2228. ἤ (é)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2228. ἤ (é) — 346 Occurrences

Matthew 1:18 Prtcl
GRK: Ἰωσήφ πρὶν συνελθεῖν αὐτοὺς
INT: to Joseph before rather came together they

Matthew 5:17 Prtcl
GRK: τὸν νόμον τοὺς προφήτας
NAS: the Law or the Prophets;
KJV: the law, or the prophets:
INT: the law or the prophets

Matthew 5:18 Prtcl
GRK: ἰῶτα ἓν μία κεραία
NAS: letter or stroke
KJV: one jot or one tittle
INT: jot one or one tittle

Matthew 5:36 Prtcl
GRK: λευκὴν ποιῆσαι μέλαιναν
NAS: hair white or black.
KJV: hair white or black.
INT: white to make or black

Matthew 6:24 Prtcl
GRK: κυρίοις δουλεύειν γὰρ τὸν
NAS: masters; for either he will hate
KJV: for either he will hate
INT: masters to serve either indeed the

Matthew 6:24 Prtcl
GRK: ἕτερον ἀγαπήσει ἑνὸς ἀνθέξεται
NAS: the other, or he will be devoted
KJV: the other; or else he will hold
INT: other he will love or [the] one he will be devoted to

Matthew 6:25 Art-NFS
GRK: τί φάγητε τί πίητε
INT: what you should eat nor what you should drink

Matthew 6:31 Prtcl
GRK: Τί φάγωμεν Τί πίωμεν
NAS: will we eat?' or 'What
KJV: shall we eat? or, What
INT: What shall we eat or what shall we drink

Matthew 6:31 Prtcl
GRK: Τί πίωμεν Τί περιβαλώμεθα
NAS: will we drink?' or 'What
KJV: shall we drink? or, Wherewithal
INT: what shall we drink or with what shall we be clothed

Matthew 7:4 Prtcl
GRK: πῶς ἐρεῖς
NAS: Or how can you say
KJV: Or how wilt thou say
INT: Or how will you say

Matthew 7:9 Prtcl
GRK: τίς ἐστιν
NAS: Or what man
KJV: Or what man
INT: Or which is

Matthew 7:10 Prtcl
GRK: καὶ ἰχθὺν
NAS: Or if he asks
INT: or also a fish

Matthew 7:16 Prtcl
GRK: ἀκανθῶν σταφυλὰς ἀπὸ τριβόλων
NAS: from thorn [bushes] nor figs
KJV: of thorns, or figs of
INT: thorns grapes or from thistles

Matthew 9:5 Prtcl
GRK: αἱ ἁμαρτίαι εἰπεῖν Ἔγειρε
NAS: are forgiven,' or to say,
KJV: be forgiven thee; or to say, Arise,
INT: sins or to say Arise

Matthew 10:11 Prtcl
GRK: ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε
NAS: city or village
KJV: city or town
INT: anyhow city or village you enter

Matthew 10:14 Prtcl
GRK: τῆς οἰκίας τῆς πόλεως
NAS: out of that house or that city,
KJV: of that house or city, shake off
INT: of [that] house or the city

Matthew 10:15 Prtcl
GRK: ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει
NAS: of judgment than for that city.
KJV: of judgment, than for that
INT: day of judgment than the city

Matthew 10:19 Prtcl
GRK: μεριμνήσητε πῶς τί λαλήσητε
NAS: about how or what
KJV: thought how or what ye shall speak:
INT: be anxious how or what you should speak

Matthew 10:37 Prtcl
GRK: φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπὲρ
NAS: He who loves father or mother more
KJV: father or mother
INT: loves father or mother above

Matthew 10:37 Prtcl
GRK: φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ
NAS: son or daughter
KJV: son or daughter
INT: loves son or daughter above

Matthew 11:3 Prtcl
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἕτερον προσδοκῶμεν
NAS: to Him, Are You the Expected One, or shall we look
KJV: he that should come, or do we look
INT: the coming [one] or another are we to look for

Matthew 11:22 Prtcl
GRK: ἡμέρᾳ κρίσεως ὑμῖν
NAS: in [the] day of judgment than for you.
KJV: the day of judgment, than for you.
INT: day of judgment than for you

Matthew 11:24 Prtcl
GRK: ἡμέρᾳ κρίσεως σοί
NAS: of judgment, than for you.
KJV: the day of judgment, than for thee.
INT: day of judgment than for you

Matthew 12:5 Prtcl
GRK: οὐκ ἀνέγνωτε
NAS: Or have you not read in the Law,
KJV: Or have ye not
INT: Or not have you read

Matthew 12:25 Prtcl
GRK: πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα
NAS: and any city or house divided
KJV: every city or house divided
INT: every city or house having divided

Matthew 12:29 Prtcl
GRK: πῶς δύναταί
NAS: Or how can
KJV: Or else how can
INT: Or how is able

Matthew 12:33 Prtcl
GRK: ποιήσατε τὸ
NAS: Either make the tree
KJV: Either make the tree
INT: Either make the

Matthew 12:33 Prtcl
GRK: αὐτοῦ καλόν ποιήσατε τὸ
NAS: and its fruit good, or make the tree
KJV: fruit good; or else make the tree
INT: of it good or make the

Matthew 13:21 Prtcl
GRK: δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ
NAS: and when affliction or persecution
KJV: when tribulation or persecution
INT: however tribulation or persecution on account of

Matthew 15:4 Prtcl
GRK: κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ
NAS: OF FATHER OR MOTHER
KJV: father or mother,
INT: speaks evil of father or mother in death

Matthew 15:5 Prtcl
GRK: τῷ πατρὶ τῇ μητρί
NAS: to [his] father or mother,
KJV: to [his] father or [his] mother,
INT: the to father or the mother

Matthew 16:14 Prtcl
GRK: δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν
NAS: Jeremiah, or one
KJV: Jeremias, or one
INT: moreover Jeremiah or one of the

Matthew 16:26 Prtcl
GRK: αὐτοῦ ζημιωθῇ τί δώσει
NAS: his soul? Or what
KJV: his own soul? or what shall a man
INT: of him lose or what will give

Matthew 17:25 Prtcl
GRK: λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον ἀπὸ
NAS: customs or poll-tax,
KJV: take custom or tribute? of
INT: do they receive custom or tribute from

Matthew 17:25 Prtcl
GRK: υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν
NAS: from their sons or from strangers?
KJV: their own children, or of strangers?
INT: sons of them or from the

Matthew 18:8 Prtcl
GRK: χείρ σου ὁ πούς
NAS: your hand or your foot
KJV: thy hand or thy foot
INT: hand of you or the foot

Matthew 18:8 Prtcl
GRK: ζωὴν κυλλὸν χωλόν ἢ
NAS: life crippled or lame, than
KJV: life halt or maimed, rather than
INT: life crippled or lame [rather] than

Matthew 18:8 Prtcl
GRK: ἢ χωλόν δύο χεῖρας
NAS: or lame, than to have two
KJV: or maimed, rather than having two
INT: or lame [rather] than two hands

Matthew 18:8 Prtcl
GRK: δύο χεῖρας δύο πόδας
NAS: two hands or two feet
KJV: two hands or two feet
INT: two hands or two feet

