ἐπὶ
Englishman's Concordance
ἐπὶ (epi) — 669 Occurrences

Matthew 1:11 Prep
GRK: ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας
NAS: and his brothers, at the time of the deportation
KJV: brethren, about the time they were carried away
INT: brothers of him at [the time] of the deportation

Matthew 3:7 Prep
GRK: Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα
KJV: Sadducees come to his baptism,
INT: Sadducees coming to the baptism

Matthew 3:13 Prep
GRK: τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην
KJV: from Galilee to Jordan unto
INT: Galilee to the Jordan

Matthew 4:4 Prep
GRK: ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι
KJV: alone, but by every word
INT: man but by every word

Matthew 4:5 Prep
GRK: ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον
KJV: him on a pinnacle
INT: sets him upon the pinnacle

Matthew 4:6 Prep
GRK: σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν
KJV: and in [their] hands
INT: you and in [their] hands will they bear up

Matthew 5:15 Prep
GRK: μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν
KJV: a bushel, but on a candlestick; and
INT: a basket but upon the lampstand

Matthew 5:23 Prep
GRK: δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
KJV: thy gift to the altar, and there
INT: offering of you at the altar

Matthew 5:45 Prep
GRK: αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ
KJV: sun to rise on the evil and
INT: of him he causes to rise on evil and

Matthew 5:45 Prep
GRK: καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ
KJV: and sendeth rain on the just and
INT: and sends rain on righteous and

Matthew 6:10 Prep
GRK: οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
KJV: will be done in earth, as
INT: heaven [so] also upon earth

Matthew 6:19 Prep
GRK: ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: treasures upon earth,
INT: for yourselves treasures upon the earth

Matthew 6:27 Prep
GRK: δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν
KJV: one cubit unto his stature?
INT: is able to add to the life span

Matthew 7:24 Prep
GRK: τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν
KJV: his house upon a rock:
INT: house upon the rock

Matthew 7:25 Prep
GRK: τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν
KJV: for it was founded upon a rock.
INT: it had been founded indeed upon the rock

Matthew 7:26 Prep
GRK: τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον
KJV: his house upon the sand:
INT: the house upon the sand

Matthew 7:28 Prep
GRK: οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ
KJV: were astonished at his
INT: the crowds at the teaching

Matthew 9:2 Prep
GRK: αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον
KJV: lying on a bed:
INT: to him a paralytic on a bed lying

Matthew 9:6 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: hath power on earth to forgive
INT: of man on the earth

Matthew 9:9 Prep
GRK: ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον
KJV: sitting at the receipt of custom:
INT: a man sitting at the tax booth

Matthew 9:16 Prep
GRK: ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ
KJV: of new cloth unto an old garment,
INT: of cloth unshrunk on clothing old

Matthew 10:18 Prep
GRK: καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ
NAS: be brought before governors
KJV: ye shall be brought before governors
INT: and before governors also

Matthew 10:21 Prep
GRK: ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ
NAS: will rise up against parents
KJV: shall rise up against [their] parents,
INT: will rise up children against parents and

Matthew 10:27 Prep
GRK: ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων
KJV: [that] preach ye upon the housetops.
INT: you hear proclaim upon the housetops

Matthew 10:29 Prep
GRK: οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: not fall on the ground without
INT: not will fall to the ground

Matthew 10:34 Prep
GRK: βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: to send peace on earth: I came
INT: to bring peace to the earth

Matthew 12:49 Prep
GRK: χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς
NAS: out His hand toward His disciples,
KJV: his hand toward his disciples,
INT: hand of him to the disciples

Matthew 13:2 Prep
GRK: ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν
KJV: multitude stood on the shore.
INT: the crowd on the shore

Matthew 13:5 Prep
GRK: δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη
KJV: Some fell upon stony places, where
INT: moreover fell upon the rocky places

Matthew 13:7 Prep
GRK: δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας
NAS: fell among the thorns,
KJV: some fell among thorns; and
INT: moreover fell upon the thorns

Matthew 13:8 Prep
GRK: δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: other fell into good ground,
INT: moreover fell upon the ground

Matthew 13:20 Prep
GRK: ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη
KJV: he that received the seed into stony places,
INT: that which moreover upon the rocky places

Matthew 13:23 Prep
GRK: ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν
KJV: he that received seed into the good
INT: that which moreover on the good

Matthew 13:48 Prep
GRK: ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν
KJV: it was full, they drew to shore, and
INT: it was filled having drawn up on the shore

Matthew 14:8 Prep
GRK: φησίν ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν
KJV: Baptist's head in a charger.
INT: she says here upon a dish the

Matthew 14:11 Prep
GRK: κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ
KJV: head was brought in a charger, and
INT: head of him on a dish and

