Μετὰ
Englishman's Concordance
Μετὰ (Meta) — 299 Occurrences

Matthew 1:12 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὴν
NAS: After the deportation to Babylon:
KJV: And after they were brought
INT: After moreover the

Matthew 2:11 Prep
GRK: τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς
KJV: they saw the young child with Mary his
INT: the child with Mary the

Matthew 4:21 Prep
GRK: τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ
KJV: in a ship with Zebedee their
INT: the boat with Zebedee the

Matthew 8:11 Prep
GRK: καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ
KJV: and shall sit down with Abraham, and
INT: and will recline [at table] with Abraham and

Matthew 9:11 Prep
GRK: Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν
KJV: your Master with publicans and
INT: because of why with the tax collectors

Matthew 12:41 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς
KJV: in judgment with this generation,
INT: the judgment with the generation

Matthew 12:42 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς
KJV: in the judgment with this generation,
INT: the judgment with the generation

Matthew 13:20 Prep
GRK: καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων
KJV: and anon with joy receiveth
INT: and immediately with joy receives

Matthew 16:27 Prep
GRK: πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων
KJV: of his Father with his angels;
INT: Father of him with the angels

Matthew 18:16 Prep
GRK: ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι
KJV: hear [thee, then] take with thee one
INT: he will hear take with you more

Matthew 18:23 Prep
GRK: συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων
KJV: take account of his servants.
INT: settle accounts accounts with the servants

Matthew 19:10 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός
KJV: be so with [his] wife, it is
INT: of the man with the wife

Matthew 20:2 Prep
GRK: συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν
KJV: when he had agreed with the labourers
INT: having agreed moreover with the workmen

Matthew 20:20 Prep
GRK: υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν
KJV: of Zebedee's children with her sons,
INT: sons of Zebedee with the sons

Matthew 22:16 Prep
GRK: μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
KJV: disciples with the Herodians,
INT: disciples of them with the Herodians

Matthew 24:29 Prep
GRK: Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν
NAS: But immediately after the tribulation
KJV: Immediately after the tribulation
INT: Immediately moreover after the tribulation

Matthew 24:30 Prep
GRK: τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ
KJV: the clouds of heaven with power and
INT: of heaven with power and

Matthew 24:31 Prep
GRK: ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης
KJV: his angels with a great sound
INT: angels of him with a trumpet call great

Matthew 24:49 Prep
GRK: καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων
KJV: and drink with the drunken;
INT: and to drink with the drunkards

Matthew 24:51 Prep
GRK: μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν
KJV: portion with the hypocrites:
INT: place of him with the hypocrites

Matthew 25:4 Prep
GRK: τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων
KJV: their vessels with their lamps.
INT: the vessels with the lamps

Matthew 25:19 Prep
GRK: μετὰ δὲ πολὺν
NAS: Now after a long time
KJV: and reckoneth with them.
INT: after moreover much

Matthew 26:2 Prep
GRK: Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας
NAS: You know that after two days
KJV: Ye know that after two days
INT: You know that after two days

Matthew 26:18 Prep
GRK: τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: at thy house with my disciples.
INT: the passover with the disciples

Matthew 26:20 Prep
GRK: γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα
KJV: was come, he sat down with the twelve.
INT: having arrived he reclined [at table] with the twelve

Matthew 26:32 Prep
GRK: μετὰ δὲ τὸ
NAS: But after I have been raised,
KJV: But after I am risen again,
INT: after moreover

Matthew 26:47 Prep
GRK: ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: a great multitude with swords and
INT: a crowd great with swords and

Matthew 26:51 Prep
GRK: εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας
KJV: one of them which were with Jesus
INT: one of those with Jesus having stretched out

Matthew 26:55 Prep
GRK: λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: against a thief with swords and
INT: a robber are you come out with swords and

Matthew 26:58 Prep
GRK: ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν
KJV: in, and sat with the servants, to see
INT: within he sat with the guards

Matthew 26:69 Prep
GRK: σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ
KJV: also wast with Jesus of Galilee.
INT: you were with Jesus the

Matthew 26:71 Prep
GRK: Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ
KJV: also with Jesus
INT: this [man] was with Jesus of

Matthew 26:72 Prep
GRK: πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου ὅτι
KJV: again he denied with an oath,
INT: again he denied with an oath

Matthew 26:73 Prep
GRK: μετὰ μικρὸν δὲ
NAS: A little later the bystanders came
KJV: And after a while came unto [him] they
INT: After a little while also

Matthew 27:34 Prep
GRK: πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον
KJV: to drink mingled with gall: and
INT: to drink wine with gall mingled

Matthew 27:41 Prep
GRK: ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων
KJV: mocking [him], with the scribes
INT: chief priests mocking with the scribes

Matthew 27:53 Prep
GRK: τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν
NAS: out of the tombs after His resurrection
KJV: the graves after his
INT: the tombs after the resurrection

Matthew 27:62 Prep
GRK: ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν
NAS: on the next day, the day after the preparation,
INT: which is after the preparation