Matthew 18:9 Prtcl
GRK: ζωὴν εἰσελθεῖν δύο ὀφθαλμοὺς
NAS: life with one eye, than to have two
KJV: with one eye, rather than having
INT: life to enter [rather] than two eyes

Matthew 18:13 Prtcl
GRK: αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς
NAS: over it more than over the ninety-nine
KJV: that [sheep], than of
INT: it more than over the

Matthew 18:16 Prtcl
GRK: ἔτι ἕνα δύο ἵνα
NAS: [to you], take one or two more
KJV: thee one or two more,
INT: more one or two that

Matthew 18:16 Prtcl
GRK: δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ
NAS: OF TWO OR THREE
KJV: the mouth of two or three witnesses
INT: of two witnesses or of three might be strengthened

Matthew 18:20 Prtcl
GRK: εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι
NAS: two or three
KJV: where two or three are
INT: are two or three gathered together

Matthew 19:24 Prtcl
GRK: ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰσελθεῖν
NAS: of a needle, than for a rich man
KJV: of a needle, than for a rich man
INT: of a needle to pass than a rich man to enter

Matthew 19:29 Prtcl
GRK: ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἢ
NAS: has left houses or brothers or
KJV: houses, or brethren,
INT: has left houses or brothers or

Matthew 19:29 Prtcl
GRK: ἢ ἀδελφοὺς ἀδελφὰς ἢ
NAS: or brothers or sisters or
KJV: or brethren, or sisters, or
INT: or brothers or sisters or

Matthew 19:29 Prtcl
GRK: ἢ ἀδελφὰς πατέρα ἢ
NAS: or sisters or father or
KJV: or sisters, or father, or
INT: or sisters or father or

Matthew 19:29 Prtcl
GRK: ἢ πατέρα μητέρα ἢ
NAS: or father or mother or
KJV: or father, or mother, or
INT: or father or mother or

Matthew 19:29 Prtcl
GRK: ἢ μητέρα τέκνα ἢ
NAS: or mother or children or
KJV: or mother, or wife, or
INT: or mother or children or

Matthew 19:29 Prtcl
GRK: ἢ τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν
NAS: or children or farms for My name's
KJV: or wife, or children, or
INT: or children or lands for the sake of

Matthew 20:15 Prtcl
GRK: οὐκ ἔξεστίν
INT: or not is it lawful

Matthew 20:15 Prtcl
GRK: τοῖς ἐμοῖς ὁ ὀφθαλμός
NAS: is my own? Or is your eye
INT: that which [is] mine or the eye

Matthew 21:25 Prtcl
GRK: ἐξ οὐρανοῦ ἐξ ἀνθρώπων
NAS: [source], from heaven or from men?
KJV: from heaven, or of men?
INT: from heaven or from men

Matthew 22:17 Prtcl
GRK: κῆνσον Καίσαρι οὔ
NAS: a poll-tax to Caesar, or not?
KJV: tribute unto Caesar, or not?
INT: tribute to Ceasar or not

Matthew 23:17 Prtcl
GRK: ὁ χρυσὸς ὁ ναὸς
NAS: the gold or the temple
KJV: the gold, or the temple
INT: the gold or the temple

Matthew 23:19 Prtcl
GRK: τὸ δῶρον τὸ θυσιαστήριον
NAS: the offering, or the altar
KJV: the gift, or the altar
INT: the gift or the altar

Matthew 24:23 Prtcl
GRK: ὁ χριστός Ὧδε μὴ
NAS: is the Christ,' or There
KJV: here [is] Christ, or there; believe
INT: the Christ or here not

Matthew 25:37 Prtcl
GRK: καὶ ἐθρέψαμεν διψῶντα καὶ
NAS: and feed You, or thirsty,
KJV: and fed [thee]? or thirsty, and
INT: and fed [you] or thirsting and

Matthew 25:38 Prtcl
GRK: καὶ συνηγάγομεν γυμνὸν καὶ
NAS: and invite You in, or naked,
KJV: and took [thee] in? or naked, and
INT: and took [you] in or naked and

Matthew 25:39 Prtcl
GRK: εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἐν φυλακῇ
NAS: You sick, or in prison,
KJV: thee sick, or in prison,
INT: saw we sick or in prison

Matthew 25:44 Prtcl
GRK: εἴδομεν πεινῶντα διψῶντα ἢ
NAS: did we see You hungry, or thirsty, or
KJV: thee an hungred, or athirst, or
INT: saw we hungering or thirsting or

Matthew 25:44 Prtcl
GRK: ἢ διψῶντα ξένον ἢ
NAS: or thirsty, or a stranger, or
KJV: or athirst, or a stranger, or
INT: or thirsting or a stranger or

Matthew 25:44 Prtcl
GRK: ἢ ξένον γυμνὸν ἢ
NAS: or a stranger, or naked, or
KJV: or a stranger, or naked, or
INT: or a stranger or naked or

Matthew 25:44 Prtcl
GRK: ἢ γυμνὸν ἀσθενῆ ἢ
NAS: or naked, or sick, or
KJV: or naked, or sick, or
INT: or naked or sick or

Matthew 25:44 Prtcl
GRK: ἢ ἀσθενῆ ἐν φυλακῇ
NAS: sick, or in prison,
KJV: or sick, or in prison,
INT: or sick or in prison

Matthew 26:53 Prtcl
GRK: δοκεῖς ὅτι
NAS: Or do you think that I cannot
KJV: me more than twelve legions
INT: Or think you that

Matthew 27:17 Prtcl
GRK: τὸν Βαραββᾶν Ἰησοῦν τὸν
NAS: for you? Barabbas, or Jesus
KJV: unto you? Barabbas, or Jesus which
INT: Barabbas or Jesus who

Mark 2:9 Prtcl
GRK: αἱ ἁμαρτίαι εἰπεῖν ἔγειρε
NAS: are forgiven; or to say,
KJV: be forgiven thee; or to say, Arise,
INT: the sins or to say Arise

Mark 3:4 Prtcl
GRK: σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι κακοποιῆσαι ψυχὴν
NAS: good or to do harm
KJV: on the sabbath days, or to do evil?
INT: Sabbath to do good or to do evil life

Mark 3:4 Prtcl
GRK: ψυχὴν σῶσαι ἀποκτεῖναι οἱ
NAS: a life or to kill?
KJV: to save life, or to kill? But
INT: life to save or to kill

Mark 4:17 Prtcl
GRK: γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ
NAS: when affliction or persecution
KJV: when affliction or persecution
INT: having arisen tribulation or persecution on account of

Mark 4:21 Prtcl
GRK: μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν
NAS: under a basket, is it, or under a bed?
KJV: under a bushel, or under a bed?
INT: basket it might be put or under the

Mark 4:30 Prtcl
GRK: τοῦ θεοῦ ἐν τίνι
NAS: the kingdom of God, or by what parable
KJV: the kingdom of God? or with what
INT: of God or with what

Mark 6:11 Prtcl
GRK: ἔσται Σοδόμοις Γομόρροις ἐν
KJV: for Sodom and Gomorrha
INT: it will be for Sodom or Gomorrah in

Mark 6:11 Prtcl
GRK: ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει
KJV: of judgment, than for that
INT: day of judgment than that town