Matthew 14:19 Prep
GRK: ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου
KJV: to sit down on the grass,
INT: crowds to sit down on the grass

Matthew 14:25 Prep
GRK: αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν
KJV: them, walking on the sea.
INT: them walking on the sea

Matthew 14:26 Prep
GRK: ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
KJV: walking on the sea,
INT: having seen him on the sea

Matthew 14:28 Prep
GRK: πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα
KJV: unto thee on the water.
INT: to you upon the waters

Matthew 14:29 Prep
GRK: Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα
KJV: he walked on the water,
INT: Peter walked upon the water

Matthew 14:34 Prep
GRK: διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν
INT: having crossed over they came to the land

Matthew 15:32 Prep
GRK: εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον
KJV: I have compassion on the multitude,
INT: said I am moved with compassion toward the crowd

Matthew 15:35 Prep
GRK: ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: to sit down on the ground.
INT: crowds to sit down on the ground

Matthew 16:18 Prep
GRK: Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ
KJV: Peter, and upon this rock
INT: Peter and on this the

Matthew 16:19 Prep
GRK: ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: thou shalt bind on earth
INT: if you might bind on the earth

Matthew 16:19 Prep
GRK: ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: thou shalt loose on earth
INT: if you might loose on the earth

Matthew 17:6 Prep
GRK: μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
KJV: heard [it], they fell on their face,
INT: disciples fell upon face of them

Matthew 18:5 Prep
GRK: παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: such little child in my name
INT: little child such in the name

Matthew 18:12 Prep
GRK: ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
KJV: and goeth into the mountains,
INT: ninety nine on the mountains

Matthew 18:13 Prep
GRK: μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα
NAS: than over the ninety-nine
KJV: [sheep], than of the ninety and nine
INT: more than over the ninety

Matthew 18:16 Prep
GRK: δύο ἵνα ἐπὶ στόματος δύο
KJV: more, that in the mouth of two
INT: two that upon [the] testimony of two

Matthew 18:18 Prep
GRK: ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: ye shall bind on earth
INT: if you shall bind on the earth

Matthew 18:18 Prep
GRK: ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: ye shall loose on earth
INT: if you shall loose on the earth

Matthew 18:19 Prep
GRK: ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: shall agree on earth
INT: of of you on the earth

Matthew 19:9 Prep
GRK: αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ
KJV: except [it be] for fornication,
INT: of him except for sexual immorality and

Matthew 19:28 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης
KJV: of man shall sit in the throne of his
INT: the of man upon [the] throne of glory

Matthew 19:28 Prep
GRK: καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους
KJV: also shall sit upon twelve thrones,
INT: also you on twelve thrones

Matthew 21:5 Prep
GRK: καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ
KJV: and sitting upon an ass, and
INT: and mounted on a donkey and

Matthew 21:5 Prep
GRK: ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν
INT: a donkey and upon a colt [the] foal

Matthew 21:19 Prep
GRK: συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
KJV: a fig tree in the way, he came
INT: fig tree one along the road

Matthew 21:44 Prep
GRK: ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον
KJV: And whosoever shall fall on this stone
INT: the [one] having fallen on the stone

Matthew 22:5 Prep
GRK: ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν
INT: one moreover to the business

Matthew 22:9 Prep
GRK: πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους
KJV: Go ye therefore into the highways, and
INT: Go therefore into the thoroughfares

Matthew 22:33 Prep
GRK: ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
KJV: [this], they were astonished at his
INT: crowds were astonished at the teaching

Matthew 22:34 Prep
GRK: Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό
NAS: they gathered themselves together.
INT: Sadducees were gathered together the same

Matthew 23:2 Prep
GRK: λέγων Ἐπὶ τῆς Μωυσέως
KJV: the Pharisees sit in Moses' seat:
INT: saying On Moses'

Matthew 23:4 Prep
GRK: καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους
KJV: and lay [them] on men's shoulders;
INT: and lay [them] on the shoulders

Matthew 23:9 Prep
GRK: καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: [man] your father upon the earth: for
INT: call your [one] on the earth

Matthew 23:35 Prep
GRK: δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: blood shed upon the earth, from
INT: righteous poured out upon the earth

Matthew 23:36 Prep
GRK: ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν
KJV: shall come upon this
INT: these things all upon the generation

Matthew 24:2 Prep
GRK: ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς
KJV: here one stone upon another, that
INT: here stone upon stone which

Matthew 24:3 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους
KJV: as he sat upon the mount of Olives,
INT: moreover he upon the mount

Matthew 24:5 Prep
GRK: γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: many shall come in my name,
INT: indeed will come in the name

Matthew 24:7 Prep
GRK: γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ
NAS: will rise against nation,
KJV: nation shall rise against nation, and
INT: indeed nation against nation and