Matthew 27:63 Prep
GRK: ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: that deceiver said, After three days
KJV: alive, After three
INT: while living After three days

Matthew 27:66 Prep
GRK: τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας
KJV: the stone, and setting a watch.
INT: the stone with the guard

Matthew 28:8 Prep
GRK: τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ
KJV: from the sepulchre with fear and
INT: the tomb with fear and

Matthew 28:12 Prep
GRK: καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: when they were assembled with the elders,
INT: And having been gathered together with the elders

Mark 1:13 Prep
GRK: καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων
KJV: and was with the wild beasts; and
INT: and was with the beasts

Mark 1:14 Prep
GRK: Καὶ μετὰ δὲ τὸ
NAS: Now after John
KJV: Now after that John was put in prison,
INT: And after Now

Mark 1:20 Prep
GRK: τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν
KJV: the ship with the hired servants,
INT: the boat with the hired servants

Mark 1:29 Prep
GRK: καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ
KJV: and Andrew, with James and
INT: and Andrew with James and

Mark 2:16 Prep
GRK: ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν
KJV: him eat with publicans and
INT: him eating with the sinners

Mark 2:16 Prep
GRK: αὐτοῦ Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν
KJV: and drinketh with publicans and
INT: him Why [is it] with the tax collectors

Mark 3:6 Prep
GRK: Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
KJV: counsel with the Herodians
INT: Pharisees immediately with the Herodians

Mark 3:7 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: withdrew himself with his
INT: Jesus with the disciples

Mark 4:16 Prep
GRK: λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν
KJV: receive it with gladness;
INT: word immediately with joy receive

Mark 6:25 Prep
GRK: εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς
KJV: straightway with haste
INT: having entered immediately with haste to

Mark 8:10 Prep
GRK: τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: into a ship with his disciples,
INT: the boat with the disciples

Mark 8:31 Prep
GRK: ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: and be killed, and after three
KJV: be killed, and after three days
INT: to be killed and after three days

Mark 8:38 Prep
GRK: πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων
KJV: of his Father with the holy angels.
INT: Father of him with the angels

Mark 9:2 Prep
GRK: Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ
NAS: Six days later, Jesus took
KJV: And after six days
INT: And after days six

Mark 9:31 Prep
GRK: καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: three days later.
INT: and having been killed on the third day

Mark 10:30 Prep
GRK: καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ
KJV: and lands, with persecutions; and
INT: and lands with persecutions and

Mark 10:34 Prep
GRK: ἀποκτενοῦσιν καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: days later He will rise again.
INT: will kill and on the third day

Mark 11:11 Prep
GRK: εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα
KJV: unto Bethany with the twelve.
INT: to Bethany with the twelve

Mark 13:24 Prep
GRK: ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν
NAS: days, after that tribulation,
KJV: those days, after that tribulation,
INT: the days after the tribulation

Mark 13:26 Prep
GRK: ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς
KJV: in the clouds with great power
INT: in clouds with power great

Mark 14:1 Prep
GRK: τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας
NAS: days away; and the chief priests
KJV: and of unleavened bread:
INT: the [feast of] unleavened bread after two days

Mark 14:14 Prep
GRK: τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: the passover with my
INT: the passover with the disciples

Mark 14:17 Prep
GRK: γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα
KJV: the evening he cometh with the twelve.
INT: having arrived he comes with the twelve

Mark 14:28 Prep
GRK: ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί
NAS: But after I have been raised,
KJV: But after that I am risen,
INT: But after arising

Mark 14:43 Prep
GRK: αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: a great multitude with swords and
INT: him a crowd with swords and

Mark 14:48 Prep
GRK: λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: against a thief, with swords and
INT: a robber are you come out with swords and

Mark 14:54 Prep
GRK: ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν
KJV: and he sat with the servants, and
INT: he was sitting with the officers

Mark 14:62 Prep
GRK: καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν
KJV: and coming in the clouds of heaven.
INT: and coming with the clouds

Mark 14:67 Prep
GRK: Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ
KJV: also wast with Jesus of Nazareth.
INT: And you with the Nazarene

Mark 14:70 Prep
GRK: ἠρνεῖτο καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν
NAS: he denied it. And after a little while
KJV: a little after, they that stood by
INT: he denied And after a little again

Mark 15:1 Prep
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: a consultation with the elders
INT: the chief priests with the elders

Mark 15:7 Prep
GRK: λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν
KJV: [which lay] bound with them that had made insurrection with him,
INT: called Barabbas with the associates in insurrection

Mark 15:28 Prep
GRK: λέγουσα Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: he was numbered with the transgressors.
INT: says And with [the] lawless he was reckoned

Mark 15:31 Prep
GRK: πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων
KJV: themselves with the scribes,
INT: among one another with the scribes

Mark 16:12 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: After that, He appeared in a different
INT: after moreover these things

Mark 16:19 Prep
GRK: κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι
KJV: So then after the Lord had spoken
INT: [the] Lord Jesus after speaking

