οὐ
Englishman's Concordance
οὐ (ou) — 699 Occurrences

Matthew 5:14 Adv
GRK: τοῦ κόσμου οὐ δύναται πόλις
KJV: on an hill cannot be hid.
INT: of the world not is able A city

Matthew 5:18 Adv
GRK: μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ
INT: one tittle no not shall pass away

Matthew 5:20 Adv
GRK: καὶ Φαρισαίων οὐ μὴ εἰσέλθητε
INT: and Pharisees no not shall you enter

Matthew 5:21 Adv
GRK: τοῖς ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις ὃς
KJV: Thou shalt not kill;
INT: to the ancients not You will murder whoever

Matthew 5:26 Adv
GRK: λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς
INT: I say to you no not shall you come out

Matthew 5:27 Adv
GRK: ὅτι ἐρρέθη Οὐ μοιχεύσεις
KJV: Thou shalt not commit adultery:
INT: that it was said not You will commit adultery

Matthew 5:36 Adv
GRK: ὀμόσῃς ὅτι οὐ δύνασαι μίαν
KJV: because thou canst not make one
INT: shall you swear because not you are able one

Matthew 5:37 Adv
GRK: ναὶ ναί οὒ οὔ τὸ
NAS: yes [or] 'No, no;
KJV: Yea, yea; Nay, nay: for
INT: Yes yes no no [anything]

Matthew 5:37 Adv
GRK: ναί οὒ οὔ τὸ δὲ
NAS: [or] 'No, no; anything beyond
KJV: yea; Nay, nay: for whatsoever is more
INT: yes no no [anything] moreover

Matthew 6:20 Adv
GRK: ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ
KJV: thieves do not break through nor
INT: where theives not do break in nor

Matthew 6:24 Adv
GRK: ἑτέρου καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ
KJV: despise the other. Ye cannot serve God
INT: other he will despise not You are able God

Matthew 6:26 Adv
GRK: οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ
KJV: they sow not, neither
INT: air that not they sow nor

Matthew 6:28 Adv
GRK: πῶς αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ
KJV: they toil not, neither
INT: how they grow [they do] not labor nor

Matthew 6:30 Adv
GRK: οὕτως ἀμφιέννυσιν οὐ πολλῷ μᾶλλον
KJV: the oven, [shall he] not much
INT: thus clothes [will he] not much more

Matthew 7:3 Adv
GRK: ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς
KJV: considerest not the beam
INT: eye beam not notice

Matthew 7:18 Adv
GRK: οὐ δύναται δένδρον
KJV: A good tree cannot bring forth evil
INT: not is able a tree

Matthew 7:21 Adv
GRK: Οὐ πᾶς ὁ
KJV: Not every one that saith
INT: Not everyone who

Matthew 7:22 Adv
GRK: Κύριε κύριε οὐ τῷ σῷ
KJV: Lord, have we not prophesied in thy
INT: Lord Lord not your

Matthew 9:12 Adv
GRK: ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: whole need not a physician, but
INT: having heard he said Not need have

Matthew 9:13 Adv
GRK: θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐ
KJV: have mercy, and not sacrifice: for
INT: I desire and not sacrifice not

Matthew 9:13 Adv
GRK: οὐ θυσίαν οὐ γὰρ ἦλθον
KJV: for I am not come to call
INT: not sacrifice not for I came

Matthew 9:14 Adv
GRK: μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν
KJV: disciples fast not?
INT: disciples of you not fast

Matthew 9:24 Adv
GRK: ἔλεγεν Ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ ἀπέθανεν
KJV: the maid is not dead, but
INT: says Go away not indeed is dead

Matthew 10:20 Adv
GRK: οὐ γὰρ ὑμεῖς
KJV: For it is not ye that speak,
INT: not indeed you

Matthew 10:23 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε
INT: I say to you no not will you have completed

Matthew 10:26 Adv
GRK: κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
KJV: that shall not be known.
INT: hidden which not will be known

Matthew 10:29 Adv
GRK: ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ
KJV: them shall not fall on
INT: of them not will fall to

Matthew 10:38 Adv
GRK: καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν
KJV: he that taketh not his cross,
INT: And he that not takes the

Matthew 10:42 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ
INT: I say to you no not shall he lose

Matthew 11:20 Adv
GRK: αὐτοῦ ὅτι οὐ μετενόησαν
KJV: because they repented not:
INT: of him because not they repented

Matthew 12:7 Adv
GRK: θέλω καὶ οὐ θυσίαν οὐκ
KJV: mercy, and not sacrifice, ye would
INT: I desire and not sacrifice not

Matthew 12:20 Adv
GRK: κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ
KJV: reed shall he not break, and
INT: A reed bruised not he shall break and

Matthew 12:20 Adv
GRK: λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει ἕως
KJV: flax shall he not quench, till
INT: a wick smoldering not he will quench until

Matthew 12:25 Adv
GRK: καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
KJV: itself shall not stand:
INT: against itself not will stand