Matthew 24:7 Prep
GRK: καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ
NAS: and kingdom against kingdom,
KJV: and kingdom against kingdom: and
INT: and kingdom against kingdom and

Matthew 24:17 Prep
GRK: ἐπὶ τοῦ δώματος
KJV: Let him which is on the housetop not
INT: the [one] on the housetop

Matthew 24:30 Prep
GRK: ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν
KJV: of man coming in the clouds of heaven
INT: of man coming on the clouds

Matthew 24:33 Prep
GRK: ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
KJV: it is near, [even] at the doors.
INT: near it is at [the] doors

Matthew 24:45 Prep
GRK: ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας
KJV: hath made ruler over his
INT: the master over the household

Matthew 24:47 Prep
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς
KJV: him ruler over all his
INT: to you that over all the

Matthew 25:21 Prep
GRK: καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς
KJV: faithful over a few things,
INT: and faithful over a few things you were

Matthew 25:21 Prep
GRK: ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν σε
KJV: ruler over many things:
INT: you were faithful over many things you

Matthew 25:23 Prep
GRK: καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς
KJV: faithful over a few things,
INT: and faithful over a few things you were

Matthew 25:23 Prep
GRK: ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν σε
KJV: ruler over many things:
INT: you were faithful over many things you

Matthew 25:31 Prep
GRK: τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης
KJV: shall he sit upon the throne
INT: then he will sit upon [the] throne of glory

Matthew 26:7 Prep
GRK: καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
KJV: and poured it on his head,
INT: and poured [it] on the head

Matthew 26:12 Prep
GRK: μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός
KJV: this ointment on my body,
INT: perfume this on the body

Matthew 26:39 Prep
GRK: μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ
KJV: further, and fell on his face,
INT: a little he fell upon face of him

Matthew 26:50 Prep
GRK: τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν
KJV: Friend, wherefore art thou come?
INT: hands on Jesus

Matthew 26:55 Prep
GRK: ὄχλοις Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε
NAS: to arrest Me as [you would] against a robber?
KJV: as against a thief
INT: crowds As against a robber are you come out

Matthew 26:64 Prep
GRK: καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν
KJV: and coming in the clouds of heaven.
INT: and coming on the clouds

Matthew 27:19 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος
KJV: was set down on the judgment seat,
INT: however he on the judgment seat

Matthew 27:25 Prep
GRK: ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα
KJV: us, and on our children.
INT: us and on the children

Matthew 27:29 Prep
GRK: ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
KJV: thorns, they put [it] upon his head,
INT: thorns they put [it] on the head

Matthew 27:35 Prep
GRK: ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν
KJV: among them, and upon my vesture
INT: among themselves and for the clothing

Matthew 27:43 Prep
GRK: πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν
KJV: He trusted in God; let him deliver
INT: He trusted on God

Matthew 27:45 Prep
GRK: σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν
KJV: there was darkness over all the land
INT: darkness was over all the

Matthew 28:14 Prep
GRK: ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος
KJV: this come to the governor's ears,
INT: be heard this by the governor

Matthew 28:18 Prep
GRK: οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: heaven and in earth.
INT: heaven and on the earth

Mark 1:22 Prep
GRK: καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
KJV: they were astonished at his
INT: And they were astonished at the teaching

Mark 2:10 Prep
GRK: ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: hath power on earth to forgive
INT: to forgive sins on the earth

Mark 2:14 Prep
GRK: Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον
KJV: sitting at the receipt of custom,
INT: of Alphaeus sitting at the tax booth

Mark 2:21 Prep
GRK: ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
KJV: of new cloth on an old garment:
INT: unshrunk sews on clothing old

Mark 2:26 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως
NAS: of God in the time of Abiathar
KJV: of God in the days of Abiathar
INT: of God in [the days of] Abiathar the high priest

Mark 3:5 Prep
GRK: ὀργῆς συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει
KJV: being grieved for the hardness
INT: anger being grieved at the hardness

Mark 4:1 Prep
GRK: τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: by the sea on the land.
INT: the sea on the land

Mark 4:5 Prep
GRK: ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες
KJV: some fell on stony ground, where
INT: other fell upon the rocky place

Mark 4:16 Prep
GRK: ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη
KJV: which are sown on stony ground;
INT: likewise they who upon the rocky places

Mark 4:20 Prep
GRK: εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: they which are sown on good
INT: are the [ones] upon the soil

Mark 4:21 Prep
GRK: οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν
KJV: to be set on a candlestick?
INT: [Is it] not that upon the lampstand

Mark 4:26 Prep
GRK: τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: should cast seed into the ground;
INT: the seed upon the earth