Mark 16:20 Prep
GRK: συντόμως ἐξήγγειλαν Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: that followed ]. [[And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after that, Jesus Himself sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation].]
INT: promptly they reported with moreover these

Luke 1:24 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταύτας
NAS: After these days
KJV: And after those days
INT: after moreover these

Luke 1:28 Prep
GRK: ὁ κύριος μετὰ σοῦ
KJV: the Lord [is] with thee:
INT: the Lord [is] with you

Luke 1:39 Prep
GRK: τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς
KJV: into the hill country with haste, into
INT: the hill country with haste to

Luke 1:72 Prep
GRK: ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων
NAS: mercy toward our fathers,
KJV: the mercy [promised] to our
INT: to fulfill mercy toward the fathers

Luke 2:36 Prep
GRK: πολλαῖς ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη
KJV: and had lived with an husband
INT: great having lived with a husband years

Luke 2:46 Prep
GRK: καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς
NAS: Then, after three days
KJV: it came to pass, that after three
INT: And it came to pass after days three

Luke 5:27 Prep
GRK: Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν
NAS: After that He went out and noticed
KJV: And after these things he went forth,
INT: And after these things he went forth

Luke 5:30 Prep
GRK: Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν
KJV: and drink with publicans and
INT: because of why with the tax collectors

Luke 8:13 Prep
GRK: ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται
KJV: receive the word with joy; and
INT: when they hear with joy receive

Luke 9:28 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους
NAS: eight days after these sayings,
KJV: an eight days after these sayings,
INT: it came to pass moreover after the sayings

Luke 9:39 Prep
GRK: σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ
KJV: that he foameth again, and
INT: it throws into convulsions him with foaming and

Luke 10:1 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: Now after this the Lord
KJV: After these things the Lord
INT: with moreover these things

Luke 10:17 Prep
GRK: ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες
KJV: returned again with joy,
INT: seventy two with joy saying

Luke 11:31 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν
KJV: in the judgment with the men of this
INT: the judgment with the men

Luke 11:32 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς
KJV: in the judgment with this generation,
INT: the judgment with the generation

Luke 12:4 Prep
GRK: σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ
NAS: the body and after that have
KJV: the body, and after that have
INT: body and after these things not

Luke 12:5 Prep
GRK: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
NAS: fear the One who, after He has killed,
KJV: Fear him, which after he hath killed
INT: Fear him who after having killed

Luke 12:46 Prep
GRK: μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων
KJV: him his portion with the unbelievers.
INT: place of him with the unbelievers

Luke 12:58 Prep
GRK: γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου
KJV: When thou goest with thine adversary
INT: indeed you go with the adversary

Luke 13:1 Prep
GRK: Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν
KJV: had mingled with their
INT: Pilate mingled with the sacrifices

Luke 14:9 Prep
GRK: τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν
KJV: and thou begin with shame to take
INT: then you begin with shame the

Luke 14:31 Prep
GRK: ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων
KJV: against him with twenty thousand?
INT: to meet the [one] with twenty thousand

Luke 15:29 Prep
GRK: ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων
KJV: I might make merry with my
INT: a young goat that with the friends

Luke 15:30 Prep
GRK: τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν
KJV: living with harlots,
INT: living with prostitutes came

Luke 17:8 Prep
GRK: πίω καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι
NAS: and drink; and afterward you may eat
KJV: drunken; and afterward thou shalt eat
INT: drink and after these things will eat

Luke 17:15 Prep
GRK: ἰάθη ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης
KJV: turned back, and with a loud
INT: he was healed turned back with a voice loud

Luke 17:20 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
KJV: cometh not with observation:
INT: of God with observation

Luke 18:4 Prep
GRK: ἐπὶ χρόνον μετὰ ταῦτα δὲ
NAS: he was unwilling; but afterward he said
INT: for a time with he however

Luke 21:27 Prep
GRK: ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ
KJV: in a cloud with power and
INT: in a cloud with power and

Luke 22:11 Prep
GRK: τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: the passover with my
INT: the passover with the disciples

Luke 22:20 Prep
GRK: ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι
NAS: [He took] the cup after they had eaten,
KJV: also the cup after supper, saying,
INT: cup In like manner after which having supped

Luke 22:33 Prep
GRK: αὐτῷ Κύριε μετὰ σοῦ ἕτοιμός
KJV: ready to go with thee, both
INT: to him Lord with you ready

Luke 22:37 Prep
GRK: τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: he was reckoned among the transgressors:
INT: And with [the] lawless he was reckoned

Luke 22:52 Prep
GRK: λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: against a thief, with swords and
INT: a robber have you come out with swords and

Luke 22:58 Prep
GRK: καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος
NAS: A little later, another saw
KJV: And after a little while another
INT: And after a little another

Luke 24:5 Prep
GRK: τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν
NAS: the living One among the dead?
KJV: seek ye the living among the dead?
INT: the living among the dead

Luke 24:52 Prep
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης
KJV: to Jerusalem with great joy:
INT: to Jerusalem with joy great

