3772. οὐρανός (ouranos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3772. οὐρανός (ouranos) — 278 Occurrences

Matthew 3:2 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: for the kingdom of heaven is at hand.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 3:16 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν
NAS: and behold, the heavens were opened,
KJV: lo, the heavens were opened
INT: to him the heavens and he saw

Matthew 3:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός
NAS: a voice out of the heavens said,
KJV: a voice from heaven, saying, This
INT: out of the heavens saying This

Matthew 4:17 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: for the kingdom of heaven is at hand.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:3 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: is the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:10 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: is the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:12 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς οὕτως γὰρ
NAS: for your reward in heaven is great;
KJV: reward in heaven: for so
INT: in the heavens thus indeed

Matthew 5:16 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: your Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 5:18 N-NMS
GRK: παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: to you, until heaven and earth
KJV: unto you, Till heaven and earth
INT: shall pass away heaven and the

Matthew 5:19 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ'
NAS: in the kingdom of heaven; but whoever
KJV: the kingdom of heaven: but
INT: kingdom of the heavens whoever moreover

Matthew 5:19 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: great in the kingdom of heaven.
KJV: in the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:20 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: the kingdom of heaven.
KJV: into the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:34 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὅτι θρόνος
NAS: either by heaven, for it is the throne
KJV: neither by heaven; for it is
INT: by the heaven because [the] throne

Matthew 5:45 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅτι τὸν
NAS: who is in heaven; for He causes
KJV: which is in heaven: for he maketh
INT: who is in[the] heavens for the

Matthew 6:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: with your Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 6:9 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς Ἁγιασθήτω τὸ
NAS: who is in heaven, Hallowed
KJV: which art in heaven, Hallowed be thy
INT: in the heavens hallowed be the

Matthew 6:10 N-DMS
GRK: ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: be done, On earth as it is in heaven.
KJV: as [it is] in heaven.
INT: as in heaven [so] also upon

Matthew 6:20 N-DMS
GRK: θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ ὅπου οὔτε
NAS: treasures in heaven, where
KJV: treasures in heaven, where neither
INT: treasures in heaven where neither

Matthew 6:26 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ
NAS: at the birds of the air, that they do not sow,
KJV: the fowls of the air: for
INT: birds of the air that not

Matthew 7:11 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ
NAS: will your Father who is in heaven give
KJV: which is in heaven give good things
INT: in the heavens will give good things

Matthew 7:21 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀλλ' ὁ
NAS: the kingdom of heaven, but he who does
KJV: the kingdom of heaven; but
INT: kingdom of the heavens but he who

Matthew 7:21 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: of My Father who is in heaven [will enter].
KJV: Father which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 8:11 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: and Jacob in the kingdom of heaven;
KJV: in the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 8:20 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ
NAS: and the birds of the air [have] nests,
KJV: the birds of the air [have] nests;
INT: birds of the air nests

Matthew 10:7 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: The kingdom of heaven is at hand.'
KJV: The kingdom of heaven is at hand.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 10:32 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 10:33 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 11:11 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ
NAS: in the kingdom of heaven is greater
KJV: the kingdom of heaven is
INT: kingdom of the heavens greater than he

Matthew 11:12 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ
NAS: the kingdom of heaven suffers violence,
KJV: the kingdom of heaven suffereth violence,
INT: kingdom of the heavens is taken by violence and [the]

Matthew 11:23 N-GMS
GRK: μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως
NAS: will not be exalted to heaven, will you? You will descend
KJV: unto heaven, shalt be brought down
INT: who to heaven have been lifted up to

Matthew 11:25 N-GMS
GRK: κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
NAS: Lord of heaven and earth,
KJV: O Father, Lord of heaven and earth,
INT: Lord of the heaven and the

Matthew 12:50 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου
NAS: of My Father who is in heaven, he is My brother
KJV: which is in heaven, the same is
INT: who [is] in [the] heavens he my

Matthew 13:11 N-GMP
GRK: βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ
NAS: of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted.
KJV: of the kingdom of heaven, but
INT: kingdom of the heavens to those moreover

Matthew 13:24 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι
NAS: The kingdom of heaven may be compared
KJV: The kingdom of heaven is likened
INT: kingdom of the heavens a man having sown

Matthew 13:31 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως
NAS: The kingdom of heaven is like
KJV: saying, The kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a grain of mustard

Matthew 13:32 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν
NAS: that THE BIRDS OF THE AIR come
KJV: so that the birds of the air come and
INT: birds of the air and perch

Matthew 13:33 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ ἣν
NAS: to them, The kingdom of heaven is like
KJV: The kingdom of heaven is
INT: kingdom of the heavens to leaven which

Matthew 13:44 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ
NAS: The kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to treasure hidden

Matthew 13:45 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ
NAS: the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens a man a merchant

Matthew 13:47 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ
NAS: the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a drag net having cast

Matthew 13:52 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν
NAS: of the kingdom of heaven is like
KJV: unto the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens like is

Matthew 14:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ
NAS: up toward heaven, He blessed
KJV: to heaven, he blessed,
INT: to heaven he blessed and

Matthew 16:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς
NAS: Him to show them a sign from heaven.
KJV: a sign from heaven.
INT: out of heaven to show them