Matthew 12:39 Adv
GRK: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
NAS: for a sign; and [yet] no sign
KJV: and there shall no sign
INT: and a sign not will be given to it

Matthew 13:11 Adv
GRK: ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται
KJV: to them it is not given.
INT: to those moreover not it has been given

Matthew 13:13 Adv
GRK: ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ
KJV: they seeing see not; and hearing
INT: because seeing not they see and

Matthew 13:14 Adv
GRK: ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε
INT: you will hear and no not understand

Matthew 13:14 Adv
GRK: βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε
INT: you will see and in no way [and] not at all understand

Matthew 13:29 Adv
GRK: δέ φησιν Οὔ μή ποτε
NAS: But he said, 'No; for while you are gathering
KJV: he said, Nay; lest
INT: moreover he said No not lest

Matthew 14:16 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: unto them, They need not depart; give
INT: said to them No need they have

Matthew 15:2 Adv
GRK: τῶν πρεσβυτέρων οὐ γὰρ νίπτονται
KJV: for they wash not their hands
INT: of the elders not for they wash

Matthew 15:6 Adv
GRK: οὐ μὴ τιμήσει
INT: no not he should honor

Matthew 15:11 Adv
GRK: οὐ τὸ εἰσερχόμενον
KJV: Not that which goeth into
INT: not that which enters

Matthew 15:17 Adv
GRK: οὐ νοεῖτε ὅτι
INT: not yet understand you that

Matthew 15:20 Adv
GRK: χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν
KJV: hands defileth not a man.
INT: hands eating not defiles the

Matthew 15:32 Adv
GRK: αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω μή
KJV: and have nothing to eat: and
INT: them hungry not I am willing not

Matthew 16:3 Adv
GRK: τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε
KJV: can ye not [discern] the signs
INT: of the times not you are able

Matthew 16:4 Adv
GRK: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
KJV: and there shall no sign
INT: and a sign not will be given to it

Matthew 16:11 Adv
GRK: πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι
KJV: ye do not understand
INT: How not understand you that

Matthew 16:11 Adv
GRK: νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων
KJV: that I spake [it] not to you
INT: understand you that not concerning bread

Matthew 16:18 Adv
GRK: πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
KJV: of hell shall not prevail against it.
INT: [the] gates of hades not will prevail against it

Matthew 16:22 Adv
GRK: σοι κύριε οὐ μὴ ἔσται
NAS: This shall never happen
INT: from you master never not will be

Matthew 16:23 Adv
GRK: ἐμοῦ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ
KJV: for thou savourest not the things
INT: to me for not your thoughts are of the things

Matthew 16:28 Adv
GRK: ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
INT: standing who no not shall taste

Matthew 17:24 Adv
GRK: διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ
KJV: said, Doth not your master
INT: Teacher of you not does he pay the

Matthew 18:3 Adv
GRK: τὰ παιδία οὐ μὴ εἰσέλθητε
INT: the little children no not shall you enter

Matthew 18:22 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι
KJV: unto him, I say not unto thee, Until
INT: Jesus not I say to you

Matthew 19:8 Adv
GRK: ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
KJV: the beginning it was not so.
INT: beginning however not was [it] this way

Matthew 19:10 Adv
GRK: τῆς γυναικός οὐ συμφέρει γαμῆσαι
KJV: [his] wife, it is not good to marry.
INT: the wife not it is better to marry

Matthew 19:11 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν
KJV: All [men] cannot receive
INT: he said to them Not all receive

Matthew 19:18 Adv
GRK: εἶπεν Τό Οὐ φονεύσεις Οὐ
KJV: Thou shalt do no murder,
INT: said not You will murder not

Matthew 19:18 Adv
GRK: Οὐ φονεύσεις Οὐ μοιχεύσεις Οὐ
KJV: Thou shalt not commit adultery,
INT: not You will murder not You will commit adultery not

Matthew 19:18 Adv
GRK: Οὐ μοιχεύσεις Οὐ κλέψεις Οὐ
KJV: Thou shalt not steal,
INT: not You will commit adultery not you will steal not

Matthew 19:18 Adv
GRK: Οὐ κλέψεις Οὐ ψευδομαρτυρήσεις
KJV: Thou shalt not bear false witness,
INT: not you will steal not You will bear false witness

Matthew 21:19 Adv
GRK: λέγει αὐτῇ Οὐ μηκέτι ἐκ
NAS: and He said to it, No longer
INT: he says to it Never no more of

Matthew 21:21 Adv
GRK: μὴ διακριθῆτε οὐ μόνον τὸ
KJV: not, ye shall not only do
INT: not do doubt not only the [miracle]

Matthew 21:29 Prtcl
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ θέλω κύριε
INT: he having answered said not will I master

Matthew 22:16 Adv
GRK: διδάσκεις καὶ οὐ μέλει σοι
KJV: truth, neither carest thou
INT: teach and not there is care to you