John 2:12 Prep
GRK: ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη
NAS: After this He went down
KJV: After this he went down
INT: After this he went down

John 3:22 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἦλθεν
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things came
INT: After these things came

John 3:25 Prep
GRK: μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ
KJV: a question between [some] of
INT: disciples of John with [some] Jews about

John 3:26 Prep
GRK: ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν
KJV: he that was with thee beyond
INT: he who was with you beyond

John 4:27 Prep
GRK: ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει
KJV: that he talked with the woman: yet
INT: marveled that with a woman he was speaking

John 4:43 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὰς
NAS: After the two days
KJV: Now after two days
INT: with moreover the

John 5:1 Prep
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἦν
NAS: After these things there was a feast
KJV: After this there was
INT: After these things was

John 5:4 Prep
GRK: πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν
KJV: first after the troubling
INT: first entered after the stirring

John 5:14 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει
NAS: Afterward Jesus found
KJV: Afterward Jesus findeth
INT: After these things finds

John 6:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things Jesus
INT: After these things went away

John 6:3 Prep
GRK: ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: there he sat with his disciples.
INT: there sat with the disciples

John 7:1 Prep
GRK: ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ περιεπάτει
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things Jesus
INT: And after these things was walking

John 9:37 Prep
GRK: ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός
KJV: he that talketh with thee.
INT: he who speaks with you he

John 11:7 Prep
GRK: ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει
NAS: Then after this He said
KJV: Then after that saith he
INT: Then after this he says

John 11:11 Prep
GRK: εἶπεν καὶ μετὰ τοῦτο λέγει
NAS: He said, and after that He said
KJV: he: and after that he saith
INT: he said and after this he says

John 11:54 Prep
GRK: κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: continued with his
INT: and there he stayed with the disciples

John 13:7 Prep
GRK: γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα
NAS: but you will understand hereafter.
KJV: but thou shalt know hereafter.
INT: you will know moreover with these

John 13:27 Prep
GRK: καὶ μετὰ τὸ ψωμίον
NAS: After the morsel, Satan
KJV: And after the sop Satan
INT: And after the morsel

John 18:2 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: resorted thither with his disciples.
INT: Jesus there with the disciples

John 18:3 Prep
GRK: ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ
KJV: cometh thither with lanterns and
INT: comes there with torches and

John 19:28 Prep
GRK: Μετὰ τοῦτο εἰδὼς
NAS: After this, Jesus,
KJV: After this, Jesus
INT: After this knowing

John 19:38 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: After these things Joseph
KJV: And after this Joseph
INT: after moreover these things

John 19:40 Prep
GRK: αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων
KJV: in linen clothes with the spices,
INT: it in linen cloths with the spices

John 20:7 Prep
GRK: αὐτοῦ οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων
KJV: not lying with the linen clothes, but
INT: of him not with the linen cloths

John 21:1 Prep
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things Jesus
INT: After these things revealed

Acts 1:3 Prep
GRK: ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν
NAS: alive after His suffering,
KJV: himself alive after his passion
INT: himself living after had suffered

Acts 1:5 Prep
GRK: ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας
NAS: not many days from now.
KJV: Ghost not many days hence.
INT: Holy not after many these

Acts 1:26 Prep
GRK: καὶ συνκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα
KJV: he was numbered with the eleven
INT: and he was numbered with the eleven

Acts 2:28 Prep
GRK: με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου
KJV: full of joy with thy countenance.
INT: me with joy in the presence

Acts 2:29 Prep
GRK: ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς
KJV: let me freely speak unto
INT: it is permitted [me] to speak with freedom to

Acts 4:29 Prep
GRK: δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης
KJV: thy servants, that with all boldness
INT: servants of you with boldness all

Acts 4:31 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας
KJV: the word of God with boldness.
INT: of God with boldness

Acts 5:26 Prep
GRK: αὐτούς οὐ μετὰ βίας ἐφοβοῦντο
INT: them not with force they feared

Acts 5:37 Prep
GRK: μετὰ τοῦτον ἀνέστη
NAS: After this man, Judas
KJV: After this man rose up
INT: After this one rose up

Acts 7:4 Prep
GRK: Χαρράν κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν
NAS: From there, after his father
KJV: and from thence, when his
INT: Haran and from there after died

Acts 7:7 Prep
GRK: εἶπεν καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται
NAS: God, AND AFTER THAT THEY WILL COME
KJV: and after that
INT: said and after these things they will come forth

Acts 7:38 Prep
GRK: τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου
NAS: in the wilderness together with the angel
KJV: in the wilderness with the angel which
INT: the wilderness with the angel

Acts 7:45 Prep
GRK: πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν
KJV: after brought in with Jesus
INT: fathers of us with Joshua in

Acts 9:19 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν
KJV: days with the disciples
INT: he was moreover with the in

Acts 10:37 Prep
GRK: τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα
NAS: from Galilee, after the baptism
KJV: from Galilee, after the baptism which
INT: Galilee after the baptism