Matthew 16:2 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ οὐρανός
NAS: [It will be] fair weather, for the sky is red.'
KJV: for the sky is red.
INT: indeed the sky

Matthew 16:3 N-NMS
GRK: στυγνάζων ὁ οὐρανός τὸ μὲν
NAS: today, for the sky is red
KJV: for the sky is red
INT: lowering the sky the indeed

Matthew 16:3 N-GMS
GRK: πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν
NAS: the appearance of the sky, but cannot
KJV: the face of the sky; but
INT: appearance of the sky you know [how] to discern

Matthew 16:17 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 16:19 N-GMP
GRK: βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὃ
NAS: of the kingdom of heaven; and whatever
KJV: of the kingdom of heaven: and
INT: kingdom of the heavens and whatever

Matthew 16:19 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ὃ
NAS: shall have been bound in heaven, and whatever
KJV: bound in heaven: and whatsoever
INT: in the heavens and whatever

Matthew 16:19 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: shall have been loosed in heaven.
KJV: loosed in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 18:1 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: is greatest in the kingdom of heaven?
KJV: in the kingdom of heaven?
INT: kingdom of the heavens

Matthew 18:3 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: the kingdom of heaven.
KJV: into the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 18:4 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: in the kingdom of heaven.
KJV: in the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 18:10 N-DMP
GRK: αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς
NAS: to you that their angels in heaven continually
KJV: That in heaven their angels
INT: of them in [the] heavens continually all

Matthew 18:10 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς
NAS: of My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: who [is] in [the] heavens

Matthew 18:14 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται
NAS: of your Father who is in heaven that one
KJV: which is in heaven, that one
INT: who [is] in [the] heavens that should perish

Matthew 18:18 N-DMS
GRK: δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα
NAS: shall have been bound in heaven; and whatever
KJV: bound in heaven: and whatsoever
INT: bound in heaven and how many

Matthew 18:18 N-DMS
GRK: λελυμένα ἐν οὐρανῷ
NAS: shall have been loosed in heaven.
KJV: loosed in heaven.
INT: loosed in heaven

Matthew 18:19 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς
NAS: for them by My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: who [is] in [the] heavens

Matthew 18:23 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ
NAS: the kingdom of heaven may be compared
KJV: is the kingdom of heaven likened
INT: kingdom of the heavens to a man a king

Matthew 19:12 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ δυνάμενος
NAS: of the kingdom of heaven. He who is able
KJV: the kingdom of heaven's sake. He that is able
INT: kingdom of the heavens He who is able

Matthew 19:14 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: to Me; for the kingdom of heaven belongs
KJV: is the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 19:21 N-DMP
GRK: θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς καὶ δεῦρο
NAS: treasure in heaven; and come,
KJV: treasure in heaven: and come
INT: treasure in [the] heavens and come

Matthew 19:23 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: to enter the kingdom of heaven.
KJV: into the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 20:1 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
NAS: For the kingdom of heaven is like
KJV: For the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a man a master of a house

Matthew 21:25 N-GMS
GRK: ἦν ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ
NAS: was from what [source], from heaven or
KJV: was it? from heaven, or of
INT: was it from heaven or from

Matthew 21:25 N-GMS
GRK: εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν
NAS: we say, 'From heaven,' He will say
KJV: From heaven; he will say
INT: we should say From heaven he will say to us

Matthew 22:2 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ
NAS: The kingdom of heaven may be compared
KJV: The kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a man a king

Matthew 22:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: of God in heaven.
INT: in heaven they are

Matthew 23:13 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν
NAS: off the kingdom of heaven from people;
KJV: the kingdom of heaven against
INT: kingdom of the heavens before

Matthew 23:22 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν
NAS: swears by heaven, swears
KJV: by heaven, sweareth
INT: by heaven swears by

Matthew 24:29 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ
NAS: WILL FALL from the sky, and the powers
KJV: shall fall from heaven, and the powers
INT: from the sky and the

Matthew 24:29 N-GMP
GRK: δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
NAS: and the powers of the heavens will be shaken.
KJV: the powers of the heavens shall be shaken:
INT: powers of the heavens will be shaken

Matthew 24:30 N-DMS
GRK: ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ καὶ τότε
NAS: will appear in the sky, and then
KJV: of man in heaven: and then
INT: of man in heaven and then

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως
NAS: ON THE CLOUDS OF THE SKY with power
KJV: in the clouds of heaven with power
INT: clouds of heaven with power

Matthew 24:31 N-GMP
GRK: ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν
NAS: from one end of the sky to the other.
KJV: from one end of heaven to the other.
INT: from [the] extremities of the heavens to the [other]

Matthew 24:35 N-NMS
GRK: οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: Heaven and earth will pass
KJV: Heaven and earth
INT: The heaven and the

Matthew 24:36 N-GMP
GRK: ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ
NAS: the angels of heaven, nor
KJV: the angels of heaven, but
INT: angels of the heavens nor the

Matthew 25:1 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις
NAS: the kingdom of heaven will be comparable
KJV: shall the kingdom of heaven be likened
INT: kingdom of the heavens ten virgins

