575. ἀπό (apo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 575. ἀπό (apo) — 650 Occurrences

Matthew 1:17 Prep
GRK: αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως
KJV: all the generations from Abraham to
INT: the generations from Abraham to

Matthew 1:17 Prep
GRK: δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως
KJV: generations; and from David until
INT: fourteen and from David until

Matthew 1:17 Prep
GRK: δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας
KJV: and from the carrying away
INT: fourteen and from the deportation

Matthew 1:21 Prep
GRK: λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
KJV: his people from their sins.
INT: people of him from the sins

Matthew 1:24 Prep
GRK: ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου
KJV: Joseph being raised from sleep did
INT: Joseph from the sleep

Matthew 2:1 Prep
GRK: ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο
KJV: there came wise men from the east to
INT: behold magi from [the] east arrived

Matthew 2:16 Prep
GRK: ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ
KJV: thereof, from two years old
INT: vicinity of it from two years old and

Matthew 3:4 Prep
GRK: ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου
KJV: his raiment of camel's hair,
INT: garment of him of hair of a camel

Matthew 3:7 Prep
GRK: ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης
KJV: you to flee from the wrath to come?
INT: you to flee from the coming

Matthew 3:13 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: cometh Jesus from Galilee to
INT: Jesus from Galilee

Matthew 3:16 Prep
GRK: εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος
KJV: straightway out of the water:
INT: immediately went up from the water

Matthew 4:17 Prep
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο
KJV: From that time Jesus
INT: From that time began

Matthew 4:25 Prep
GRK: ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: multitudes of people from Galilee,
INT: crowds great from Galilee

Matthew 5:18 Prep
GRK: μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου
KJV: pass from the law,
INT: not shall pass away from the law

Matthew 5:29 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει
KJV: and cast [it] from thee: for
INT: and cast [it] from you it is better

Matthew 5:30 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει
KJV: and cast [it] from thee: for
INT: and cast [it] from you it is better

Matthew 5:42 Prep
GRK: τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι
KJV: borrow of thee
INT: him that wishes from you to borrow

Matthew 6:13 Prep
GRK: ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
KJV: deliver us from evil: For
INT: deliver us from evil

Matthew 7:15 Prep
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν
KJV: Beware of false prophets, which
INT: But beware of the false prophets

Matthew 7:16 Prep
GRK: ἀπὸ τῶν καρπῶν
KJV: Ye shall know them by their fruits.
INT: By the fruits

Matthew 7:16 Prep
GRK: μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς
KJV: Do men gather grapes of thorns, or
INT: not Do they gather from thorns grapes

Matthew 7:16 Prep
GRK: σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα
KJV: or figs of thistles?
INT: grapes or from thistles figs

Matthew 7:20 Prep
GRK: ἄρα¦γε ἀπὸ τῶν καρπῶν
KJV: Wherefore by their fruits
INT: Then surely by the fruits

Matthew 7:23 Prep
GRK: ὑμᾶς ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ
KJV: you: depart from me, ye that work
INT: you depart you from me those who

Matthew 8:1 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους
KJV: was come down from the mountain,
INT: moreover he from the mountain

Matthew 8:11 Prep
GRK: ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
KJV: many shall come from the east and
INT: that many from east and

Matthew 8:30 Prep
GRK: δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη
KJV: a good way off from them
INT: moreover far off from them a herd

Matthew 8:34 Prep
GRK: ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: he would depart out of their
INT: that he would depart from the region

Matthew 9:15 Prep
GRK: ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ
KJV: shall be taken from them,
INT: when will have been taken away from them the

Matthew 9:16 Prep
GRK: πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου
KJV: taketh from the garment,
INT: patch of it from the garment

Matthew 9:22 Prep
GRK: ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας
KJV: was made whole from that
INT: the woman from the hour

Matthew 10:17 Prep
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: But beware of men: for
INT: beware however of men

Matthew 10:28 Prep
GRK: μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων
INT: not you should fear because of those who kill

Matthew 11:12 Prep
GRK: ἀπὸ δὲ τῶν
KJV: And from the days of John
INT: from moreover the

Matthew 11:19 Prep
GRK: ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων
KJV: wisdom is justified of her children.
INT: the wisdom by the deeds

Matthew 11:25 Prep
GRK: ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ
KJV: these things from the wise
INT: you did hide these things from wise and

Matthew 11:29 Prep
GRK: καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι
KJV: and learn of me; for
INT: and learn from me for

Matthew 12:38 Prep
GRK: Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον
KJV: see a sign from thee.
INT: Teacher we wish from you a sign

Matthew 12:43 Prep
GRK: πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: is gone out of a man,
INT: spirit is gone out from the man

Matthew 13:12 Prep
GRK: ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: hath not, from him shall be taken away
INT: he has will be taken away from him

