Matthew 10:20 PPro-D2P
GRK: λαλοῦν ἐν ὑμῖν
INT: speaks through you

Matthew 10:23 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ μὴ
INT: indeed I say to you no not

Matthew 10:27 PPro-D2P
GRK: ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ
INT: What I tell you in the

Matthew 10:42 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ
INT: truly I say to you no not

Matthew 11:9 PPro-D2P
GRK: ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον
INT: Yes I say to you and [one] more excellent

Matthew 11:11 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται
INT: Truly I say to you not there has risen

Matthew 11:17 PPro-D2P
GRK: λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ
INT: saying We piped for you and not

Matthew 11:21 PPro-D2P
GRK: γενόμεναι ἐν ὑμῖν πάλαι ἂν
INT: having taken place in you long ago anyhow

Matthew 11:22 PPro-D2P
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν Τύρῳ καὶ
INT: But I say to you For Tyre and

Matthew 11:22 PPro-D2P
GRK: κρίσεως ἢ ὑμῖν
INT: of judgment than for you

Matthew 11:24 PPro-D2P
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ
INT: But I say to you that for [the] land

Matthew 12:6 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ
INT: I say moreover to you that the

Matthew 12:31 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία
INT: this I say to you Every sin

Matthew 12:36 PPro-D2P
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν
INT: I say moreover to you that every

Matthew 13:11 PPro-D2P
GRK: αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι
INT: to them Because to you it has been given to know

Matthew 13:17 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
INT: indeed I say to you that many

Matthew 16:11 PPro-D2P
GRK: ἄρτων εἶπον ὑμῖν προσέχετε δὲ
INT: bread I spoke to you to beware also

Matthew 16:28 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν
INT: Truly I say to you There are

Matthew 17:12 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας
INT: I say however to you that Elijah

Matthew 17:20 PPro-D2P
GRK: γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε
INT: indeed I say to you If you have

Matthew 17:20 PPro-D2P
GRK: οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν
INT: nothing will be impossible for you

Matthew 18:3 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ
INT: Truly I say to you if not

Matthew 18:10 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ
INT: I say indeed to you that the

Matthew 18:12 PPro-D2P
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν
INT: What you do think If

Matthew 18:13 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει
INT: truly I say to you that he rejoices

Matthew 18:18 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν
INT: Truly I say to you how many if

Matthew 18:19 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν
INT: truly I say to you that if

Matthew 18:35 PPro-D2P
GRK: οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ
INT: Heavenly will do to you if not

Matthew 19:8 PPro-D2P
GRK: ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς
INT: of you allowed you to divorce the

Matthew 19:9 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς
INT: I say moreover to you that whoever

Matthew 19:23 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος
INT: Truly I say to you that a rich man

Matthew 19:24 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν εὐκοπώτερόν ἐστιν
INT: moreover I say to you easier [it] is

Matthew 19:28 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς
INT: Truly I say to you that you

Matthew 20:4 PPro-D2P
GRK: δίκαιον δώσω ὑμῖν
INT: right I will give you

Matthew 20:26 PPro-D2P
GRK: ἔσται ἐν ὑμῖν ἀλλ' ὃς
INT: will it be among you but whoever

Matthew 20:26 PPro-D2P
GRK: θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι
INT: would among you great become

Matthew 20:27 PPro-D2P
GRK: θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
INT: would among you be first

Matthew 20:32 PPro-D2P
GRK: θέλετε ποιήσω ὑμῖν
INT: do you desire I should do to you

Matthew 21:3 PPro-D2P
GRK: ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι
INT: if anyone to you say anything

Matthew 21:21 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε
INT: Truly I say to you If you have

Matthew 21:24 PPro-D2P
GRK: μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν
INT: me I also to you will say by

Matthew 21:27 PPro-D2P
GRK: ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ
INT: I tell you by what

Matthew 21:28 PPro-D2P
GRK: Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος
INT: what however [do] you think a man

Matthew 21:31 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ
INT: Truly I say to you that the

Matthew 21:43 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται
INT: this I say to you that will be taken

Matthew 22:31 PPro-D2P
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ
INT: that having been spoken to you by