Matthew 26:64 N-GMS
GRK: νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and COMING ON THE CLOUDS OF HEAVEN.
KJV: in the clouds of heaven.
INT: clouds of heaven

Matthew 28:2 N-GMS
GRK: καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν
NAS: descended from heaven and came
KJV: from heaven, and came
INT: having descended out of heaven and having come

Matthew 28:18 N-DMS
GRK: ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: has been given to Me in heaven and on earth.
KJV: unto me in heaven and in
INT: authority in heaven and on

Mark 1:10 N-AMP
GRK: σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ
NAS: He saw the heavens opening,
KJV: he saw the heavens opened,
INT: tearing open the heavens and the

Mark 1:11 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν οὐρανῶν Σὺ εἶ
NAS: came out of the heavens: You are My beloved
KJV: from heaven, [saying], Thou
INT: out of the heavens You are

Mark 4:32 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν
NAS: so that THE BIRDS OF THE AIR can NEST
KJV: so that the fowls of the air may lodge
INT: birds of the air to perch

Mark 6:41 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ
NAS: up toward heaven, He blessed
KJV: to heaven, and blessed,
INT: to the heaven he blessed and

Mark 7:34 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν καὶ
NAS: and looking up to heaven with a deep sigh,
KJV: looking up to heaven, he sighed, and
INT: to heaven he groaned and

Mark 8:11 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ πειράζοντες αὐτόν
NAS: from Him a sign from heaven, to test
KJV: a sign from heaven, tempting him.
INT: from heaven testing him

Mark 10:21 N-DMS
GRK: θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο
NAS: treasure in heaven; and come,
KJV: treasure in heaven: and come,
INT: treasure in heaven and come

Mark 11:25 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν
NAS: who is in heaven will also
KJV: which is in heaven may forgive you
INT: in the heavens might forgive you

Mark 11:26 Noun-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ τὰ
KJV: which is in heaven forgive your
INT: in heaven will forgive the

Mark 11:30 N-GMS
GRK: Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ
NAS: of John from heaven, or
KJV: was [it] from heaven, or of
INT: of John from heaven was it or

Mark 11:31 N-GMS
GRK: εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ
NAS: we say, 'From heaven,' He will say,
KJV: From heaven; he will say,
INT: we should say From heaven he will say because of

Mark 12:25 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: which are in heaven.
INT: in the heavens

Mark 13:25 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες καὶ
NAS: WILL BE FALLING from heaven, and the powers
KJV: And the stars of heaven shall fall,
INT: out of of the heaven falling and

Mark 13:25 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται
NAS: and the powers that are in the heavens will be shaken.
KJV: that are in heaven shall be shaken.
INT: in the heavens will be shaken

Mark 13:27 N-GMS
GRK: ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
NAS: to the farthest end of heaven.
KJV: to the uttermost part of heaven.
INT: to [the] extremity of heaven

Mark 13:31 N-NMS
GRK: οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: Heaven and earth will pass
KJV: Heaven and earth
INT: The heaven and the

Mark 13:32 N-DMS
GRK: ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ
NAS: the angels in heaven, nor
KJV: which are in heaven, neither the Son,
INT: angels in heaven nor the

Mark 14:62 N-GMS
GRK: νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and COMING WITH THE CLOUDS OF HEAVEN.
KJV: in the clouds of heaven.
INT: clouds of the heaven

Mark 16:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν
NAS: to them, He was received up into heaven and sat down
KJV: into heaven, and
INT: into the heaven and sat

Luke 2:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι
NAS: had gone away from them into heaven, the shepherds
KJV: them into heaven, the shepherds
INT: into the heaven the angels

Luke 3:21 N-AMS
GRK: ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν
NAS: and while He was praying, heaven was opened,
KJV: and praying, the heaven was opened,
INT: was opened the heaven

Luke 3:22 N-GMS
GRK: φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ
NAS: came out of heaven, You are My beloved
KJV: came from heaven, which said, Thou
INT: a voice out of heaven came You

Luke 4:25 N-NMS
GRK: ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη
NAS: when the sky was shut
KJV: when the heaven was shut up
INT: was shut up the heaven for years

Luke 6:23 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τὰ
NAS: is great in heaven. For in the same
KJV: [is] great in heaven: for in
INT: in heaven according to these things

Luke 8:5 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό
NAS: and the birds of the air ate
KJV: and the fowls of the air devoured it.
INT: birds of the air devoured it

Luke 9:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς
NAS: and looking up to heaven, He blessed
KJV: to heaven, he blessed
INT: to the heaven he blessed them

Luke 9:54 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι
NAS: to come down from heaven and consume
KJV: to come down from heaven, and consume
INT: from heaven and consume

Luke 9:58 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ
NAS: and the birds of the air [have] nests,
KJV: and birds of the air [have] nests; but
INT: birds of the air nests

Luke 10:15 N-GMS
GRK: μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως
NAS: will not be exalted to heaven, will you? You will be brought down
KJV: to heaven, shalt be thrust down
INT: who to heaven have been lifted up to

Luke 10:18 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα
NAS: Satan fall from heaven like lightning.
KJV: fall from heaven.
INT: out of the heaven having fallen

Luke 10:20 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: are recorded in heaven.
KJV: are written in heaven.
INT: in the heavens