Mark 4:31 Prep
GRK: ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: when it is sown in the earth, is less
INT: when it has been sown upon the earth

Mark 4:31 Prep
GRK: σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: the seeds that be in the earth:
INT: seeds which [are] upon the earth

Mark 4:38 Prep
GRK: τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον
KJV: was in the hinder part of the ship,
INT: the stern on the cushion

Mark 6:25 Prep
GRK: δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν
KJV: me by and by in a charger the head
INT: you give to me upon a dish the

Mark 6:28 Prep
GRK: κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ
KJV: his head in a charger, and
INT: head it upon a dish and

Mark 6:39 Prep
GRK: συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ
KJV: by companies upon the green
INT: groups [by] groups on the green

Mark 6:47 Prep
GRK: αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: he alone on the land.
INT: he alone upon the land

Mark 6:48 Prep
GRK: αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
KJV: them, walking upon the sea, and
INT: them walking on the sea

Mark 6:49 Prep
GRK: ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
KJV: walking upon the sea,
INT: having seen him on the sea

Mark 6:52 Prep
GRK: γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις
KJV: not [the miracle] of the loaves:
INT: indeed they understood by the loaves

Mark 6:53 Prep
GRK: Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: they came into the land
INT: And having passed over to the land

Mark 6:55 Prep
GRK: καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις
KJV: to carry about in beds
INT: and they began on the mats

Mark 7:30 Prep
GRK: παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην
KJV: her daughter laid upon the bed.
INT: child lying on the bed

Mark 8:2 Prep
GRK: Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον
KJV: I have compassion on the multitude,
INT: I am moved with compassion on the crowd

Mark 8:6 Prep
GRK: ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: to sit down on the ground:
INT: crowd to recline on the ground

Mark 8:25 Prep
GRK: τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς
KJV: [his] hands again upon his eyes,
INT: the hands upon the eyes

Mark 9:3 Prep
GRK: οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: no fuller on earth can
INT: such as a launderer on the earth

Mark 9:12 Prep
GRK: πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν
KJV: how it is written of the Son of man,
INT: how it has been written of the Son

Mark 9:20 Prep
GRK: καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: he fell on the ground,
INT: and having fallen upon the ground

Mark 9:37 Prep
GRK: παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: of such children in my name,
INT: little children shall receive in the name

Mark 9:39 Prep
GRK: ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: shall do a miracle in my name,
INT: will do a work of power in the name

Mark 10:22 Prep
GRK: δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ
KJV: he was sad at that saying,
INT: moreover having been sad at the word

Mark 10:24 Prep
GRK: μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις
KJV: were astonished at his
INT: [the] disciples were astonished at the words

Mark 10:24 Prep
GRK: τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν
KJV: for them that trust in riches
INT: those who trust in riches

Mark 11:4 Prep
GRK: θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου
KJV: without in a place where two ways met;
INT: the door outside by the crossing

Mark 11:18 Prep
GRK: ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
KJV: was astonished at his
INT: crowd were astonished at the teaching

Mark 12:26 Prep
GRK: βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου
NAS: of Moses, in the [passage] about [the burning] bush,
KJV: of Moses, how in the bush God
INT: book of Moses [in the part] on the bush

Mark 13:2 Prep
GRK: ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς
KJV: be left one stone upon another, that
INT: here stone upon stone which

Mark 13:6 Prep
GRK: πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: many shall come in my name,
INT: many will come in the name

Mark 13:8 Prep
GRK: καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν ἔσονται
NAS: and kingdom against kingdom;
KJV: and kingdom against kingdom: and
INT: and kingdom against kingdom there will be

Mark 13:9 Prep
GRK: δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ
NAS: and you will stand before governors
KJV: ye shall be brought before rulers
INT: you will be beaten and before governors and

Mark 13:12 Prep
GRK: ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ
NAS: will rise up against parents
KJV: shall rise up against [their] parents,
INT: will rise up children against parents and

Mark 13:15 Prep
GRK: ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος
KJV: let him that is on the housetop
INT: he moreover upon the housetop

Mark 13:29 Prep
GRK: ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
KJV: it is nigh, [even] at the doors.
INT: near it is at [the] doors

Mark 14:35 Prep
GRK: μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: a little, and fell on the ground, and
INT: a little he fell upon the earth

Mark 14:48 Prep
GRK: αὐτοῖς Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε
NAS: to arrest Me, as [you would] against a robber?
KJV: as against a thief,
INT: to them As against a robber are you come out

Mark 14:51 Prep
GRK: περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ καὶ
NAS: [nothing but] a linen sheet over [his] naked
KJV: cast about [his] naked
INT: having cast a linen cloth about [his] naked [body] and

Mark 15:22 Prep
GRK: φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθὰν
KJV: him unto the place
INT: they bring him to Golgotha