Matthew 22:42 PPro-D2P
GRK: λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ
INT: saying What you think concerning

Matthew 23:3 PPro-D2P
GRK: ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ
INT: if they might tell you to keep also

Matthew 23:13 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: woe moreover to you scribes and

Matthew 23:14 Ppro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: Woe to you scribes and

Matthew 23:15 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: Woe to you scribes and

Matthew 23:16 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ
INT: Woe to you guides blind

Matthew 23:23 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: Woe to you scribes and

Matthew 23:25 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: Woe to you scribes and

Matthew 23:27 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: Woe to you scribes and

Matthew 23:29 PPro-D2P
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
INT: Woe to you scribes and

Matthew 23:36 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα
INT: Truly I say to you will come these things

Matthew 23:38 PPro-D2P
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος
INT: Behold is left to you the house

Matthew 23:39 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μή
INT: I say indeed to you no not

Matthew 24:2 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ
INT: Truly I say to you none not even

Matthew 24:23 PPro-D2P
GRK: ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἰδοὺ
INT: if anyone to you says Behold

Matthew 24:25 PPro-D2P
GRK: ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν
INT: Behold I have foretold [it] to you

Matthew 24:26 PPro-D2P
GRK: οὖν εἴπωσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐν
INT: therefore they say to you Behold in

Matthew 24:34 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: Truly I say to you that no

Matthew 24:47 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ
INT: Truly I say to you that over

Matthew 25:9 PPro-D2P
GRK: ἡμῖν καὶ ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον
INT: for us and you but go rather

Matthew 25:12 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα
INT: Truly I say to you not I do know

Matthew 25:34 PPro-D2P
GRK: τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ
INT: the prepared for you kingdom from [the]

Matthew 25:40 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον
INT: Truly I say to you to the extent as much as

Matthew 25:45 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον
INT: Truly I say to you to the extent that

Matthew 26:13 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν
INT: Truly I say to you wherever if

Matthew 26:15 PPro-D2P
GRK: δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν
INT: to give and I to you will betray him

Matthew 26:21 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς
INT: Truly I say to you that one

Matthew 26:29 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ
INT: I say moreover to you no not

Matthew 26:64 PPro-D2P
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν ἀπ' ἄρτι
INT: Moreover I say to you from now

Matthew 26:66 PPro-D2P
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ οἱ
INT: What you do think

Matthew 27:17 PPro-D2P
GRK: θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν Ἰησοῦν τὸν
INT: will you [that] I release to you -

Matthew 27:21 PPro-D2P
GRK: δύο ἀπολύσω ὑμῖν οἱ δὲ
INT: two I release to you And

Matthew 28:7 PPro-D2P
GRK: ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν
INT: Behold I have told you

Matthew 28:20 PPro-D2P
GRK: ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ ἰδοὺ
INT: whatever I commanded you And Behold

Mark 3:28 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα
INT: Truly I say to you that all

Mark 4:11 PPro-D2P
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ μυστήριον
INT: he said to them To you the mystery

Mark 4:24 PPro-D2P
GRK: μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται
INT: you measure it will be measured to you and more will be added

Mark 4:24 PPro-D2P
GRK: καὶ προστεθήσεται ὑμῖν
INT: and more will be added to you

Mark 6:11 Ppro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτοτερον ἔσται
INT: Truly I say to you more tolerable it will be

Mark 8:12 Ppro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται
INT: Truly I say to you if There will be given

Mark 9:1 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν
INT: Truly I say to you That there are

Mark 9:13 PPro-D2P
GRK: ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ
INT: but I say to you that also

Mark 9:41 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: truly I say to you that no

Mark 10:3 PPro-D2P
GRK: αὐτοῖς Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς
INT: to them What you did commmand Moses

Mark 10:5 PPro-D2P
GRK: ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν
INT: of you he wrote for you the commandment

Mark 10:15 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἂν
INT: Truly I say to you whoever anyhow

Mark 10:29 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν
INT: Truly I say to you No one there is

Mark 10:36 PPro-D2P
GRK: με ποιήσω ὑμῖν
INT: me to do for you

Mark 10:43 PPro-D2P
GRK: ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀλλ' ὃς
INT: shall it be among you but whoever