Luke 10:21 N-GMS
GRK: κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
NAS: Lord of heaven and earth,
KJV: O Father, Lord of heaven and earth,
INT: Lord of the heaven and of the

Luke 11:2 Noun-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοις ἁγιασθήτω τὸ
KJV: which art in heaven, Hallowed be thy
INT: in heaven hallowed be the

Luke 11:2 Noun-DMS
GRK: ὡς ἐν οὐρανῳ καὶ ἐπὶ
KJV: as in heaven, so in
INT: as in heaven [so] also upon

Luke 11:13 N-GMS
GRK: ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα
KJV: more shall [your] heavenly Father give
INT: who [is] in heaven will give Spirit

Luke 11:16 N-GMS
GRK: σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ'
NAS: of Him a sign from heaven.
KJV: a sign from heaven.
INT: a sign from heaven were seeking from

Luke 12:33 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὅπου κλέπτης
NAS: treasure in heaven, where
KJV: in the heavens that faileth not,
INT: in the heavens where thief

Luke 12:56 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν
NAS: of the earth and the sky, but why
KJV: the face of the sky and
INT: and of the sky you know [how] to discern

Luke 13:19 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν
NAS: and THE BIRDS OF THE AIR NESTED
KJV: and the fowls of the air lodged in
INT: birds of the air roosted in

Luke 15:7 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ
NAS: there will be [more] joy in heaven over
KJV: shall be in heaven over one
INT: in heaven will be over

Luke 15:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
NAS: against heaven, and in your sight;
KJV: against heaven, and
INT: against heaven and before

Luke 15:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
NAS: against heaven and in your sight;
KJV: I have sinned against heaven, and in
INT: against heaven and before

Luke 16:17 N-AMS
GRK: ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: But it is easier for heaven and earth
KJV: it is easier for heaven and earth
INT: it is the heaven and the

Luke 17:24 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν
NAS: when it flashes out of one part of the sky, shines
KJV: the one [part] under heaven, shineth
INT: of the sky to the [other end]

Luke 17:24 N-AMS
GRK: τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει οὕτως
NAS: shines to the other part of the sky, so
KJV: the other [part] under heaven; so
INT: the [other end] under sky shines thus

Luke 17:29 N-GMS
GRK: θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν
NAS: and brimstone from heaven and destroyed
KJV: brimstone from heaven, and destroyed
INT: sulphur from heaven and destroyed

Luke 18:13 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν ἀλλ' ἔτυπτεν
NAS: up his eyes to heaven, but was beating
KJV: [his] eyes unto heaven, but smote
INT: to heaven but was striking

Luke 18:22 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ δεῦρο
NAS: treasure in heaven; and come,
KJV: treasure in heaven: and come,
INT: in the heavens and come

Luke 19:38 N-DMS
GRK: Κυρίου ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ
NAS: Peace in heaven and glory
KJV: peace in heaven, and glory
INT: of [the] Lord In heaven peace and

Luke 20:4 N-GMS
GRK: Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ
NAS: of John from heaven or
KJV: was it from heaven, or of
INT: of John from heaven was it or

Luke 20:5 N-GMS
GRK: εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ
NAS: we say, 'From heaven,' He will say,
KJV: From heaven; he will say,
INT: we should say From heaven he will say because of

Luke 21:11 N-GMS
GRK: καὶ ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα
NAS: and great signs from heaven.
KJV: shall there be from heaven.
INT: moreover from heaven signs great

Luke 21:26 N-GMP
GRK: δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
NAS: for the powers of the heavens will be shaken.
KJV: the powers of heaven shall be shaken.
INT: [the] powers of the heavens will be shaken

Luke 21:33 N-NMS
GRK: οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: Heaven and earth will pass
KJV: Heaven and earth
INT: The heaven and the

Luke 22:43 N-GMS
GRK: ἀπ' τοῦ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν
NAS: an angel from heaven appeared
KJV: from heaven, strengthening
INT: from heaven strengthening him

Luke 24:51 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: them, He parted from them and was carried up into heaven.
KJV: carried up into heaven.
INT: into heaven

John 1:32 N-GMS
GRK: περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν
NAS: as a dove out of heaven, and He remained
KJV: descending from heaven like a dove,
INT: a dove out of heaven and it remained

John 1:51 N-AMS
GRK: ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ
NAS: to you, you will see the heavens opened
KJV: ye shall see heaven open,
INT: you will see the heaven opened and

John 3:13 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ
NAS: has ascended into heaven, but He who descended
KJV: to heaven, but
INT: into heaven if not

John 3:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ
NAS: but He who descended from heaven: the Son
KJV: from heaven, [even] the Son
INT: out of heaven having come down the

John 3:13 Noun-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ
KJV: is in heaven.
INT: in heaven

John 3:27 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: it has been given him from heaven.
KJV: him from heaven.
INT: from heaven

John 3:31 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω
NAS: He who comes from heaven is above
KJV: he that cometh from heaven is above
INT: from heaven comes above

John 6:31 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: THEM BREAD OUT OF HEAVEN TO EAT.'
KJV: bread from heaven to eat.
INT: out of heaven he gave them