Acts 10:41 Prep
GRK: συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι
NAS: and drank with Him after He arose
KJV: drink with him after he rose
INT: did drink with him after had risen

Acts 12:4 Prep
GRK: αὐτόν βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα
NAS: him, intending after the Passover
KJV: him; intending after Easter to bring
INT: him purposing after the passover

Acts 13:15 Prep
GRK: μετὰ δὲ τὴν
NAS: After the reading of the Law
KJV: And after the reading of the law
INT: after moreover the

Acts 13:17 Prep
GRK: Αἰγύπτου καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ
KJV: of Egypt, and with an high arm
INT: of Egypt and with arm uplifted

Acts 13:20 Prep
GRK: πεντήκοντα καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν
NAS: After these things He gave
KJV: And after that he gave
INT: fifty And after these things he gave

Acts 14:23 Prep
GRK: πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο
KJV: and had prayed with fasting,
INT: elders having prayed with fasting they committed

Acts 15:13 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὸ
NAS: After they had stopped speaking, James
KJV: And after they had held their
INT: with moreover the

Acts 15:16 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω
NAS: AFTER THESE THINGS I will return,
KJV: After this I will return,
INT: After these things I will return

Acts 15:35 Prep
GRK: καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων
KJV: the word of the Lord, with many others
INT: and proclaiming the glad tidings with also others

Acts 15:36 Prep
GRK: Μετὰ δέ τινας
NAS: After some days
KJV: some days after Paul said
INT: after moreover some

Acts 17:11 Prep
GRK: τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας
KJV: the word with all
INT: the word with all readiness

Acts 18:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς
NAS: After these things he left
KJV: After these things Paul
INT: And after these things having departed

Acts 18:10 Prep
GRK: ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ
KJV: I am with thee, and
INT: I am with you and

Acts 19:21 Prep
GRK: εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι
NAS: saying, After I have been
INT: having said After having been

Acts 20:1 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὸ
NAS: After the uproar had ceased,
KJV: And after the uproar was ceased,
INT: after moreover

Acts 20:6 Prep
GRK: δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας
NAS: from Philippi after the days
KJV: Philippi after the days
INT: moreover sailed away after the days

Acts 20:19 Prep
GRK: τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
KJV: the Lord with all
INT: the Lord with all humility

Acts 20:29 Prep
GRK: ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν
NAS: I know that after my departure savage
KJV: this, that after my departing
INT: that will come in after the departure

Acts 20:31 Prep
GRK: οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν
KJV: and day with tears.
INT: not I ceased with tears admonishing

Acts 21:15 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὰς
NAS: After these days
KJV: And after those days
INT: with moreover the

Acts 24:1 Prep
GRK: Μετὰ δὲ πέντε
NAS: After five days
KJV: And after five days
INT: after moreover five

Acts 24:1 Prep
GRK: ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν
KJV: descended with the elders,
INT: high priest Ananias with elders some

Acts 24:3 Prep
GRK: κράτιστε Φῆλιξ μετὰ πάσης εὐχαριστίας
KJV: Felix, with all
INT: most excellent Felix with all thankfulness

Acts 24:7 Prep
GRK: ὁ χιλιαρχος μετὰ πολλῆς βίας
KJV: came [upon us], and with great
INT: the chief captain with great force

Acts 24:18 Prep
GRK: ἱερῷ οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ
NAS: having been purified, without [any] crowd
KJV: neither with multitude,
INT: temple not with crowd nor

Acts 24:18 Prep
GRK: ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου τινὲς
KJV: multitude, nor with tumult.
INT: crowd nor with riot some

Acts 24:24 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ἡμέρας
NAS: But some days later Felix arrived
KJV: And after certain days,
INT: after moreover days

Acts 25:1 Prep
GRK: τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: three days later went up to Jerusalem
KJV: into the province, after three
INT: the province after three days

Acts 25:12 Prep
GRK: Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου
KJV: when he had conferred with the council,
INT: Festus having conferred with the Council

Acts 25:23 Prep
GRK: τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας
NAS: together with Bernice amid great pomp,
KJV: and Bernice, with great pomp,
INT: Bernice with great pomp

Acts 27:10 Prep
GRK: θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ
KJV: this voyage will be with hurt and
INT: I understand that with disaster and

Acts 27:24 Prep
GRK: τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ
KJV: all them that sail with thee.
INT: those sailing with you

Acts 28:11 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τρεῖς
NAS: At the end of three months
KJV: And after three months
INT: after moreover three

Acts 28:13 Prep
GRK: Ῥήγιον καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν
NAS: and a day later a south wind
KJV: Rhegium: and after one day
INT: Rhegium and after one day

Acts 28:17 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς
NAS: After three days
KJV: it came to pass, that after three
INT: it came to pass moreover after days three

Acts 28:31 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας
KJV: Jesus Christ, with all confidence,
INT: Jesus Christ with all boldness