Mark 10:43 PPro-D2P
GRK: γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν
INT: to become among you will be your

Mark 10:44 PPro-D2P
GRK: θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
INT: desires among you to become first

Mark 11:3 PPro-D2P
GRK: ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί
INT: if anyone to you say Why

Mark 11:23 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς
INT: Truly I say to you that whoever

Mark 11:24 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν πάντα ὅσα
INT: this I say to you All things whatever

Mark 11:24 PPro-D2P
GRK: καὶ ἔσται ὑμῖν
INT: and [they] will be to you

Mark 11:25 PPro-D2P
GRK: οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα
INT: heavens might forgive you the trespasses

Mark 11:29 PPro-D2P
GRK: καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ
INT: and I will tell you by what

Mark 11:33 PPro-D2P
GRK: ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ
INT: I tell you by what

Mark 12:43 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ
INT: Truly I say to you that the

Mark 13:11 PPro-D2P
GRK: ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ
INT: if might be given to you in that

Mark 13:21 PPro-D2P
GRK: ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε
INT: if anyone to you say Behold

Mark 13:23 PPro-D2P
GRK: βλέπετε προείρηκα ὑμῖν πάντα
INT: take heed I have foretold to you all things

Mark 13:30 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: Truly I say to you that no

Mark 13:37 PPro-D2P
GRK: ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν
INT: what moreover to you I say to all

Mark 14:9 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν
INT: moreover I say to you wherever if

Mark 14:13 PPro-D2P
GRK: καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον
INT: and will meet you a man a pitcher

Mark 14:15 PPro-D2P
GRK: καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον
INT: and he you will show an upper room

Mark 14:18 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς
INT: Truly I say to you that one

Mark 14:25 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι
INT: Truly I say to you that no more

Mark 14:64 PPro-D2P
GRK: βλασφημίας τί ὑμῖν φαίνεται οἱ
INT: blasphemy what to you appears

Mark 15:9 PPro-D2P
GRK: Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα
INT: Wish you I should release to you the King

Mark 16:7 PPro-D2P
GRK: καθὼς εἶπεν ὑμῖν
INT: as he said to you

Luke 2:10 PPro-D2P
GRK: γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην
INT: indeed I bring good news to you [of] joy great

Luke 2:11 PPro-D2P
GRK: ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ
INT: for was born to you today a Savior

Luke 2:12 PPro-D2P
GRK: καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον
INT: And this [is] to you the sign

Luke 3:7 PPro-D2P
GRK: τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ
INT: who forwarned you to flee from

Luke 3:8 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται
INT: I say indeed to you that is able

Luke 3:13 PPro-D2P
GRK: τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε
INT: that which is appointed to you collect

Luke 4:24 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς
INT: Truly I say to you that no

Luke 4:25 PPro-D2P
GRK: δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι
INT: moreover I say to you many widows

Luke 6:24 PPro-D2P
GRK: Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις
INT: But woe to you who are rich

Luke 6:25 PPro-D2P
GRK: οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι
INT: Woe to you who having been filled

Luke 6:27 PPro-D2P
GRK: Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς
INT: But to you I say who

Luke 6:31 PPro-D2P
GRK: ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι
INT: that should do to you men

Luke 6:32 PPro-D2P
GRK: ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν
INT: you what to you credit is it

Luke 6:33 PPro-D2P
GRK: ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν
INT: you what to you credit is it

Luke 6:34 PPro-D2P
GRK: λαβεῖν ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν
INT: to receive what to you credit is it

Luke 6:38 PPro-D2P
GRK: καὶ δοθήσεται ὑμῖν μέτρον καλὸν
INT: and it will be given to you measure good

Luke 6:38 PPro-D2P
GRK: μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν
INT: you measure it will be measured again to you

Luke 6:47 PPro-D2P
GRK: αὐτούς ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν
INT: them I will show you whom he is

Luke 7:9 PPro-D2P
GRK: εἶπεν Λέγω ὑμῖν οὐδὲ ἐν
INT: said I say to you not even in

Luke 7:26 PPro-D2P
GRK: ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον
INT: Yes I say to you and [one] more excellent