John 6:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ' ὁ
NAS: you the bread out of heaven, but it is My Father
KJV: that bread from heaven; but my
INT: out of heaven but the

John 6:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν
NAS: you the TRUE bread out of heaven.
KJV: bread from heaven.
INT: out of heaven true

John 6:33 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν
NAS: is that which comes down out of heaven, and gives
KJV: cometh down from heaven, and giveth
INT: out of heaven and life

John 6:38 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα
NAS: For I have come down from heaven, not to do
KJV: I came down from heaven, not to
INT: out of heaven not that

John 6:41 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: that came down out of heaven.
KJV: came down from heaven.
INT: out of heaven

John 6:42 N-GMS
GRK: Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα
NAS: say, I have come down out of heaven'?
KJV: I came down from heaven?
INT: Out of heaven I have come down

John 6:50 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα
NAS: which comes down out of heaven, so
KJV: cometh down from heaven, that a man
INT: out of heaven comes down that

John 6:51 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν
NAS: that came down out of heaven; if
KJV: came down from heaven: if any man
INT: out of heaven having come down if

John 6:58 N-GMS
GRK: ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς οὐ
NAS: came down out of heaven; not as the fathers
KJV: came down from heaven: not as
INT: from heaven having come down Not

John 12:28 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Καὶ ἐδόξασα
NAS: came out of heaven: I have both
KJV: from heaven, [saying], I have
INT: out of heaven Both I glorified

John 17:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ
NAS: up His eyes to heaven, He said,
KJV: eyes to heaven, and said,
INT: to heaven said Father

Acts 1:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ
NAS: And as they were gazing intently into the sky while He was going,
KJV: toward heaven as he
INT: into the heaven as was going he

Acts 1:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν οὗτος ὁ
NAS: looking into the sky? This
KJV: into heaven? this same
INT: into heaven This

Acts 1:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται
NAS: who has been taken up from you into heaven, will come
KJV: you into heaven, shall so
INT: into heaven thus will come

Acts 1:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: Him go into heaven.
KJV: go into heaven.
INT: into heaven

Acts 2:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ
NAS: there came from heaven a noise
KJV: a sound from heaven as of a rushing
INT: out of heaven a sound as

Acts 2:5 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανόν
NAS: nation under heaven.
KJV: nation under heaven.
INT: under heaven

Acts 2:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ
NAS: WONDERS IN THE SKY ABOVE
KJV: wonders in heaven above, and
INT: in heaven above and

Acts 2:34 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς οὐρανούς λέγει δὲ
NAS: who ascended into heaven, but he himself
KJV: into the heavens: but
INT: into the heavens he says however

Acts 3:21 N-AMS
GRK: ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι
NAS: whom heaven must receive
KJV: Whom the heaven must receive
INT: whom must heaven indeed receive

Acts 4:12 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον
NAS: under heaven that has been given
KJV: name under heaven given among
INT: under heaven which has been given

Acts 4:24 N-AMS
GRK: ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: O Lord, it is You who MADE THE HEAVEN AND THE EARTH
KJV: which hast made heaven, and earth,
INT: have made heaven and the

Acts 7:42 N-GMS
GRK: στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται
NAS: the host of heaven; as it is written
KJV: the host of heaven; as it
INT: host of heaven as it has been written

Acts 7:49 N-NMS
GRK: οὐρανός μοι θρόνος
NAS: HEAVEN IS MY THRONE, AND EARTH
KJV: Heaven [is] my throne,
INT: heaven [is] to me a throne

Acts 7:55 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν
NAS: he gazed intently into heaven and saw
KJV: into heaven, and saw
INT: into heaven he saw [the] glory

Acts 7:56 N-AMP
GRK: θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ
NAS: I see the heavens opened
KJV: Behold, I see the heavens opened, and
INT: I see the heavens opened and

Acts 9:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: a light from heaven flashed around
KJV: a light from heaven:
INT: from heaven

Acts 10:11 N-AMS
GRK: θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ
NAS: and he saw the sky opened
KJV: And saw heaven opened, and
INT: he beholds heaven opened and

Acts 10:12 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: of the earth and birds of the air.
KJV: and fowls of the air.
INT: birds of heaven

Acts 10:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: the object was taken up into the sky.
KJV: again into heaven.
INT: into heaven

Acts 11:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν
NAS: corners from the sky; and it came
KJV: let down from heaven by four corners;
INT: out of heaven and it came

Acts 11:6 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and the birds of the air.
KJV: and fowls of the air.
INT: birds of the air

Acts 11:9 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἃ ὁ
NAS: But a voice from heaven answered
KJV: again from heaven, What God
INT: out of heaven What

Acts 11:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: was drawn back up into the sky.
KJV: again into heaven.
INT: into heaven

Acts 14:15 N-AMS
GRK: ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: MADE THE HEAVEN AND THE EARTH
KJV: which made heaven, and earth,
INT: made the heaven and the

Acts 17:24 N-GMS
GRK: αὐτῷ οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς
NAS: in it, since He is Lord of heaven and earth,
KJV: is Lord of heaven and earth,
INT: it he of heaven and earth

Acts 22:6 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς
NAS: flashed from heaven all around
KJV: there shone from heaven a great light
INT: out of heaven shone a light