Matthew 22:16 Adv
GRK: περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις
INT: about no one not indeed you look

Matthew 22:17 Adv
GRK: Καίσαρι ἢ οὔ
KJV: unto Caesar, or not?
INT: to Ceasar or not

Matthew 23:3 Adv
GRK: γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν
KJV: and do not.
INT: indeed and not act

Matthew 23:4 Adv
GRK: δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι
NAS: but they themselves are unwilling to move
KJV: they [themselves] will not move
INT: finger of them not they will move

Matthew 23:39 Adv
GRK: γὰρ ὑμῖν οὐ μή με
INT: indeed to you no not me

Matthew 24:2 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα
KJV: See ye not all
INT: said to them not you see these things

Matthew 24:2 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ
INT: I say to you none not even shall be left

Matthew 24:2 Adv
GRK: λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται
INT: stone which not will be thrown down

Matthew 24:21 Adv
GRK: μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ'
NAS: now, nor ever will.
KJV: such as was not since the beginning
INT: great such as not has been from [the]

Matthew 24:21 Adv
GRK: νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται
INT: now no never not shall be

Matthew 24:29 Adv
GRK: ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ
KJV: the moon shall not give her
INT: the moon not will give the

Matthew 24:34 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ
INT: to you that no not will have passed away

Matthew 24:35 Adv
GRK: λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν
INT: [the] words of me no not shall pass away

Matthew 24:44 Adv
GRK: ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ
KJV: an hour as ye think not the Son of man
INT: for in that not you think hour

Matthew 24:50 Adv
GRK: ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ
KJV: when he looketh not for [him], and in
INT: a day in which not he does expect and

Matthew 24:50 Adv
GRK: ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει
KJV: that he is not aware of,
INT: an hour which not he knows

Matthew 25:9 Adv
GRK: λέγουσαι Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ
KJV: there be not enough
INT: saying [No] lest none not even it might suffice

Matthew 25:24 Adv
GRK: συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
KJV: where thou hast not strawed:
INT: gathering from where not you did scatter

Matthew 25:26 Adv
GRK: συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
KJV: where I have not strawed:
INT: gather from where not I scattered

Matthew 25:43 Adv
GRK: ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με
KJV: ye took me not in: naked,
INT: I was and not you took in me

Matthew 25:43 Adv
GRK: γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με
KJV: ye clothed me not: sick, and
INT: naked and not you did clothe me

Matthew 25:44 Adv
GRK: φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι
KJV: and did not minister unto thee?
INT: prison and not did minister to you

Matthew 26:11 Adv
GRK: ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
KJV: me ye have not always.
INT: me however not always you have

Matthew 26:29 Adv
GRK: δὲ ὑμῖν οὐ μὴ πίω
INT: moreover to you no not will I drink

Matthew 26:35 Adv
GRK: σοὶ ἀποθανεῖν οὐ μή σε
INT: you to die no not you

Matthew 26:42 Adv
GRK: μου εἰ οὐ δύναται τοῦτο
KJV: cup may not pass away from
INT: of me if not it is possible this

Matthew 26:53 Adv
GRK: δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι
KJV: Thinkest thou that I cannot now pray
INT: think you that not I am able to call upon

Matthew 27:42 Adv
GRK: ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
KJV: others; himself he cannot save. If
INT: he saved himself not his is able to save

Mark 2:17 Adv
GRK: αὐτοῖς ὅτι Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: have no need
INT: to them Not need have

Mark 2:18 Adv
GRK: σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
KJV: disciples fast not?
INT: your disciples not fast

Mark 2:19 Adv
GRK: μετ' αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν
KJV: with them, they cannot fast.
INT: with them not they are able to fast

Mark 3:24 Adv
GRK: ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι
KJV: that kingdom cannot stand.
INT: itself be divided not is able to stand

Mark 3:25 Adv
GRK: ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται ἡ
KJV: that house cannot stand.
INT: itself be divided not is able the

Mark 3:26 Adv
GRK: καὶ ἐμερίσθη οὐ δύναται στῆναι
KJV: and be divided, he cannot stand, but
INT: and has been divided not he is able to stand

Mark 3:27 Adv
GRK: ἀλλ' οὐ δύναται οὐδεὶς
KJV: No man can enter into
INT: But not is able no one

Mark 4:22 Adv
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν
NAS: For nothing is hidden, except
KJV: For there is nothing hid, which
INT: nothing indeed is

Mark 4:38 Adv
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ μέλει σοι
KJV: carest thou not that we perish?
INT: to him Teacher not is it concern to you

Mark 6:52 Adv
GRK: οὐ γὰρ συνῆκαν
KJV: they considered not [the miracle] of
INT: not indeed they understood

Mark 7:5 Adv
GRK: Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ
KJV: Why walk not thy disciples
INT: because of why not walk the