Matthew 13:35 Prep
GRK: ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: THINGS HIDDEN SINCE THE FOUNDATION
KJV: things which have been kept secret from the foundation
INT: I will utter things hidden from [the] foundation of [the] world

Matthew 13:44 Prep
GRK: ἔκρυψεν καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς
KJV: he hideth, and for joy thereof
INT: hid and for the joy

Matthew 14:2 Prep
GRK: αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
KJV: he is risen from the dead; and
INT: he is risen from the dead

Matthew 14:13 Prep
GRK: αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων
KJV: him on foot out of the cities.
INT: him on foot from the towns

Matthew 14:24 Prep
GRK: σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς
INT: distance long from the land

Matthew 14:26 Prep
GRK: ἐστιν καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου
KJV: and they cried out for fear.
INT: it is And in fear

Matthew 14:29 Prep
GRK: καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου
KJV: was come down out of the ship,
INT: And having descended from the boat

Matthew 15:1 Prep
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι
KJV: Pharisees, which were of Jerusalem,
INT: to Jesus from Jerusalem Pharisees

Matthew 15:8 Prep
GRK: πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
KJV: is far from me.
INT: far is away from me

Matthew 15:22 Prep
GRK: γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: of Canaan came out of the same coasts,
INT: a woman Canaanite from the region

Matthew 15:27 Prep
GRK: κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
KJV: the dogs eat of the crumbs which
INT: dogs eat of the crumbs

Matthew 15:27 Prep
GRK: τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
KJV: which fall from their masters'
INT: which fall from the table

Matthew 15:28 Prep
GRK: θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας
KJV: was made whole from that very
INT: daughter of her from the hour

Matthew 16:6 Prep
GRK: καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: beware of the leaven
INT: and beware of the leaven

Matthew 16:11 Prep
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: that ye should beware of the leaven
INT: to beware also of the leaven

Matthew 16:12 Prep
GRK: εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: beware of the leaven
INT: he said to beware of the leaven

Matthew 16:12 Prep
GRK: ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς
KJV: but of the doctrine
INT: bread but of the teaching

Matthew 16:21 Prep
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο
KJV: From that time forth began
INT: From that time began

Matthew 16:21 Prep
GRK: πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: suffer many things of the elders and
INT: many things to suffer from the elders

Matthew 17:18 Prep
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ
KJV: he departed out of him: and
INT: and went out from him the

Matthew 17:18 Prep
GRK: ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας
KJV: was cured from that very
INT: the boy from the hour

Matthew 17:25 Prep
GRK: τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν
KJV: thou, Simon? of whom do
INT: of the earth from whom do they receive

Matthew 17:25 Prep
GRK: ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν
KJV: or tribute? of their own children,
INT: or tribute from the sons

Matthew 17:25 Prep
GRK: αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων
KJV: children, or of strangers?
INT: of them or from the strangers

Matthew 17:26 Prep
GRK: εἰπόντος δέ Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων
KJV: saith unto him, Of strangers. Jesus
INT: having said moreover From the strangers

Matthew 18:7 Prep
GRK: τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων
NAS: to the world because of [its] stumbling
KJV: unto the world because of offences!
INT: to the world because of the temptations to sin

Matthew 18:8 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν
KJV: and cast [them] from thee: it is
INT: and cast [them] from you better

Matthew 18:9 Prep
GRK: καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν
KJV: and cast [it] from thee: it is
INT: and cast [it] from you good

Matthew 18:35 Prep
GRK: ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν
KJV: unto you, if ye from your hearts
INT: brother of him from the heart

Matthew 19:1 Prep
GRK: τούτους μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: sayings, he departed from Galilee, and
INT: these he withdrew from Galilee

Matthew 19:4 Prep
GRK: ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν
KJV: made [them] at the beginning
INT: he who having created [them] from [the] beginning male

Matthew 19:8 Prep
GRK: γυναῖκας ὑμῶν ἀπ' ἀρχῆς δὲ
KJV: wives: but from the beginning it was
INT: wives of you from [the] beginning however

Matthew 20:8 Prep
GRK: μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων
KJV: beginning from the last
INT: wages having begun from the last

Matthew 20:20 Prep
GRK: αἰτοῦσά τι ἀπ' αὐτοῦ
INT: asking something from him

Matthew 20:29 Prep
GRK: ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν
KJV: as they departed from Jericho, a great
INT: as were going out they from Jericho followed

Matthew 21:8 Prep
GRK: ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων
KJV: cut down branches from the trees, and
INT: were cutting down branches from the trees

Matthew 21:11 Prep
GRK: Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς
KJV: the prophet of Nazareth
INT: Jesus he who [is] from Nazareth