Mark 6:56 Prtcl
GRK: εἰς κώμας εἰς πόλεις
NAS: He entered villages, or cities, or
KJV: into villages, or cities, or
INT: into villages or into cities

Mark 6:56 Prtcl
GRK: εἰς πόλεις εἰς ἀγροὺς
NAS: cities, or countryside,
KJV: or cities, or country, they laid
INT: into cities or into fields

Mark 7:10 Prtcl
GRK: κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ
NAS: OF FATHER OR MOTHER,
KJV: father or mother,
INT: speaks evil of father or mother in death

Mark 7:11 Prtcl
GRK: τῷ πατρὶ τῇ μητρί
NAS: to [his] father or [his] mother,
KJV: to his father or mother,
INT: to the father or the mother

Mark 7:12 Prtcl
GRK: τῷ πατρὶ τῇ μητρί
NAS: for [his] father or [his] mother;
KJV: for his father or his mother;
INT: for the father or the mother

Mark 9:43 Prtcl
GRK: τὴν ζωὴν τὰς δύο
NAS: life crippled, than, having your two
KJV: life maimed, than having two
INT: life [rather] than two

Mark 9:45 Prtcl
GRK: ζωὴν χωλὸν τοὺς δύο
NAS: life lame, than, having your two
KJV: into life, than having two
INT: life lame [rather] than the two

Mark 9:47 Prtcl
GRK: τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς
NAS: of God with one eye, than, having two
KJV: of God with one eye, than having two
INT: of God [rather] than two eyes

Mark 10:25 Prtcl
GRK: ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰς
NAS: of a needle than for a rich man
KJV: of a needle, than for a rich man
INT: needle to pass than [for] a rich man into

Mark 10:29 Prtcl
GRK: ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἢ
NAS: has left house or brothers or
KJV: hath left house, or brethren, or
INT: has left house or brothers or

Mark 10:29 Prtcl
GRK: ἢ ἀδελφοὺς ἀδελφὰς ἢ
NAS: or brothers or sisters or
KJV: or brethren, or sisters, or
INT: or brothers or sisters or

Mark 10:29 Prtcl
GRK: ἢ ἀδελφὰς μητέρα ἢ
NAS: or sisters or mother or
KJV: or sisters, or father, or
INT: or sisters or mother or

Mark 10:29 Prtcl
GRK: ἢ μητέρα πατέρα ἢ
NAS: or mother or father or
KJV: or father, or mother, or
INT: or mother or father or

Mark 10:29 Prtcl
GRK: ἢ πατέρα τέκνα ἢ
NAS: or father or children or
KJV: or mother, or wife, or
INT: or father or children or

Mark 10:29 Prtcl
GRK: ἢ τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν
NAS: or children or farms, for My sake
KJV: or wife, or children, or
INT: or children or lands for the sake

Mark 10:38 Prtcl
GRK: ἐγὼ πίνω τὸ βάπτισμα
NAS: that I drink, or to be baptized
INT: I drink and the baptism

Mark 10:40 Prtcl
GRK: δεξιῶν μου ἐξ εὐωνύμων
NAS: on My right or on [My] left,
INT: [the] right hand of me or at [my] left hand

Mark 11:28 Prtcl
GRK: ταῦτα ποιεῖς τίς σοι
NAS: these things, or who
INT: these things do you or who you

Mark 11:30 Prtcl
GRK: οὐρανοῦ ἦν ἐξ ἀνθρώπων
NAS: from heaven, or from men?
KJV: [it] from heaven, or of men?
INT: heaven was it or from men

Mark 12:14 Prtcl
GRK: κῆνσον Καίσαρι οὔ δῶμεν
NAS: a poll-tax to Caesar, or not?
KJV: tribute to Caesar, or not?
INT: tribute to Ceasar or not pay

Mark 12:14 Prtcl
GRK: οὔ δῶμεν μὴ δῶμεν
INT: not pay or not pay

Mark 13:32 Prtcl
GRK: ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας
NAS: But of that day or hour no one
INT: day that or the hour

Mark 13:35 Prtcl
GRK: οἰκίας ἔρχεται ὀψὲ ἢ
NAS: is coming, whether in the evening,
KJV: cometh, at even, or at midnight, or
INT: house comes or at evening or

Mark 13:35 Prtcl
GRK: ἢ ὀψὲ μεσονύκτιον ἢ
NAS: at midnight, or when
KJV: at midnight, or at the cockcrowing,
INT: or at evening or at midnight or

Mark 13:35 Prtcl
GRK: ἢ μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας ἢ
NAS: the rooster crows, or in the morning--
KJV: at the cockcrowing, or in the morning:
INT: or at midnight or when the rooster crows or

Mark 13:35 Prtcl
GRK: ἢ ἀλεκτοροφωνίας πρωί
INT: or when the rooster crows or morning

Mark 14:30 Prtcl
GRK: νυκτὶ πρὶν δὶς ἀλέκτορα
INT: night before that twice [the] rooster

Luke 2:24 Prtcl
GRK: ζεῦγος τρυγόνων δύο νοσσοὺς
NAS: A PAIR OF TURTLEDOVES OR TWO YOUNG
KJV: A pair of turtledoves, or two young
INT: A pair of turtle doves or two young

Luke 2:26 Prtcl
GRK: θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ
INT: death before that anyhow he should see

Luke 5:23 Prtcl
GRK: ἁμαρτίαι σου εἰπεῖν Ἔγειρε
NAS: have been forgiven you,' or to say,
KJV: be forgiven thee; or to say, Rise up
INT: sins of you or to say Arise

Luke 6:9 Prtcl
GRK: σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι κακοποιῆσαι ψυχὴν
NAS: to do good or to do harm
KJV: to do good, or to do evil?
INT: Sabbath to do good or to do evil life

Luke 6:9 Prtcl
GRK: ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσαι
NAS: to save a life or to destroy it?
KJV: to save life, or to destroy [it]?
INT: life to save or to destroy

Luke 7:19 Prtcl
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν
NAS: Are You the Expected One, or do we look
KJV: he that should come? or look we for
INT: the coming [one] or another are we to look for

Luke 7:20 Prtcl
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν
NAS: Are You the Expected One, or do we look
KJV: he that should come? or look we for
INT: the coming [one] or another are we to look for

Luke 8:16 Prtcl
GRK: αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης
NAS: it over with a container, or puts
KJV: with a vessel, or putteth
INT: it with a vessel or under a bed

Luke 9:13 Prtcl
GRK: ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε
NAS: We have no more than five loaves
KJV: have no more but five loaves
INT: to us more than loaves five

Luke 9:25 Prtcl
GRK: δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς
NAS: world, and loses or forfeits himself?
KJV: lose himself, or be cast away?
INT: moreover having destroyed or having suffered the loss of

Luke 10:12 Prtcl
GRK: ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει
NAS: for Sodom than for that city.
KJV: day for Sodom, than for that city.
INT: more tolerable it will be than the city

Luke 10:14 Prtcl
GRK: τῇ κρίσει ὑμῖν
NAS: in the judgment than for you.
KJV: at the judgment, than for you.
INT: the judgment than for you

Luke 10:42 Prtcl
GRK: ἐστιν χρεία ἑνός Μαριὰμ
INT: is necessary and one thing Mary