Mark 15:46 Prep
GRK: προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν
NAS: a stone against the entrance
KJV: a stone unto the door
INT: he rolled a stone to the door

Mark 16:2 Prep
GRK: σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον
KJV: they came unto the sepulchre
INT: of the week they come to the tomb

Mark 16:18 Prep
GRK: αὐτοὺς βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας
KJV: they shall lay hands on the sick, and
INT: them shall it injure upon [the] sick hands

Luke 1:14 Prep
GRK: καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει
KJV: many shall rejoice at his birth.
INT: and many at the birth

Luke 1:16 Prep
GRK: Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν
KJV: shall he turn to the Lord
INT: of Israel will he turn to [the] Lord the

Luke 1:17 Prep
GRK: καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ
KJV: of the fathers to the children,
INT: [the] hearts of fathers to children and

Luke 1:29 Prep
GRK: ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ
KJV: [him], she was troubled at his
INT: and at the statement

Luke 1:33 Prep
GRK: καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον
NAS: and He will reign over the house
KJV: he shall reign over the house
INT: and he will reign over the house

Luke 1:35 Prep
GRK: ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ
KJV: Ghost shall come upon thee, and
INT: [the] Holy will come upon you and

Luke 1:47 Prep
GRK: πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ
KJV: spirit hath rejoiced in God my
INT: spirit of me in God

Luke 1:48 Prep
GRK: ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν
INT: For he looked upon the humiliation

Luke 1:59 Prep
GRK: ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι
NAS: him Zacharias, after his father.
KJV: him Zacharias, after the name of his
INT: were calling it after the name

Luke 1:65 Prep
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος
KJV: came on all
INT: And came upon all fear

Luke 2:8 Prep
GRK: τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην
NAS: watch over their flock
KJV: keeping watch over their flock
INT: by night over the flock

Luke 2:14 Prep
GRK: θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
KJV: the highest, and on earth peace,
INT: to God and on earth peace

Luke 2:20 Prep
GRK: τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς
KJV: praising God for all the things that
INT: God for all things which

Luke 2:33 Prep
GRK: μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις
KJV: marvelled at those things which were spoken
INT: mother marveling at the things which were spoken

Luke 2:47 Prep
GRK: ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει
KJV: were astonished at his
INT: hearing him at the understanding

Luke 3:2 Prep
GRK: ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα
KJV: Caiaphas being the high priests,
INT: during [the] high priesthood of Annas

Luke 3:2 Prep
GRK: ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν
KJV: of God came unto John the son
INT: [the] word of God upon John

Luke 3:20 Prep
GRK: καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν καὶ
KJV: yet this above all, that
INT: also this to all also

Luke 4:4 Prep
GRK: ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι
KJV: alone, but by every word
INT: man but by every word

Luke 4:9 Prep
GRK: καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον
KJV: set him on a pinnacle of the temple,
INT: And set upon the pinnacle

Luke 4:11 Prep
GRK: καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν
KJV: And in [their] hands they shall bear
INT: and that in [their] hands will they bear

Luke 4:22 Prep
GRK: καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις
KJV: and wondered at the gracious words
INT: and marveled at the words

Luke 4:25 Prep
GRK: ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία
INT: the heaven for years three

Luke 4:25 Prep
GRK: λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν
KJV: famine was throughout all the land;
INT: a famine great upon all the

Luke 4:27 Prep
GRK: τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ
NAS: in Israel in the time of Elisha
KJV: Israel in the time of Eliseus
INT: Israel in the time of Elisha the

Luke 4:32 Prep
GRK: καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
KJV: they were astonished at his
INT: And they were astonished at the teaching

Luke 4:36 Prep
GRK: ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας καὶ
KJV: And they were all amazed, and
INT: came astonishment upon all and

Luke 4:43 Prep
GRK: θεοῦ ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
INT: of God because for this have I been sent forth

Luke 5:5 Prep
GRK: οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ δὲ τῷ
KJV: nothing: nevertheless at thy word
INT: nothing have we taken at however the

Luke 5:9 Prep
GRK: σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ
NAS: his companions because of the catch
KJV: with him, at the draught
INT: with him at the catch

Luke 5:11 Prep
GRK: τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: their ships to land,
INT: the boats to the land

Luke 5:12 Prep
GRK: Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη
KJV: Jesus fell on [his] face, and besought
INT: Jesus having fallen upon [his] face he begged

Luke 5:18 Prep
GRK: ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον
KJV: men brought in a bed a man
INT: men carrying upon a mat a man

Luke 5:19 Prep
GRK: ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα
KJV: they went upon the housetop,
INT: crowd having gone up on the housetop