Mark 7:18 Adv
GRK: ἀσύνετοί ἐστε οὐ νοεῖτε ὅτι
KJV: also? Do ye not perceive, that
INT: without understanding are not Understand you that

Mark 7:18 Adv
GRK: τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν
KJV: into the man, [it] cannot defile him;
INT: the man not is able him

Mark 7:27 Adv
GRK: τὰ τέκνα οὐ γάρ ἐστιν
KJV: for it is not meet to take
INT: the children not indeed it is

Mark 8:18 Adv
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ
KJV: eyes, see ye not? and having
INT: Eyes having not do you see and

Mark 8:18 Adv
GRK: ἀκούετε καὶ οὐ μνημονεύετε
KJV: and do ye not remember?
INT: do you hear and not do you remember

Mark 8:33 Adv
GRK: Σατανᾶ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ
KJV: thou savourest not the things that be of God,
INT: Satan for not your thoughts are of the

Mark 9:1 Adv
GRK: ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
INT: standing who no not shall taste

Mark 9:3 Adv
GRK: τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως
NAS: white, as no launderer
KJV: snow; so as no fuller on
INT: the earth not is able thus

Mark 9:6 Adv
GRK: οὐ γὰρ ᾔδει
KJV: For he wist not what to say;
INT: not indeed he knew

Mark 9:41 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ
INT: to you that no not should he lose

Mark 9:44 Prtcl
GRK: σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ
KJV: worm dieth not, and the fire
INT: worm their not dies and

Mark 9:44 Prtcl
GRK: τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: the fire is not quenched.
INT: the fire not is quenched

Mark 9:46 Prtcl
GRK: σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ
KJV: worm dieth not, and the fire
INT: worm their not dies and

Mark 9:46 Prtcl
GRK: τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: the fire is not quenched.
INT: the fire not is quenched

Mark 9:48 Adv
GRK: σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ
KJV: worm dieth not, and the fire
INT: worm of them not dies and

Mark 9:48 Adv
GRK: τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: the fire is not quenched.
INT: the fire not is quenched

Mark 10:15 Adv
GRK: ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ
INT: as a child no not shall enter

Mark 10:27 Adv
GRK: ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ
KJV: [it is] impossible, but not with God:
INT: [it is] impossible but not with God

Mark 11:17 Adv
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι
KJV: unto them, Is it not written,
INT: saying to them not has it been written

Mark 12:14 Adv
GRK: εἶ καὶ οὐ μέλει σοι
KJV: thou regardest not the person
INT: you are and not there is care to you

Mark 12:14 Adv
GRK: περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις
KJV: to Caesar, or not?
INT: about no one not indeed you look

Mark 12:14 Adv
GRK: Καίσαρι ἢ οὔ δῶμεν ἢ
KJV: true, and carest for no man:
INT: to Ceasar or not pay or

Mark 12:24 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐ διὰ τοῦτο
KJV: unto them, Do ye not therefore err,
INT: Jesus Not because of this

Mark 12:34 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν εἶ
KJV: unto him, Thou art not far from
INT: said to him Not far are you

Mark 13:2 Adv
GRK: μεγάλας οἰκοδομάς οὐ μὴ ἀφεθῇ
INT: great buildings no not shall be left

Mark 13:2 Adv
GRK: λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
INT: stone which no not shall be thrown down

Mark 13:11 Adv
GRK: τοῦτο λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε
KJV: ye: for it is not ye that speak,
INT: that speak not indeed are

Mark 13:14 Adv
GRK: ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ ὁ
KJV: it ought not, (let him that readeth
INT: standing where not it should he who

Mark 13:19 Adv
GRK: θλίψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη
NAS: until now, and never will.
KJV: as was not from the beginning
INT: tribulation such as never has been the like

Mark 13:19 Adv
GRK: νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται
INT: now and never not shall be

Mark 13:24 Adv
GRK: ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ
KJV: the moon shall not give her
INT: the moon not will give the

Mark 13:30 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ
INT: to you that no not will have passed away

Mark 13:31 Adv
GRK: λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται
INT: [the] words of me in no way not will pass away

Mark 14:7 Adv
GRK: ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
KJV: me ye have not always.
INT: me however not always you have

Mark 14:25 Adv
GRK: ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω
NAS: I say to you, I will never again
INT: that no more never not will I drink

Mark 14:31 Adv
GRK: συναποθανεῖν σοι οὐ μή σε
INT: to die with you no not you

Mark 14:36 Adv
GRK: ἐμοῦ ἀλλ' οὐ τί ἐγὼ
KJV: me: nevertheless not what I
INT: me but not what I

Mark 15:31 Adv
GRK: ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
KJV: others; himself he cannot save.
INT: he saved himself not he is able to save

Mark 16:18 Adv
GRK: τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς
INT: anything they drink no not them

Luke 1:15 Adv
GRK: καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ
NAS: and he will drink no wine
INT: and strong drink no not shall he drink

Luke 1:34 Adv
GRK: ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω
KJV: seeing I know not a man?
INT: since a man not I know