Luke 7:28 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν μείζων ἐν
INT: I say to you a greater among

Luke 7:32 PPro-D2P
GRK: λέγει Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ
INT: saying We piped to you and not

Luke 8:10 PPro-D2P
GRK: δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται γνῶναι
INT: moreover he said To you it has been given to know

Luke 9:27 PPro-D2P
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς εἰσίν
INT: I say moreover to you truthfully there are

Luke 9:48 PPro-D2P
GRK: ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός
INT: among all you is he

Luke 10:8 PPro-D2P
GRK: τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν
INT: the things set before you

Luke 10:11 PPro-D2P
GRK: πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν πλὴν τοῦτο
INT: feet we wipe off against you yet this

Luke 10:12 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις
INT: I say to you that for Sodom

Luke 10:13 PPro-D2P
GRK: γενόμεναι ἐν ὑμῖν πάλαι ἂν
INT: have been taking place in you long ago anyhow

Luke 10:14 PPro-D2P
GRK: κρίσει ἢ ὑμῖν
INT: judgment than for you

Luke 10:19 PPro-D2P
GRK: ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν
INT: Behold I give you the authority

Luke 10:20 PPro-D2P
GRK: τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε
INT: the spirits to you are subjected rejoice

Luke 10:24 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
INT: I say indeed to you that many

Luke 11:8 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν εἰ καὶ
INT: I say to you if even

Luke 11:9 PPro-D2P
GRK: Κἀγὼ ὑμῖν λέγω αἰτεῖτε
INT: And I to you say Ask

Luke 11:9 PPro-D2P
GRK: καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ
INT: and it will be given to you seek and

Luke 11:9 PPro-D2P
GRK: καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
INT: and it will be opened to you

Luke 11:41 PPro-D2P
GRK: πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν
INT: all things clean to you are

Luke 11:42 PPro-D2P
GRK: ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις
INT: But woe to you Pharisees

Luke 11:43 PPro-D2P
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις
INT: Woe to you Pharisees

Luke 11:44 PPro-D2P
GRK: οὐαὶ ὑμῖν ὅτι ἐστὲ
INT: Woe to you for you are

Luke 11:46 PPro-D2P
GRK: εἶπεν Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς
INT: he said Also to you the lawyers

Luke 11:47 PPro-D2P
GRK: οὐαὶ ὑμῖν ὅτι οἰκοδομεῖτε
INT: Woe to you for you build

Luke 11:51 PPro-D2P
GRK: ναί λέγω ὑμῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ
INT: yes I say to you it will be required of

Luke 11:52 PPro-D2P
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς
INT: Woe to you the lawyers

Luke 12:4 PPro-D2P
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις
INT: I say moreover to you those friends

Luke 12:5 PPro-D2P
GRK: ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε
INT: I will show moreover you whom you should fear

Luke 12:5 PPro-D2P
GRK: ναί λέγω ὑμῖν τοῦτον φοβήθητε
INT: yes I say to you him fear

Luke 12:8 PPro-D2P
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς
INT: I say moreover to you Every one who

Luke 12:22 PPro-D2P
GRK: τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε
INT: this I say to you not Be anxious

Luke 12:27 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν οὐδὲ Σολομὼν
INT: I say moreover to you Not even Solomon

Luke 12:31 PPro-D2P
GRK: ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν
INT: these things will be added to you

Luke 12:32 PPro-D2P
GRK: ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν
INT: of you in giving you the kingdom

Luke 12:37 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται
INT: Truly I say to you that he will gird himself

Luke 12:44 PPro-D2P
GRK: ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ
INT: Of a truth I say to you that over

Luke 12:51 PPro-D2P
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἢ
INT: No I say to you but rather

Luke 13:3 PPro-D2P
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν
INT: No I say to you but if

Luke 13:5 PPro-D2P
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν
INT: No I say to you but if

Luke 13:24 PPro-D2P
GRK: πολλοί λέγω ὑμῖν ζητήσουσιν εἰσελθεῖν
INT: many I say to you will seek to enter in

Luke 13:25 PPro-D2P
GRK: ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα
INT: he having answered will say to you not I do know