Luke 5:24 Prep
GRK: ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: hath power upon earth to forgive
INT: authority has on the earth

Luke 5:27 Prep
GRK: Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον
KJV: sitting at the receipt of custom:
INT: Levi sitting at the tax booth

Luke 5:36 Prep
GRK: σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
KJV: garment upon an old;
INT: having torn puts [it] on a garment old

Luke 6:17 Prep
GRK: αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ
KJV: them, and stood in the plain, and
INT: them he stood on a place level

Luke 6:29 Prep
GRK: τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα
KJV: thee on the [one] cheek
INT: strikes you on the cheek

Luke 6:35 Prep
GRK: χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους
KJV: is kind unto the unthankful and
INT: kind is to the ungrateful

Luke 6:48 Prep
GRK: ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν
KJV: laid the foundation on a rock: and
INT: laid a foundation on the rock

Luke 6:49 Prep
GRK: οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: built an house upon the earth; against
INT: having built a house on the earth

Luke 7:44 Prep
GRK: ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ
KJV: no water for my feet:
INT: water of me for feet not

Luke 8:6 Prep
GRK: ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν
KJV: some fell upon a rock; and
INT: other fell upon the rock

Luke 8:13 Prep
GRK: οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας
KJV: They on the rock [are they], which,
INT: moreover upon the rock

Luke 8:16 Prep
GRK: τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας τίθησιν
KJV: setteth [it] on a candlestick,
INT: puts [it] but on a lampstand puts [it]

Luke 8:27 Prep
GRK: δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν
NAS: And when He came out onto the land,
KJV: when he went forth to land, there met
INT: moreover him upon the land

Luke 9:1 Prep
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ
NAS: and authority over all
KJV: power and authority over all devils,
INT: and authority over all the

Luke 9:38 Prep
GRK: σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν
KJV: thee, look upon my son:
INT: you look upon the son

Luke 9:43 Prep
GRK: δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι
KJV: all amazed at the mighty power of God.
INT: moreover all at the majesty

Luke 9:43 Prep
GRK: δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς
KJV: every one at all things
INT: moreover were wondering at all which

Luke 9:48 Prep
GRK: τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: this child in my name
INT: child in the name

Luke 10:19 Prep
GRK: σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν
NAS: and scorpions, and over all
KJV: scorpions, and over all the power
INT: scorpions and upon all the

Luke 10:34 Prep
GRK: δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον
KJV: set him on his own beast,
INT: moreover him on the own

Luke 10:35 Prep
GRK: καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον
KJV: And on the morrow when he departed,
INT: And on the next day

Luke 11:2 Prep
GRK: οὐρανῳ καὶ ἐπὶ τὴς γὴς
KJV: heaven, so in earth.
INT: heaven [so] also upon the earth

Luke 11:17 Prep
GRK: καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει
NAS: and a house [divided] against itself
KJV: a house [divided] against a house
INT: and a house against a house falls

Luke 11:33 Prep
GRK: μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν
KJV: a bushel, but on a candlestick, that
INT: basket but upon the lampstand

Luke 12:3 Prep
GRK: ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων
KJV: shall be proclaimed upon the housetops.
INT: chambers will be proclaimed upon the housetops

Luke 12:11 Prep
GRK: εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς
NAS: they bring you before the synagogues
KJV: you unto the synagogues,
INT: they bring you before the synagogues

Luke 12:25 Prep
GRK: μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν
KJV: can add to his stature
INT: [by] being anxious is able to the lifespan

Luke 12:42 Prep
GRK: ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας
KJV: shall make ruler over his
INT: the Lord over the servants

Luke 12:44 Prep
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς
KJV: ruler over all
INT: to you that over all the

Luke 12:49 Prep
GRK: ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν
INT: I came to cast upon the earth

Luke 12:52 Prep
GRK: διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ
NAS: three against two
KJV: divided, three against two, and
INT: divided three against two and

Luke 12:52 Prep
GRK: καὶ δύο ἐπὶ τρισίν
NAS: two and two against three.
KJV: and two against three.
INT: and two against three

Luke 12:53 Prep
GRK: διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ
NAS: father against son
KJV: shall be divided against the son,
INT: Will be divided father against son and

Luke 12:53 Prep
GRK: καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί μήτηρ
NAS: son and son against father, mother
KJV: the son against the father;
INT: and son against father mother

Luke 12:53 Prep
GRK: πατρί μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα
NAS: mother against daughter
KJV: the mother against the daughter,
INT: father mother against daughter

Luke 12:53 Prep
GRK: καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα
NAS: and daughter against mother,
KJV: the daughter against the mother;
INT: and daugher against mother

Luke 12:53 Prep
GRK: μητέρα πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην
NAS: mother-in-law against daughter-in-law
KJV: the mother in law against her
INT: mother mother-in-law against the daughter-in-law