Romans 12:15 Prep
GRK: χαίρειν μετὰ χαιρόντων κλαίειν
KJV: Rejoice with them that do rejoice, and
INT: Rejoice with rejoicing ones weep

Romans 12:15 Prep
GRK: χαιρόντων κλαίειν μετὰ κλαιόντων
KJV: and weep with them that weep.
INT: rejoicing ones weep with weeping ones

Romans 12:18 Prep
GRK: ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων
KJV: you, live peaceably with all men.
INT: out of you with all men

Romans 15:10 Prep
GRK: Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ
KJV: Rejoice, ye Gentiles, with his people.
INT: Rejoice you Gentiles with the people

Romans 15:33 Prep
GRK: τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: the God of peace [be] with you all.
INT: of peace [be] with all of you

Romans 16:24 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: Jesus Christ [be] with you all.
INT: Jesus Christ [be] with all you

1 Corinthians 6:6 Prep
GRK: ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται
KJV: brother goeth to law with brother, and
INT: But brother with brother goes to law

1 Corinthians 11:25 Prep
GRK: τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι
NAS: also after supper,
KJV: [he took] the cup, when he had supped,
INT: the cup after having supped

1 Corinthians 16:11 Prep
GRK: γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν
KJV: I look for him with the brethren.
INT: indeed him with the brothers

1 Corinthians 16:12 Prep
GRK: πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν
KJV: unto you with the brethren: but
INT: to you with the brothers

1 Corinthians 16:24 Prep
GRK: ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: My love [be] with you all
INT: love of me [be] with all you

2 Corinthians 6:15 Prep
GRK: μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου
KJV: hath he that believeth with an infidel?
INT: part to a believer with an unbeliever

2 Corinthians 6:16 Prep
GRK: ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων ἡμεῖς
KJV: hath the temple of God with idols? for
INT: a temple of God with idols we

2 Corinthians 7:15 Prep
GRK: ὑπακοήν ὡς μετὰ φόβου καὶ
KJV: all, how with fear and
INT: obedience how with fear and

2 Corinthians 8:4 Prep
GRK: μετὰ πολλῆς παρακλήσεως
KJV: Praying us with much intreaty
INT: with much entreaty

2 Corinthians 13:14 Prep
GRK: ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: of the Holy Ghost, [be] with you all.
INT: Holy Spirit [be] with all you

Galatians 1:18 Prep
GRK: Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη
NAS: years later I went
KJV: Then after three years
INT: Then after three years

Galatians 2:1 Prep
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα συμπαραλαβὼν
KJV: to Jerusalem with Barnabas, and took
INT: to Jerusalem with Barnabas having taken with [me]

Galatians 2:12 Prep
GRK: ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν
KJV: he did eat with the Gentiles:
INT: from James with the Gentiles

Galatians 3:17 Prep
GRK: θεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ
NAS: years later, does not invalidate
KJV: thirty years after, cannot disannul,
INT: God the after four hundred and

Galatians 4:25 Prep
GRK: δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων
KJV: and is in bondage with her children.
INT: she is in bondage indeed with the children

Galatians 4:30 Prep
GRK: τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ
KJV: be heir with the son
INT: of the slave woman with the son

Galatians 6:18 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος
KJV: Jesus Christ [be] with your spirit.
INT: Jesus Christ [be] with the Spirit

Ephesians 4:2 Prep
GRK: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
KJV: With all lowliness
INT: with all humility

Ephesians 4:2 Prep
GRK: καὶ πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι
KJV: meekness, with longsuffering,
INT: and gentleness with patience bearing with

Ephesians 4:25 Prep
GRK: ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον
KJV: every man truth with his neighbour:
INT: truth each with the neighbor

Ephesians 6:5 Prep
GRK: σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ
KJV: according to the flesh, with fear and
INT: flesh masters with fear and

Ephesians 6:23 Prep
GRK: καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ
KJV: and love with faith, from
INT: and love with faith from

Ephesians 6:24 Prep
GRK: Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν
KJV: Grace [be] with all them that love
INT: Grace [be] with all those that

Philippians 1:4 Prep
GRK: πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν
KJV: making request with joy,
INT: all of you with joy the

Philippians 2:12 Prep
GRK: ἀπουσίᾳ μου μετὰ φόβου καὶ
KJV: your own salvation with fear and
INT: absence of me with fear and

Philippians 2:29 Prep
GRK: ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς
KJV: in the Lord with all gladness;
INT: in [the] Lord with all joy

Philippians 4:3 Prep
GRK: συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος
NAS: in [the cause of] the gospel, together with Clement
KJV: in the gospel, with Clement also,
INT: labored together with me with also Clement

Philippians 4:6 Prep
GRK: τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ
KJV: and supplication with thanksgiving let
INT: the supplication with thanksgiving the

Philippians 4:23 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος
KJV: Jesus Christ [be] with you all.
INT: Jesus Christ [be] with the spirit

Colossians 1:11 Prep
GRK: καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς
KJV: and longsuffering with joyfulness;
INT: and patience with joy