Luke 11:12 Prtcl
GRK: καὶ αἰτήσει
NAS: Or [if] he is asked for an egg,
KJV: Or if he shall ask
INT: or also he should ask

Luke 12:11 Prtcl
GRK: μεριμνήσητε πῶς τί ἀπολογήσησθε
NAS: about how or what
KJV: how or what thing
INT: be anxious how or what you shall reply in defense

Luke 12:11 Prtcl
GRK: τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε
NAS: you are to speak in your defense, or what
KJV: ye shall answer, or what
INT: what you shall reply in defense or what you should say

Luke 12:14 Prtcl
GRK: κατέστησεν κριτὴν μεριστὴν ἐφ'
NAS: Me a judge or arbitrator
KJV: me a judge or a divider over
INT: appointed a judge or arbitrator over

Luke 12:41 Prtcl
GRK: ταύτην λέγεις καὶ πρὸς
NAS: parable to us, or to everyone
KJV: unto us, or even to
INT: this speak you or also to

Luke 12:47 Prtcl
GRK: μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς
NAS: and did not get ready or act
INT: not having prepared nor having done according to

Luke 12:51 Prtcl
GRK: ὑμῖν ἀλλ' διαμερισμόν
NAS: I tell you, no, but rather division;
KJV: Nay; but rather division:
INT: to you but rather division

Luke 13:4 Prtcl
GRK: ἐκεῖνοι οἱ
NAS: Or do you suppose that those
KJV: Or those eighteen,
INT: Or those

Luke 13:15 Prtcl
GRK: βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον
NAS: his ox or his donkey
KJV: his ox or [his] ass from
INT: ox of him or the donkey

Luke 14:3 Prtcl
GRK: σαββάτῳ θεραπεῦσαι οὔ
NAS: to heal on the Sabbath, or not?
INT: Sabbath to heal or not

Luke 14:5 Prtcl
GRK: ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς
NAS: one of you will have a son or an ox
KJV: shall have an ass or an ox
INT: of you son or an ox into

Luke 14:12 Prtcl
GRK: ποιῇς ἄριστον δεῖπνον μὴ
NAS: a luncheon or a dinner,
KJV: thou makest a dinner or a supper, call
INT: you make a dinner or a supper not

Luke 14:31 Prtcl
GRK: τίς βασιλεὺς
NAS: Or what king,
KJV: Or what king,
INT: Or what king

Luke 15:7 Prtcl
GRK: ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα
NAS: who repents than over
KJV: that repenteth, more than over
INT: sinner repenting [more] than over ninety

Luke 15:8 Prtcl
GRK: τίς γυνὴ
NAS: Or what woman,
KJV: Either what woman
INT: Or what woman

Luke 16:13 Prtcl
GRK: κυρίοις δουλεύειν γὰρ τὸν
NAS: masters; for either he will hate
KJV: for either he will hate
INT: masters to serve either indeed the

Luke 16:13 Prtcl
GRK: ἕτερον ἀγαπήσει ἑνὸς ἀνθέξεται
NAS: the other, or else he will be devoted
KJV: the other; or else he will hold
INT: other he will love or one he will be devoted to

Luke 16:17 Prtcl
GRK: γῆν παρελθεῖν τοῦ νόμου
NAS: to pass away than for one
KJV: earth to pass, than one tittle
INT: earth to pass away than of the law

Luke 17:2 Prtcl
GRK: τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ
NAS: into the sea, than that he would cause
KJV: the sea, than that
INT: the sea than that he should cause to stumble

Luke 17:7 Prtcl
GRK: ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα ὃς
NAS: plowing or tending sheep,
KJV: plowing or feeding cattle,
INT: having plowing or shepherding the [one]

Luke 17:21 Prtcl
GRK: Ἰδοὺ ὧδε Ἐκεῖ ἰδοὺ
NAS: here [it is]!' or, 'There
KJV: Lo here! or, lo there!
INT: Behold here or there Behold

Luke 17:23 Prtcl
GRK: Ἰδοὺ ἐκεῖ Ἰδοὺ ὧδε
KJV: See here; or, see there:
INT: Behold there or Behold here

Luke 18:11 Prtcl
GRK: ἄδικοι μοιχοί καὶ ὡς
NAS: unjust, adulterers, or even like
KJV: unjust, adulterers, or even as
INT: unrighteous adulterers or even as

Luke 18:25 Prtcl
GRK: βελόνης εἰσελθεῖν πλούσιον εἰς
NAS: of a needle than for a rich man
KJV: eye, than for a rich man
INT: of a needle to enter than a rich man into

Luke 18:29 Prtcl
GRK: ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἢ
NAS: has left house or wife or
KJV: hath left house, or parents, or
INT: has left house or wife or

Luke 18:29 Prtcl
GRK: ἢ γυναῖκα ἀδελφοὺς ἢ
NAS: or wife or brothers or
KJV: or parents, or brethren, or
INT: or wife or brothers or

Luke 18:29 Prtcl
GRK: ἢ ἀδελφοὺς γονεῖς ἢ
NAS: or brothers or parents or
KJV: or brethren, or wife, or
INT: or brothers or parents or

Luke 18:29 Prtcl
GRK: ἢ γονεῖς τέκνα ἕνεκεν
NAS: or parents or children, for the sake
KJV: or wife, or children, for
INT: or parents or children for the sake of

Luke 20:2 Prtcl
GRK: ταῦτα ποιεῖς τίς ἐστιν
NAS: these things, or who
KJV: doest thou these things? or who is he
INT: these things you do or who is

Luke 20:4 Prtcl
GRK: οὐρανοῦ ἦν ἐξ ἀνθρώπων
NAS: of John from heaven or from men?
KJV: from heaven, or of men?
INT: heaven was it or from men

Luke 20:22 Prtcl
GRK: φόρον δοῦναι οὔ
NAS: taxes to Caesar, or not?
KJV: tribute unto Caesar, or no?
INT: tribute to give or not

Luke 21:15 RelPro-DFS
GRK: δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες
INT: will be able to resist nor to reply to all

Luke 22:27 Prtcl
GRK: ὁ ἀνακείμενος ὁ διακονῶν
NAS: the one who reclines [at the table] or the one who serves?
KJV: he that sitteth at meat, or he that serveth?
INT: he that reclines [at table] or he that serves

John 2:6 Prtcl
GRK: μετρητὰς δύο τρεῖς
NAS: containing twenty or thirty gallons
KJV: containing two or three firkins
INT: metretae two or three

John 3:19 Prtcl
GRK: τὸ σκότος τὸ φῶς
NAS: rather than the Light,
KJV: darkness rather than light, because
INT: the darkness than the light

John 4:1 Prtcl
GRK: καὶ βαπτίζει Ἰωάννης
NAS: more disciples than John
KJV: more disciples than John,
INT: and baptizes than John

John 4:27 Prtcl
GRK: Τί ζητεῖς Τί λαλεῖς
NAS: do You seek? or, Why
KJV: seekest thou? or, Why
INT: What seek you or Why speak you

John 6:19 Prtcl
GRK: εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν
NAS: about three or four miles, they saw
KJV: five and twenty or thirty furlongs,
INT: twenty five or thirty they see

John 7:17 Prtcl
GRK: θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ'
NAS: it is of God or [whether] I speak
KJV: of God, or [whether] I speak
INT: God it is or I from