Luke 2:50 Adv
GRK: καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ
KJV: they understood not the saying which
INT: And they not understood the

Luke 5:31 Adv
GRK: πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν ἔχουσιν
KJV: need not a physician;
INT: to them No need have

Luke 5:36 Adv
GRK: τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ
KJV: the new agreeth not with the old.
INT: with the old not does match which [is]

Luke 6:37 Adv
GRK: κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε
INT: judge that no not you be judged

Luke 6:37 Adv
GRK: καταδικάζετε καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε
INT: condemn that no not you be condemned

Luke 6:41 Adv
GRK: ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς
KJV: but perceivest not the beam that is in
INT: own eye not notice

Luke 6:42 Adv
GRK: σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων ὑποκριτά
KJV: beholdest not the beam
INT: of you beam not seeing Hypocrite

Luke 6:43 Adv
GRK: Οὐ γὰρ ἔστιν
NAS: For there is no good tree
KJV: tree bringeth not forth corrupt
INT: no indeed there is

Luke 6:44 Adv
GRK: καρποῦ γινώσκεται οὐ γὰρ ἐξ
KJV: of thorns men do not gather figs,
INT: fruit is known not indeed from

Luke 6:46 Adv
GRK: κύριε καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ
KJV: and do not the things which I say?
INT: Lord and not do what

Luke 7:6 Adv
GRK: δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος
KJV: was now not far from
INT: moreover he not far being distant

Luke 7:6 Adv
GRK: μὴ σκύλλου οὐ γὰρ ἱκανός
KJV: for I am not worthy that
INT: not trouble yourself not for worthy

Luke 7:45 Adv
GRK: ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά
KJV: I came in hath not ceased to kiss
INT: which [time] I came in not ceased kissing

Luke 8:14 Adv
GRK: συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν
NAS: and bring no fruit to maturity.
KJV: and bring no fruit to perfection.
INT: are choked and not do mature

Luke 8:17 Adv
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν
NAS: For nothing is hidden
KJV: For nothing is secret,
INT: nothing indeed is

Luke 8:17 Adv
GRK: κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται
KJV: that shall not be made manifest;
INT: hidden which not manifest will become

Luke 8:17 Adv
GRK: ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ
KJV: that shall not be known and
INT: secret which nothing not shall be known

Luke 8:52 Adv
GRK: Μὴ κλαίετε οὐ γὰρ ἀπέθανεν
KJV: not; she is not dead, but
INT: not weep not indeed she is dead

Luke 9:27 Adv
GRK: ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται
INT: standing who no not shall taste

Luke 10:19 Adv
GRK: οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ
INT: nothing you no not will injure

Luke 10:40 Adv
GRK: εἶπεν Κύριε οὐ μέλει σοι
KJV: dost thou not care that
INT: she said Lord not is it concern to you

Luke 11:7 Adv
GRK: κοίτην εἰσίν οὐ δύναμαι ἀναστὰς
KJV: in bed; I cannot rise and give
INT: bed are not I am able having risen up

Luke 11:8 Adv
GRK: εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ
KJV: Though he will not rise and give
INT: if even not he will give to him

Luke 11:29 Adv
GRK: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ
NAS: for a sign, and [yet] no sign
KJV: and there shall no sign be given
INT: and a sign not will be given to it

Luke 11:38 Adv
GRK: ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη
KJV: that he had not first washed
INT: marveled that not first he washed

Luke 11:46 Adv
GRK: δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς
KJV: touch not the burdens
INT: fingers of you not do touch the

Luke 12:2 Adv
GRK: κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται
KJV: that shall not be known.
INT: hidden which not will be known

Luke 12:24 Adv
GRK: κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ
NAS: nor reap; they have no storeroom nor
KJV: the ravens: for they neither sow nor
INT: ravens for not they sow nor

Luke 12:27 Adv
GRK: πῶς αὐξάνει οὐ κοπιᾷ οὐδὲ
KJV: they toil not, they spin
INT: how they grow not labor nor

Luke 12:40 Adv
GRK: ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ
KJV: at an hour when ye think not.
INT: in the hour not you expect the

Luke 12:46 Adv
GRK: ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ
KJV: when he looketh not for [him], and
INT: a day in which not he does expect and

Luke 12:46 Adv
GRK: ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει καὶ
KJV: when he is not aware, and
INT: an hour which not he knows and

Luke 12:57 Adv
GRK: ἀφ' ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ
KJV: yourselves judge ye not what is right?
INT: for yourselves not judge you what [is]

Luke 12:59 Adv
GRK: λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς
INT: I say to you no not shall you come out

Luke 13:15 Adv
GRK: τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν
KJV: doth not each one
INT: on the Sabbath not does he untie the

Luke 13:35 Adv
GRK: δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ
INT: moreover to you no not shall you see