Matthew 21:43 Prep
GRK: ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ
KJV: of God shall be taken from you, and
INT: that will be taken from you the

Matthew 22:46 Prep
GRK: ἐτόλμησέν τις ἀπ' ἐκείνης τῆς
KJV: durst any [man] from that day
INT: dared anyone from that the

Matthew 23:33 Prep
GRK: πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως
KJV: can ye escape the damnation
INT: how shall you escape from the sentence

Matthew 23:34 Prep
GRK: καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς
KJV: and persecute [them] from city to
INT: and will persecute from town to

Matthew 23:35 Prep
GRK: τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος
KJV: the earth, from the blood
INT: the earth from the blood

Matthew 23:39 Prep
GRK: με ἴδητε ἀπ' ἄρτι ἕως
KJV: see me henceforth, till ye shall say,
INT: me shall you see from now until

Matthew 24:1 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ
KJV: and departed from the temple:
INT: Jesus from the temple

Matthew 24:21 Prep
GRK: οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου
NAS: as has not occurred since the beginning
KJV: not since the beginning
INT: not has been from [the] beginning of [the] world

Matthew 24:27 Prep
GRK: ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
KJV: cometh out of the east,
INT: lightning comes forth from [the] east and

Matthew 24:29 Prep
GRK: ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: the stars shall fall from heaven, and
INT: stars will fall from the sky

Matthew 24:31 Prep
GRK: τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν
KJV: the four winds, from one end of heaven
INT: four winds from [the] extremities of the heavens

Matthew 24:32 Prep
GRK: Ἀπὸ δὲ τῆς
KJV: learn a parable of the fig tree; When
INT: of moreover the

Matthew 25:28 Prep
GRK: ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ
KJV: therefore the talent from him, and
INT: Take therefore from him the

Matthew 25:29 Prep
GRK: ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: but from him
INT: he has will be taken from him

Matthew 25:32 Prep
GRK: ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων ὥσπερ
KJV: them one from another, as
INT: he will separate them from one another as

Matthew 25:32 Prep
GRK: τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων
KJV: divideth [his] sheep from the goats:
INT: the sheep from the goats

Matthew 25:34 Prep
GRK: ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
KJV: for you from the foundation
INT: for you kingdom from [the] foundation of [the] world

Matthew 25:41 Prep
GRK: εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ
KJV: Depart from me,
INT: [the] left Go from me those

Matthew 26:16 Prep
GRK: καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει
KJV: And from that time he sought
INT: And from that time he sought

Matthew 26:29 Prep
GRK: μὴ πίω ἀπ' ἄρτι ἐκ
KJV: not drink henceforth of this
INT: not will I drink from now of

Matthew 26:39 Prep
GRK: ἐστιν παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ
KJV: cup pass from me: nevertheless
INT: it is let pass from me the

Matthew 26:47 Prep
GRK: καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων
KJV: and staves, from the chief priests and
INT: and clubs from the chief priests

Matthew 26:58 Prep
GRK: ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως
KJV: him afar off unto
INT: followed him from afar even

Matthew 26:64 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε
NAS: I tell you, hereafter you will see
INT: I say to you from now you will see

Matthew 27:9 Prep
GRK: ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
KJV: whom they of the children
INT: whom they set a price on by [the] sons of Israel

Matthew 27:21 Prep
GRK: Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο
KJV: Whether of the twain
INT: Which will you of the two

Matthew 27:24 Prep
GRK: Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος
KJV: I am innocent of the blood of this
INT: Guiltless I am of the blood

Matthew 27:40 Prep
GRK: καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: of God, come down from the cross.
INT: moreover descend from the cross

Matthew 27:42 Prep
GRK: καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: now come down from the cross, and
INT: let him descend now from the cross

Matthew 27:45 Prep
GRK: Ἀπὸ δὲ ἕκτης
KJV: Now from the sixth hour
INT: from moreover sixth

Matthew 27:51 Prep
GRK: ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ' ἄνωθεν ἕως
KJV: in twain from the top to
INT: temple was torn from top to

Matthew 27:55 Prep
GRK: γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
KJV: Jesus from Galilee,
INT: women many from afar off looking on

Matthew 27:55 Prep
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: beholding afar off, which
INT: Jesus from Galilee

Matthew 27:57 Prep
GRK: ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας τοὔνομα
KJV: a rich man of Arimathaea, named
INT: a man rich from Arimathea by name

Matthew 27:64 Prep
GRK: λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
KJV: He is risen from the dead:
INT: people He is risen from the dead

Matthew 28:4 Prep
GRK: ἀπὸ δὲ τοῦ
KJV: And for fear of him
INT: from moreover the

Matthew 28:7 Prep
GRK: ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
KJV: that he is risen from the dead; and,
INT: that he is risen from the dead