John 7:48 Prtcl
GRK: εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν
NAS: of the rulers or Pharisees
KJV: of the rulers or of the Pharisees
INT: on him or of the

John 8:14 Art-NFS
GRK: πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω
INT: from where I come or where I go

John 9:2 Prtcl
GRK: ἥμαρτεν οὗτος οἱ γονεῖς
NAS: this man or his parents,
KJV: did sin, this man, or his parents,
INT: sinned this [man] or the parents

John 9:21 Prtcl
GRK: οὐκ οἴδαμεν τίς ἤνοιξεν
NAS: sees, we do not know; or who opened
KJV: we know not; or who hath opened
INT: not we know or who opened

John 13:29 Prtcl
GRK: τὴν ἑορτήν τοῖς πτωχοῖς
NAS: of for the feast; or else, that he should give
KJV: the feast; or, that
INT: the feast or to the poor

John 18:34 Prtcl
GRK: τοῦτο λέγεις ἄλλοι εἶπόν
NAS: on your own initiative, or did others
KJV: of thyself, or did others tell it
INT: this say or others did say [it]

Acts 1:7 Prtcl
GRK: γνῶναι χρόνους καιροὺς οὓς
NAS: times or epochs
KJV: the times or the seasons,
INT: to know times or seasons which

Acts 3:12 Prtcl
GRK: ἐπὶ τούτῳ ἡμῖν τί
NAS: at this, or why
KJV: at this? or why look ye so earnestly
INT: at this or on us why

Acts 3:12 Prtcl
GRK: ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν
NAS: by our own power or piety we had made
KJV: power or holiness
INT: by [our] own power or godliness [we] had made

Acts 4:7 Prtcl
GRK: ποίᾳ δυνάμει ἐν ποίῳ
NAS: By what power, or in what name,
KJV: what power, or by what
INT: what power or in what

Acts 4:19 Prtcl
GRK: ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ
NAS: to you rather than to God,
INT: to listen rather than God

Acts 4:34 Prtcl
GRK: κτήτορες χωρίων οἰκιῶν ὑπῆρχον
NAS: of land or houses
KJV: of lands or houses
INT: owners of estates or houses were

Acts 5:29 Prtcl
GRK: θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις
NAS: God rather than men.
KJV: God rather than men.
INT: God rather than men

Acts 5:38 Prtcl
GRK: βουλὴ αὕτη τὸ ἔργον
NAS: this plan or action is of men,
KJV: this counsel or this work
INT: plan these or the work

Acts 7:2 Prtcl
GRK: Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν
INT: Mesopotamia before than dwelt him

Acts 7:49 Prtcl
GRK: λέγει Κύριος τίς τόπος
NAS: FOR ME?' says the Lord, 'OR WHAT PLACE
KJV: saith the Lord: or what [is] the place
INT: says [the] Lord or what [the] place

Acts 8:34 Prtcl
GRK: περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου
NAS: this? Of himself or of someone else?
KJV: of himself, or of some
INT: concerning himself or concerning man

Acts 10:28 Prtcl
GRK: Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ
NAS: with a foreigner or to visit
KJV: to keep company, or come unto
INT: a Jew to unite himself or come near to one of another nation

Acts 10:28 Prtcl
GRK: μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν
NAS: man unholy or unclean.
KJV: man common or unclean.
INT: not common or unclean to call

Acts 11:8 Prtcl
GRK: ὅτι κοινὸν ἀκάθαρτον οὐδέποτε
NAS: for nothing unholy or unclean has ever
KJV: nothing common or unclean hath
INT: for common or unclean never

Acts 17:21 Prtcl
GRK: ἕτερον ηὐκαίρουν λέγειν τι
NAS: in nothing other than telling or
KJV: nothing else, but either to tell, or
INT: else spent their leisure than to tell something

Acts 17:21 Prtcl
GRK: λέγειν τι ἀκούειν τι
NAS: than telling or hearing something
INT: to tell something and to hear something

Acts 17:29 Prtcl
GRK: νομίζειν χρυσῷ ἀργύρῳ ἢ
NAS: is like gold or silver or
KJV: like unto gold, or silver, or
INT: to think to gold or to silver or

Acts 17:29 Prtcl
GRK: ἢ ἀργύρῳ λίθῳ χαράγματι
NAS: or silver or stone, an image formed
KJV: or silver, or stone, graven
INT: or to silver or to stone a graven thing

Acts 18:14 Prtcl
GRK: ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν
NAS: of wrong or of vicious
KJV: a matter of wrong or wicked lewdness,
INT: unrighteousness some or criminality evil

Acts 19:12 Prtcl
GRK: αὐτοῦ σουδάρια σιμικίνθια καὶ
NAS: that handkerchiefs or aprons
KJV: the sick handkerchiefs or aprons, and
INT: of him hankerchiefs or aprons and

Acts 20:33 Prtcl
GRK: ἀργυρίου χρυσίου ἢ
NAS: no one's silver or gold or
KJV: no man's silver, or gold, or
INT: Silver or gold or

Acts 20:33 Prtcl
GRK: ἢ χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς
NAS: or gold or clothes.
KJV: or gold, or apparel.
INT: or gold or clothing of no one

Acts 20:35 Prtcl
GRK: μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν
NAS: blessed to give than to receive.'
KJV: blessed to give than to receive.
INT: more to give than to receive

Acts 23:9 Prtcl
GRK: ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος
NAS: a spirit or an angel
KJV: if a spirit or an angel hath spoken
INT: spoke to him or an angel

Acts 23:29 Prtcl
GRK: ἄξιον θανάτου δεσμῶν ἔχοντα
NAS: deserving death or imprisonment.
KJV: worthy of death or of bonds.
INT: worthy of death or of chains having

Acts 24:12 Prtcl
GRK: τινα διαλεγόμενον ἐπίστασιν ποιοῦντα
NAS: with anyone or causing
KJV: any man, neither raising up
INT: anyone reasoning or a tumultuous gathering making

Acts 24:20 Prtcl
GRK: αὐτοὶ οὗτοι
NAS: Or else let these men themselves
KJV: Or else let these
INT: or themselves same

Acts 24:21 Prtcl
GRK: περὶ μιᾶς
NAS: other than for this one
KJV: Except it be for this
INT: [other] than concerning one

Acts 25:6 Prtcl
GRK: πλείους ὀκτὼ δέκα καταβὰς
NAS: not more than eight or ten days
KJV: them more than ten days,
INT: more than eight or ten having gone down

Acts 25:16 Prtcl
GRK: ἄνθρωπον πρὶν ὁ κατηγορούμενος
KJV: before that he which is accused
INT: man before that the [one] being accused

Acts 26:31 Prtcl
GRK: Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιον
NAS: worthy of death or imprisonment.
KJV: worthy of death or of bonds.
INT: Nothing of death or of chains worthy

Acts 27:11 Prtcl
GRK: μᾶλλον ἐπείθετο τοῖς ὑπὸ
NAS: and the captain of the ship than by what was being said
KJV: more than those things which were spoken
INT: rather was persuaded than by the things by

Acts 28:6 Prtcl
GRK: μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν ἄφνω
NAS: to swell up or suddenly
KJV: have swollen, or fallen down
INT: to be going to become inflamed or to fall down suddenly