Luke 12:53 Prep
GRK: καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν
NAS: and daughter-in-law against mother-in-law.
KJV: the daughter in law against her
INT: and daughter-in-law against mother-in-law

Luke 12:54 Prep
GRK: νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν εὐθέως
INT: cloud rising up from [the] west immediately

Luke 13:17 Prep
GRK: ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς
NAS: was rejoicing over all
KJV: rejoiced for all
INT: crowd were rejoicing at all the

Luke 15:4 Prep
GRK: καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς
NAS: and go after the one which is lost
KJV: and go after that which is lost, until
INT: and goes after that which has been lost

Luke 15:5 Prep
GRK: εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους
KJV: [it], he layeth [it] on his
INT: having found [it] he lays [it] on the shoulders

Luke 15:7 Prep
GRK: οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ
NAS: in heaven over one
KJV: in heaven over one sinner
INT: heaven will be over one sinner

Luke 15:7 Prep
GRK: μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα
NAS: than over ninety-nine
KJV: more than over ninety and nine
INT: repenting [more] than over ninety nine

Luke 15:10 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ
NAS: of the angels of God over one sinner
KJV: of the angels of God over one sinner
INT: of God over one sinner

Luke 15:20 Prep
GRK: δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον
KJV: ran, and fell on his neck,
INT: having run fell upon the neck

Luke 17:16 Prep
GRK: καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ
KJV: And fell down on [his] face at
INT: and fell on [his] face at

Luke 17:31 Prep
GRK: ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος
KJV: shall be upon the housetop,
INT: [he] who will be on the housetop

Luke 17:34 Prep
GRK: ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς
KJV: there shall be two [men] in one bed;
INT: there will be two [men] upon bed one

Luke 17:35 Prep
GRK: δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό
INT: Two [women] grinding at the same

Luke 18:4 Prep
GRK: οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον μετὰ
KJV: he would not for a while: but
INT: not he would for a time with

Luke 18:8 Prep
GRK: τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: shall he find faith on the earth?
INT: faith on the earth

Luke 19:4 Prep
GRK: ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα
KJV: and climbed up into a sycomore tree
INT: ahead he went up into a sycomore tree that

Luke 19:5 Prep
GRK: ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον
KJV: Jesus came to the place, he looked up,
INT: as he came to the place

Luke 19:23 Prep
GRK: τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν κἀγὼ
KJV: my money into the bank, that
INT: the money to [the] bank and I

Luke 19:35 Prep
GRK: τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον
KJV: their garments upon the colt, and
INT: garments on the colt

Luke 19:43 Prep
GRK: ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ
KJV: the days shall come upon thee, that
INT: will come days upon you that

Luke 19:44 Prep
GRK: ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν
KJV: thee one stone upon another; because
INT: will leave a stone upon a stone in

Luke 20:26 Prep
GRK: καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει
KJV: and they marvelled at his answer,
INT: and having marveled at the answer

Luke 20:37 Prep
GRK: Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου
KJV: Moses shewed at the bush, when
INT: Moses showed [in the part] on the bush

Luke 21:6 Prep
GRK: ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε
KJV: be left one stone upon another, that
INT: will be left stone upon stone here

Luke 21:8 Prep
GRK: γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
KJV: many shall come in my name,
INT: indeed will come in the name

Luke 21:10 Prep
GRK: καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation and kingdom against kingdom,
KJV: and kingdom against kingdom:
INT: and kingdom against kingdom

Luke 21:12 Prep
GRK: φυλακάς ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ
KJV: being brought before kings
INT: prisons bringing [you] before kings and

Luke 21:23 Prep
GRK: ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: great distress in the land, and
INT: distress great upon the land

Luke 21:25 Prep
GRK: ἄστροις καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: and upon the earth
INT: stars and upon the earth

Luke 21:35 Prep
GRK: ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς
KJV: shall it come on all
INT: will it come indeed upon all those

Luke 21:35 Prep
GRK: τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης
KJV: them that dwell on the face
INT: those sitting upon the face of all

Luke 22:21 Prep
GRK: μετ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης
KJV: [is] with me on the table.
INT: [is] with me on the table

Luke 22:30 Prep
GRK: καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης
KJV: and drink at my table
INT: and might drink at the table

Luke 22:30 Prep
GRK: καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς
KJV: and sit on thrones judging
INT: and may sit on thrones the

Luke 22:40 Prep
GRK: γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου
KJV: And when he was at the place, he said
INT: having come moreover to the place

Luke 22:44 Prep
GRK: αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν
KJV: of blood falling down to the ground.
INT: of blood falling down to the earth