Luke 14:3 Adv
GRK: θεραπεῦσαι ἢ οὔ
INT: to heal or not

Luke 14:20 Adv
GRK: διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
KJV: and therefore I cannot come.
INT: because of this not I am able to come

Luke 14:26 Adv
GRK: με καὶ οὐ μισεῖ τὸν
KJV: and hate not his father,
INT: me and not hates the

Luke 14:26 Adv
GRK: ψυχὴν ἑαυτοῦ οὐ δύναται εἶναί
KJV: life also, he cannot be my
INT: life of him not he is able to be

Luke 14:27 Adv
GRK: ὅστις οὐ βαστάζει τὸν
KJV: whosoever doth not bear his
INT: whoever not carries the

Luke 14:27 Adv
GRK: ὀπίσω μου οὐ δύναται εἶναί
KJV: after me, cannot be my
INT: after me not is able to be

Luke 14:33 Adv
GRK: ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί
KJV: all that he hath, he cannot be my
INT: he himself possesses not is able be

Luke 15:4 Adv
GRK: αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ
KJV: doth not leave
INT: them one not leaves the

Luke 15:7 Adv
GRK: δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν
NAS: who need no repentance.
KJV: which need no repentance.
INT: righteous ones who no need have

Luke 15:13 Adv
GRK: καὶ μετ' οὐ πολλὰς ἡμέρας
KJV: And not many days
INT: And after not many days

Luke 16:2 Adv
GRK: οἰκονομίας σου οὐ γὰρ δύνῃ
NAS: for you can no longer
KJV: for thou mayest be no longer steward.
INT: stewardship of you not indeed you are able

Luke 16:13 Adv
GRK: ἑτέρου καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ
KJV: despise the other. Ye cannot serve God
INT: other he will despise not you are able God

Luke 18:4 Adv
GRK: τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ
KJV: Though I fear not God, nor
INT: God not I fear nor

Luke 18:7 Adv
GRK: δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ
INT: moreover God no not shall execute

Luke 18:17 Adv
GRK: ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ
INT: as a child no not shall enter

Luke 19:14 Adv
GRK: αὐτοῦ λέγοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον
KJV: saying, We will not have this
INT: him saying not We are willing [for] this [man]

Luke 20:21 Adv
GRK: διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον
KJV: neither acceptest thou
INT: teach and neither take person

Luke 20:22 Adv
GRK: δοῦναι ἢ οὔ
KJV: unto Caesar, or no?
INT: to give or not

Luke 20:31 Adv
GRK: οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα
NAS: died, leaving no children.
KJV: also: and they left no children, and
INT: the seven not did leave children

Luke 21:6 Adv
GRK: ὧδε ὃς οὐ καταλυθήσεται
KJV: that shall not be thrown down.
INT: here which not will be thrown down

Luke 21:15 Adv
GRK: σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι
NAS: which none of your opponents
KJV: shall not be able
INT: wisdom which none will be able to resist

Luke 21:18 Adv
GRK: κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται
INT: head of you no not might perish

Luke 21:32 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ
INT: to you that no not will have passed away

Luke 21:33 Adv
GRK: λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται
INT: [the] words of me no not will pass away

Luke 22:16 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω
NAS: for I say to you, I shall never again
INT: to you that never not will I eat

Luke 22:18 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω
INT: to you that no not will I drink

Luke 22:34 Adv
GRK: σοι Πέτρε οὐ φωνήσει σήμερον
INT: you Peter in no way will crow today

Luke 22:67 Adv
GRK: ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε
INT: you I should tell no not would you believe

Luke 22:68 Adv
GRK: δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ ἀποκριθῆτε
INT: moreover I should ask [you] no not would you answer

Luke 23:34 Adv
GRK: ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασιν
KJV: for they know not what they do.
INT: forgive them not indeed they know

John 1:5 Adv
GRK: σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
KJV: comprehended it not.
INT: darkness it not overcame

John 1:11 Adv
GRK: ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
KJV: received him not.
INT: own him not received

John 1:21 Adv
GRK: καὶ ἀπεκρίθη Οὔ
KJV: And he answered, No.
INT: And he answered No

John 2:12 Adv
GRK: ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας
NAS: and they stayed there a few days.
KJV: they continued there not many days.
INT: there they abode not many days

John 2:25 Adv
GRK: καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν
KJV: And needed not that any
INT: and that no need he had

John 3:3 Adv
GRK: γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν
INT: be born anew not he is able to see

John 3:5 Adv
GRK: καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν
KJV: [of] the Spirit, he cannot enter
INT: and of Spirit not he is able to enter

John 3:10 Adv
GRK: καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις
KJV: and knowest not these things?
INT: and these things not know

John 3:11 Adv
GRK: μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε
KJV: and ye receive not our witness.
INT: witness of us not you take

John 3:12 Adv
GRK: ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε πῶς
KJV: ye believe not, how
INT: to you and not you believe how