1 Thessalonians 1:6 Prep
GRK: θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος
KJV: much affliction, with joy of the Holy
INT: tribulation much with joy of [the] Spirit

1 Thessalonians 3:13 Prep
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν
KJV: Jesus Christ with all his
INT: of us Jesus with all the

2 Thessalonians 3:12 Prep
GRK: Χριστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι
KJV: Christ, that with quietness they work,
INT: Christ that with quietness working

2 Thessalonians 3:16 Prep
GRK: ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: means. The Lord [be] with you all.
INT: The Lord [be] with all you

2 Thessalonians 3:18 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: Jesus Christ [be] with you all.
INT: Jesus Christ [be] with all of you

1 Timothy 1:14 Prep
GRK: κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ
KJV: was exceeding abundant with faith
INT: Lord of us with faith and

1 Timothy 2:9 Prep
GRK: καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ
KJV: apparel, with shamefacedness
INT: apparel seemly with modesty and

1 Timothy 2:15 Prep
GRK: καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης
KJV: and holiness with sobriety.
INT: and sanctification with self-restraint

1 Timothy 3:4 Prep
GRK: ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος
KJV: in subjection with all gravity;
INT: in subjection with all dignity

1 Timothy 4:3 Prep
GRK: εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς
NAS: has created to be gratefully shared
KJV: be received with thanksgiving
INT: for reception with thanksgiving by the

1 Timothy 4:4 Prep
GRK: οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον
KJV: if it be received with thanksgiving:
INT: nothing to be rejected with thanksgiving being received

1 Timothy 4:14 Prep
GRK: διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν
KJV: prophecy, with the laying on
INT: through prophecy with laying on of the

1 Timothy 6:6 Prep
GRK: ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας
NAS: gain when accompanied by contentment.
KJV: But godliness with contentment is
INT: [in] the godliness with contentment

2 Timothy 2:10 Prep
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου
KJV: Christ Jesus with eternal glory.
INT: Christ Jesus with glory eternal

2 Timothy 2:22 Prep
GRK: ἀγάπην εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων
KJV: peace, with them that call on
INT: love peace with those that call on

2 Timothy 4:11 Prep
GRK: ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ ἔστιν
KJV: Mark, and bring him with thee: for
INT: having taken bring with yourself he is

2 Timothy 4:22 Prep
GRK: Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός
KJV: Jesus Christ [be] with thy spirit.
INT: The Lord [be] with the spirit

Titus 2:15 Prep
GRK: καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς
KJV: and rebuke with all authority.
INT: and convict with all authority

Titus 3:10 Prep
GRK: αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ
NAS: man after a first
KJV: that is an heretick after the first
INT: A factious man after one and

Titus 3:15 Prep
GRK: Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: the faith. Grace [be] with you all.
INT: Grace [be] with all of you

Philemon 1:25 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος
KJV: Jesus Christ [be] with your spirit.
INT: Jesus Christ [be] with the spirit

Hebrews 4:7 Prep
GRK: Δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον
NAS: through David after so long a time
KJV: David, To day, after so long a time;
INT: David saying after so long a time

Hebrews 4:8 Prep
GRK: ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας
NAS: of another day after that.
KJV: not afterward have spoken
INT: another [day] would he have spoken after this day

Hebrews 4:16 Prep
GRK: προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ
KJV: come boldly unto the throne
INT: We should come therefore with boldness to the

Hebrews 5:7 Prep
GRK: ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς
KJV: and supplications with strong crying
INT: from death with crying strong

Hebrews 7:21 Prep
GRK: ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ
KJV: an oath; but this with an oath by
INT: but with [the] swearing of an oath by

Hebrews 7:28 Prep
GRK: ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον
NAS: of the oath, which came after the Law,
KJV: which was since the law,
INT: swearing of the oath which [is] after the law

Hebrews 8:10 Prep
GRK: οἴκῳ Ἰσραήλ μετὰ τὰς ἡμέρας
NAS: OF ISRAEL AFTER THOSE
KJV: of Israel after those
INT: house of Israel after the days

Hebrews 9:3 Prep
GRK: μετὰ δὲ τὸ
NAS: Behind the second veil
KJV: And after the second veil,
INT: behind moreover the

Hebrews 9:19 Prep
GRK: τῶν τράγων μετὰ ὕδατος καὶ
KJV: and of goats, with water, and
INT: of goats with water and

Hebrews 9:27 Prep
GRK: ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ τοῦτο
NAS: once and after this
KJV: to die, but after this the judgment:
INT: once to die after moreover this

Hebrews 10:15 Prep
GRK: τὸ ἅγιον μετὰ γὰρ τὸ
NAS: testifies to us; for after saying,
KJV: for after that he had said before,
INT: Holy with indeed the

Hebrews 10:16 Prep
GRK: πρὸς αὐτούς μετὰ τὰς ἡμέρας
NAS: THAT I WILL MAKE WITH THEM AFTER THOSE
KJV: with them after those days,
INT: toward them after the days

Hebrews 10:22 Prep
GRK: προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας
KJV: Let us draw near with a true heart
INT: we should approach with a true heart