Acts 28:17 Prtcl
GRK: τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι
NAS: our people or the customs
KJV: the people, or customs
INT: the people or the customs

Acts 28:21 Prtcl
GRK: ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἐλάλησέν τι
NAS: and reported or spoken
KJV: that came shewed or spake any
INT: brothers reported or said anything

Romans 1:21 Prtcl
GRK: θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν ἀλλ'
NAS: Him as God or give thanks,
KJV: as God, neither were thankful; but
INT: God they glorified [him] or were thankful but

Romans 2:4 Prtcl
GRK: τοῦ πλούτου
NAS: Or do you think lightly of the riches
KJV: Or despisest thou the riches
INT: or the riches

Romans 2:15 Prtcl
GRK: λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων
NAS: alternately accusing or else defending
KJV: the mean while accusing or else
INT: thoughts accusing or also defending

Romans 3:1 Prtcl
GRK: τοῦ Ἰουδαίου τίς ἡ
NAS: has the Jew? Or what
KJV: then hath the Jew? or what profit
INT: of the Jew or what the

Romans 3:29 Prtcl
GRK: Ἰουδαίων ὁ
NAS: Or is God [the God] of Jews
KJV: [Is he] the God of the Jews
INT: or Of Jews [is he] the

Romans 4:9 Prtcl
GRK: τὴν περιτομὴν καὶ ἐπὶ
NAS: on the circumcised, or on the uncircumcised
KJV: the circumcision [only], or upon
INT: the circumcision or also on

Romans 4:10 Prtcl
GRK: περιτομῇ ὄντι ἐν ἀκροβυστίᾳ
NAS: While he was circumcised, or uncircumcised?
KJV: in circumcision, or in uncircumcision?
INT: circumcision being or in uncircumcision

Romans 4:13 Prtcl
GRK: τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι
NAS: to Abraham or to his descendants
KJV: [was] not to Abraham, or to his seed,
INT: to Abraham or the descendants

Romans 6:3 Prtcl
GRK: ἀγνοεῖτε ὅτι
NAS: Or do you not know that all of us who
INT: Or are you ignorant that

Romans 6:16 Prtcl
GRK: εἰς θάνατον ὑπακοῆς εἰς
NAS: in death, or of obedience
KJV: unto death, or of obedience unto
INT: to death or of obedience to

Romans 7:1 Prtcl
GRK: ἀγνοεῖτε ἀδελφοί
NAS: Or do you not know, brethren
INT: or Are you ignorant brothers

Romans 8:35 Prtcl
GRK: χριστοῦ θλίψις στενοχωρία ἢ
NAS: Will tribulation, or distress,
KJV: [shall] tribulation, or distress,
INT: of Christ tribulation or distress or

Romans 8:35 Prtcl
GRK: ἢ στενοχωρία διωγμὸς ἢ
NAS: or distress, or persecution, or
KJV: or distress, or persecution, or
INT: or distress or persecution or

Romans 8:35 Prtcl
GRK: ἢ διωγμὸς λιμὸς ἢ
NAS: or persecution, or famine, or
KJV: or persecution, or famine, or
INT: or persecution or famine or

Romans 8:35 Prtcl
GRK: ἢ λιμὸς γυμνότης ἢ
NAS: or famine, or nakedness, or
KJV: or famine, or nakedness, or
INT: or famine or nakedness or

Romans 8:35 Prtcl
GRK: ἢ γυμνότης κίνδυνος ἢ
NAS: or nakedness, or peril, or
KJV: or nakedness, or peril, or
INT: or nakedness or danger or

Romans 8:35 Prtcl
GRK: ἢ κίνδυνος μάχαιρα
NAS: or peril, or sword?
KJV: or peril, or sword?
INT: or danger or sword

Romans 9:11 Prtcl
GRK: τι ἀγαθὸν φαῦλον ἵνα
NAS: anything good or bad, so
KJV: any good or evil, that
INT: anything good or evil that

Romans 9:21 Prtcl
GRK: οὐκ ἔχει
NAS: Or does not the potter have
INT: Or not has

Romans 10:7 Prtcl
GRK: Τίς καταβήσεται
NAS: or 'WHO WILL DESCEND
KJV: Or, Who shall descend
INT: Or Who will descend

Romans 11:2 Prtcl
GRK: ὃν προέγνω οὐκ οἴδατε
NAS: He foreknew. Or do you not know
KJV: which he foreknew. Wot ye not
INT: whom he foreknew or not Know you

Romans 11:34 Prtcl
GRK: νοῦν Κυρίου τίς σύμβουλος
NAS: THE MIND OF THE LORD, OR WHO BECAME
KJV: the mind of the Lord? or who hath been
INT: [the] mind of [the] Lord or who counselor

Romans 11:35 Prtcl
GRK: τίς προέδωκεν
NAS: Or WHO HAS FIRST GIVEN
KJV: Or who hath first given
INT: Or who first gave

Romans 13:11 Prtcl
GRK: ἡ σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν
NAS: is nearer to us than when
KJV: nearer than when
INT: the salvation than when first we believed

Romans 14:4 Prtcl
GRK: κυρίῳ στήκει πίπτει σταθήσεται
NAS: he stands or falls;
KJV: master he standeth or falleth. Yea,
INT: master he stands or falls he will be made to stand

Romans 14:10 Prtcl
GRK: ἀδελφόν σου καὶ σὺ
NAS: your brother? Or you again,
KJV: thy brother? or why dost
INT: brother you or also you

Romans 14:13 Prtcl
GRK: τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον
NAS: an obstacle or a stumbling block
KJV: a stumblingblock or an occasion to fall
INT: to the brother or a stumbling block

1 Corinthians 1:13 Prtcl
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν εἰς τὸ
NAS: was not crucified for you, was he? Or were you baptized
KJV: for you? or were ye baptized in
INT: for you or to the

1 Corinthians 2:1 Prtcl
GRK: ὑπεροχὴν λόγου σοφίας καταγγέλλων
NAS: of speech or of wisdom,
KJV: of speech or of wisdom,
INT: excellency of word or wisdom proclaiming

1 Corinthians 4:3 Prtcl
GRK: ὑμῶν ἀνακριθῶ ὑπὸ ἀνθρωπίνης
NAS: that I may be examined by you, or by [any] human
KJV: of you, or of man's
INT: you I be examined or by man's

1 Corinthians 4:21 Prtcl
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐν ἀγάπῃ
NAS: to you with a rod, or with love
KJV: with a rod, or in love,
INT: to you or in love

1 Corinthians 5:10 Prtcl
GRK: κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις
NAS: world, or with the covetous
KJV: world, or with the covetous,
INT: world of this or with the covetous

1 Corinthians 5:10 Prtcl
GRK: καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις ἐπεὶ
NAS: and swindlers, or with idolaters,
KJV: with the covetous, or extortioners,
INT: and swindlers or idolaters since

1 Corinthians 5:11 Prtcl
GRK: ᾖ πόρνος πλεονέκτης ἢ
NAS: he is an immoral person, or covetous,
KJV: a brother be a fornicator,
INT: be either sexually immoral or covetous or