John 3:17 Adv
GRK: οὐ γὰρ ἀπέστειλεν
KJV: God sent not his Son
INT: not indeed sent

John 3:18 Adv
GRK: εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται ὁ
KJV: him is not condemned: but
INT: on him not is judged he that

John 3:27 Adv
GRK: καὶ εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος
NAS: can receive nothing unless it has been
INT: and said nothing Is able a man

John 3:34 Adv
GRK: θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ
NAS: the Spirit without measure.
KJV: God giveth not the Spirit by
INT: of God speaks not indeed by

John 4:9 Adv
GRK: Σαμαρίτιδος οὔσης οὐ γὰρ συνχρῶνται
NAS: have no dealings
KJV: have no dealings
INT: Samaritan being not indeed have association

John 4:14 Adv
GRK: δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει
NAS: that I will give him shall never thirst;
INT: will give him never not will thirst

John 4:48 Adv
GRK: τέρατα ἴδητε οὐ μὴ πιστεύσητε
INT: wonders you see no not will you believe

John 5:18 Adv
GRK: ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν
KJV: because he not only had broken
INT: to kill because not only did he break

John 5:19 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ δύναται ὁ
NAS: can do nothing of Himself, unless
INT: I say to you not is able the

John 5:23 Adv
GRK: τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν
KJV: the Son honoureth not the Father which
INT: the Son not honors the

John 5:30 Adv
GRK: Οὐ δύναμαι ἐγὼ
NAS: do nothing on My own initiative.
KJV: because I seek not mine own will,
INT: not Am able I

John 5:30 Adv
GRK: ἐστίν ὅτι οὐ ζητῶ τὸ
KJV: mine own self do nothing: as I hear,
INT: is because not I seek the

John 5:34 Adv
GRK: ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου
KJV: I receive not testimony from
INT: I moreover not from man

John 5:38 Adv
GRK: τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
KJV: ye believe not.
INT: him you not believe

John 5:40 Adv
GRK: καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν
NAS: and you are unwilling to come to Me so
KJV: And ye will not come to
INT: and not you are willing to come

John 5:41 Adv
GRK: παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
KJV: I receive not honour from
INT: from men not I take

John 5:43 Adv
GRK: μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με
KJV: ye receive me not: if another
INT: of me and not you take me

John 5:44 Adv
GRK: μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε
KJV: seek not the honour
INT: only God not you seek

John 5:47 Adv
GRK: ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε πῶς
KJV: if ye believe not his writings,
INT: his writings not you believe how

John 6:22 Adv
GRK: καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς
KJV: Jesus went not with his
INT: and that not went with the

John 6:32 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐ Μωυσῆς δέδωκεν
KJV: gave you not that bread from
INT: I say to you Not Moses has given

John 6:35 Adv
GRK: πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ
NAS: and he who believes in Me will never thirst.
INT: to me never not might hunger

John 6:35 Adv
GRK: εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει
INT: on me never not may thirst

John 6:36 Adv
GRK: με καὶ οὐ πιστεύετε
KJV: and believe not.
INT: me and not believe

John 6:37 Adv
GRK: πρός ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω
NAS: to Me, and the one who comes to Me I will certainly not cast
INT: to me no not will I cast

John 6:58 Adv
GRK: οὐρανοῦ καταβάς οὐ καθὼς ἔφαγον
KJV: from heaven: not as your
INT: heaven having come down Not as ate

John 6:64 Adv
GRK: τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν ᾔδει
KJV: that believe not. For Jesus
INT: some who not believe knew

John 7:1 Adv
GRK: τῇ Γαλιλαίᾳ οὐ γὰρ ἤθελεν
NAS: in Galilee, for He was unwilling to walk
KJV: for he would not walk in
INT: Galilee not for he did desire

John 7:7 Adv
GRK: οὐ δύναται ὁ
KJV: The world cannot hate you;
INT: not is able the

John 7:10 Adv
GRK: αὐτὸς ἀνέβη οὐ φανερῶς ἀλλὰ
KJV: unto the feast, not openly, but
INT: he went up not openly but

John 7:12 Adv
GRK: δὲ ἔλεγον Οὔ ἀλλὰ πλανᾷ
NAS: were saying, No, on the contrary,
KJV: others said, Nay; but he deceiveth
INT: however said No but he deceives

John 7:19 Adv
GRK: οὐ Μωυσῆς δέδωκεν
KJV: Did not Moses give
INT: Not Moses has given

John 7:34 Adv
GRK: ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
KJV: am, [thither] ye cannot come.
INT: I you not are able to come

John 7:36 Adv
GRK: ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
KJV: am, [thither] ye cannot come?
INT: I you not are able to come

John 8:12 Adv
GRK: ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ
INT: follows me no not shall walk

John 8:15 Adv
GRK: κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα
KJV: I judge no man.
INT: judge I not judge no one

John 8:21 Adv
GRK: ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
KJV: go, ye cannot come.
INT: go you not are able to come