Luke 13:27 PPro-D2P
GRK: ἐρεῖ λέγων ὑμῖν Οὐκ οἶδα
INT: he will say I tell you not I do know

Luke 13:35 PPro-D2P
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος
INT: Behold is left to you the house

Luke 13:35 PPro-D2P
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ
INT: I say moreover to you no not

Luke 14:24 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς
INT: I say indeed to you that not one

Luke 15:7 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως
INT: I say to you that thus

Luke 15:10 PPro-D2P
GRK: οὕτως λέγω ὑμῖν γίνεται χαρὰ
INT: Thus I say to you there is joy

Luke 16:9 PPro-D2P
GRK: Καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω ἑαυτοῖς
INT: And I to you say For yourselves

Luke 16:11 PPro-D2P
GRK: ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει
INT: true [riches] who to you will entrust

Luke 16:12 PPro-D2P
GRK: τίς δώσει ὑμῖν
INT: who will give to you

Luke 17:6 PPro-D2P
GRK: ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν
INT: it would obey anyhow you

Luke 17:10 PPro-D2P
GRK: τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι
INT: the [things] having been commanded you say

Luke 17:23 PPro-D2P
GRK: καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ
INT: And they will say to you Behold there

Luke 17:34 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν ταύτῃ τῇ
INT: I say to you In that

Luke 18:8 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει
INT: I say to you that he will execute

Luke 18:14 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν κατέβη οὗτος
INT: I say to you Went down this one

Luke 18:17 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἂν
INT: Truly I say to you whoever anyhow

Luke 18:29 PPro-D2P
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς
INT: Truly I say to you That no one

Luke 19:26 PPro-D2P
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ
INT: I say to you that to everyone

Luke 19:40 PPro-D2P
GRK: εἶπεν Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι
INT: he said I say to you if these

Luke 20:8 PPro-D2P
GRK: ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ
INT: I tell you by what

Luke 21:3 PPro-D2P
GRK: Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ
INT: Of a truth I say to you that the

Luke 21:13 PPro-D2P
GRK: ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον
INT: it will result to you for a testimony

Luke 21:15 PPro-D2P
GRK: γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ
INT: indeed will give you a mouth and

Luke 21:15 PPro-D2P
GRK: οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν
INT: those opposing you

Luke 21:32 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: Truly I say to you that no

Luke 22:10 PPro-D2P
GRK: πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον
INT: city will meet you a man a pitcher

Luke 22:12 PPro-D2P
GRK: κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον
INT: And he you will show upper room

Luke 22:16 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: I say indeed to you that never

Luke 22:18 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: I say indeed to you that no

Luke 22:26 PPro-D2P
GRK: μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς
INT: greatest among you let him be as

Luke 22:29 PPro-D2P
GRK: κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό
INT: And I appoint to you as appointed

Luke 22:37 PPro-D2P
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο
INT: I say indeed to you that this

Luke 22:67 PPro-D2P
GRK: αὐτοῖς Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ
INT: to them If you I should tell no

Luke 24:6 PPro-D2P
GRK: ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν
INT: how he spoke to you yet being

Luke 24:36 PPro-D2P
GRK: αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
INT: to them Peace to you

Luke 24:44 PPro-D2P
GRK: ὢν σὺν ὑμῖν ὅτι δεῖ
INT: being with you that must

John 1:51 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὄψεσθε τὸν
INT: truly I say to you you will see the

John 2:5 PPro-D2P
GRK: ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε
INT: anyhow he might say to you do

John 3:12 PPro-D2P
GRK: ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ
INT: earthly I said to you and not

John 3:12 PPro-D2P
GRK: ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια
INT: if I say to you the things heavenly

John 4:35 PPro-D2P
GRK: ἰδοὺ λέγω ὑμῖν ἐπάρατε τοὺς
INT: Behold I say to you Lift up the

John 5:19 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ δύναται
INT: truly I say to you not is able

John 5:24 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ
INT: truly I say to you that he that

John 5:25 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται
INT: truly I say you that is coming

John 5:38 PPro-D2P
GRK: ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα ὅτι
INT: you have in you abiding for

John 6:26 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ζητεῖτέ με
INT: truly I say to you You seek me