1 Corinthians 5:11 Prtcl
GRK: ἢ πλεονέκτης εἰδωλολάτρης ἢ
NAS: or covetous, or an idolater, or
KJV: be a fornicator, or covetous, or
INT: or covetous or idolater or

1 Corinthians 5:11 Prtcl
GRK: ἢ εἰδωλολάτρης λοίδορος ἢ
NAS: or an idolater, or a reviler, or
KJV: or covetous, or an idolater, or
INT: or idolater or railer or

1 Corinthians 5:11 Prtcl
GRK: ἢ λοίδορος μέθυσος ἢ
NAS: or a reviler, or a drunkard, or
KJV: or an idolater, or a railer, or
INT: or railer or a drunkard or

1 Corinthians 5:11 Prtcl
GRK: ἢ μέθυσος ἅρπαξ τῷ
NAS: a drunkard, or a swindler--
KJV: or a railer, or a drunkard, or
INT: or a drunkard or swindler with

1 Corinthians 6:2 Prtcl
GRK: οὐκ οἴδατε
NAS: Or do you not know that the saints
INT: or Not know you

1 Corinthians 6:9 Prtcl
GRK: οὐκ οἴδατε
NAS: Or do you not know
INT: Or not know you

1 Corinthians 6:16 Prtcl
GRK: οὐκ οἴδατε
NAS: Or do you not know
KJV: What? know ye not
INT: Or not know you

1 Corinthians 6:19 Prtcl
GRK: οὐκ οἴδατε
NAS: Or do you not know that your body
KJV: What? know ye not
INT: Or not know you

1 Corinthians 7:9 Prtcl
GRK: ἐστιν γαμῆσαι πυροῦσθαι
NAS: to marry than to burn
KJV: better to marry than to burn.
INT: it is to marry than to burn with passion

1 Corinthians 7:11 Prtcl
GRK: μενέτω ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ
NAS: unmarried, or else be reconciled
KJV: unmarried, or be reconciled
INT: let her remain unmarried or to the husband

1 Corinthians 7:15 Prtcl
GRK: ὁ ἀδελφὸς ἡ ἀδελφὴ
NAS: the brother or the sister
KJV: A brother or a sister
INT: the brother or the sister

1 Corinthians 7:16 Prtcl
GRK: ἄνδρα σώσεις τί οἶδας
NAS: your husband? Or how
KJV: [thy] husband? or how
INT: husband you will save or how know you

1 Corinthians 9:6 Prtcl
GRK: μόνος ἐγὼ
NAS: Or do only Barnabas
KJV: Or I only
INT: Or only I

1 Corinthians 9:7 Prtcl
GRK: οὐκ ἐσθίει τίς ποιμαίνει
NAS: the fruit of it? Or who
KJV: the fruit thereof? or who feedeth
INT: not does eat or who shepherds

1 Corinthians 9:8 Prtcl
GRK: ταῦτα λαλῶ καὶ ὁ
NAS: to human judgment, am I? Or does not the Law
KJV: as a man? or saith not
INT: these things do I speak or also the

1 Corinthians 9:10 Prtcl
GRK: δι' ἡμᾶς
NAS: Or is He speaking altogether
KJV: Or saith he [it] altogether
INT: or because of us

1 Corinthians 9:15 Prtcl
GRK: μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά
NAS: for me to die than have any
KJV: for me to die, than that any man
INT: rather to die than the boasting

1 Corinthians 10:19 Prtcl
GRK: τί ἐστιν ὅτι εἴδωλόν
NAS: is anything, or that an idol
KJV: any thing, or that
INT: anything is or that an idol

1 Corinthians 10:22 Prtcl
GRK: παραζηλοῦμεν τὸν
NAS: Or do we provoke the Lord
KJV: Do we provoke the Lord to jealousy?
INT: Or do we provoke to jealousy the

1 Corinthians 11:4 Prtcl
GRK: ἀνὴρ προσευχόμενος προφητεύων κατὰ
NAS: while praying or prophesying
KJV: man praying or prophesying, having
INT: man praying or prophesying [anything] on

1 Corinthians 11:5 Prtcl
GRK: γυνὴ προσευχομένη προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ
NAS: while praying or prophesying
KJV: that prayeth or prophesieth
INT: woman praying or prophesying revealed

1 Corinthians 11:6 Prtcl
GRK: τὸ κείρασθαι ξυρᾶσθαι κατακαλυπτέσθω
NAS: to have her hair cut off or her head shaved,
KJV: to be shorn or shaven,
INT: to be shaved or to be shaven let her be concealed

1 Corinthians 11:22 Prtcl
GRK: καὶ πίνειν τῆς ἐκκλησίας
NAS: and drink? Or do you despise
KJV: to drink in? or despise ye the church
INT: and drinking or the church

1 Corinthians 11:27 Prtcl
GRK: τὸν ἄρτον πίνῃ τὸ
NAS: eats the bread or drinks the cup
KJV: this bread, and drink [this] cup
INT: the bread or should drink the

1 Corinthians 12:21 Prtcl
GRK: οὐκ ἔχω πάλιν ἡ
NAS: no need of you; or again the head
KJV: need of thee: nor again the head
INT: not I have or again the

1 Corinthians 13:1 Prtcl
GRK: χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον
NAS: a noisy gong or a clanging cymbal.
KJV: brass, or a tinkling
INT: brass sounding or a cymbal clanging

1 Corinthians 14:5 Prtcl
GRK: ὁ προφητεύων ὁ λαλῶν
NAS: is one who prophesies than one who speaks
KJV: [is] he that prophesieth than he that speaketh
INT: [is] he that prophesies than he that speaks

1 Corinthians 14:6 Prtcl
GRK: ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει
NAS: I speak to you either by way
KJV: to you either by
INT: to you I shall speak either in revelation

1 Corinthians 14:6 Prtcl
GRK: ἐν ἀποκαλύψει ἐν γνώσει
NAS: of revelation or of knowledge
KJV: by revelation, or by knowledge,
INT: in revelation or in knowledge

1 Corinthians 14:6 Prtcl
GRK: ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ
NAS: or of knowledge or of prophecy or
KJV: by knowledge, or by prophesying,
INT: in knowledge or in prophecy

1 Corinthians 14:6 Prtcl
GRK: ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ
NAS: or of prophecy or of teaching?
KJV: by prophesying, or by doctrine?
INT: in prophecy or in teaching

1 Corinthians 14:7 Prtcl
GRK: τὸ αὐλούμενον τὸ κιθαριζόμενον
NAS: what is played on the flute or on the harp?
KJV: what is piped or harped?
INT: what [is] being piped or being harped

1 Corinthians 14:19 Prtcl
GRK: ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους
NAS: also, rather than ten thousand
KJV: others also, than ten thousand words
INT: others I might instruct than ten thousand words

1 Corinthians 14:23 Prtcl
GRK: δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι οὐκ
NAS: and ungifted men or unbelievers
KJV: [those that are] unlearned, or unbelievers,
INT: however uninstructed ones or unbelievers not

1 Corinthians 14:24 Prtcl
GRK: τις ἄπιστος ἰδιώτης ἐλέγχεται
NAS: and an unbeliever or an ungifted man
KJV: that believeth not, or [one] unlearned,
INT: some unbeliever or uninstructed he is convicted