John 8:22 Adv
GRK: ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
KJV: go, ye cannot come.
INT: go you not are able to come

John 8:35 Adv
GRK: δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν
KJV: the servant abideth not in the house
INT: and [the] slave not abides in

John 8:37 Adv
GRK: ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν
NAS: My word has no place in you.
KJV: word hath no place in
INT: my not has space in

John 8:41 Adv
GRK: ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα ἕνα
KJV: We be not born of
INT: of sexual immorality not have been born one

John 8:43 Adv
GRK: τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε ὅτι
KJV: Why do ye not understand my
INT: my not do you know Because

John 8:43 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν
KJV: [even] because ye cannot hear
INT: do you know Because not you are able to hear

John 8:45 Adv
GRK: ἀλήθειαν λέγω οὐ πιστεύετέ μοι
KJV: ye believe me not.
INT: truth speak not you do believe me

John 8:46 Adv
GRK: τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι
KJV: do ye not believe me?
INT: why you not do believe me

John 8:48 Adv
GRK: εἶπαν αὐτῷ Οὐ καλῶς λέγομεν
KJV: Say we not well that
INT: said to him Not rightly say

John 8:50 Adv
GRK: ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν
KJV: I seek not mine own glory:
INT: I moreover not seek the

John 8:51 Adv
GRK: τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ
NAS: My word he will never see
INT: keep death never not shall he see

John 8:52 Adv
GRK: μου τηρήσῃ οὐ μὴ γεύσηται
NAS: My word, he will never taste
INT: of me keeps never not shall he taste

John 9:16 Adv
GRK: τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ ἄλλοι
KJV: he keepeth not the sabbath day.
INT: the Sabbath not he does keep Others

John 10:5 Adv
GRK: ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν
KJV: they know not the voice
INT: of another moreover in no way not they should follow

John 10:13 Adv
GRK: ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ
KJV: and careth not for the sheep.
INT: he is and not is himself concerned to him

John 10:25 Adv
GRK: ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε τὰ
KJV: and ye believed not: the works that
INT: you and not you believe The

John 10:26 Adv
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε ὅτι
KJV: ye believe not, because ye are
INT: but you not believe because

John 10:28 Adv
GRK: αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται
NAS: life to them, and they will never perish;
INT: eternal and never not shall they perish

John 10:33 Adv
GRK: καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε
KJV: we stone thee not; but for
INT: a good work not we do stone you

John 10:35 Adv
GRK: ἐγένετο καὶ οὐ δύναται λυθῆναι
KJV: and the scripture cannot be broken;
INT: came and not is able be broken

John 10:37 Adv
GRK: εἰ οὐ ποιῶ τὰ
KJV: If I do not the works of my
INT: If not I do the

John 11:9 Adv
GRK: τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει ὅτι
KJV: he stumbleth not, because
INT: the day not he stumbles because

John 11:26 Adv
GRK: εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
NAS: and believes in Me will never die.
INT: on me never not shall die

John 11:56 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ
NAS: to the feast at all?
INT: to you that no not he will come

John 12:8 Adv
GRK: ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
KJV: me ye have not always.
INT: me however not always you have

John 12:9 Adv
GRK: καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν
KJV: and they came not for Jesus'
INT: and they came not because of

John 12:30 Adv
GRK: εἶπεν Ἰησοῦς Οὐ δι' ἐμὲ
KJV: voice came not because of me,
INT: said Jesus Not because of me

John 12:44 Adv
GRK: εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς
KJV: me, believeth not on me,
INT: on me not believes on

John 12:47 Adv
GRK: φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν
KJV: judge him not: for I came
INT: keep I not do judge him

John 12:47 Adv
GRK: κρίνω αὐτόν οὐ γὰρ ἦλθον
KJV: for I came not to judge
INT: do judge him not indeed I came

John 13:8 Adv
GRK: αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ νίψῃς
NAS: said to Him, Never shall You wash
KJV: not, thou hast no part with
INT: to him Peter never not might you wash

John 13:18 Adv
GRK: οὐ περὶ πάντων
KJV: I speak not of you
INT: Not of all

John 13:33 Adv
GRK: ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
KJV: go, ye cannot come; so
INT: go you not are able to come

John 13:36 Adv
GRK: Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι
KJV: I go, thou canst not follow me
INT: Where I go not you are able me

John 13:37 Adv
GRK: διὰ τί οὐ δύναμαί σοι
KJV: Lord, why cannot I follow thee
INT: because of why not am I able you

John 13:38 Adv
GRK: λέγω σοι οὐ μὴ ἀλέκτωρ
INT: I say to you no not [the] rooster

John 14:10 Adv
GRK: οὐ πιστεύεις ὅτι
KJV: Believest thou not that I
INT: not Believe you that

John 14:10 Adv
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ ὁ
KJV: unto you I speak not of myself:
INT: from myself not I speak

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page