Matthew 28:8 Prep
GRK: ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: quickly from the sepulchre
INT: having gone out quickly from the tomb

Mark 1:9 Prep
GRK: ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς
KJV: came from Nazareth
INT: [that] came Jesus from Nazareth

Mark 1:42 Prep
GRK: εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ
KJV: the leprosy departed from him, and
INT: immediately departed from of him the

Mark 2:20 Prep
GRK: ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ
KJV: shall be taken away from them,
INT: when will have been taken away from them the

Mark 2:21 Prep
GRK: τὸ πλήρωμα ἀπ' αὐτοῦ τὸ
INT: the filling up [piece] hereafter of it

Mark 3:7 Prep
GRK: πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: multitude from Galilee
INT: great multitude from Galilee

Mark 3:7 Prep
GRK: ἠκολούθησεν καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
KJV: him, and from Judaea,
INT: followed and from Judea

Mark 3:8 Prep
GRK: καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ
KJV: And from Jerusalem, and
INT: and from Jerusalem and

Mark 3:8 Prep
GRK: Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας
KJV: Jerusalem, and from Idumaea, and
INT: Jerusalem and from Idumea

Mark 3:22 Prep
GRK: γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβάντες
KJV: which came down from Jerusalem said,
INT: scribes the [ones] from Jerusalem having come down

Mark 4:25 Prep
GRK: ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: hath not, from him shall be taken
INT: he has will be taken from him

Mark 5:6 Prep
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν
KJV: when he saw Jesus afar off, he ran and
INT: Jesus from afar he ran

Mark 5:17 Prep
GRK: αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων
KJV: him to depart out of their coasts.
INT: him to depart from the region

Mark 5:29 Prep
GRK: ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος
KJV: that she was healed of that plague.
INT: that she was healed from the affliction

Mark 5:34 Prep
GRK: ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός
KJV: be whole of thy plague.
INT: be sound from the affliction

Mark 5:35 Prep
GRK: λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου
KJV: there came from the ruler of the synagogue's
INT: he is speaking they come from the ruler of synagogue's [house]

Mark 6:33 Prep
GRK: καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν
KJV: afoot thither out of all cities,
INT: and on foot from all the

Mark 6:43 Prep
GRK: πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων
KJV: of the fragments, and of the fishes.
INT: full and of the fish

Mark 7:1 Prep
GRK: γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἰεροσολύμων
KJV: which came from Jerusalem.
INT: scribes having come from Jerusalem

Mark 7:4 Prep
GRK: καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν
KJV: And [when they come] from the market,
INT: and [on coming] from the market if

Mark 7:6 Prep
GRK: πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ
KJV: is far from me.
INT: far is far away from me

Mark 7:17 Prep
GRK: εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου
NAS: When he had left the crowd
KJV: into the house from the people, his
INT: into a house from the crowd

Mark 7:28 Prep
GRK: τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων
KJV: eat of the children's
INT: table eat of the crumbs

Mark 7:33 Prep
GRK: ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου
KJV: him aside from the multitude, and put
INT: having taken away him from the crowd

Mark 8:3 Prep
GRK: τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν
INT: some of them from afar are come

Mark 8:11 Prep
GRK: αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: him a sign from heaven, tempting
INT: him a sign from heaven

Mark 8:15 Prep
GRK: Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: beware of the leaven
INT: See take heed of the leaven

Mark 10:6 Prep
GRK: ἀπὸ δὲ ἀρχῆς
KJV: But from the beginning of the creation
INT: from however [the] beginning

Mark 10:46 Prep
GRK: ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ
KJV: as he went out of Jericho with
INT: was going out of him from Jericho moreover

Mark 11:12 Prep
GRK: ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν
KJV: were come from Bethany,
INT: having gone out they from Bethany he hungered

Mark 11:13 Prep
GRK: ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν
INT: having seen a fig tree from afar having

Mark 12:2 Prep
GRK: γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν
KJV: the husbandmen of the fruit
INT: tenants he might receive from the fruit

Mark 12:34 Prep
GRK: μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας
KJV: not far from the kingdom of God.
INT: far are you from the kingdom

Mark 12:38 Prep
GRK: ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων
KJV: doctrine, Beware of the scribes, which
INT: he said beware of the scribes

Mark 13:19 Prep
GRK: γέγονεν τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
NAS: as has not occurred since the beginning
KJV: not from the beginning
INT: has been the like from [the] beginning of creation

Mark 13:27 Prep
GRK: τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρου γῆς
KJV: winds, from the uttermost part
INT: four winds from [the] extremity of earth

Mark 13:28 Prep
GRK: Ἀπὸ δὲ τῆς
KJV: learn a parable of the fig tree; When
INT: of moreover the