Luke 22:52 Prep
GRK: πρεσβυτέρους Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε
NAS: and clubs as you would against a robber?
KJV: as against a thief,
INT: elders As against a robber have you come out

Luke 23:1 Prep
GRK: ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον
NAS: up and brought Him before Pilate.
KJV: and led him unto Pilate.
INT: led him to Pilate

Luke 23:28 Prep
GRK: κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα
KJV: yourselves, and for your children.
INT: weep and for the children

Luke 23:33 Prep
GRK: ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον
KJV: they were come to the place,
INT: when they came to the place

Luke 23:48 Prep
GRK: συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν
KJV: that came together to that
INT: having come together crowds to the spectacle

Luke 24:1 Prep
GRK: ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα
KJV: they came unto the sepulchre,
INT: morning very early to the tomb

Luke 24:12 Prep
GRK: ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον
KJV: Peter, and ran unto the sepulchre; and
INT: having risen up ran to the tomb

Luke 24:22 Prep
GRK: γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
KJV: which were early at the sepulchre;
INT: having been early to the tomb

Luke 24:24 Prep
GRK: σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον
KJV: us went to the sepulchre, and
INT: with us to the tomb

Luke 24:25 Prep
GRK: τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς
INT: to believe in all which

Luke 24:47 Prep
GRK: καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι
KJV: of sins should be preached in his name
INT: and should be proclaimed in the name

John 1:51 Prep
GRK: καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν
KJV: and descending upon the Son of man.
INT: and descending on the Son

John 4:6 Prep
GRK: ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ
KJV: sat thus on the well: [and] it was
INT: sat thus at the well

John 4:27 Prep
GRK: Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν
NAS: At this point His disciples came,
KJV: [he].And upon this came
INT: And upon this came

John 5:2 Prep
GRK: τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ
KJV: Jerusalem by the sheep
INT: Jerusalem at the sheepgate

John 6:2 Prep
GRK: ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων
KJV: he did on them that were diseased.
INT: which he did upon those who were sick

John 6:16 Prep
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν
KJV: disciples went down unto the sea,
INT: disciples of him to the sea

John 6:19 Prep
GRK: Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης
KJV: Jesus walking on the sea, and
INT: Jesus walking on the sea

John 6:21 Prep
GRK: τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: the ship was at the land whither
INT: the boat at the land

John 8:3 Prep
GRK: Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην
INT: Pharisees a women in adultery having been caught

John 9:6 Prep
GRK: τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς
INT: the clay to the eyes

John 9:15 Prep
GRK: ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς
KJV: He put clay upon mine eyes,
INT: he put of me on the eyes

John 12:15 Prep
GRK: ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου
KJV: cometh, sitting on an ass's colt.
INT: comes sitting on a colt of a donkey

John 13:25 Prep
GRK: ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος
INT: he thus on the breast

John 17:4 Prep
GRK: σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: thee on the earth:
INT: you glorified on the earth

John 19:13 Prep
GRK: καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς
KJV: and sat down in the judgment seat in
INT: and sat down upon [the] judgment seat at

John 19:19 Prep
GRK: καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ
KJV: and put [it] on the cross. And
INT: and put on the cross

John 19:24 Prep
GRK: ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν
KJV: among them, and for my vesture
INT: among them and for the clothing

John 19:31 Prep
GRK: μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ
KJV: not remain upon the cross on
INT: not might remain on the cross

John 19:33 Prep
GRK: ἐπὶ δὲ τὸν
KJV: when they came to Jesus, and saw
INT: to however

John 20:7 Prep
GRK: ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
KJV: that was about his head,
INT: which was upon the head

John 21:1 Prep
GRK: τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης
KJV: to the disciples at the sea
INT: to the disciples at the sea

John 21:20 Prep
GRK: τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος
KJV: also leaned on his breast
INT: the supper on the bosom

Acts 1:15 Prep
GRK: ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ
NAS: persons was there together), and said,
KJV: of names together were
INT: [the] number of names together the same

Acts 1:26 Prep
GRK: ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν καὶ
KJV: the lot fell upon Matthias; and
INT: the lot on Matthias and

Acts 2:1 Prep
GRK: πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό
KJV: all with one accord in one place.
INT: all with one accord in the one [place]

Acts 2:17 Prep
GRK: πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα
KJV: my Spirit upon all flesh:
INT: Spirit of me upon all flesh

Acts 2:18 Prep
GRK: καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους
KJV: And on my servants
INT: and even upon the servants

Acts 2:18 Prep
GRK: μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας
KJV: servants and on my handmaidens
INT: of me and upon the handmaidens

Acts 2:19 Prep
GRK: καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς
KJV: and signs in the earth beneath;
INT: and signs on the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page