Romans 1:18 N-GMS
GRK: θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν
NAS: is revealed from heaven against
KJV: is revealed from heaven against all
INT: of God from heaven upon all

Romans 10:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν τοῦτ' ἔστιν
NAS: WILL ASCEND INTO HEAVEN?' (that is, to bring
KJV: into heaven? (that is,
INT: to heaven that is

1 Corinthians 8:5 N-DMS
GRK: εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ
NAS: gods whether in heaven or on earth,
KJV: whether in heaven or in
INT: whether in heaven or on

1 Corinthians 15:47 N-GMS
GRK: ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
NAS: the second man is from heaven.
KJV: [is] the Lord from heaven.
INT: man out of heaven

2 Corinthians 5:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: eternal in the heavens.
KJV: eternal in the heavens.
INT: in the heavens

2 Corinthians 5:2 N-GMS
GRK: τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
NAS: with our dwelling from heaven,
KJV: which is from heaven:
INT: which [is] from heaven to be clothed with longing

2 Corinthians 12:2 N-GMS
GRK: ἕως τρίτου οὐρανοῦ
NAS: was caught up to the third heaven.
KJV: to the third heaven.
INT: to [the] third heaven

Galatians 1:8 N-GMS
GRK: ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν
NAS: an angel from heaven, should preach
KJV: from heaven, preach any other gospel
INT: an angel out of heaven should preach a gospel to you

Ephesians 1:10 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ
NAS: in Christ, things in the heavens and things on the earth.
KJV: which are in heaven, and which
INT: in the heavens and the things

Ephesians 3:15 N-DMP
GRK: πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ
NAS: family in heaven and on earth
KJV: family in heaven and earth
INT: family in [the] heavens and on

Ephesians 4:10 N-GMP
GRK: πάντων τῶν οὐρανῶν ἵνα πληρώσῃ
NAS: all the heavens, so
KJV: all heavens, that
INT: all the heavens that he might fill

Ephesians 6:9 N-DMP
GRK: ἐστιν ἐν οὐρανοῖς καὶ προσωπολημψία
NAS: and yours is in heaven, and there is no
KJV: is in heaven; neither is there
INT: is in [the] heavens and partiality

Philippians 3:20 N-DMP
GRK: πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ
NAS: For our citizenship is in heaven, from which
KJV: is in heaven; from whence
INT: citizenship in [the] heavens exists from

Colossians 1:5 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἣν προηκούσατε
NAS: laid up for you in heaven, of which
KJV: in heaven, whereof
INT: in the heavens which you heard of before

Colossians 1:16 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ
NAS: were created, [both] in the heavens and on earth,
KJV: that are in heaven, and
INT: in the heavens and upon

Colossians 1:20 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: things on earth or things in heaven.
KJV: or things in heaven.
INT: in the heavens

Colossians 1:23 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανόν οὗ ἐγενόμην
NAS: under heaven, and of which
KJV: which is under heaven; whereof
INT: under heaven of which became

Colossians 4:1 N-DMS
GRK: κύριον ἐν οὐρανῷ
NAS: have a Master in heaven.
KJV: a Master in heaven.
INT: a Master in heaven

1 Thessalonians 1:10 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν
NAS: for His Son from heaven, whom
KJV: Son from heaven, whom he raised
INT: from the heavens whom he raised

1 Thessalonians 4:16 N-GMS
GRK: καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ οἱ
NAS: will descend from heaven with a shout,
KJV: from heaven with
INT: will descend from heaven and the

2 Thessalonians 1:7 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων
NAS: will be revealed from heaven with His mighty
KJV: shall be revealed from heaven with his
INT: Jesus from heaven with [the] angels

Hebrews 1:10 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ οὐρανοί
NAS: OF THE EARTH, AND THE HEAVENS ARE THE WORKS
KJV: and the heavens are
INT: are the heavens

Hebrews 4:14 N-AMP
GRK: διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς Ἰησοῦν τὸν
NAS: has passed through the heavens, Jesus
KJV: that is passed into the heavens, Jesus
INT: [who] has passed through the heavens Jesus the

Hebrews 7:26 N-GMP
GRK: ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος
NAS: and exalted above the heavens;
KJV: made higher than the heavens;
INT: higher than the heavens having become

Hebrews 8:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: of the Majesty in the heavens,
KJV: of the Majesty in the heavens;
INT: in the heavens

Hebrews 9:23 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι
NAS: for the copies of the things in the heavens to be cleansed
KJV: in the heavens should be purified
INT: in the heavens with these to be purified

Hebrews 9:24 N-AMS
GRK: αὐτὸν τὸν οὐρανόν νῦν ἐμφανισθῆναι
NAS: of the TRUE one, but into heaven itself,
KJV: but into heaven itself, now
INT: itself heaven now to appear

Hebrews 11:12 N-GMS
GRK: ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
NAS: at that, [as many descendants] AS THE STARS OF HEAVEN IN NUMBER,
KJV: the stars of the sky in multitude,
INT: stars of heaven in multitude

Hebrews 12:23 N-DMP
GRK: ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς καὶ κριτῇ
NAS: who are enrolled in heaven, and to God,
KJV: in heaven, and
INT: enrolled in [the] heavens and to [the] judge