1 Corinthians 14:27 Prtcl
GRK: κατὰ δύο τὸ πλεῖστον
NAS: [it should be] by two or at the most
KJV: two, or at the most
INT: [let it be] by two or the most

1 Corinthians 14:29 Prtcl
GRK: δὲ δύο τρεῖς λαλείτωσαν
NAS: Let two or three prophets
KJV: speak two or three, and
INT: moreover two or three let speak

1 Corinthians 14:36 Prtcl
GRK: ἀφ' ὑμῶν
NAS: [first] went forth? Or has it come
KJV: What? came the word
INT: Or from you

1 Corinthians 14:36 Prtcl
GRK: θεοῦ ἐξῆλθεν εἰς ὑμᾶς
KJV: from you? or came it unto
INT: of God went out or to you

1 Corinthians 14:37 Prtcl
GRK: προφήτης εἶναι πνευματικός ἐπιγινωσκέτω
NAS: he is a prophet or spiritual,
KJV: a prophet, or spiritual,
INT: a prophet to be or spiritual let him recognize

1 Corinthians 15:37 Prtcl
GRK: τύχοι σίτου τινος τῶν
NAS: perhaps of wheat or of something else.
KJV: of wheat, or of some
INT: it may be of wheat or of some of the

1 Corinthians 16:6 Prtcl
GRK: τυχὸν παραμενῶ καὶ παραχειμάσω
NAS: I will stay with you, or even
KJV: that I will abide, yea, and
INT: perhaps I will stay or even I will winter

2 Corinthians 1:13 Prtcl
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ἃ ἀναγινώσκετε
NAS: nothing else to you than what you read
KJV: what ye read or acknowledge; and
INT: to you but than what you read

2 Corinthians 1:13 Prtcl
GRK: ἃ ἀναγινώσκετε καὶ ἐπιγινώσκετε
INT: what you read or even acknowledge

2 Corinthians 1:17 Prtcl
GRK: ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην ἃ βουλεύομαι
NAS: to do this, was I? Or what
KJV: lightness? or the things that
INT: lightness did I use or what I purpose

2 Corinthians 3:1 Prtcl
GRK: ἑαυτοὺς συνιστάνειν μὴ χρῄζομεν
NAS: again? Or do we need,
KJV: you, or [letters] of commendation
INT: ourselves to commend or not we need

2 Corinthians 3:1 Prtcl
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐξ ὑμῶν
NAS: of commendation to you or from you?
INT: to you or from you

2 Corinthians 6:14 Prtcl
GRK: καὶ ἀνομίᾳ τίς κοινωνία
NAS: and lawlessness, or what
INT: and lawlessness or what fellowship

2 Corinthians 6:15 Prtcl
GRK: πρὸς Βελίαρ τίς μερὶς
NAS: with Belial, or what
KJV: with Belial? or what part
INT: with Belial or what part

2 Corinthians 9:7 Prtcl
GRK: ἐκ λύπης ἐξ ἀνάγκης
NAS: not grudgingly or under
KJV: grudgingly, or of
INT: out of regret or of necessity

2 Corinthians 10:12 Prtcl
GRK: τολμῶμεν ἐνκρῖναι συνκρῖναι ἑαυτούς
NAS: to class or compare
KJV: ourselves of the number, or compare
INT: dare we rank among or compare with ourselves

2 Corinthians 11:4 Prtcl
GRK: οὐκ ἐκηρύξαμεν πνεῦμα ἕτερον
NAS: we have not preached, or you receive
KJV: preached, or [if] ye receive
INT: not we did proclaim or a spirit different

2 Corinthians 11:4 Prtcl
GRK: οὐκ ἐλάβετε εὐαγγέλιον ἕτερον
NAS: you have not received, or a different
KJV: not received, or another gospel,
INT: not you did take or glad tidings different

2 Corinthians 11:7 Prtcl
GRK: ἁμαρτίαν ἐποίησα
NAS: Or did I commit a sin
INT: Or sin did I commit

2 Corinthians 12:6 Prtcl
GRK: βλέπει με ἀκούει τι
NAS: he sees [in] me or hears
KJV: me [to be], or [that] he heareth
INT: he sees me or hears anyone

2 Corinthians 13:5 Prtcl
GRK: ἑαυτοὺς δοκιμάζετε οὐκ ἐπιγινώσκετε
NAS: yourselves! Or do you not recognize
KJV: prove your own selves. Know ye not
INT: yourselves test or not do you recognize

Galatians 1:8 Prtcl
GRK: ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ
NAS: if we, or an angel
KJV: though we, or an angel from
INT: if we or an angel out of

Galatians 1:10 Prtcl
GRK: ἀνθρώπους πείθω τὸν θεόν
NAS: of men, or of God?
KJV: persuade men, or God? or
INT: men do I persuade or God

Galatians 1:10 Prtcl
GRK: τὸν θεόν ζητῶ ἀνθρώποις
NAS: or of God? Or am I striving to please
KJV: or God? or do I seek to please
INT: God or do I seek men

Galatians 2:2 Prtcl
GRK: κενὸν τρέχω ἔδραμον
NAS: that I might be running, or had run,
KJV: I should run, or had run,
INT: vain I should be running or had run

Galatians 3:2 Prtcl
GRK: πνεῦμα ἐλάβετε ἐξ ἀκοῆς
NAS: of the Law, or by hearing
KJV: of the law, or by
INT: Spirit receive you or by hearing

Galatians 3:5 Prtcl
GRK: ἔργων νόμου ἐξ ἀκοῆς
NAS: of the Law, or by hearing
KJV: of the law, or by
INT: works of law or by hearing

Galatians 3:15 Prtcl
GRK: οὐδεὶς ἀθετεῖ ἐπιδιατάσσεται
NAS: sets it aside or adds conditions
KJV: disannulleth, or addeth thereto.
INT: no on sets aside or adds thereto

Galatians 4:27 Prtcl
GRK: ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης
NAS: OF THE DESOLATE THAN OF THE ONE WHO HAS
INT: desolate more than of her that has

Ephesians 3:20 Prtcl
GRK: ὧν αἰτούμεθα νοοῦμεν κατὰ
NAS: all that we ask or think, according
KJV: that we ask or think, according to
INT: what we ask or think according to

Ephesians 5:3 Prtcl
GRK: ἀκαθαρσία πᾶσα πλεονεξία μηδὲ
NAS: any impurity or greed must not even
KJV: uncleanness, or covetousness,
INT: uncleanness all or covetousness not even

Ephesians 5:4 Prtcl
GRK: καὶ μωρολογία εὐτραπελία ἃ
NAS: and silly talk, or coarse jesting,
KJV: foolish talking, nor jesting,
INT: and foolish talking or crude joking which

Ephesians 5:5 Prtcl
GRK: πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος ἢ
NAS: that no immoral or impure person or
KJV: whoremonger, nor unclean person,
INT: any fornicator or unclean person or

Ephesians 5:5 Prtcl
GRK: ἢ ἀκάθαρτος πλεονέκτης ὅ
NAS: or impure person or covetous man, who
KJV: unclean person, nor covetous man,
INT: or unclean person or covetous who

Ephesians 5:27 Prtcl
GRK: ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα ἤ
NAS: no spot or wrinkle or
KJV: having spot, or wrinkle, or
INT: having spot or wrinkle or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page