Mark 14:35 Prep
GRK: ἐστιν παρέλθῃ ἀπ' αὐτοῦ ἡ
KJV: the hour might pass from him.
INT: it is might pass from him the

Mark 14:36 Prep
GRK: ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ'
KJV: this cup from me: nevertheless
INT: cup this from me but

Mark 14:54 Prep
GRK: ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν
KJV: him afar off, even into
INT: Peter from afar off followed

Mark 15:21 Prep
GRK: Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ τὸν
KJV: coming out of the country,
INT: of Cyrene coming from the country the

Mark 15:30 Prep
GRK: σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: and come down from the cross.
INT: yourself having descended from the cross

Mark 15:32 Prep
GRK: καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
KJV: descend now from the cross, that
INT: let him descend now from the cross

Mark 15:38 Prep
GRK: εἰς δύο ἀπ' ἄνωθεν ἕως
KJV: in twain from the top to
INT: into two from top to

Mark 15:40 Prep
GRK: καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι
KJV: looking on afar off: among whom
INT: also women from afar off looking on

Mark 15:43 Prep
GRK: Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων
KJV: Joseph of Arimathaea, an honourable
INT: Joseph from Arimathaea prominent

Mark 15:45 Prep
GRK: καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος
KJV: when he knew [it] of the centurion,
INT: And having known [it] from the centurion

Mark 16:8 Prep
GRK: ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: and fled from the sepulchre;
INT: having gone out they fled from the tomb

Mark 16:20 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ
INT: Jesus after that from east and

Luke 1:2 Prep
GRK: ἡμῖν οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται
KJV: which from the beginning
INT: to us they from [the] beginning eyewitnesses

Luke 1:26 Prep
GRK: ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
INT: angel Gabriel by God

Luke 1:38 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ
KJV: the angel departed from her.
INT: And departed from her the

Luke 1:48 Prep
GRK: ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: for, behold, from henceforth all
INT: Behold indeed from henceforth

Luke 1:52 Prep
GRK: καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ
KJV: the mighty from [their] seats,
INT: He put down rulers from thrones and

Luke 1:70 Prep
GRK: τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος προφητῶν
KJV: which have been since the world began:
INT: the holy of old prophets

Luke 2:4 Prep
GRK: καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: also went up from Galilee, out of
INT: also Joseph from Galilee

Luke 2:15 Prep
GRK: ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς
KJV: were gone away from them
INT: as departing from them into

Luke 2:36 Prep
GRK: ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας
NAS: seven years after her marriage,
KJV: seven years from her virginity;
INT: years seven from the marriage

Luke 3:7 Prep
GRK: ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης
KJV: you to flee from the wrath to come?
INT: you to flee from the coming

Luke 4:1 Prep
GRK: ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου
KJV: Ghost returned from Jordan, and
INT: Holy returned from the Jordan

Luke 4:13 Prep
GRK: διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι
KJV: he departed from him
INT: devil departed from him until

Luke 4:35 Prep
GRK: καὶ ἔξελθε ἀπ' αὐτοῦ καὶ
KJV: he came out of him,
INT: and come forth out of him And

Luke 4:35 Prep
GRK: μέσον ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ μηδὲν
INT: midst came out from him in nothing

Luke 4:38 Prep
GRK: Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς
INT: having risen up moreover out of the synagogue

Luke 4:41 Prep
GRK: καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα
KJV: also came out of many, crying out,
INT: also demons from many crying out

Luke 4:42 Prep
GRK: μὴ πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν
KJV: that he should not depart from them.
INT: not to go from them

Luke 5:2 Prep
GRK: δὲ ἁλιεῖς ἀπ' αὐτῶν ἀποβάντες
KJV: were gone out of them,
INT: but [the] fishermen from them having gone out

Luke 5:3 Prep
GRK: ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς
KJV: a little from the land.
INT: he asked him from the land

Luke 5:8 Prep
GRK: λέγων Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι
KJV: saying, Depart from me; for
INT: saying Depart from me for

Luke 5:10 Prep
GRK: Μὴ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: Fear not; from henceforth thou shalt
INT: not Fear from now on

Luke 5:13 Prep
GRK: λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
KJV: the leprosy departed from him.
INT: leprosy departed from him

Luke 5:15 Prep
GRK: καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν
KJV: by him of their infirmities.
INT: and to be healed from the sicknesses

Luke 5:35 Prep
GRK: ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ
KJV: shall be taken away from them,
INT: when shall be taken away from them the

Luke 5:36 Prep
GRK: Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ
KJV: the piece that was [taken] out of the new
INT: No one a piece of a garment new

Luke 5:36 Prep
GRK: ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ
INT: [the] piece the of the new

Luke 6:13 Prep
GRK: καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν δώδεκα
KJV: disciples: and of them he chose
INT: and having chosen out from them twelve