Hebrews 12:25 N-GMP
GRK: τὸν ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι
NAS: [will] we [escape] who turn away from Him who [warns] from heaven.
KJV: that [speaketh] from heaven:
INT: the [one] from [the] heavens turn away from

Hebrews 12:26 N-AMS
GRK: καὶ τὸν οὐρανόν
NAS: THE EARTH, BUT ALSO THE HEAVEN.
KJV: but also heaven.
INT: also heaven

James 5:12 N-AMS
GRK: μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν
NAS: either by heaven or
KJV: neither by heaven, neither
INT: neither [by] heaven nor the

James 5:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
NAS: again, and the sky poured
KJV: again, and the heaven gave rain,
INT: and heaven rain gave

1 Peter 1:4 N-DMP
GRK: τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς
NAS: reserved in heaven for you,
KJV: reserved in heaven for you,
INT: reserved in [the] heavens for you

1 Peter 1:12 N-GMS
GRK: ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ εἰς ἃ
NAS: sent from heaven-- things into which
KJV: from heaven; which things
INT: having been sent from heaven into which

1 Peter 3:22 N-AMS
GRK: πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ
NAS: having gone into heaven, after angels
KJV: is gone into heaven, and is on
INT: having gone into heaven having been subjected to him

2 Peter 1:18 N-GMS
GRK: ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν
NAS: made from heaven when we were with Him on the holy
KJV: which came from heaven we heard,
INT: heard from heaven having been brought with

2 Peter 3:5 N-NMP
GRK: θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι
NAS: of God [the] heavens existed
KJV: of God the heavens were
INT: [they] willing [it] that heavens were of old

2 Peter 3:7 N-NMP
GRK: δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ
NAS: the present heavens and earth
KJV: But the heavens and the earth,
INT: but now [the] heavens and the

2 Peter 3:10 N-NMP
GRK: ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται
NAS: in which the heavens will pass away
KJV: the which the heavens shall pass away
INT: which the heavens with rushing noise will pass away

2 Peter 3:12 N-NMP
GRK: δι' ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται
NAS: of which the heavens will be destroyed
KJV: wherein the heavens being on fire
INT: by reason of which [the] heavens being on fire will be dissolved

2 Peter 3:13 N-AMP
GRK: καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν
NAS: for new heavens and a new
KJV: look for new heavens and a new
INT: a new moreover heavens and earth

1 John 5:7 Noun-DMS
GRK: εν τῷ οὐρανῷ ὁ πατήρ
KJV: in heaven, the Father,
INT: in heaven the Father

Revelation 3:12 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: which comes down out of heaven from My God,
KJV: cometh down out of heaven from my
INT: out of heaven from the

Revelation 4:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ
NAS: [standing] open in heaven, and the first
KJV: [was] opened in heaven: and the first
INT: in heaven and the

Revelation 4:2 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: was standing in heaven, and One sitting
KJV: was set in heaven, and [one] sat
INT: in heaven and upon

Revelation 5:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ
NAS: And no one in heaven or on the earth
KJV: no man in heaven, nor in
INT: in heaven nor upon

Revelation 5:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: which is in heaven and on the earth
KJV: is in heaven, and on
INT: in heaven and in

Revelation 6:13 N-GMS
GRK: ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς
NAS: and the stars of the sky fell
KJV: And the stars of heaven fell unto
INT: stars of heaven fell unto

Revelation 6:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς
NAS: The sky was split apart like
KJV: And the heaven departed as
INT: And heaven departed as

Revelation 8:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον
NAS: there was silence in heaven for about
KJV: in heaven about the space of
INT: in heaven about half an hour

Revelation 8:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας
NAS: star fell from heaven, burning like
KJV: star from heaven, burning as it were
INT: out of heaven a star great

Revelation 9:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς
NAS: a star from heaven which had fallen
KJV: fall from heaven unto the earth:
INT: out of heaven fallen to

Revelation 10:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην
NAS: coming down out of heaven, clothed
KJV: from heaven, clothed
INT: out of heaven clothed with a cloud

Revelation 10:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον
NAS: a voice from heaven saying,
KJV: a voice from heaven saying unto me,
INT: out of heaven saying Seal

Revelation 10:5 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: up his right hand to heaven,
KJV: hand to heaven,
INT: to heaven

Revelation 10:6 N-AMS
GRK: ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ
NAS: CREATED HEAVEN AND THE THINGS IN IT, AND THE EARTH
KJV: created heaven, and
INT: created heaven and the things

Revelation 10:8 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν
NAS: I heard from heaven, [I heard] again
KJV: I heard from heaven spake unto
INT: out of heaven [was] again speaking

Revelation 11:6 N-AMS
GRK: κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ
NAS: to shut up the sky, so
KJV: power to shut heaven, that it rain
INT: to shut the sky that no

Revelation 11:12 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς
NAS: voice from heaven saying
KJV: voice from heaven saying unto them,
INT: out of heaven saying to them

Revelation 11:12 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ
NAS: they went up into heaven in the cloud,
KJV: they ascended up to heaven in a cloud;
INT: to heaven in the