John 6:27 PPro-D2P
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει τοῦτον
INT: of man to you will give him

John 6:32 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ Μωυσῆς
INT: truly I say to you Not Moses

John 6:32 PPro-D2P
GRK: Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον
INT: Moses has given you the bread

John 6:32 PPro-D2P
GRK: μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον
INT: of me gives you the bread

John 6:36 PPro-D2P
GRK: ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ
INT: But I said to you that also

John 6:47 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ πιστεύων
INT: truly I say to you He that believes

John 6:53 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ
INT: truly I say to you if not

John 6:63 PPro-D2P
GRK: ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν
INT: I speak to you spirit are

John 6:65 PPro-D2P
GRK: τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς
INT: this have I said to you that no one

John 7:19 PPro-D2P
GRK: Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον
INT: Moses has given to you the law

John 7:22 PPro-D2P
GRK: Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν
INT: Moses has given you circumcision

John 8:24 PPro-D2P
GRK: εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε
INT: I said therefore to you that you will die

John 8:25 PPro-D2P
GRK: καὶ λαλῶ ὑμῖν
INT: also I say to you

John 8:34 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
INT: truly I say to you that everyone

John 8:37 PPro-D2P
GRK: χωρεῖ ἐν ὑμῖν
INT: has space in you

John 8:40 PPro-D2P
GRK: τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν
INT: the truth to you has spoken which

John 8:51 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐάν τις
INT: truly I say to you If anyone

John 8:55 PPro-D2P
GRK: ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης ἀλλὰ
INT: I will be like you a liar But

John 8:58 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν πρὶν Ἀβραὰμ
INT: truly I say to you Before Abraham

John 9:27 PPro-D2P
GRK: αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ
INT: them I told you already and

John 10:1 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ μὴ
INT: truly I say to you He that not

John 10:7 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ
INT: truly I say to you I

John 10:25 PPro-D2P
GRK: Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ
INT: Jesus I told you and not

John 10:32 PPro-D2P
GRK: ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ
INT: works I showed you good from

John 11:50 PPro-D2P
GRK: ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς
INT: that it is profitable for us that one

John 11:56 PPro-D2P
GRK: Τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι οὐ
INT: What does it seem to you that no

John 12:24 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ
INT: truly I say to you if not

John 12:35 PPro-D2P
GRK: φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν περιπατεῖτε
INT: light with you is Walk

John 13:12 PPro-D2P
GRK: τί πεποίηκα ὑμῖν
INT: what I have done to you

John 13:15 PPro-D2P
GRK: γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς
INT: indeed I gave you that as

John 13:15 PPro-D2P
GRK: ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς
INT: I did to you also you

John 13:16 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἔστιν
INT: truly I say to you not Is

John 13:19 PPro-D2P
GRK: ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ
INT: now I tell you before

John 13:20 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ λαμβάνων
INT: truly I say to you He that receives

John 13:21 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς
INT: truly I say to you that one

John 13:33 PPro-D2P
GRK: ἐλθεῖν καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι
INT: to come so to you I say presently

John 13:34 PPro-D2P
GRK: καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε
INT: new I give to you that you should love

John 14:2 PPro-D2P
GRK: εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι
INT: I said anyhow to you I go

John 14:2 PPro-D2P
GRK: ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν
INT: to prepare a place for you

John 14:3 PPro-D2P
GRK: ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν πάλιν ἔρχομαι
INT: prepare a place for you again I am coming

John 14:10 PPro-D2P
GRK: ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ
INT: I speak to you from myself

John 14:12 PPro-D2P
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ πιστεύων
INT: truly I say to you He that believes

John 14:16 PPro-D2P
GRK: παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ
INT: Helper he will give you that he might be

John 14:17 PPro-D2P
GRK: ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ
INT: for with you he abides and

John 14:17 PPro-D2P
GRK: καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται
INT: and in you will be

John 14:20 PPro-D2P
GRK: κἀγὼ ἐν ὑμῖν
INT: and I in you

John 14:25 PPro-D2P
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν
INT: These things I have said to you with you

John 14:25 PPro-D2P
GRK: ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων
INT: to you with you abiding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page