Hebrews 10:26 Prep
GRK: ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν
NAS: willfully after receiving
KJV: wilfully after that we have received
INT: sin we after [we are] to receive

Hebrews 10:34 Prep
GRK: ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε
KJV: and took joyfully the spoiling of your
INT: possessions of you with joy you received

Hebrews 11:9 Prep
GRK: σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ
KJV: in tabernacles with Isaac and
INT: tents having dwelt with Isaac and

Hebrews 12:14 Prep
GRK: Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ
KJV: Follow peace with all [men], and
INT: Peace pursue with all and

Hebrews 12:17 Prep
GRK: εὗρεν καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας
KJV: it carefully with tears.
INT: he found although with tears having earnestly sought

Hebrews 12:28 Prep
GRK: τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας καὶ
KJV: God acceptably with reverence and
INT: God with fear and

Hebrews 13:17 Prep
GRK: ἀποδώσοντες ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο
KJV: they may do it with joy, and
INT: about to give that with joy this

Hebrews 13:25 Prep
GRK: Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν
KJV: Grace [be] with you all.
INT: Grace [be] with all of you

1 Peter 1:11 Prep
GRK: καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας
NAS: of Christ and the glories to follow.
KJV: and the glory that should follow.
INT: and the after these glories

1 Peter 3:15 Prep
GRK: ἐλπίδος ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ
KJV: that is in you with meekness and
INT: hope yet with gentleness and

2 Peter 1:15 Prep
GRK: ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν
NAS: that at any time after my departure
KJV: that ye may be able after my decease
INT: to have for you after my

1 John 1:3 Prep
GRK: ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς
KJV: fellowship [is] with the Father,
INT: of us with the Father

1 John 1:3 Prep
GRK: πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ
KJV: the Father, and with his Son
INT: Father and with the Son

Revelation 1:7 Prep
GRK: Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν
KJV: Behold, he cometh with clouds; and
INT: Behold he comes with the clouds

Revelation 1:19 Prep
GRK: μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα
NAS: will take place after these things.
KJV: shall be hereafter;
INT: are about to take place after these

Revelation 3:21 Prep
GRK: καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός
KJV: and am set down with my Father
INT: and sat down with the Father

Revelation 4:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον
NAS: After these things I looked,
KJV: After this I looked,
INT: After these things I looked

Revelation 4:1 Prep
GRK: δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα
KJV: must be hereafter.
INT: must take place after these things

Revelation 7:1 Prep
GRK: Μετὰ τοῦτο εἶδον
NAS: After this I saw
KJV: And after these things I saw
INT: after these things I saw

Revelation 7:9 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον
NAS: After these things I looked,
KJV: After this I beheld,
INT: After these things I looked

Revelation 9:12 Prep
GRK: δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα
NAS: are still coming after these things.
KJV: woes more hereafter.
INT: two woes after these things

Revelation 11:11 Prep
GRK: καὶ μετὰ τὰς τρεῖς
NAS: But after the three and a half
KJV: And after three days
INT: And after the three

Revelation 12:7 Prep
GRK: τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος
INT: warred against the dragon

Revelation 12:17 Prep
GRK: ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν
KJV: to make war with the remnant of her
INT: to make war with the rest

Revelation 13:7 Prep
GRK: ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων
KJV: to make war with the saints, and
INT: to make war with the saints

Revelation 14:4 Prep
GRK: εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ
KJV: not defiled with women; for
INT: are they who with women not

Revelation 15:5 Prep
GRK: Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον
NAS: After these things I looked,
KJV: And after that I looked,
INT: And after these things I looked

Revelation 17:12 Prep
GRK: ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου
KJV: one hour with the beast.
INT: hour receive with the beast

Revelation 17:14 Prep
GRK: οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου
NAS: will wage war against the Lamb,
KJV: shall make war with the Lamb,
INT: These with the Lamb

Revelation 18:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον
NAS: After these things I saw
KJV: And after these things I saw
INT: after these things I saw

Revelation 19:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἤκουσα
NAS: After these things I heard
KJV: And after these things I heard
INT: after these things I heard

Revelation 19:19 Prep
GRK: τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου
NAS: war against Him who sat
KJV: to make war against him that sat on
INT: war with him who sits

Revelation 19:19 Prep
GRK: ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος
NAS: on the horse and against His army.
KJV: the horse, and against his army.
INT: horse and with the army

Revelation 20:3 Prep
GRK: χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα δεῖ
NAS: were completed; after these things
KJV: should be fulfilled: and after that he
INT: thousand years after these things it is necessary for

Revelation 20:4 Prep
GRK: καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ χριστοῦ
KJV: and reigned with Christ a thousand
INT: and reigned with Christ

Revelation 21:3 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων
NAS: of God is among men,
KJV: of God [is] with men,
INT: of God [is] with men

Revelation 22:21 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ἁγίων
KJV: Jesus Christ [be] with you all.
INT: Jesus Christ [be] with all the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page