Luke 6:17 Prep
GRK: τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς
KJV: multitude of people out of all Judaea
INT: of the people from all

Luke 6:18 Prep
GRK: καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων
INT: and to be healed of the diseases

Luke 6:18 Prep
GRK: οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων
INT: those troubled by spirits unclean

Luke 6:29 Prep
GRK: ἄλλην καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός
KJV: and him that taketh away
INT: other and from him who takes away

Luke 6:30 Prep
GRK: δίδου καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος
KJV: and of him that taketh away
INT: give and from him who takes away

Luke 7:6 Prep
GRK: μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας
KJV: not far from the house, the centurion
INT: far being distant from the house

Luke 7:21 Prep
GRK: ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ
KJV: many of [their] infirmities
INT: he healed many of diseases and

Luke 7:35 Prep
GRK: ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν
KJV: wisdom is justified of all her
INT: wisdom by all the

Luke 7:45 Prep
GRK: αὕτη δὲ ἀφ' ἧς εἰσῆλθον
NAS: kiss; but she, since the time I came
KJV: this woman since the time
INT: herself moreover from which [time] I came in

Luke 8:2 Prep
GRK: ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν
KJV: had been healed of evil spirits
INT: had been cured from spirits evil

Luke 8:2 Prep
GRK: καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ' ἧς δαιμόνια
KJV: called Magdalene, out of whom went
INT: is called Magdalene from whom demons

Luke 8:12 Prep
GRK: τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας
KJV: the word out of their
INT: the word from the heart

Luke 8:18 Prep
GRK: ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
KJV: hath not, from him shall be taken
INT: to have will be taken from him

Luke 8:29 Prep
GRK: ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: spirit to come out of the man. For
INT: unclean to come out from the man

Luke 8:33 Prep
GRK: τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: the devils out of the man,
INT: the demons from the man

Luke 8:35 Prep
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ
KJV: found the man, out of whom the devils
INT: the man from whom the

Luke 8:37 Prep
GRK: Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν ὅτι
KJV: him to depart from them; for
INT: Gerasenes to depart from them for

Luke 8:38 Prep
GRK: ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει
KJV: Now the man out of whom the devils
INT: the man from whom had gone

Luke 8:43 Prep
GRK: ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα
KJV: of blood twelve years, which had spent
INT: a flux of blood for years twelve

Luke 8:43 Prep
GRK: οὐκ ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς θεραπευθῆναι
INT: neither could by no one be healed

Luke 8:46 Prep
GRK: δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ' ἐμοῦ
KJV: that virtue is gone out of me.
INT: power went out from me

Luke 9:5 Prep
GRK: ὑμᾶς ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως
KJV: you, when ye go out of that city,
INT: you going forth from the city

Luke 9:5 Prep
GRK: τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν
KJV: the very dust from your feet
INT: the dust from the feet

Luke 9:22 Prep
GRK: καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: and be rejected of the elders and
INT: and to be rejected by the elders

Luke 9:33 Prep
GRK: διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν
KJV: they departed from him, Peter
INT: departed these from him said

Luke 9:37 Prep
GRK: κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους
KJV: were come down from the hill,
INT: on having come down of them from the mountain

Luke 9:38 Prep
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου
KJV: a man of the company
INT: behold a man from the crowd

Luke 9:39 Prep
GRK: μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ' αὐτοῦ συντρῖβον
KJV: hardly departeth from him.
INT: with difficulty departs from him bruising

Luke 9:45 Prep
GRK: ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν ἵνα
KJV: it was hid from them, that
INT: it was veiled from them that

Luke 9:54 Prep
GRK: πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
KJV: fire to come down from heaven, and
INT: fire to come down from heaven

Luke 10:21 Prep
GRK: ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ
KJV: these things from the wise
INT: you did hide these things from wise and

Luke 10:30 Prep
GRK: τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς
KJV: [man] went down from Jerusalem to
INT: certain was going down from Jerusalem to

Luke 11:4 Prep
GRK: ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
KJV: deliver us from evil.
INT: deliver us from evil

Luke 11:24 Prep
GRK: πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
KJV: is gone out of a man,
INT: spirit is gone out from the man

Luke 11:50 Prep
GRK: τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: shed since the foundation
KJV: was shed from the foundation
INT: poured out from [the] foundation of [the] world

Luke 11:50 Prep
GRK: καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς
NAS: may be charged against this
KJV: may be required of this
INT: [the] foundation of [the] world of the generation

Luke 11:51 Prep
GRK: ἀπὸ αἵματος Ἅβελ
NAS: you, it shall be charged against this
KJV: From the blood of Abel
INT: from the blood of Abel