Revelation 11:13 N-GMS
GRK: θεῷ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: glory to the God of heaven.
KJV: glory to the God of heaven.
INT: God of heaven

Revelation 11:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες Ἐγένετο
NAS: voices in heaven, saying,
KJV: voices in heaven, saying, The kingdoms
INT: in heaven saying Became

Revelation 11:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὤφθη
NAS: of God which is in heaven was opened;
KJV: in heaven, and
INT: in heaven and was seen

Revelation 12:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ γυνὴ περιβεβλημένη
NAS: appeared in heaven: a woman
KJV: wonder in heaven; a woman clothed
INT: in heaven a woman clothed with

Revelation 12:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἰδοὺ
NAS: appeared in heaven: and behold,
KJV: wonder in heaven; and behold
INT: in heaven and behold

Revelation 12:4 N-GMS
GRK: ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν
NAS: of the stars of heaven and threw
KJV: of the stars of heaven, and
INT: stars of heaven and he cast

Revelation 12:7 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ Μιχαὴλ
NAS: And there was war in heaven, Michael
KJV: war in heaven: Michael and
INT: in heaven Michael

Revelation 12:8 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ
NAS: a place found for them in heaven.
KJV: any more in heaven.
INT: in heaven

Revelation 12:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι
NAS: a loud voice in heaven, saying, Now
KJV: saying in heaven, Now is come
INT: in heaven saying now

Revelation 12:12 N-NMP
GRK: εὐφραίνεσθε οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ
NAS: rejoice, O heavens and you who dwell
KJV: rejoice, [ye] heavens, and
INT: rejoice you the heavens and those

Revelation 13:6 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας
NAS: [that is], those who dwell in heaven.
KJV: them that dwell in heaven.
INT: in heaven dwell

Revelation 13:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς
NAS: come down out of heaven to the earth
KJV: come down from heaven on the earth
INT: out of heaven to come down to

Revelation 14:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν
NAS: a voice from heaven, like
KJV: a voice from heaven, as the voice
INT: out of heaven as a voice

Revelation 14:7 N-AMS
GRK: ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: Him who made the heaven and the earth
KJV: him that made heaven, and
INT: having made heaven and the

Revelation 14:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον
NAS: a voice from heaven, saying,
KJV: a voice from heaven saying unto me,
INT: out of heaven saying Write

Revelation 14:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ
NAS: which is in heaven, and he also
KJV: which is in heaven, he also
INT: in heaven having also

Revelation 15:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ
NAS: sign in heaven, great
KJV: sign in heaven, great and
INT: in heaven great and

Revelation 15:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ
NAS: of testimony in heaven was opened,
KJV: of the testimony in heaven was opened:
INT: in heaven

Revelation 16:11 N-GMS
GRK: θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν
NAS: the God of heaven because
KJV: the God of heaven because of
INT: God of heaven for the

Revelation 16:21 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς
NAS: each, came down from heaven upon men;
KJV: out of heaven, [every stone] about
INT: out of heaven upon the

Revelation 18:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν
NAS: coming down from heaven, having
KJV: come down from heaven, having great
INT: out of heaven having authority

Revelation 18:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Ἐξέλθατε
NAS: voice from heaven, saying,
KJV: voice from heaven, saying, Come
INT: out of heaven saying Come you

Revelation 18:5 N-GMS
GRK: ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν
NAS: up as high as heaven, and God
KJV: have reached unto heaven, and God
INT: as far as heaven and remembered

Revelation 18:20 N-VMS
GRK: ἐπ' αὐτῇ οὐρανέ καὶ οἱ
NAS: over her, O heaven, and you saints
KJV: over her, [thou] heaven, and [ye] holy
INT: over her O heaven and

Revelation 19:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων Ἁλληλουιά
NAS: multitude in heaven, saying,
KJV: people in heaven, saying, Alleluia;
INT: in heaven saying Hallelujah

Revelation 19:11 N-AMS
GRK: εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον καὶ
NAS: And I saw heaven opened, and behold,
KJV: And I saw heaven opened, and
INT: I saw heaven opened and

Revelation 19:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: And the armies which are in heaven, clothed
KJV: [which were] in heaven followed him
INT: in heaven were following him

Revelation 20:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα τὴν
NAS: coming down from heaven, holding
KJV: come down from heaven, having the key
INT: out of heaven having the

Revelation 20:9 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν
NAS: came down from heaven and devoured
KJV: God out of heaven, and devoured
INT: out of heaven and devoured

Revelation 20:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οὐρανός καὶ τόπος
NAS: earth and heaven fled away,
KJV: and the heaven fled away;
INT: and heaven and place

Revelation 21:1 N-AMS
GRK: Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ
NAS: I saw a new heaven and a new earth;
KJV: I saw a new heaven and a new
INT: And I saw a heaven new and

Revelation 21:1 N-NMS
GRK: γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: for the first heaven and the first
KJV: for the first heaven and the first
INT: for [the] first heaven and the

Revelation 21:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: coming down out of heaven from God,
KJV: God out of heaven, prepared as
INT: out of heaven from

Revelation 21:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: coming down out of heaven from God,
KJV: descending out of heaven from God,
INT: out of heaven from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page