Luke 11:51 Prep
GRK: ὑμῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς
KJV: It shall be required of this
INT: to you it will be required of the generation

Luke 12:1 Prep
GRK: Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης
KJV: ye of the leaven
INT: Take heed to yourselves of the leaven

Luke 12:4 Prep
GRK: μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων
KJV: not afraid of them that kill the body,
INT: not You should fear because of those who kill

Luke 12:15 Prep
GRK: καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας
NAS: and be on your guard against every form
KJV: and beware of covetousness: for
INT: and keep yourselves from all covetousness

Luke 12:20 Prep
GRK: σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ἃ
KJV: soul shall be required of thee: then
INT: of you is required of you what

Luke 12:52 Prep
GRK: ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: For from henceforth there shall be
INT: there will be indeed from now

Luke 12:57 Prep
GRK: δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ
NAS: on your own initiative judge
KJV: and why even of yourselves judge ye
INT: moreover even for yourselves not

Luke 12:58 Prep
GRK: ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ μή
KJV: that thou mayest be delivered from him;
INT: earnestness to be set free from him not

Luke 13:7 Prep
GRK: τρία ἔτη ἀφ' οὗ ἔρχομαι
INT: three years from one I come

Luke 13:15 Prep
GRK: τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης
KJV: or [his] ass from the stall, and
INT: the donkey from the stall

Luke 13:16 Prep
GRK: ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ
KJV: years, be loosed from this bond
INT: ought [she] to be loosed from the bond

Luke 13:25 Prep
GRK: ἀφ' οὗ ἂν
NAS: Once the head of the house gets
KJV: When once the master of the house
INT: from what anyhow

Luke 13:27 Prep
GRK: ἐστέ ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες
KJV: ye are; depart from me, all
INT: you are depart from me all [you]

Luke 13:29 Prep
GRK: καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
KJV: And they shall come from the east, and
INT: And they will come from east and

Luke 13:29 Prep
GRK: δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ
KJV: and from the north,
INT: west and from north and

Luke 14:18 Prep
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες
NAS: But they all alike began to make
KJV: And they all with one [consent] began
INT: And began with one [consent] all

Luke 16:3 Prep
GRK: τὴν οἰκονομίαν ἀπ' ἐμοῦ σκάπτειν
KJV: taketh away from me
INT: the management from me To dig

Luke 16:16 Prep
GRK: μέχρι Ἰωάννου ἀπὸ τότε ἡ
NAS: John; since that time
KJV: John: since that time
INT: until John from that time the

Luke 16:18 Prep
GRK: ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν
KJV: her that is put away from [her] husband
INT: the [one who] her put away from a husband marries

Luke 16:21 Prep
GRK: ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων
KJV: to be fed with the crumbs
INT: desiring to be satisfied from what fell

Luke 16:21 Prep
GRK: τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
KJV: which fell from the rich man's table:
INT: what fell from the table

Luke 16:23 Prep
GRK: ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ
NAS: far away and Lazarus
KJV: Abraham afar off, and Lazarus
INT: he sees Abraham from far and

Luke 16:30 Prep
GRK: ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ
KJV: them from the dead,
INT: if one from [the] dead should go

Luke 17:25 Prep
GRK: καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς
KJV: and be rejected of this generation.
INT: and to be rejected by the generation

Luke 17:29 Prep
GRK: ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων ἔβρεξεν
KJV: that Lot went out of Sodom it rained
INT: went out Lot from Sodom it rained

Luke 17:29 Prep
GRK: καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ
KJV: and brimstone from heaven, and
INT: and sulphur from heaven and

Luke 18:3 Prep
GRK: Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου
KJV: Avenge me of mine adversary.
INT: Avenge me of the adversary

Luke 18:34 Prep
GRK: τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν καὶ
KJV: was hid from them,
INT: this hid from them and

Luke 19:3 Prep
GRK: οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου
NAS: was, and was unable because of the crowd,
KJV: could not for the press, because
INT: not he was able for the crowd

Luke 19:24 Prep
GRK: εἶπεν Ἄρατε ἀπ' αὐτοῦ τὴν
KJV: Take from him
INT: he said Take from him the

Luke 19:26 Prep
GRK: ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ
KJV: and from him that hath
INT: has will be given from moreover him who

Luke 19:39 Prep
GRK: τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου
KJV: of the Pharisees from among the multitude
INT: of the Pharisees from the crowd

Luke 19:42 Prep
GRK: δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου
KJV: now they are hid from thine eyes.
INT: moreover they are hid from eyes of you

Luke 20:10 Prep
GRK: δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ
KJV: him of the fruit
INT: a servant that from the fruit

Luke 20:46 Prep
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων
KJV: Beware of the scribes, which
INT: Beware of the scribes

Luke 21:11 Prep
GRK: τε καὶ ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα
KJV: signs shall there be from heaven.
INT: also moreover from heaven signs

Luke 21:26 Prep
GRK: ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ
KJV: hearts failing them for fear,
INT: fainting at heart men from fear and

Luke 21:30 Prep
GRK: ἤδη βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε
KJV: and know of your own selves
INT: already looking [on them] of yourselves you know

Luke 22:18 Prep
GRK: μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν
KJV: not drink of the fruit of the vine,
INT: not will I drink from now

Luke 22:18 Prep
GRK: τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος
INT: now of the fruit

Luke 22:41 Prep
GRK: αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ' αὐτῶν ὡσεὶ
KJV: he was withdrawn from them about
INT: he was withdrawn from them about

Luke 22:42 Prep
GRK: τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ πλὴν
KJV: this cup from me: nevertheless
INT: cup from me but

Luke 22:43 Prep
GRK: αὐτῷ ἄγγελος ἀπ' τοῦ οὐρανοῦ
KJV: unto him from heaven,
INT: to him an angel from heaven

Luke 22:45 Prep
GRK: καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς
KJV: when he rose up from prayer,
INT: And having risen up from the prayer

Luke 22:45 Prep
GRK: κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης
KJV: them sleeping for sorrow,
INT: sleeping them from the grief

Luke 22:69 Prep
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν
INT: from now on

Luke 22:71 Prep
GRK: γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος
KJV: have heard of his own
INT: indeed have heard from the mouth

Luke 23:5 Prep
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
KJV: Jewry, beginning from Galilee to
INT: and has begun from Galilee

Luke 23:26 Prep
GRK: Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν
KJV: coming out of the country,
INT: of Cyrene coming from the country they put upon

Luke 23:49 Prep
GRK: γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν καὶ
KJV: that followed him from Galilee, stood
INT: knew him from afar also

Luke 23:49 Prep
GRK: συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
INT: having followed him from Galilee

Luke 23:51 Prep
GRK: πράξει αὐτῶν ἀπὸ Ἁριμαθαίας πόλεως
KJV: of them;) [he was] of Arimathaea,
INT: deed of them from Arimathaea a city

Luke 24:2 Prep
GRK: λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: rolled away from the sepulchre.
INT: stone rolled away from the tomb

Luke 24:9 Prep
GRK: καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου
KJV: returned from the sepulchre,
INT: and having returned from the tomb

Luke 24:13 Prep
GRK: σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ ᾗ
KJV: which was from Jerusalem
INT: furlongs sixty from Jerusalem whose

Luke 24:21 Prep
GRK: ἡμέραν ἄγει ἀφ' οὗ ταῦτα
NAS: day since these things
KJV: day since these things
INT: day it brings from which these things

Luke 24:27 Prep
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ
KJV: And beginning at Moses and
INT: And having begun from Moses and

Luke 24:27 Prep
GRK: Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν
INT: Moses and from all the

Luke 24:31 Prep
GRK: ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν
KJV: he vanished out of their sight.
INT: vanished [from] being seen from them

Luke 24:41 Prep
GRK: ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς
NAS: could not believe [it] because of their joy
KJV: yet believed not for joy, and
INT: while they were disbelieving of them for the joy

Luke 24:47 Prep
GRK: ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
KJV: nations, beginning at Jerusalem.
INT: nations having begun at Jerusalem

Luke 24:51 Prep
GRK: αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ
KJV: them, he was parted from them, and
INT: them he was separated from them and

John 1:44 Prep
GRK: ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά ἐκ
KJV: Philip was of Bethsaida, the city
INT: Philip from Bethsaida of

John 1:45 Prep
GRK: Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
KJV: did write, Jesus of Nazareth, the son
INT: of Joseph who [is] from Nazareth

John 3:2 Prep
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας
KJV: a teacher come from God: for
INT: we know that from God you have come

John 5:19 Prep
GRK: υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν
KJV: do nothing of himself, but
INT: Son to do from himself nothing

John 5:30 Prep
GRK: ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν
KJV: I can of mine own self do
INT: I to do from myself nothing

John 6:38 Prep
GRK: ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
INT: For I have come down out of heaven

John 7:17 Prep
GRK: ἢ ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ
KJV: [whether] I speak of myself.
INT: or I from myself speak

John 7:18 Prep
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν
KJV: He that speaketh of himself seeketh
INT: He that from himself speaks

John 7:28 Prep
GRK: εἰμί καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ
KJV: not come of myself, but
INT: I am and of myself not

John 7:42 Prep
GRK: Δαυίδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς
KJV: and out of the town
INT: of David and from Bethlehem the

John 8:9 Prep
GRK: εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: beginning at the eldest,
INT: one having begun from the elder ones

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page